Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Ενέργεια


Ενέργεια
Διαχωρισμόςδραστηριοτήτων δικτύου
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τοναποτελεσματικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητεςπαροχής.
Ειδικότερα, για την ηλεκτρικήενέργεια:
· ολοκλήρωσηόλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στοδιαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας καιο υπεύθυνος συμμόρφωσης ΔΣΜ ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία για την ΗλεκτρικήΕνέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριοςτου 2012]
· ολοκλήρωσηόλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στοννόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ). [1ο τρίμηνο 2012]
· πιστοποίησητου διαχωρισμένου ΔΣΜ από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. [2ο τρίμηνο 2012]
Γιατο φυσικό αέριο:
· ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 τηςΟδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγοράφυσικού αερίου. [1οτρίμηνο 2012]
· ο διαχωρισμένος ΔΣΜ πιστοποιείται από την ελληνικήρυθμιστική αρχή ενέργειας. [3οτρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται ναξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ μετά το διαχωρισμό των ΔΣΜ,σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, και ελέγχει τη διαδικασία γιανα εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητααπό το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιομηχανίαςφυσικού αερίου θα συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.
Μέτραγια την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουντην πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων πουδιασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απόλιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012]
Ολοκληρώνεται η εφαρμογή τωνμέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγήηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούναποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. [Νοέμβριος του 2013]
Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησηςτης ΔΕΗ, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει ναπωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακάστοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση τηςλιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπήςγια την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στους επενδυτές ηδυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικώνπεριουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπειη εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θακαθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικούπλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζειτην πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.
Νόμιματιμολόγια
Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου ναδιασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριάκαι μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τιςτιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012]
Η κυβέρνηση καταργεί τα νόμιμα τιμολόγια για όλους,πλην των ευπαθών καταναλωτών [2οτρίμηνο 2013]
Ανανεώσιμεςμορφές ενέργειας
Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τημεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας(2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιομεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας,έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και ναμειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο θα πρέπει ναπεριλαμβάνει:
· χρονοδιάγραμματων συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση τουυποστηρικτικού προγράμματος
· επιλογέςμεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλουεγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδουυπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικήςαποζημίωσης.
· τρέχουσεςκαι αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
· εξέτασητης επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.
· μέτρα γιατην ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση επιδιώκει τηνυλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ηλιος", μέσωνομοθεσίας [1ο τρίμηνο 2012], διευκόλυνσηςτης διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] καιανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.
Λοιπάμέτρα
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι τορυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως προςτις διατάξεις του Κανονισμού Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφοράτη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και την άνευ διακρίσεων καιαποτελεσματική κατανομή δυναμικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου καιηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμήζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μησυμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού. Η εν λόγω επίλυση περιλαμβάνει τηνυιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) τροποποιημένου κώδικα αγοράςηλεκτρισμού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμούγια τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού(ΕΚ) 714/2009 και των παραρτημάτων του. [1ο τρίμηνο 2012]
ΗΚυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση:
· Να δημιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop)για την αδειοδότηση και έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών έργων υποδομής [4ο τρίμηνο 2012]: εγκαταστάσεις ΥΦΑ, έργα αποθήκευσης και μεταφοράςφυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.
· Να θεσπίσει κώδικα ΥΦΑ, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, οοποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθμό ΥΦΑ τηςΡεβυθούσας και τον αποτελεσματικό καταμερισμό μη χρησιμοποιούμενηςδυναμικότητας. [3ο τρίμηνο 2012]

No comments:

Post a Comment