Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Φαρμακευτικές δαπάνες


Έλεγχοςτων φαρμακευτικών δαπανών
Για την επίτευξη μείωσης 1δισεκατομμυρίου ευρώ στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες το 2012, ηΚυβέρνηση θα εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίεςθα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωσητων φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουντη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφοράκαι την απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων καιυποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων(συμπεριλαμβανόμενων και των παραγωγών, των χονδρεμπόρων, των φαρμακείων, τωνγιατρών και των ασθενών) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τοσύστημα των συμμετοχών, με σκοπό να απαλλάξει από τη συμμετοχή έναπεριορισμένο, μόνο, αριθμό φαρμάκων, τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένεςθεραπευτικές αγωγές. [1οτρίμηνο του 2012]

Οι τιμέςτων φαρμάκων
Η Κυβέρνηση συνεχίζει ναεπικαιροποιεί, σε τριμηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα τιμών των φαρμάκων πουκυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του νέου μηχανισμού τιμολόγησης πουβασίζεται στις τρεις χώρες της ΕΕ με τις χαμηλότερες τιμές. [ΤΡΙΜ. 1 - 2012].
Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόματομηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (τριμηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών,ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει ταόρια του προϋπολογισμού. [ΤΡΙΜ. 1 -2012].
Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 - 2012, ταπεριθώρια κέρδους των φαρμακείων αναπροσαρμόζονται και εισάγεται το φθίνονπεριθώριο κέρδους - δηλ. ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσόύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ) - με στόχο τη μείωσητου συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15 τοις εκατό.
Η Κυβέρνηση συντάσσει μία έκθεσηυλοποίησης σχετικά με την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους έως το ΤΡΙΜ. 1 - 2013. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό μοντέλο για τον υπολογισμότων περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, τότε τοφθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.
Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 - 2012, ταπεριθώρια κέρδους των χονδρεμπόρων μειώνονται προκειμένου να συγκλίνουν στοανώτερο όριο του 5 τοις εκατό.


Συνταγογράφησηκαι παρακολούθηση
ΗΚυβέρνηση
λαμβάνειπεραιτέρω μέτρα για την επέκταση, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, της τρέχουσαςηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους ιατρούς, κέντρα υγείας καινοσοκομεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτική και πρέπει ναπεριλαμβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων πουκαλύπτονται από τα δημόσια ταμεία (φάρμακα, παραπομπές, διαγνωστικές εξετάσεις,χειρουργικές επεμβάσεις), τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και στους παρόχουςπου είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης [ΤΡΙΜ. 1 - 2012]
εισάγειένα προσωρινό και οικονομικά αποδοτικό μηχανισμό (έως ότου όλοι οι ιατροί ναείναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) οοποίος επιτρέπει την άμεση και συνεχή παρακολούθηση και εντοπισμό όλων τωνσυνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ομηχανισμός αυτός θα κάνει χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης που έχει δημιουργηθεί από την ΗΔΙΚΑ, η οποία επιτρέπει σταφαρμακεία να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες συνταγές από συγκεκριμένοιατρό προς συγκεκριμένο ασθενή. Για τα φάρμακα που πρόκειται να αποζημιωθούναπό τον ΕΟΠΥΥ (και άλλα ταμεία), τα φαρμακεία πρέπει να καταχωρούν στηδιαδικτυακή εφαρμογή όλες τις χειρόγραφες συνταγές. Για την υπηρεσία αυτή, οιιατροί που συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται με μία μηνιαία διαχειριστικήαμοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, προς αποζημίωση των φαρμακείων. Η εισαγωγή του προσωρινούαυτού μηχανισμού θα διασφαλίσει την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών,κάτι που θα επιτρέψει την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση της συνταγογραφικήςδραστηριότητας των ιατρών αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τις κατευθυντήριεςοδηγίες για τη συνταγογράφηση. [Φεβρουάριος2012]
συνεχίζεινα δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες/πρωτόκολλα συνταγογράφησης για τουςιατρούς. Ξεκινώντας με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα πιο ακριβά και/ήπερισσότερο χρησιμοποιούμενα φάρμακα, η κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό για τουςιατρούς να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τησυνταγογράφηση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες/πρωτόκολλα συνταγογράφησης ορίζονταιαπό τον ΕΟΦ με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση,προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική χρήση των φαρμάκων, καικαθίστανται επί της ουσίας δεσμευτικές. [ΤΡΙΜ.1 - 2012]
υλοποιείτην εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη συνταγογράφηση και μέσω τουσυστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποθαρρύνοντας έτσι τις αδικαιολόγητεςσυνταγογραφήσεις των πλέον ακριβών φαρμάκων και διαγνωστικών διαδικασιών. [ΤΡΙΜ. 1 - 2012]
καταρτίζει(Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ μαζί με τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης,έως ότου ενοποιηθούν) αναλυτικές μηνιαίες ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση τηςηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τους παρόχους πουείναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης(έως ότου ενοποιηθούν). Οι αναφορές αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 - 2012]
υλοποιεί(Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ μαζί με τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης,έως ότου ενοποιηθούν) ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης τηςσυνταγογραφικής δραστηριότητας. Καθιερώνεται μία διαδικασία για την τακτικήαξιολόγηση των στοιχείων που λαμβάνονται από το σύστημα ηλεκτρονικήςσυνταγογράφησης. [ΤΡΙΜ. 2 -2012]
καταρτίζειτακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση, για τη φαρμακευτικήσυνταγογράφηση και δαπάνη, στις οποίες περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τιςποσότητες και την αξία των φαρμάκων, τη χρήση των γενόσημων και εκτός πατέντας(off-patent) φαρμάκων, καθώς και με το ποσό επανείσπραξης (rebate) που εισπράττεται από τα φαρμακεία και τιςφαρμακευτικές εταιρείες. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους τηςΕυρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 - 2012]
παρέχειενημέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά με τη συνταγογραφική τουδραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του μέσου όρου τωνσυγκρίσιμων ιατρών (τόσο στα νοσοκομεία του ΕΣΥ όσο και τους αυτούς που είναισυμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, έωςότου ενοποιηθούν), καθώς και όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τησυνταγογράφηση. Τα εν λόγω ενημερωτικά στοιχεία παρέχονται τουλάχιστον κάθεμήνα, ενώ δημοσιεύεται και μία ετήσια έκθεση που καλύπτει: 1) τις ποσότητες καιαξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση με τους ομοταγείς του, όσοκαι με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφησητου κάθε ιατρού για γενόσημα φάρμακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατένταςφαρμάκων, και 3) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών. [ΤΡΙΜ. 2 - 2012]
επιβάλλεικυρώσεις και πρόστιμα μετά την αξιολόγηση και αναφορά αντιδεοντολογικώνσυμπεριφορών και σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη συνταγογράφηση, καθώς και μησυμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΦ για τη συνταγογράφηση.Συνεχής ή επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη συνταγογράφηση,οδηγεί στην καταγγελία της σύμβασης μεταξύ ιατρού και ΕΟΠΥΥ καθώς και στηνοριστική απώλεια του δικαιώματος του ιατρού να συνταγογραφεί στο μέλλον φάρμακαπου αποζημιώνονται από το κράτος/τον ΕΟΠΥΥ. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
επικαιροποιείσυνεχώς τη θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, κάνοντας χρήση τουσυστήματος αναφοράς τιμών που έχει αναπτυχθεί από τον ΕΟΦ. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
επιλέγειέναν αριθμό από τα πλέον ακριβά φάρμακα που πωλούνται σήμερα στα φαρμακεία, ταοποία θα πωλούνται πλέον στα νοσοκομεία ή τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε ναμειωθεί η δαπάνη μέσω της εξάλειψης του κόστους που προέρχεται από τα περιθώριαεξωνοσοκομειακής διανομής και να επιτραπεί ο αυστηρός έλεγχος των ασθενών στουςοποίους χορηγούνται τα φάρμακα. [ΤΡΙΜ.1 - 2012].
Εάν η μηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι ημείωση των φαρμακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, θαπρέπει άμεσα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε η φαρμακευτική κατανάλωση ναδιατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τον προϋπολογισμόσυνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του μέσου κόστους συνταγογράφησης ανάασθενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιμών και περιθωρίων κέρδουςκαι αυξήσεις των συμμετοχών. [ΤΡΙΜ.2-2012].
Σε συμμόρφωση με τους κανόνες τηςΕΕ περί προμηθειών, η Κυβέρνηση διεξάγει τις απαραίτητες διαγωνιστικέςδιαδικασίες για την υλοποίηση ενός σφαιρικού και ενιαίου πληροφοριακούσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας). [ΤΡΙΜ. 1 - 2012]

Αυξανόμενηχρήση των γενόσημων φαρμάκων
Ταυτόχρονα, υιοθετείται μίασυνολική σειρά μέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενόσημων και φθηνότερωνφαρμάκων. Ο στόχος των μέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθμιαία και ουσιαστικά τομερίδιο των γενόσημων φαρμάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων πουπωλούνται από τα φαρμακεία έως το τέλος του 2012, και έως 60% έως το τέλος του2013. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
τηςμείωσης της μέγιστης τιμής του γενόσημου στο 40% της τιμής του πρωτότυπου εντόςπατέντας φαρμάκου με την ίδια δραστική ουσία, τη στιγμή λήξης της πατέντας του.Η τιμή αυτή ορίζεται ως μέγιστη. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουνχαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
τηςαυτόματης μείωσης των τιμών των πρωτότυπων φαρμάκων, μόλις λήξει η πατέντα τους(επώνυμα φάρμακα εκτός πατέντας) στο μέγιστο του 50% της τιμής που έχουν τηστιγμή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές μπορούν να προσφέρουν χαμηλότερεςτιμές, επιτρέποντας έτσι αυξημένο ανταγωνισμό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1­2012]
τηςδημιουργίας δυναμικού ανταγωνισμού στην αγορά για τα γενόσημα φάρμακα, μέσω τηςμείωσης της τιμής κάθε γενόσημου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί τηςμέγιστης τιμής. [ΤΡΙΜ. 4 -2012]
τηςσύνδεσης χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής με τα γενόσημα φάρμακα που έχουνσημαντικά χαμηλότερη τιμή από την τιμή αναφοράς για αποζημίωση (χαμηλότερη του40% της τιμής αναφοράς), με βάση την εμπειρία άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και τηςουσιαστικής αύξησης της συμμετοχής στα ακριβότερα φάρμακα της κατηγορίαςαναφοράς και στα νέα μόρια. [ΤΡΙΜ.1-2012]
τηςδυνατότητας αποζημίωσης των πρόσφατα πατενταρισμένων φαρμάκων (δηλ. των νέωνμορίων) μόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ ήδη τα αποζημιώνουν καιστη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράςκόστους, που έχει γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
τηςεξαίρεσης από τη λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων, εκείνων που δεν είναιαποτελεσματικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, με βάση την εμπειρία άλλωνχωρών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
τηςεπιβολής της υποχρέωσης στους ιατρούς να συνταγογραφούν με τη διεθνήεπιστημονική ονομασία της δραστικής ουσίας και όχι με την εμπορική ονομασία. [ΤΡΙΜ.1-2012]
τηςεπιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με το χαμηλότερηςτιμής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από ταφαρμακεία (υποχρεωτική «υποκατάσταση με γενόσημα»). [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η Κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρωμέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρμάκωνπου χρησιμοποιούνται από τα δημόσια νοσοκομεία αποτελείται από γενόσημα με τιμήχαμηλότερη από αυτή των παρόμοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατένταςφαρμάκων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί πιο συγκεκριμένα, καθιστώνταςυποχρεωτικό για όλα τα δημόσια νοσοκομεία να προμηθεύονται τα φαρμακευτικάπροϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικώνδιαδικασιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συμμόρφωση με ταθεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. [ΤΡΙΜ. 2-2012]
Η Κυβέρνηση, οι φαρμακευτικέςεταιρείες και οι ιατροί υιοθετούν ένα κώδικα δεοντολογίας (κανόνες και πρότυπαηθικής) που διέπει τις σχέσεις μεταξύ φαρμακοβιομηχανίας, ιατρών, ασθενών,φαρμακείων και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλεικατευθυντήριες οδηγίες και περιορισμούς στις προωθητικές δραστηριότητες τωνεκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και θα απαγορεύει κάθε άμεση (χρηματική καιμη χρηματική) χορηγία συγκεκριμένων ιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεταιμέσω ενιαίας και διαφανούς μεθόδου), βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η Κυβέρνηση απλοποιεί τιςδιοικητικές και νομικές διαδικασίες, ευθυγραμμισμένες με τα νομικά πλαίσια τηςΕΕ, για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσημων φαρμάκων. [ΤΡΙΜ. 2-2012]

No comments:

Post a comment