Monday, March 05, 2012

Μνημόνιο ΙΙ: Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα


4.2 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντοςκαι ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές
Νομοθετικά ΚατοχυρωμέναΕπαγγέλματα
Εφαρμογή του Κεφαλαίου Α του Νόμου 3919/2011
Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητεςαλλαγές προκειμένου να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο (δηλ. νόμοι,προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) των ακόλουθωνεπαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων συνάδει πλήρως με το Κεφάλαιο Α τουΝόμου 3919/2011:
· Ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλ.i) ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιώνπρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, ιδιωτικοίόμιλοι ιατρών και οδοντιάτρων, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντραφυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), ii) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων καικλινικών, iii)οδοντοτεχνικά εργαστήρια, iv) καταστήματα οπτικών και φακών επαφής, v) κέντρα φυσιοθεραπείας, vi) κέντρα αισθητικής, vii) επιχειρήσεις υπηρεσιών αδυνατίσματος/διατροφής
· Φορτοεκφορτωτές/φορτωτές για χερσαίες επιχειρήσεις σεκεντρικές αγορές
· Ορκωτοί εκτιμητές
· Λογιστές και φοροτεχνικοί
· Αναλογιστές
· Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
· Ιδιωτικά συμβουλευτικά γραφεία για θέματα εργασίας
· Τουριστικοί οδηγοί
· Μεσίτες ακινήτων
Η Κυβέρνηση δημοσιεύει στηνιστοσελίδα της μία έκθεση [ΤΡΙΜ.1-2012]σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου3919/2011, η οποία περιλαμβάνει:
· κατάλογο των επαγγελμάτων/οικονομικών δραστηριοτήτωνπου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου,
· χρονοδιάγραμμα για τον έλεγχο και την εξάλειψηασυνεπειών μεταξύ του Κεφαλαίου Α του Νόμου 3919/2011 και των κανονισμών (δηλ.νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων) τωνεπαγγελμάτων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο εν λόγωκεφάλαιο. Το χρονοδιάγραμμα προσδιορίζει τον κατάλογο των επαγγελμάτων και τωνοικονομικών δραστηριοτήτων με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την οικονομικήτους σημασία, η οποία θα αξιολογείται κάθε τρίμηνο με σκοπό να έχει ολοκληρωθείη συγκεκριμένη διαδικασία έως τοτέλος του 2012.
Αναφορικά με τα επαγγέλματα γιατα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισμών σύμφωνα με τις αρχές τηςαναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος, η κυβέρνηση θαπεράσει την απαιτούμενη νομοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή Ανταγωνισμού καιτους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.
Μέτρα για τα νομοθετικάκατοχυρωμένα επαγγέλματα που εμπίπτουν στο κεφάλαιο Β του Νόμου 3919/2011
Επίσης,η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία [ΤΡΙΜ.2-2012]για:
· τηνενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τηδημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης των παρακάτωπληροφοριών:
o τις ετήσιες λογιστικές καταστάσειςτης επαγγελματικής οργάνωσης
o την αμοιβή των μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου αναλυτικά ανά αξίωμα
o ταποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεται από τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και τουςκανόνες για τον υπολογισμό και την εφαρμογή αυτών
o στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με τιςεπιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσία περί προστασίαςπροσωπικών δεδομένων
o στατιστικά και συνολικά δεδομένα σχετικά με αξιώσεις ήπαράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους λόγουςαποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων, σύμφωνα πάντοτε με τη νομοθεσίαπερί προστασίας προσωπικών δεδομένων
o τυχόν αλλαγές στους επαγγελματικούς κώδικεςδεοντολογίας, εάν υφίστανται
o τουςκανόνες σχετικά με το ασυμβίβαστο και οποιαδήποτε κατάσταση χαρακτηρίζεται απόσύγκρουση συμφερόντων και σχετίζεται με τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων.
Πρόσθεταμέτρα για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα
Σχετικά μετις καθορισμένες αμοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα:
· Η Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του ΠροεδρικούΔιατάγματος 100/2010 σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσώναμοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστηαμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθείη πάγια αμοιβή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη μέγιστη αμοιβή [ΤΡΙΜ.2-2012].
· Για τα νομικά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση εκδίδει έναΠροεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόμενα ποσά για κάθε διαδικαστικήενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστημα προκαταβαλλόμενωνκαθορισμένων/ προσυμφωνημένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράστασηενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται με κάποιοσυγκεκριμένο «ποσό αναφοράς»). [ΤΡΙΜ.1-2012]
· Η Κυβέρνηση διεξάγει μία αξιολόγηση σχετικά με τοβαθμό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψητων λειτουργικών δαπανών των επαγγελματικών οργανώσεών τους είναι εύλογες,αναλογικές και δικαιολογημένες. [ΤΡΙΜ.1-2012]
· Η Κυβέρνηση προσδιορίζει μέτρα για την αποσύνδεση τηςφορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) μερισμάτων και τωνκαταβολών προς τις επαγγελματικές ενώσεις από τις δικηγορικές αμοιβές. [Απρίλιος 2012]
· ΗΚυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των μηχανικών προς τιςεπαγγελματικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικάέξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγωεισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται με τις τιμές που χρεώνονταιαπό τα επαγγέλματα [ΤΡΙΜ.3-2012]
Αναθεώρηση των περιορισμών στιςδραστηριότητες των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων:
· Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσματα ελέγχου τωνκανονισμών των επαγγελμάτων προκειμένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και ηαναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχουςμε συγκεκριμένα επαγγελματικα προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]
· Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ήδυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους μεσυγκεκριμένα επαγγελματικα προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωμέναεπαγγέλματα. [ΤΡΙΜ.3-2012]
Μεταρρύθμισητου κώδικα περί δικηγόρων
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για τηναναθεώρηση του Κώδικα περί Δικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρουςεισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.Το προσχέδιο νόμου κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Φεβρουαρίου2012 και υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012. Πριν το τέλος Ιουνίου 2012, υιοθετείται νομοθεσία για:
· τηντροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά με την τιμολόγηση, την πρόσβαση καιτην άσκηση επαγγελματικών ή οικονομικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόμο3919/2011, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισμού. Πιοσυγκεκριμένα,
o καταργείται το Άρθρο 42.1 του ΝομοθετικούΔιατάγματος 3026/1954 σχετικά με την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για τηνυπογραφή πράξεων ενώπιον συμβολαιογράφουγια μία σειρά νομικών συναλλαγών,
o καταργούνταιτα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νομοθετικού Διατάγματος 3026/1954 που προβλέπουν τοελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αμείβονται αποκλειστικά γιαυπηρεσίες που παρέχουν με έμμισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται με την επιφύλαξηύπαρξης κανόνων αμοιβής για τους ασκούμενους δικηγόρους.

No comments:

Post a Comment