Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης


2.6 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
Σε κεντρικό επίπεδο
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 καισύμφωνα με τον δημιουργούμενο οδικό χάρτη, η Κυβέρνηση πρέπει: i) να δημιουργήσει μία υψηλού επιπέδου συντονιστικήομάδα, της οποίας θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, και η οποία θα εποπτεύει, θαπαρακολουθεί και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων [Φεβρουάριος 2012], ii) να δημιουργήσει μία σταθερή δομή για ΔιυπουργικόΣυντονισμό [Μάιος2012], iii)να δημιουργήσει βασικές οριζόντιες δομές σε κάθε Υπουργείο, υλοποιώντας τιςσχετικές διαδικασίες ως προς τον Προϋπολογισμό/Οικονομικά [Φεβρουάριος 2012], τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τηΔιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τις ενέργειες μέσα σε πλαίσιο κοινών κανόνων.Νομοθεσία πλαίσιο θα συνταχθεί σε ευθυγράμμιση με τον οδικό χάρτη που έχεισυμφωνηθεί και θεσπισθεί και θα παρέχει την νομική αναφορά για την υλοποίησημιάς τέτοιας μεταρρύθμισης.

Σε αποκεντρωμένο/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο
Δημιουργείται ειδικός οδικόςχάρτης ο οποίος μεταγλωττίζει όλες τις αρχές συνοχής και αποτελεσματικότητας σεκεντρικό επίπεδο εντός του αποκεντρωμένου περιφερειακού/τοπικού επιπέδου [Μάρτιος 2012]

Κοινωνικά προγράμματα
Η εν προόδω λειτουργικήαναθεώρηση κοινωνικών προγραμμάτων οριστικοποιείται μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. Η έκθεση ελέγχου θα περιλαμβάνει προτάσεις προς τηνΚυβέρνηση επί των αντικειμενικών στόχων, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μορφώνκοινωνικής πολιτικής καθώς και επί της ανάγκης να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύτης επιτεύξεως εξοικονομήσεων και της προστασίας των πλέον ευαίσθητων ομάδων.

Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνωνπόρων
Η Κυβέρνηση δημοσιεύει καιεπικαιροποιεί σετριμηνιαία βάση ταμεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015,σύμφωνα με τον κανόνα "μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από τηνυπηρεσία". Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ωςπρος την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει νασυμβαδίζουν με τον στόχο της μείωσης των θέσεων στο δημόσιο κατά 150 χιλιάδεςανάμεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη ηΚυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωμα των προσλήψεων.
Το προσωπικό το οποίο μετατίθεταιστην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπόαναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό τοοποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο μετατίθεται σε άλλουςκυβερνητικούς φορείς μετά από λεπτομερή εξέταση των επαγγελματικών τουςπροσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Ησυνολική είσοδος στις επαγγελματικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικέςακαδημίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.
Τα προγράμματα στελέχωσης ανάΥπουργείο και ανά κάθε ομάδα δημοσίων φορέων θα περιλαμβάνουν αυστηρότερουςκανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και τηνανακατανομή του προσωπικού με προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαμβάνουνυπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δημόσιο τομέα. Τα πλάνα στελέχωσηςκαι τα μηνιαία δεδομένα περί των μετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις,αποχωρήσεις, μεταθέσεις μεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιώνδημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [μηνιαίαέναρξη τον Μάρτιο του 2012].
15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντοςπροσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σεσχέση με τον προσδιορισμό φορέων ή μονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σεμέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται ποσοστό60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπλέοναποδοχών) για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών, μετά το οποίοαπομακρύνονται. Αυτή η χρονική περίοδος των 12 μηνών μπορεί να παραταθεί μέχριτους 24 μήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οιπληρωμές στο προσωπικό καθ’ ον χρόνον ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακήςεφεδρείας θεωρούνται τμήμα των πληρωμών της αποζημιώσεώς τους.
Η Κυβέρνηση αναθέτει μίαεξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [Πρώτο τρίμηνο του 2012]. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικέςωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμησηαποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οικανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως καιτης αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής.
Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύειηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει την βάση δεδομένωναπογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει την δυνατότητα σεμία περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων.Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].

No comments:

Post a Comment