Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις


2ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2.1 Διαχείριση κεφαλαίων και αποκρατικοποιήσεις
Η Κυβέρνηση εφαρμόζει τοπρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων με σκοπό την είσπραξη 50 δισεκατομμυρίων Ευρώμεσοπρόθεσμα.
Οι συνολικές εισπράξεις απόαποκρατικοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.500εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του2012, 7.500 εκατομμύρια Ευρώμέχρι το τέλος του 2013, 12.200 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το τέλος του 2014 και15.000 εκατομμύρια Ευρώ μέχρι το 2015.
Η Κυβέρνηση δηλώνει τηνετοιμότητά της να προσφέρει προς πώληση τα εναπομείναντα μερίδιά της στιςκρατικές επιχειρήσεις, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοιαποκρατικοποιήσεων. Ο έλεγχος του δημοσίου θα πρέπει να περιορισθεί μόνον σεπεριπτώσεις κρισίμων δικτυακών υποδομών.
Για την εξασφάλιση της επίτευξηςτων σκοπών του σχεδίου, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάζει επί συνεχούς βάσεωςπεριουσιακά στοιχεία στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας τουΔημοσίου [ΤΑΙΠΔ]. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση θα μεταβιβάσει στο ΤΑΙΠΔ όλα ταπεριουσιακά στοιχεία τα οποία αναμένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το2013 κατόπιν αιτήματος του ΤΑΙΠΔ.
Όλοι οι νομικοί, τεχνικοί καιχρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίεςπρογραμματίζονται για το 2012 και το 2013 θα διορισθούν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2012.
Οι αποκρατικοποιήσεις διεξάγονταιμε τρόπο διαφανή και παραθέτουν με σαφήνεια τα μετά τις αποκρατικοποιήσειςπεριουσιακά δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αναφορικά με έναν αριθμό περιουσιακώνστοιχείων για να υπάρχει επιτυχής αποκρατικοποίηση απαιτείται κατάλληλοκανονιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε μία ανταγωνιστική αγοράείναι δυνατή μετά την αποκρατικοποίηση, ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονταιεπαρκώς και ότι τα αποκρατικοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στιςανταγωνιστικές αγορές. Οι όροι για τις πωλήσεις ή τις παραχωρήσεις θα πρέπει νααποφεύγουν τη δημιουργία μη ρυθμιζόμενων ιδιωτικών μονοπωλίων, θα πρέπει ναπαρεμποδίζουν οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων, θα πρέπει να διευκολύνουν τηνανοικτή πρόσβαση και θα πρέπει να επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια λογαριασμών.
Προσδιορίζονται άμεσα μέτρα γιατις αποκρατικοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκκαθαρίσεων όλων των νομικώντίτλων, της εξασφάλισης εγκρίσεων κρατικής ενίσχυσης, των αποομαδοποιήσεωνπεριουσιακών στοιχείων, της επίδειξης σεβασμού προς τους κανόνες των προμηθειώντου δημοσίου, της επίτευξης μιας αρτιότερης απογραφής ακινήτων περιουσιακώνστοιχείων, της ανακατανομής χρήσεων γης, και της εκζήτησης των εγκρίσεων τουΣυμβουλίου των Εμπειρογνωμώνων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Κυβέρνηση ούτε θα προτείνειούτε θα εφαρμόσει μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να παραβιάσουν τους κανόνες τηςελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Ούτε το Κράτος ούτε άλλα όργανα του δημοσίου θασυνάπτουν συμφωνητικά μετόχων με την πρόθεση της πραγματοποίησης ή την ίδια τηνπραγματοποίηση παρεμπόδισης της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων ή την άσκησηεπιρροής επί της διοίκησης ή του ελέγχου των εταιριών. Η Κυβέρνηση δεν θαπροβεί ούτε θα εισαγάγει οποιαδήποτε ανώτατα όρια δικαιωμάτων ψήφου ή εξαγορώνκαι δεν θα θεσπίσει οποιαδήποτε δυσανάλογα και μη δικαιολογούμενα δικαιώματααρνησικυρίας (βέτο) ούτε οποιαδήποτε άλλη μορφή ειδικών δικαιωμάτων στιςαποκρατικοποιούμενες εταιρίες. Ουδέν περαιτέρω ειδικό δικαίωμα θα εισαχθεί κατάτην διάρκεια της πορείας των μελλοντικών διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
Προς εξασφάλιση της συμμόρφωσηςπρος την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση καταργεί ή καταλλήλωςτροποποιεί τα υφιστάμενα ειδικά δικαιώματα που παραχωρούνται στο Κράτος μέσαστα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος περίΣτρατηγικών Εταιριών (Νόμος 3631/2008, Άρθρο 11) καταργείται ή καταλλήλωςτροποποιείται [ΔεύτεροΤρίμηνο του 2012].
Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρηεκκαθάριση των θεμάτων κρατικής ενίσχυσης τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουνεμπόδιο για τις αποκρατικοποιήσεις:
ΗΚυβέρνηση διορίζει συνομιλητή επισήμως επιφορτισμένο για την εξασφάλιση τηςσυμμόρφωσης των αποκρατικοποιήσεων προς τους κανόνες για τις Κρατικέςενισχύσεις μέχρι το τέλος τουΠρώτου Τριμήνου του 2012.
ΗΚυβέρνηση (μέσω των Ειδικών Γραμματειών ΔΕΚΟ και Αποκρατικοποιήσεων) σεσυνεργασία με το ΤΑΙΠΔ [Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας τουΔημοσίου], υποβάλλει, μέχρι το τέλοςτου Δευτέρου Τριμήνου του 2012 στηνΕπιτροπή στοιχεία επί της οικονομικής κατάστασης εκάστου στοιχείου που θααποκρατικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2012, επί του εάν χρειάζεται ναπροηγηθούν των αποκρατικοποιήσεων αναδιαρθρώσεις και άλλες σχετικέςδιαδικασίες, επίσης υποβάλλει στοιχεία των υποχρεώσεων προς το Κράτος οι οποίεςθα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή τηδιαμόρφωση της τελικής τιμής, επίσης υποβάλλει στοιχεία για τη νομοθεσία ηοποία παρέχει πλεονέκτημα στην εταιρία (ή στον παραχωρησιούχο), όπωςφορολογικές διακρίσεις ή καθεστώς μονοπωλίου, κτλ. Επίσης, στοιχεία των όρωνπου είναι δυνατόν να επιβληθούν επί των ενδιαφερομένων αγοραστών καθώς επίσηςκαι στοιχεία για την επιλεξιμότητα των αγοραστών. Επίσης, υποβάλλει στοιχείαγια τη μέθοδο των προγραμματιζομένων αποκρατικοποιήσεων (δημόσιος μειοδοτικόςδιαγωνισμός, διαπραγμάτευση με υφιστάμενους μετόχους, αρχική προσφορά μετοχώνμε δημόσια εγγραφή, κτλ.). Παρόμοια έκθεση θα υποβληθεί κατά το Τέταρτο Τρίμηνο του 2012 για κάθε περιουσιακό στοιχείο για το οποίο αναμένεταινα ξεκινήσει η διαδικασία της αποκρατικοποίησης κατά το 2013.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει νακαταρτίζει και να δημοσιεύει πλήρη απογραφή των κρατικών περιουσιακώνστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων σε εισηγμένες και μη εισηγμένεςεπιχειρήσεις και εμπορικώς βιώσιμα ακίνητα και εδαφικές/οικοπεδικές εκτάσεις. Ηαπογραφή θα πρέπει να δημοσιευθεί σε διαδοχικές φάσεις μέχρι τα μέσα του 2012 και το τέλος του 2012 στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Κυβέρνηση επισπεύδει τηνκαταχώρηση της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τονσκοπό αυτό, η Κυβέρνηση: (i) συντάσσει πλήρη απογραφή περιουσιακών στοιχείων, (ii) προετοιμάζει ειδικό νόμο για την αξιοποίηση τηςΠεριοχής του Ελληνικού, (iii) αποσαφηνίζει το καθεστώς χρήσεως γης για ταμεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων ταοποία θα εκτιμηθούν και θα επιλεγούν προς εκμετάλλευση εντός του 2012 [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012].

2.2 Περιορισμόςτης σπατάλης στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Τα τιμολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θααυξηθούν κατά τουλάχιστον 25% ενώ τα επιχειρησιακά τους σχέδια θαεπικαιροποιηθούν καταλλήλως [ΠρώτοΤρίμηνο του 2013].

No comments:

Post a Comment