Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Αγορά εργασίας


4 ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4.1 Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας καιενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας
Δεδομένου ότι η έκβαση τουκοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότηταςδεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα για τηνενθάρρυνση της ταχείας προσαρμογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεμηθεί ηανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα με βάση το κόστος, για τηδιασφάλιση της αποτελεσματικότητας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στην αγοράεργασίας, για την ευθυγράμμιση των συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικέςεπιχειρήσεις με αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τομέα και για την ευελιξία τωνσυμφωνιών για τις ώρες εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη μείωσητου ονομαστικού μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστημα 2012-14.Συγχρόνως, η Κυβέρνηση θα προωθήσει την ομαλή διαπραγμάτευση των μισθών σταδιάφορα επίπεδα και θα καταπολεμήσει την αδήλωτη εργασία.

Εξαιρετικά νομοθετικά μέτρα γιατο καθορισμό των μισθών
Πριν την εκταμίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω μέτρα:
Οιελάχιστοι μισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας(ΕΓΣΣΕ) θα μειωθούν κατά 22% σε σύγκριση με το επίπεδο που ίσχυε την 1ηΙανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι μισθοί που ορίζονταιαπό την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας θα μειωθούν κατά 32% χωρίςπεριοριστικούς όρους.
Αναστέλλονταιοι διατάξεις του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων που προβλέπουν αυτόματεςαυξήσεις μισθών, περιλαμβανομένων εκείνων περί ωριμάνσεων.

Μεταρρυθμίσειςστο σύστημα καθορισμού των μισθών
Η Κυβέρνηση θα εργασθεί μαζί μετους κοινωνικούς εταίρους για τη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού τωνμισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιούλιου 2012 θα καταρτιστεί έναχρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασηςεργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των μισθών πουορίζονται στην ΕΓΣΣΕ με ελάχιστο ύψος μισθού νομοθετημένο από την κυβέρνηση σεδιαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Μέτρα για την ενθάρρυνση της επαναδιαπραγμάτευσης τωνσυλλογικών συμβάσεων
Πριν την εκταμίευση, τροποποιείται η νομοθεσία περί συλλογικών συμβάσεων μεσκοπό τη προώθηση της προσαρμογής του συλλογικά διαπραγματευόμενου μισθού καιτων μη μισθολογικών όρων στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, σε τακτικήκαι συχνή βάση. Ο Νόμος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:
Συλλογικέςσυμβάσεις που αφορούν μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους μπορούν νασυναφθούν για μέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24μήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόμενη διάρκεια 1 έτους.
Συλλογικέςσυμβάσεις που έχουν λήξει θα παραμείνουν σε ισχύ για μέγιστο χρονικό διάστημα 3μηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συμφωνία, μετά το διάστημα αυτό, η αμοιβή θαεπανέλθει στο βασικό μισθό και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, εκπαίδευσης καιβαρέων επαγγελμάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν απόεκείνα της νέας συλλογικής σύμβασης ή των νέων ή τροποποιημένων ατομικώνσυμβάσεων.

Αυξάνονταςτη δυναμική των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας
· Πριν τηνεκταμίευση, αναθεωρείταιη νομοθεσία ώστε να λαμβάνει χώρα διαιτησία όταν αυτό συμφωνηθεί απόεργαζομένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύειμόνο για το βασικό μισθό και όχι για άλλες αμοιβές, και ότι λαμβάνονται υπόψημαζί με τις νομικές διαστάσεις, οι οικονομικές και οι χρηματοπιστωτικές.
· Επίσης,έως τον Οκτώβριο του 2012, θα καταρτιστεί μία ανεξάρτητη αξιολόγηση τηςλειτουργίας της διαιτησίας και της μεσολάβησης, προκειμένου να βελτιωθούν οιυπηρεσίες διαιτησίας και μεσολάβησης ώστε να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις τηςδιαιτησίας αντανακλούν επαρκώς τις ανάγκες της μισθολογικής προσαρμογής.

Δεσμεύσειςαπό το παρελθόν και ειδικοί εργασιακοί όροι
· Πριν την εκταμίευση, καταργούνται οι όροι περί μονιμότητας (συμβάσειςορισμένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στησυνταξιοδότηση) που περιλαμβάνονται σε νόμο ή σε συμβάσεις εργασίας.
· Η κυβέρνηση διεξάγει μία αναλογιστική μελέτη τωνπρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικών ταμείων σε εταιρείες όπου οι εισφορές για ταταμεία αυτά υπερβαίνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόμενουςτου ιδιωτικού τομέα σε συγκρίσιμες επιχειρήσεις / βιομηχανίες που καλύπτονταιαπό το ΙΚΑ. Με βάση τη μελέτη αυτή, η Κυβέρνηση μειώνει τις κοινωνικές εισφορέςγια τις εταιρείες αυτές κατά δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Μη μισθολογικά εργασιακά κόστη, καταπολέμηση τηςαδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσίαώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες καιθα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δημοσιονομικάουδέτερο. Τα ποσοστά εισφορών θα μειωθούν μόνο όταν υπάρχουν μέτρα επαρκή γιανα καλύψουν την απώλεια εσόδων. Τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσουν την μείωση τωνποσοστών θα νομοθετηθούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν την εκταμίευση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία να κλείσουν μικροί φορείςειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούνπροτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), με μεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 6μήνες. Δεύτερον, έως τέλος Σεπτέμβρη 2012, η κυβέρνηση θα προσαρμόσει τιςσυντάξεις (προστατεύοντας τους συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα) και θαπροσαρμόσει τη βάση για την είσπραξη των εισφορών.
Θα διεξαχθεί μία ανεξάρτητηαξιολόγηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δομής και των δραστηριοτήτωντου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες γιατην αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στηνπροαναφερόμενη αξιολόγηση. Οι εν λόγω ενέργειες ενδεχομένως να περιλαμβάνουνκάποιες αλλαγές στην οργάνωση και τον τρόπο εργασίας του Σώματος ΕπιθεώρησηςΕργασίας, ενισχυμένους μηχανισμούς κατά της απάτης και της διαφθοράς, καθώς καιενισχυμένες χρηματικές και νομικές κυρώσεις για παραβάσεις νόμων, εργασιακώνκανονισμών και για εισφοροδιαφυγή. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για το ΣώμαΕπιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας πουπρέπει να εκτελεστούν [ΤΡΙΜ.2-2012].
Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για τηνείσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Ήδη έως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών τωνμεγαλύτερων οφειλετών ενοποιείται, και θα υπάρξουν κοινοί έλεγχοι των φόρων καιτων κοινωνικών εισφορών για τους μεγάλους πληρωτές.
Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθείσταδιακά από το Μάρτιο του2012 και κάθε επιχείρηση σεσυγκεκριμένους τομείς θα υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί έως το τέλος του 2012.Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτικήη ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας καικοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα [ΤΡΙΜ.2-2012].

No comments:

Post a Comment