Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Έλεγχος δαπανών υγείας


Λογιστική και έλεγχος
Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτέςσε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψηςδεσμεύσεων. [ΤΡΙΜ.1-2012]
Έως το τέλος Μαρτίου 2012, η Κυβέρνηση δημοσιεύει τη μηνιαία έκθεση με ανάλυσηκαι περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τομέα της υγείας από όλατα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, με χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων μετά τοτέλος του αντίστοιχου μήνα. Η εν λόγω έκθεση θα καθιστά δυνατή τη λεπτομερήπαρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, περιλαμβάνοντας τόσο τις δεσμεύσειςπου έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευμένη βάση) όσο και τιςπραγματικές πληρωμές (σε ταμειακή βάση). Η έκθεση επίσης (1) θα περιγράφει τηναπόδοση των οργανισμών ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τησυσσώρευση καθυστερούμενων καταβολών, (2) θα επισημαίνει όσους αθετούν τιςυποχρεώσεις τους, και (3) θα συστήνει επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.[ΤΡΙΜ. 1-2012]
Ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταμείακοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν) ξεκινούν να δημοσιεύουν μία ετήσιαέκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Η ετήσια έκθεση και οι επί μέρουςεκθέσεις συνταγογράφησης αναλύουν τη συνταγογραφική δραστηριότητα με ιδιαίτερηαναφορά στα πλέον ακριβά και πλέον χρησιμοποιούμενα φάρμακα. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Μηχανογράφησηνοσοκομείων και σύστημα παρακολούθησης
Οι απαραίτητες διαγωνιστικέςδιαδικασίες διεξάγονται από την ΗΔΙΚΑ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων.[ΤΡΙΜ. 1-2012]
Κατά τη διάρκεια του 2012,λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης καιτήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήματα τιμολόγησης,μέσω:
τηςεισαγωγής συστημάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής ετήσιαςδημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία. [ΤΡΙΜ. 2-2012]
τουυπολογισμού των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα νοσοκομεία,με τη χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τα ιατρικά υλικά που έχειαναπτυχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Ερευνητικό ΚέντροΒιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με σκοπό την προμήθεια των ιατρικών υλικών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
της άμεσηςτιμολόγησης των συνολικών εξόδων θεραπείας (περιλαμβανομένων των δαπανώνμισθοδοσίας προσωπικού) - δηλ. το αργότερο εντός 2 μηνών, προς άλλες χώρες τηςΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού.[ΤΡΙΜ. 2-2012]
τηςυλοποίησης της είσπραξης των συμμετοχών και της εφαρμογής μηχανισμών πουκαταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμώνστα νοσοκομεία. [ΤΡΙΜ.2-2012]
HΕΛΣΤΑΤ ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες, σε ευθυγράμμιση με τις βάσειςδεδομένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., δηλ. μετο Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηματολογίων). [ΤΡΙΜ.1-2012]
Το πρόγραμμα της μηχανογράφησηςτων νοσοκομείων δίνει τη δυνατότητα μέτρησης των οικονομικών δεδομένων και τωνστοιχείων ιατρικών πράξεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας. Επίσης, ο ΥπουργόςΥγείας ορίζει μία σειρά δεδομένων που δεν σχετίζονται με τις δαπάνες (π.χ.δείκτες ιατρικών πράξεων) σε ευθυγράμμιση με τις βάσεις δεδομένων υγείας της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., τα οποία λαμβάνουν υπόψη τημελλοντική εξάπλωση των ΚΕΝ - DRG (ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών) στα νοσοκομεία. [ΤΡΙΜ. 1-2012] Τοπρόγραμμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων θα συνεχίσει την ανάπτυξη ενόςσυστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για τους ασθενείς. [ΤΡΙΜ. 3-2012]
Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, ηΚυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων ΚΕΝ- DRG(ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων), με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονουσυστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (με βάσημελλοντικές συμβάσεις-πακέτα μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ). Προς υποστήριξη τηςανάπτυξης των ΚΕΝ - DRG, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριεςοδηγίες και αξιολογεί υφιστάμενα διεθνή παραδείγματα προγραμμάτων ΚΕΝ - DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις για τηνκοστολόγηση των ΚΕΝ - DRG και την αναλογικότητα των τιμολογίων που βασίζονταισε αυτά. Τα συστήματα ΚΕΝ - DRG περιλαμβάνουν την αναλυτική καταχώρηση για τα έξοδατου προσωπικού. [ΤΡΙΜ.3-2012]
Θα γίνει μία ανάλυση για τοντρόπο με τον οποίο τα λογιστικά προγράμματα των νοσοκομείων ενσωματώνουν τα DRG σε επίπεδο νοσοκομείου εν όψει της μελλοντικήςαναφοράς κόστους με βάση τις ιατρικές πράξεις και του προϋπολογισμού πληρωμώνβάσει προοπτικής δαπάνης για τανοσοκομεία. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Κεντρικήδιαχείριση προμηθειών
Η κυβέρνηση συνεχίζει τηνκεντρική διαχείριση των προμηθειών μέσω της ΕΠΥ και την περιφερειακή διαχείρισήτους μέσω των Περιφερειακών Αρχών Υγείας, με στόχο την ουσιαστική αύξηση τουαριθμού των δαπανών, και συνεπώς του μεριδίου των δαπανών, που καλύπτονται απότις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες. [ΤΡΙΜ.4-2012]
Η ΕΠΥ θα αναλάβει μία σημαντικήπροσπάθεια για να αξιοποιήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τιςσυμβάσεις-πλαίσιο που αφορούν στα πλέον ακριβά φάρμακα που χρησιμοποιούνταιεξωνοσοκομειακά, ώστε να μειωθεί σημαντικά η τιμή που πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ.[ΤΡΙΜ. 4-2012]
ΗΚυβέρνηση καθιερώνει μηχανισμό παρακολούθησης των προμηθειών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

Ανεξάρτητη ομάδα κρούσης από εμπειρογνώμονες πολιτικήςυγείας
Η Ανεξάρτητη ΟμάδαΕμπειρογνωμόνων Πολιτικής Υγείας, πλέον συσταθείσα ως συμβουλευτική ομάδα,καταρτίζει μία ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. [ΤΡΙΜ. 4-2012]

No comments:

Post a Comment