Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Δικαστικό σύστημα


4.4 Μεταρρύθμισητου δικαστικού συστήματος
Για τη βελτίωση της λειτουργίαςτου δικαστικού συστήματος, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη και δίκαιηλειτουργία της οικονομίας, και με την επιφύλαξη των συνταγματικών αρχών και τηςανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση:
(α) διασφαλίζει την αποτελεσματική και έγκαιρηεφαρμογή των συμβάσεων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων,
(β) αυξάνει την αποτελεσματικότητα, με την υιοθέτησηοργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια,
(γ) επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης,εξαλείφοντας τις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τουςεξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.
Συγκεκριμένα, η Κυβέρνησηκαταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση τωνθεμάτων της δίκαιης δίκης και της αρνησιδικίας, το οποίο, μεταξύ άλλων,περιλαμβάνει τροποποίηση του νόμου 1756/1988 σχετικά με την οργάνωση τωνδικαστηρίων και το καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων και αποτρεπτικά μέτρα ειςβάρος μη συνεργάσιμων οφειλετών, σε περιπτώσεις αναγκαστικής επιβολής, με σκοπότην ψήφισή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. [1ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση συγκροτεί μια ομάδαεργασίας, η οποία είναι ευρέως αντιπροσωπευτική των μελών της νομικήςκοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, και των ακαδημαϊκών,των ασκούμενων δικηγόρων, των νομικών συμβούλων επιχειρήσεων και των δικηγόρωναπό άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκατασταθεί ή προσφέρουντις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, για την αναθεώρηση του Κώδικα ΠολιτικήςΔικονομίας, με σκοπό να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές,μεταξύ άλλων, για i)τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της δυνατότηταςδιαγραφής υποθέσεων σε αδράνεια από τα μητρώα των δικαστηρίων, ii) την απαλλαγή των δικαστών από μη δικαστικέςεργασίες, όπως η προσημείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νομικώνπροσώπων και οι συναινετικές / εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, iii) την εκτέλεση των αποφάσεων και των διαταγώνπληρωμής, ιδίως των περιπτώσεων μικρών αξιώσεων, με στόχο τη μείωση του ρόλουτου δικαστή στις διαδικασίες αυτές, και iv) την επιβολή κανονιστικών προθεσμιών για τιςδικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων και τιςυποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας. Για τους σκοπούς τουπαρόντος Μνημονίου, ως διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων νοείται η δυνατότητατων δικαστών να συμμετέχουν έγκαιρα στον εντοπισμό των κυριότερων πραγματικώνκαι νομικών ζητημάτων των διαφορών μεταξύ των διαδίκων, να απαιτούν από τουςδικηγόρους και τους διαδίκους να παρακολουθούν τις προακροαματικές συνεδριάσειςκαι να διαχειρίζονται τη διεξαγωγή των διαδικασιών και την πρόοδο τωνυποθέσεων, προκειμένου να επιτυγχάνουν τη συντομότερη και πλέον αποδοτικήεπίλυση των διαφορών. [1οτρίμηνο του 2012]
Προκειμένου να διευκολυνθεί τοέργο της υφιστάμενης ομάδας εργασίας που έχει λάβει εντολή να σχεδιάσει έναπλαίσιο επιδόσεων και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η Κυβέρνηση θα συντάξει καιθα δημοσιεύσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει μιαποιοτική μελέτη σχετικά με τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίαςαναγκαστικής εκτέλεσης, με αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και τηςαποτελεσματικότητας των διαφόρων τρόπων εκτέλεσης. [2ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση αποφασίζει για τηνημερομηνία μέχρι την οποία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο νομοθετικάκατοχυρωμένο επάγγελμα του διαμεσολαβητή σε μη δικηγόρους, σύμφωνα με τιςπροϋποθέσεις για τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, και παρουσιάζει ένασχέδιο δράσης το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι μη δικηγόροι θα μπορούν ναπροσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, αρχίζοντας από την ημερομηνία αυτή. [1ο τρίμηνο του 2012]

Μετά την υποβολή του σχεδίουεργασίας για τη μείωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικάδικαστήρια και τα διοικητικά εφετεία τον Ιανουάριο του 2012, το οποίο προβλέπειενδιάμεσους στόχους για τη μείωση των εκκρεμοτήτων κατά τουλάχιστον 50 τοιςεκατό μέχρι το τέλος Ιούνιου του 2012, τουλάχιστον κατά 80 τοις εκατό μέχρι τοτέλος Δεκεμβρίου 2012 και για την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων μέχρι τοτέλος Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, στα τέλη Μαΐου του 2012 και,στη συνέχεια, μία φορά ανά τρίμηνο, επικαιροποιημένα και αναλυτικότερα σχέδιαεργασίας (διασφαλίζοντας ότι θα δίνεται προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσειςυψηλής αξίας - δηλαδή αυτές που υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ) και λαμβάνειδιορθωτικά μέτρα σε περίπτωση αναμενόμενων ή πραγματικών αποκλίσεων.
Η ομάδα εργασίας που έχει λάβειεντολή αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου αυτός ναεναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα προετοιμάσει ένα συνοπτικόέγγραφο προβληματισμού, το οποίο θα προσδιορίζει τα βασικά θέματα και τα σημείασυμφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό στάδια τωναστικών υποθέσεων, παραδείγματα των οποίων περιγράφονται ανωτέρω, και θαπαραθέτει προτεινόμενες λύσεις, σε γενικές γραμμές. [2ο τρίμηνο 2012]
Όπως ανακοίνωσε δημοσίως, ηΚυβέρνηση θα ψηφίσει ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα προβλέπει τονεξορθολογισμό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων και την κατανομή τουκατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και υποδομών για τη νέα δομή των ειρηνοδικείωνπου θα προκύψει από τη μεταρρύθμιση αυτή. [2ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση εκπονεί μίαστρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, τηςδιαμεσολάβησης και της διαιτησίας, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ένας σημαντικόςαριθμός πολιτών και επιχειρήσεων θα χρησιμοποιούν αυτούς τους εναλλακτικούςτρόπους επίλυσης διαφορών. [2οτρίμηνο του 2012]
Αρχίζοντας από το τέλος Ιουνίου 2012, η Κυβέρνηση ενημερώνει και βελτιώνει περαιτέρω, κάθετρίμηνο, το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του Δεκεμβρίου 2011, για τη χρήση της ηλεκτρονικήςκαταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης μεμονωμένωνυποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και για την ηλεκτρονική κατάθεση. Οιενημερώσεις θα περιλαμβάνουν προθεσμίες για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωσητων πιλοτικών σχεδίων και πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της ηλεκτρονικήςκαταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε όλα τα δικαστήρια, μέχρι το τέλος του 2013.
Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, με βάση τη μελέτη τωνεκκρεμών, μη φορολογικών, υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία πραγματοποιήθηκεαπό κοινού με ένα εξωτερικό φορέα εμπειρογνωμόνων και θα παρουσιαστεί έως τοτέλος Ιουνίου 2012, ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση τωνεκκρεμοτήτων αυτών, κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό, μέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
Η Κυβέρνηση πραγματοποιεί μιασειρά από ημερίδες προκειμένου να συζητήσει τα πορίσματα και τις συστάσεις στοέγγραφο προβληματισμού το οποίο συνέταξε η ομάδα εργασίας για την αναθεώρησητου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι ημερίδες αυτές θα επιτρέψουν την ευρείαδιαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τη συμμετοχή αναγνωρισμένων διεθνώνεμπειρογνωμόνων στον τομέα της πολιτικής δικονομίας. [3ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση διενεργεί μια εκτίμηση του κατά πόσον ηψήφιση του Ν. 3898/2010, σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικέςυποθέσεις, έχει αποφέρει τα αποτελέσματα που είχε προβλέψει η νομοθεσία καιπαρουσιάζει στοιχεία και αναλύσεις σχετικά με το κόστος, το χρόνο και ταποσοστά επιτυχίας που σχετίζονται με την εκτέλεση των συμφωνιών που προκύπτουναπό την εναλλακτική επίλυση διαφορών, σε σύγκριση με την εκτέλεση τωνδικαστικών αποφάσεων. [4ο τρίμηνοτου 2012]
Η ομάδα εργασίας για τηναναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκπονεί ένα λεπτομερές έγγραφο τοοποίο περιγράφει τις βασικές προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα ΠολιτικήςΔικονομίας. [4οτρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά μετη μεταρρύθμιση των ειρηνοδικείων, με τη δημιουργία της νέας δομής τους, τηνπλήρωση των κενών θέσεων με αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δικαστών και τηνανακατανομή δικαστών και διοικητικού προσωπικού, με βάση τους υφιστάμενουςπόρους που είναι διαθέσιμοι εντός του δικαστικού σώματος και της δημόσιαςδιοίκησης της Ελλάδας. [4οτρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση δρομολογεί, απόκοινού με ένα σώμα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, μια μελέτη σχετικά με το κόστοςτων αστικών διαφορών, την πρόσφατη αύξησή τους και τα αποτελέσματά τους στοφόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, με υποβολή προτάσεων έως το τέλοςΔεκεμβρίου 2013. [2οτρίμηνο του 2013]

No comments:

Post a Comment