Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Διαχείριση εσόδων


2.4 Μεταρρυθμίσεις στην διαχείριση εσόδων
Τα Άρθρα 3 και 21 του Νόμου4038/2012 τροποποιούνται πριν τηνεκταμίευση. Η αναστολήτης ποινικής διώξεως και η δέσμευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείωναπαλείφονται. Οι όροι παρατάσεως των χρονοδιαγραμμάτων καταβολής δόσεων γιαεκπρόθεσμους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναθεωρούνται έτσι ώστετα χρονοδιαγράμματα καταβολής δόσεων να ισχύουν μόνον ως προς τα υφιστάμεναεκπρόθεσμα ποσά κάτω των 10.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα και κάτω των 75.000Ευρώ για εταιρίες. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παράτασηστο χρονοδιάγραμμα καταβολής δόσεων θα πρέπει να εμφανίσουν όλες τιςοικονομικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια τωνετών τα οποία καλύπτονται από το πρόγραμμα οικονομικού διακανονισμού, ηΚυβέρνηση δεσμεύεται να μη θεσπίσει νέες φορολογικές αμνηστίες ούτε ναπαρατείνει τις υφιστάμενες για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικήςασφάλισης.
Η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τις"επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεσμες οφειλές", θα θέσει αρχές για τηνδιεκπεραίωσή τους [ΠρώτοΤρίμηνο του 2012] και θαδημοσιεύει στο διαδίκτυο
[Δεύτερο Τρίμηνο του 2012] μηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλέςμε χρονική υστέρηση 20 ημερών μετά το τέλος εκάστου μήνα.
Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, ηΚυβέρνηση θα εντείνει του ελέγχους επί των μεγάλης οικονομικής επιφάνειαςφορολογουμένων, των φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και των ελευθέρωνεπαγγελματιών. Επίσης θα επισπεύσει την επίλυση θεμάτων φορολογικώνληξιπρόθεσμων οφειλών και θα ενσωματώσει επιτυχέστερα εργαλεία/μεθόδους κατάτου ξεπλύματος χρημάτων εντός της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται απόποσοτικούς δείκτες σύμφωνα με στόχους τιθέμενους βάσει του σχεδίου κατά τηςφοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες απόδοσης). Αυτοί οι δείκτες αφορούν τηνολοκλήρωση πλήρους κλίμακας και προσωρινών ελέγχων φορολογουμένων μεγάληςοικονομικής επιφάνειας, ελέγχων βάσει κινδύνου επί ελευθέρων επαγγελματιών καιφυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ατόμων που δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση.Επίσης, περιλαμβάνουν την είσπραξη καταλογισθέντων φόρων και προστίμων απόνέους ελέγχους επί φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, τωνυφισταμένων συσσωρεύσεων φορολογικών οφειλών και επίσης αφορούν την αύξηση του αριθμούτων εγγεγραμμένων υπόχρεων ΦΠΑ που υποβάλουν επιστροφές.
Η επίτευξη της ολοκλήρωσης 75γενικών ελέγχων και 225 ελέγχων ΦΠΑ φορολογουμένων μεγάλης οικονομικήςεπιφάνειας, ως στόχων που τέθηκαν στο Μνημόνιο της 31ης Οκτωβρίου 2011 για τοτέλος Δεκεμβρίου 2011, αποτελεί προαπαιτούμενηδράση για την εκταμίευση.
Με σκοπό την προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τηδιαχείριση των εσόδων η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:
αυξάνει τοπροσωπικό της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν εν προόδω [τέλος Μαρτίου 2012]
επιταχύνειτη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύμα επαναξιολόγησηςκαι πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτομα προσωπικού) [τέλος Απριλίου 2012] με σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικώνελεγκτών μέχρι το τέλος του 2012 μέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων τουδημοσίου
απομακρύνειτα εμπόδια για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση [Ιούνιος 2012], συμπεριλαμβανομένουτου ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοιδεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης
συνεχίζειτην συγκέντρωση και την συγχώνευση εφοριών. 200 τοπικές εφορίες οι οποίες έχουνχαρακτηρισθεί ως αναποτελεσματικές θα κλείσουν μέχρι το τέλος του 2012
συγκεντροποιείτην διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμένουςστον κατάλογο μεγαλοοφειλετών [ΠρώτοΤρίμηνο του 2012]
αναθεωρείτις διαδικασίες διαγραφής φορολογικών χρεών, έτσι ώστε οι διοικητικέςπροσπάθειες να επικεντρωθούν επί ουσιαστικά συλλογικών οφειλών, μέχρι το τέλος του 2012
διακόπτειτις πληρωμές τοις μετρητοίς και με επιταγές σε εφορίες οι οποίες θααντικατασταθούν με τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικούαποδεσμεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερηςπροστιθέμενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και συμβουλές προςφορολογουμένους) [ΔεύτεροΤρίμηνο του 2012]
αρχίζει ναδημοσιεύει στο διαδίκτυο βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εφορίες [Δεύτερο Τρίμηνο του 2012]
εγκαθιστάνέο σύστημα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες.
Η δημιουργία ενός νέου συστήματος Πληροφορικήςεμπεριέχει τα ακόλουθα κύρια βήματα αναφορικά με τις νέες εφαρμογές κέντρουδεδομένων, web-facing και υποστηρικτικές (back­office):
ομηχανοτεχνικός εξοπλισμός [hardware] του νέου κέντρου δεδομένων θα είναι εγκατεστημένοςκαι θα λειτουργεί μέχρι το τέλοςΜαρτίου του 2012
20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικέςυπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012. Αυτέςαφορούν κυρίως φόρους οι οποίοι παρακρατούνται στην πηγή
σχεδιασμόςκαι εφαρμογή βάσεως δεδομένων και εφαρμογών μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2012
8υπολειπόμενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Εδώ περιλαμβάνονται έντυπα τα οποία υποβάλλονταιαργοπορημένα με πρόστιμο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση ΦΠΑ
έλεγχοισυστήματος και χρηστών, επιμόρφωση χρηστών και μεταφορά όλων των εφοριών στηνσυγκεντροποιημένη βάση δεδομένων: μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2012
λειτουργικήχρήση της νέας υποδομής Πληροφορικής από όλες τις εφορίες: 1 Ιανουαρίου 2013
Για την ενίσχυση του πλαισίου κατά της φοροδιαφυγήςγια την φορολογική διοίκηση, η Κυβέρνηση θα προβεί στα ακόλουθα:
θααναμορφώσει την μονάδα οικονομικών επιθεωρήσεων η οποία θα επικεντρωθεί μόνοστον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων [Ιούνιος 2012]
θαενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012]
θα ζητήσειαπό την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από ΕγκληματικέςΔραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των ΔηλώσεωνΠεριουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσειςπεριουσιακών στοιχείων εφοριακών [Ιούνιος2012]
θαθεσπίσει διαδικασίες για την εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικήςβάσεως [Ιούνιος 2012]
θαβελτιώσει το σύστημα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσειςδιαφθοράς [Ιούνιος 2012]
θαεκπονήσει ένα πλήρως ολοκληρωμένο σχέδιο κατά της διαφθοράς [Σεπτέμβριος του 2012]
Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα ορίσειτις εξουσίες που θα μεταβιβασθούν από το πολιτικό επίπεδο στην φορολογικήδιοίκηση. Αυτές οι εξουσίες θα περιλαμβάνουν τον έλεγχο πάνω σε καίριεςεπιχειρηματικές δραστηριότητες και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Η Κυβέρνησηεπίσης θα εντείνει τον έλεγχο επί των τοπικών εφοριών από τα κεντρικά γραφεία,και θα καλύψει την θέση του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με έναεξωυπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας [Μάρτιος 2012].
Η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερογενήνομοθεσία για να καταστήσει λειτουργική τη διαιτησία και παρέχει πιστοποιήσειςσε διαιτητές μέχρι το τέλοςΜαρτίου του 2012. Μέχρι τηνίδια ημερομηνία ο νόμος καθιστά υποχρεωτική την εξάντληση της φάσεωςδιοικητικών διαφορών για μεγάλες φορολογικές υποθέσεις πριν τη χρήση ενδίκωνμέσων.
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξολοκλήρου και αντικαθίσταται από απλούστερη νομοθεσία [το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012].

No comments:

Post a Comment