Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Εκτέλεση του προϋπολογισμού


1 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Εκτέλεση του Προϋπολογισμού
Για το 2012, τοετήσιο πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υπερβεί τα[2.063] εκατομμύρια Ευρώ ενώ για τα έτη 2013και 2014 τοπρωτογενές πλεόνασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των [3.600]εκατομμυρίων Ευρώ και [9.500] εκατομμυρίων Ευρώ αντιστοίχως.
Τα έσοδα από την ιδιωτικοποίησητων χρηματοοικονομικών και μή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δενυποκαθιστούν τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης και δεν θα ληφθούν υπ’ όψινκατά την εκτίμηση του βαθμού συμμόρφωσης προς τα ετήσια ανώτατα όρια τουελλείμματος γενικής κυβέρνησης όπως αυτά ορίζονται στο παρόν μνημόνιο και στηνΑπόφαση του Συμβουλίου. Οι ροές οι οποίες σχετίζονται με την ανακεφαλαιοποίησητων τραπεζών δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τον έλεγχο των ετησίων ανωτάτων ορίωνελλείμματος γενικής κυβέρνησης ανεξάρτητα από την καταγραφή τους στουςλογαριασμούς του ΕΣΛ (Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών) εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ(Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και της Eurostat (Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Πριν την πρώτη εκταμίευση τουνέου προγράμματος, ηΚυβέρνηση υιοθετεί τα ακόλουθα μέτρα, μέσω ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμούκαι άλλων νομικών πράξεων:
Μείωση στηφαρμακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1076 εκατομμύρια Ευρώ το 2012 μειώνονταςτις τιμές των φαρμάκων (γενόσημα και επώνυμα φάρμακα), αυξάνοντας τιςσυμμετοχές, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των φαρμακοποιών και τωνχονδρεμπόρων, εφαρμογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με βάση τηδραστική ουσία και τα πρωτόκολλα, επικαιροποίηση της θετικής λίστας φαρμάκων,εφαρμογή μηχανισμού τριμηνιαίων επιστροφών (αυτόματη επανείσπραξη) που θακαταβάλεται από τον φαρμακευτικό κλάδο. (Δείτε κατωτέρω ενότητα 2.8).
Μείωση τηςυπερωριακής αμοιβής για γιατρούς σε νοσοκομεία κατά τουλάχιστον 50 εκατομμύριαΕυρώ.
Μείωση τωνπρομηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκατομμύρια Ευρώ (ταμειακά καιπαραδόσεις).
Ελάττωσητου αριθμού των αντιδημάρχων και του σχετικού προσωπικού με σκοπό τηνεξοικονόμηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων Ευρώ.
Μείωση τηςλειτουργικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης, και της δαπάνης που σχετίζεταιμε την διεξαγωγή εκλογών κατά τουλάχιστον 270 εκατομμύρια Ευρώ σε σύγκριση μετον προϋπολογισμό.
Εμπροσθοβαρέςσχέδιο περικοπών στις επιδοτήσεις σε κατοίκους απομεμακρυσμένων περιοχών καιπερικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς εποπτευομένους από διάφοραΥπουργεία, με σκοπό τη μείωση της δαπάνης μέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον 190εκατομμύρια Ευρώ.
Μείωση τουπροϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 400 εκατομμυρίων Ευρώ: αυτή ηπερικοπή θα εφαρμοσθεί μέσω περικοπών στις επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επενδύσειςκαι εθνικώς χρηματοδοτούμενα επενδυτικά έργα. Η μείωση του προϋπολογισμούδημοσίων επενδύσεων ουδεμία επίπτωση θα έχει επί έργων τα οποίασυγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία (μη ολοκληρωθέν έργο το οποίοχρηματοδοτείται από επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000-2006, έργα τουταμείου συνοχής (2000-06), επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 καιμη επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με τα ανωτέρω έργα.
Αλλαγές σεσυνταξιοδοτικά ταμεία με κατά μέσο όρο υψηλές συντάξεις ή που λαμβάνουν υψηλέςεπιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, με σκοπό την εξοικονόμηση τουλάχιστον 300εκατομμυρίων Ευρώ (καθαρό ποσόν αφού λάβουμε υπόψιν την επίπτωση επί των φόρωνκαι των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Πριν από την εκταμίευση, πρόσθετες περικοπές διαρθρωτικών δαπανών ύψους 325εκατομμυρίων Ευρώ θα πρέπει να προσδιοριστούν (σε συνεννόηση με την Επιτροπή,την ΕΚΤ και το προσωπικό του ΔΝΤ) και να εφαρμοστούν.
Πριντην εκταμίευση, ηΚυβέρνηση προβαίνει επίσης στις ακόλουθες εκκρεμείς ενέργειες:
ΥπουργικέςΑποφάσεις για την εφαρμογή του τέλους επιτηδεύματος (ελάχιστη επιβάρυνση επίτων ελευθέρων επαγγελματιών) που προβλέπεται από το Άρθρο 31 του Νόμου3986/2011,
ΥπουργικέςΑποφάσεις για την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρμογής του νέου μισθολογίου σε όλατα σχετικά νομικά πρόσωπα και καθιέρωση νομοθετικών προβλέψεων για τους τρόπουςανάκτησης των επιπλέον καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστημα από τονΝοέμβριο του 2011 και μετά.
Μέχρι τονΙούνιο του 2012 ηΚυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα«ειδικά μισθολόγια» του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει.Τούτο θα εφαρμοσθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και εντεύθεν και θα επιφέρειεξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχιστον (με αντίκτυπομεταφοράς 226 εκατομμυρίων Ευρώ το 2013) (καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν ηεπίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Για να προετοιμάσει τα μέτρα ταοποία θα υιοθετηθούν με τους προϋπολογισμούς του 2013 και του 2014 και για νασυνεισφέρει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η Κυβέρνηση εισάγει, προτου τέλους Φεβρουαρίου του 2012 μία αναθεώρηση των προγραμμάτων δημοσίας δαπάνης. Ηαναθεώρηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η αναθεώρηση θα αξιοποιήσει την εξωτερική τεχνικήβοήθεια και θα επικεντρωθεί σε συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις (κατάτρόπο που θα διατηρεί την βασική κοινωνική προστασία), στις αμυντικές δαπάνες,χωρίς να επηρεάζεται η αμυντική ικανότητα της χώρας, και στην αναδιάρθρωση τηςκεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία (Ιούνιος 2012), περαιτέρωεξορθολογισμός των φαρμακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης τωννοσοκομείων ενώ θα προσδιορισθούν επίσης οι χρηματικές παροχές προνοίας.
Τα προκαταρτικά αποτελέσματα απότην αναθεώρηση των δαπανών θα περιληφθούν στην επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμηςδημοσιονομικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ) η οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο μέχριτον Μάιο του 2012.
Το Υπουργείο Οικονομικών εξασφαλίζει την αυστηρήεποπτεία των δεσμεύσεων επί των δαπανών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες,συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τουπροϋπολογισμού δημοσίων δαπανών, των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και τωννοσοκομείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών επιχειρήσεων, καιεπίσης τις αποτελεσματικές φορολογικές εισπράξεις έτσι ώστε να εξασφαλισθούν ταποσοτικά κριτήρια του προγράμματος.
Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιμότητά της να ορίσει καινα θεσπίσει πρόσθετα μέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οιδημοσιονομικοί στόχοι.

No comments:

Post a Comment