Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Επιχειρηματικό περιβάλλον


Μελέτεςγια την ευελιξία τιμών
ΗΚυβέρνηση ελέγχει τους βασικούς τομείς υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της λιανικήςκαι χονδρικής διανομής) και καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση τουανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων.[Απρίλιος 2012].

Επιχειρηματικόπεριβάλλον
Πακέτομεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
ΗΚυβέρνηση υιοθετεί πακέτο μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικούπεριβάλλοντος, για:
· Να αναθεωρήσει και να κωδικοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιογια τις εξαγωγές (δηλ του Ν.936/79 και του ΝΔ 3999/59), να καταργήσει τηνυποχρέωση εγγραφής στο μητρώο εξαγωγέων του Εμπορικού Επιμελητηρίου και νακαθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρουεξαγωγών. [1ο τρίμηνο 2012]
· Να τροποποιήσει τα άρθρα 26.2, 43B, 49.1, 49.5, 69.3 και 70.1 του Ν. 2190/1920, τααντίστοιχα άρθρα του Ν. 3190/1955 και κάθε άλλη νομική διάταξη προκειμένου ναάρει την απαίτηση δημοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφημερίδες κάθε είδουςστην περίπτωση εταιριών με δικτυακό τόπο. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη τηςδημοσίευσης εταιρικών στοιχείων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης/ ΓΕΜΗ. [1ο τρίμηνο 2012]
· Να καταργήσει το άρθρο 24 του Ν.2941/2001, το οποίοαπαγορεύει την πώληση εμπορευμάτων σε τιμές χαμηλότερες του κόστους αγοράς.Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.3959/ 2001 περί καταχρηστικήςεκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης με τη μορφή της επιθετικής πολιτικής τιμών καιτου Ν.149/14 περί αθέμιτου ανταγωνισμού. [1οτρίμηνο 2012]
· Να άρει τα εμπόδια προκειμένου οι έμποροι λιανικής ναπωλούν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, όπως προβλέπειο Ν.3526/2007 και η νομοθεσία εφαρμογής του. [1ο τρίμηνο 2012]
· Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της ΥΑ A2-3391 σχετικά με την υποβολή τιμοκαταλόγων χονδρικής,στοιχείων κόστους και συμβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας καιΝαυτιλίας. [1οτρίμηνο 2012]
· Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 πουρυθμίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργικήαπόφαση εφαρμογής της, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια τωνπρατηρίων υγρών καυσίμων, με παράλληλη εφαρμογή του τρέχοντος συστήματοςυποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισμένο αριθμόπρατηρίων υγρών καυσίμων ανά νομαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. [1ο τρίμηνο 2012]
· Να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3897/2010προκειμένου α) να μειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρομεταξύ σταθμού υγρών καυσίμων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα50 άτομα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακήςσύνδεσης για πρατήρια καυσίμων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως προβλέπει τοάρθρο 11 παρ.1, του Ν. 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παρ.6 τουίδιου νόμου προκειμένου να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να ανοίξουν πρατηρίωνυγρών καυσίμων στην Ελλάδα. [2οτρίμηνο 2012]
· Να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, τοοποίο προβλέπει ότι τα προσύμφωνα σύστασης εταιριών θα πρέπει να προτείνονταιαρχικά από τους συμβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού τοΥπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορέσει να εκδώσει τησχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. [1ο τρίμηνο 2012]
· Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,15% (πουπροβλέπεται στην ΚΥΑ 25323/1960 και το άρθρο 64 του Ν.1249/1982), η οποίαεπιβάλλεται επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών πουεισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ υπέρ του Λογαριασμού Αρωγής Εξωτερικού Εμπορίου (Assistance Account of Foreign Trade). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικόπροϋπολογισμό του 2013. [2οτρίμηνο 2012]
· Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει οΑ.Ν. 788/48 και ο Ν.3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγομένων εμπορευμάτωνυπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης,της Ακαδημίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση διαθέτειτα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2ο τρίμηνο 2012]
· Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους πουκαταβάλλεται μέσω του λογαριασμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού υπέρ τηςεκτέλεσης εργασιών που προβλέπει το Αριθ. T. 4363/1236. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στονκρατικό προϋπολογισμό του 2013. [2οτρίμηνο 2012]
· Να παύσει τη διάθεση του μη ανταποδοτικού τέλους επίτης τιμής των καυσίμων υπέρ του Ταμείου Αμοιβαίας Κατανομής Χειριστών ΑντλιώνΠετρελαίου Υγρών Καυσίμων (Mutual Distribution Fund of the Oil-Pump Operators of Liquid Fuel). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικόπροϋπολογισμό του 2013. [2οτρίμηνο 2012]
Εφαρμογή του Ν. 3982/2011 περί απλοποίησης τηςαδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων καιεπιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις
ΗΚυβέρνηση:
· Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθμό όχλησηςπου προβλέπεται στο άρθρο 20, παρ.9, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012]
· Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τουςτυποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για βιομηχανικές δραστηριότητες, όπωςπροβλέπεται στο άρθρο 36, παρ.1, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος του 2012]
· Εκδίδει Προεδρικά Διατάγματα για τις προϋποθέσειςέκδοσης άδειας τεχνικών βιομηχανίας, υδραυλικών, τεχνικών υγρών και αερίωνκαυσίμων, ψυκτικών και χειριστών μηχανημάτων στις κατασκευές, όπως προβλέπει τοάρθρο 4, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιοςτου 2012]
· Εκδίδει Προεδρικά Διατάγματα για τις προϋποθέσειςέκδοσης άδειας ηλεκτρολόγων, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν.3982/2011. [Μάιος του2012]
· Εκδίδει Προεδρικό Διάταγμα για τους ΠιστοποιημένουςΕπιθεωρητές, όπως προβλέπει το άρθρο 27, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [2ο τρίμηνο 2012]
· Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασίααδειοδότησης επιχειρηματικών πάρκων, όπως προβλέπει το άρθρο 46, παρ.6, του Ν.3982/2011. [Μάρτιοςτου 2012]
Εφαρμογήτου Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
ΗΚυβέρνηση:
· Εκδίδει την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο2, παρ.7, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων καιδραστηριοτήτων, η οποία παραθέτει τις απαιτήσεις για το περιεχόμενο τηςαπόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον τύπο του έργου ή τηςδραστηριότητας. [2οτρίμηνο 2012]
· Εκδίδει τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει τοάρθρο 8, παρ.3, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων καιδραστηριοτήτων (πλην των βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η οποία παραθέτει τιςπρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β,και το άρθρο 2, παρ.12, του Ν.4014/2011 για τον περαιτέρω προσδιορισμό τηςδιαδικασίας και των συγκεκριμένων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012]
Ελλάδαφιλική στις επιχειρήσεις
Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ένασχέδιο για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα, το οποίο αντιμετωπίζει τουςεναπομείναντες περιορισμούς για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τιςεπενδύσεις και την καινοτομία, οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο σημείο τουπαρόντος μνημονίου. [τέλοςΦεβρουαρίου 2012]
Η Κυβέρνηση εφαρμόζει το σχέδιοδράσης για μια Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα. [1ο τρίμηνο 2012] Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν μεταξύ άλλων:
· στην ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού ΕμπορικούΜητρώου (ΓΕΜΗ) με την άμεση λήψη μέτρων για την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένωνΓΕΜΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών και της χρήσηςηλεκτρονικών υπογραφών, τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με τα πληροφοριακά συστήματα τουΕπιμελητηρίου και με το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact),προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση τωνδιαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο και των διοικητικών διαδικασιώνπου είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Έως τον Ιούλιο του 2012, όλες οι εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα θαπρέπει να μπορούν να δημοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία μέσω του ΓΕΜΗ
· στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδομικώναδειών και των αδειών λειτουργίας
· στην ανάπτυξη "ενιαίου ηλεκτρονικούπαραθύρου" το οποίο θα συγκεντρώνει τις τυποποιημένες εμπορικέςπληροφορίες και θα απλουστεύει τον αριθμό των εγγράφων που απαιτούνται για τιςεξαγωγές
· στην αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα τωνμεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς κενών εμπορευματοκιβωτίων και μηεπικίνδυνων αποβλήτων.
Κτηματολόγιοκαι χωροταξικός σχεδιασμός
ΗΚυβέρνηση επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, προκειμένου:
· να προκηρύξει όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα (περίπου15 εκατομμύρια) και να κατακυρώσει κτηματολογικά έργα για 7 εκατομμύριαδικαιώματα [4οτρίμηνο 2012]
· να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες όλων τωνυποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων και να μεταφέρει όλες τις νεοεγγραφείσεςπράξεις στο κτηματολόγιο έως το 2015
· να δημιουργήσει κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικήςλειτουργίας για μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2015
· να δημιουργήσει πλήρες κτηματολογικό μητρώο καικτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το2020.
Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τηναναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τακαταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τοντουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. [4ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί νομοθεσία προκειμένου (α) νααπλουστεύσει και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για τις πολεοδομικέςδιαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει τη νομοθεσία για ταδάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα. [3οτρίμηνο 2012] Υιοθετείεπίσης νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνωναποβλήτων [2ο τρίμηνο 2012] και αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο χώρους διάθεσηςεπικίνδυνων αποβλήτων έως το [4οτρίμηνο 2012].
Λοιπά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικούπεριβάλλοντος
· Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων πουπαρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 εξειδικεύεταιπεραιτέρω με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό τηςνομικής βάσης κάθε εισφοράς και β) με την ποσοτικοποίηση των εισφορών πουκαταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τονεξορθολογισμό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του κρατικούπροϋπολογισμού. [2οτρίμηνο 2012]
· Αγορανομικές διατάξεις: Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης A2-3391/2009 για τις αγορανομικές διατάξεις, καθώς καικάθε άλλη σχετική νομοθεσία [Μάρτιοςτου 2012]. Αυτόγίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προσδιοριστούντα διοικητικά βάρη και τα περιττά εμπόδια για τον ανταγωνισμό και νααναπτυχθούν εναλλακτικές, λιγότερο περιοριστικές πολιτικές ούτως ώστε ναεπιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης. Η αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση για τιςαγορανομικές διατάξεις υιοθετείται τον Απρίλιοτου 2012.
· Έλεγχος των κανονισμών που περιορίζουν τηνεπιχειρηματικότητα: ΗΚυβέρνηση ολοκληρώνει διαρθρωμένη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ρύθμιση σετομείς όπως οι άδειες, οι κανόνες υγείας και ασφάλειας και η πολεοδομία,μπορούν να περιορίσουν άσκοπα την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό σεσημαντικούς τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, ταοικοδομικά υλικά ή ο τουρισμός. Ομοίως, η Κυβέρνηση επιδιώκει να απλουστεύσειτους κανονισμούς επιχειρήσεων σε τομείς όπως η καταχώρηση νέων επιχειρήσεων καιη ρύθμιση της λογιστικής. [3οτρίμηνο 2012] Εντός 6μηνών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητεςνομοθετικές ή άλλες ενέργειες για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικώνεπιβαρύνσεων.
· Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενικήνομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξίαστην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην απλούστευση καιεπιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. [3οτρίμηνο 2012]
· Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίαςγια τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις. Έως τα τέληΜαρτίου 2012, τοηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεωνεξαγωγών. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου2012, (α) το ηλεκτρονικό σύστηματελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισαγωγών, (β) οιπρο-τελωνειακές διαδικασίες (δηλ. πιστοποιητικά, άδειες, καθώς και ενέργειεςκαι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία) εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τουςκανονισμούς της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, (γ) η νομοθεσία εναρμονίζεταιμε τους κανονισμούς της ΕΕ και τους κοινούς κανόνες τελωνειακών διαδικασιώνεξαγωγών και εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής διαδικασίαςεκτελωνισμού, και γίνονται επιθεωρήσεις βάσει κινδύνου, (δ) το επίπεδο(αριθμός) των τελωνειακών ελέγχων (σε υλικά και έγγραφα) εναρμονίζεται επίσηςμε τις βέλτιστες πρακτικές, (ε) θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό παράθυροεξαγωγών μετά την απλοποίηση των προ-τελωνειακών εξαγωγών και γίνεται ηδιασύνδεση με το ηλεκτρονικό τελωνείο προκειμένου να παρέχεται ενιαίο σημείοεισόδου για τους εξαγωγείς.
· Αποθέματα ασφαλείας αργού πετρελαίου και προϊόντωνπετρελαίου: ΗΚυβέρνηση μεταφέρει την Οδηγία 2009/119 που επιβάλλει στα κράτη-μέλη υποχρέωσηδιατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου. [4ο τρίμηνο 2012]
· Παρουσιάζεται εκτων υστέρων εκτίμησηεπιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθεί ο Ν. 3853/2010 σχετικά με την απλοποίησητων διαδικασιών σύστασης εταιριών όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου καικόστους σύστασης επιχείρησης, και για να επαληθευτεί ότι βρίσκεται σε ισχύ ηδευτερεύουσα νομοθεσία. [3οτρίμηνο 2012]

No comments:

Post a Comment