Thursday, June 30, 2011

Αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση

(Εισήγηση της Υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, 30/6/11)

Σε μια περίοδο πολύπλευρης κρίσης, που βιώνουμε καθημερινά και έχει οδηγήσει τους πολίτες σε απόγνωση και απογοήτευση, η ολόπλευρη αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων στο χώρο της παιδείας αποτελεί διέξοδο ελπίδας.

Μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αξιοκρατία στη διοίκηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το νέο σχολείο, τη διά βίου μάθηση, και το τεχνολογικό λύκειο, τις αλλαγές στο γενικό λύκειο και την έρευνα στη χώρα μας – που ήδη βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή – εισηγούμαι σήμερα τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο 21ος αιώνας, χαρακτηρίζεται ήδη από μεγάλες αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση διεθνώς, με γνώμονα τη βελτίωση των σπουδών, της διδασκαλίας και της έρευνας, τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την απασχόληση με τρόπο δημιουργικό και εποικοδομητικό, την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των περιορισμένων πόρων, σε ένα κόσμο όπου η γνώση δεν έχει ούτε σύνορα, ούτε στεγανά.

Η προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης, αποτελεί στις μέρες μας βασικό στοιχείο κάθε στρατηγικής επιλογής.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) είναι οι φορείς που κατ’εξοχήν μπορούν να βοηθήσουν το έθνος να αντιμετωπίσει το μέλλον μέσα από τη δημιουργία γνώσης και τη σύνδεση αυτής με την παραγωγική διαδικασία.

Η πρόταση που καταθέτουμε είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και με την κοινωνία, από την εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν στην Αντιπολίτευση και με πνεύμα συναίνεσης συμμετείχε με ουσιαστικές προτάσεις στο διάλογο για την παιδεία. Είναι σχεδόν καθολική η παραδοχή ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη μεγάλων αλλαγών και τομών σε ένα σύστημα που δεν αξιοποιεί πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες του.

Οι μεγάλες αλλαγές που προτείνονται έχουν ως επίκεντρο την Ελλάδα και τους Έλληνες, την προοπτική της Χώρας και το μέλλον του κάθε πολίτη, την επανάκτηση αξιών και αρχών, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό με την αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας, την ανάδειξη των επιστημών και την προώθηση της έρευνας με αποτελέσματα. Επιδιώκουμε μια άλλη ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση, σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον, με αξιοκρατία, και ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες για όλους. Προσβλέπουμε στην ελπιδοφόρα προοπτική που αξίζει ο κάθε Έλληνας, η κάθε Ελληνίδα, στην αισιοδοξία και υπερηφάνεια του 2004.

Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα προς το επιτελικό κράτος μέσω ενός θεσμού που θα απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης και αναγνώρισης από την κοινωνία. Πρόκειται για ένα λιτό νόμο που αποτελεί το πλαίσιο αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ μέσα στο οποίο κάθε ίδρυμα, με την έκδοση ΠΔ για τον Οργανισμό του, δύναται να διαφοροποιείται, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά του, να διαμορφώνει τη διαφορετική ταυτότητά του, και να αναπτύσσει την ιδιαίτερη στρατηγική ανάπτυξής του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Οι πυλώνες των αλλαγών είναι:

• η αυτοτέλεια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

• η αξιολόγηση και η κοινωνική λογοδοσία παντού,

• η σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση

• η επιστημονική αριστεία σε διεθνές επίπεδο

• η διεθνοποίηση της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η τόνωση της εξωστρέφειας,

• η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την οικονομία και η απάντηση τους στις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές που φέρει η παγκοσμιοποίηση,

• η πρόοδος της τεχνολογίας και στην Κοινωνία της Γνώσης.

Οι γενικοί στόχοι της αλλαγής, όπως έχουν τεθεί από την Κυβέρνηση, είναι οι εξής:

1. Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2. Βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και της μάθησης.

3. Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των ΑΕΙ.

4. Σύνδεση των ΑΕΙ με την αναπτυξιακή διαδικασία και την αγορά εργασίας.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές εισάγεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, με έντονα τα χαρακτηριστικά της ισχυρής αυτοδιοίκησης, αυτοτέλειας και στοχοθεσίας παράλληλα όμως με τις διαδικασίες αξιολόγησης, την ανάδειξη της αριστείας και την πολύ-επίπεδη λογοδοσία, με εσωτερικά θεσμικά αντίβαρα .

Εισάγεται μια νέα αντίληψη στη διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην οργάνωση σπουδών και στη χρηματοδότηση, με τη θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων και κανόνων για την τελική πρόταση των τετραετών συμφωνιών με τα Ιδρύματα.

Ταυτόχρονα η Αρχή για την ανώτατη εκπαίδευση (που συνιστά μετεξέλιξη της ΑΔΙΠ) αναλαμβάνει κεντρικό εισηγητικό ρόλο στη χρηματοδότηση, λειτουργεί ενισχυτικά ως προς τη διαφάνεια των οικονομικών και επιστημονικών στοιχείων καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αλλά και την πιστοποίηση.

Η μετεξέλιξη της ΑΔΙΠ και η θέσπιση του Συμβουλίου κάθε ιδρύματος (με συμμετοχή εξωτερικών προσωπικοτήτων και μελών του ιδρύματος, καθώς και με φοιτητική εκπροσώπηση) οδηγούν στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων που μέχρι σήμερα ασκούσε το Υπουργείο Παιδείας το οποίο ασκεί τον επιτελικό του ρόλο.

Η ποιότητα καθίσταται κεντρική, οριζόντια έννοια που αφορά το ίδρυμα, τα προγράμματα σπουδών, τους καθηγητές, την έρευνα, τους φοιτητές, τις υποδομές. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που θα προωθεί την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση, θα διευρύνει τη δυνατότητα εκπαιδευτικών επιλογών των φοιτητών και θα εξασφαλίζει ένα ευρύτερο και πλουσιότερο -σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ερεθίσματα και εμπειρίες- περιβάλλον μάθησης.

Είναι θεσμικές αλλαγές, αναγκαίες ώστε ο Έλληνας πολίτης να πεισθεί ότι η παιδεία – για την οποία ο ίδιος πληρώνει από το υστέρημα του – θα είναι και δημόσια, και δωρεάν, και υψηλού επιπέδου και για όλους.

1. Εισαγωγή του θεσμού του Συμβουλίου Ιδρύματος

Θεσπίζεται το Συμβούλιο Ιδρύματος, αξιοποιώντας εμπειρίες και πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, που θα συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στον απογαλακτισμό των ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας.

Οι βασικές του αρμοδιότητες είναι ελεγκτικές και εγκριτικές της διοίκησης του ιδρύματος. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει την τελική έγκριση του στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης των ιδρυμάτων.

Το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος αποτελείται από 7 καθηγητές, εκλεγμένους για τετραετή θητεία από τους μόνιμους καθηγητές του ιδρύματος, 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται για τετραετή θητεία από τους εκλεγμένους καθηγητές του Συμβουλίου και ένα φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για ετήσια θητεία, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών του τμήματος.

2. Εκλογή πρύτανη Πανεπιστημίου / προέδρου ΤΕΙ

Το υφιστάμενο μοντέλο εκλογής των πρυτάνεων και των προέδρων ΤΕΙ με καθολική ψηφοφορία έχει κλείσει τον κύκλο του τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Στόχος είναι μια αποτελεσματική διοίκηση, από άτομα υψηλού επιστημονικού κύρους, με διεθνή κατά το δυνατόν αναγνώριση η οποία κρίνεται και λογοδοτεί θεσμικά.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκλέγει τον/την πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΙ για 3ετή θητεία.

Μία επιτροπή διερεύνησης, αποτελούμενη από καθηγητές του ιδρύματος, η οποία ορίζεται από το Συμβούλιο, ενθαρρύνει την υποβολή υποψηφιοτήτων και, ύστερα από δημόσια ακρόασή τους, εισηγείται τους υποψηφίους στο Συμβούλιο με βάση κυρίως την επιστημονική αναγνώριση αλλά και την διοικητική του/της εμπειρία. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για δύο υποψηφίους με πλειοψηφία ¾.

Το Συμβούλιο του ιδρύματος εκλέγει τον πρύτανη/πρόεδρο με φανερή ψηφοφορία.

Με ανάλογη διαδικασία εκλέγονται από το Συμβούλιο κάθε ιδρύματος οι κοσμήτορες/διευθυντές των σχολών.

Ο πρύτανης/πρόεδρος ΤΕΙ καταρτίζει και εισηγείται και το Συμβούλιο του ιδρύματος τελικώς εγκρίνει τον Οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό και την εσωτερική διάρθρωση και οργάνωση κάθε ιδρύματος.

3. Σχολές

Προκειμένου να ενισχυθεί η διεπιστημονικότητα και να αρθούν οι στεγανές προσεγγίσεις των μονοθεματικών τμημάτων, καθίσταται ως βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε ίδρυμα, η σχολή.

Κάθε σχολή οργανώνει διαφορετικά προγράμματα σπουδών, και απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία.

Οι σχολές μπορούν επίσης να οργανώνουν ενιαίο πρόγραμμα σπουδών στο πρώτο έτος, ώστε να εισάγονται οι φοιτητές σε σχολές και να εντάσσονται στα προγράμματα σπουδών μετά το πρώτο έτος.

Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας, οι καθηγητές κάθε σχολής συγκροτούν επιμέρους, εργαστήρια και κλινικές.

Οι σχολές διοικούνται από τον κοσμήτορα/διευθυντή, την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής και τη γενική συνέλευση.

Η κοσμητεία/διεύθυνση αποτελείται από τον κοσμήτορα, τους διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών της σχολής και έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο των φοιτητών.

Οι διευθυντές των προγραμμάτων σπουδών

εκλέγονται από τα μέλη της συνέλευσης του οικείου προγράμματος σπουδών.

Μεταπτυχιακή σχολή και σχολή διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Για την οργάνωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών τα ιδρύματα συστήνουν μεταπτυχιακή σχολή.

Για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα ιδρύματα συστήνουν σχολή διά βίου μάθησης ή/ και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι σχολές αυτές οργανώνονται και διοικούνται με διακριτό τρόπο.

4. Θέματα ακαδημαϊκού προσωπικού

Προτείνεται η απλοποίηση του εσωτερικού συστήματος των ΑΕΙ στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, με τη θέσπιση τριών ακαδημαϊκών βαθμίδων.

Καθηγητές

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα ΑΕΙ ασκείται από καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται σε καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουρους καθηγητές.

Οι καθηγητές και αναπληρωτές εκλέγονται ως μόνιμοι.

Οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση. Η εξέλιξη τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία.

Τα ΑΕΙ δύνανται επίσης να αναθέτουν τη διδασκαλία μαθημάτων σε εντεταλμένους διδασκαλίας με ατομικές, ανανεώσιμες, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός ως τριών ακαδημαϊκών ετών και με ανώτατο συνολικό όριο τα πέντε έτη.

Τα λεπτομερή προσόντα για την εκλογή σε θέση καθηγητή και οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού καθορίζονται στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος.

Αξιολόγηση καθηγητών

Οι μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια ως προς το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο από ειδικές επιτροπές κρίσης

όπως καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον αξιολογούμενο και στον οικείο κοσμήτορα. Ο κοσμήτορας προτείνει στο Συμβούλιο, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, συγκεκριμένες επιβεβαιώσεις και διευκολύνσεις στους καθηγητές που διακρίνονται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης οι καθηγητές είναι δυνατόν να μη μπορούν να εξελιχθούν, να συμμετέχουν σε διοικητικές θέσεις ή σε επιτροπές επιλογής καθηγητών και να μην μπορούν να αναλαμβάνουν την επίβλεψη νέων διδακτορικών διατριβών.

Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες απασχόλησης

Η σύνδεση της αξιολόγησης με την πορεία των καθηγητών καθίσταται άρρηκτη. Βασική προτεραιότητα είναι η προώθηση και παροχή κινήτρων σε καθηγητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Συστήνεται για αυτό νέα κατηγορία καθεστώτος απασχόλησης, αυτή της «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης που θα λαμβάνει και πλήρη αμοιβή.

Επιτροπές εκλογής καθηγητών

Οι καθηγητές επιλέγονται από επιτροπές επιλογής καθηγητών που αποτελούνται από 7 μέλη, καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, εκ των οποίων 3 είναι καθηγητές ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ιδρύματος της αλλοδαπής και, σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις, από άλλο ίδρυμα της ημεδαπής.

Τα μέλη των επιτροπών επιλογής καθηγητών ορίζονται με κλήρωση, η οποία διεξάγεται σε συνεδρίαση της κοσμητείας/διεύθυνσης από καταλόγους εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

Οι κατάλογοι είναι τετραετούς διάρκειας, συντάσσονται από την κοσμητεία/διεύθυνση της σχολής ανά ειδικότερο γνωστικό πεδίο -ή όπου είναι εφικτό ανά γνωστικό αντικείμενο- εγκρίνονται από το Συμβούλιο του ιδρύματος και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπό του.

Επώνυμες έδρες

Τα ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν και να διατηρούν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας (από κληροδοτήματα, χορηγίες, κλπ.) ύστερα από έγκριση των ακαδημαϊκών τους οργάνων.

5. Νέα διάρθρωση των σπουδών

Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση οργανώνονται στους τρεις κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο πρώτος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (α.μ.). Ένα έτος αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 60 α.μ.

Ένα ίδρυμα μπορεί να οργανώνει και προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, ως μέρος του πρώτου κύκλου σπουδών ή συνδεδεμένα με αυτόν, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά ανώτατο όριο σε 120 α.μ. και οδηγούν στην απονομή διπλώματος σύντομου κύκλου.

Με ΠΔ ορίζεται το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων ανά γνωστικό πεδίο και τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Κύριο κριτήριο για τον προσδιορισμό των α.μ. κάθε προγράμματος αποτελούν οι αντίστοιχες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.

Ο δεύτερος κύκλος συνίσταται στην παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ.

Ο τρίτος κύκλος είναι οι διδακτορικές σπουδές. Μπορεί να περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ. καθώς και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα διορίζεται τριμελής συμβουλευτική επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από διμελή επιτροπή εξέτασης. Το ένα μέλος είναι καθηγητής του ιδρύματος και το άλλο ιδρύματος του εξωτερικού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις άλλου ιδρύματος της ημεδαπής.

Νέα προγράμματα σπουδών

Δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν και να προσφέρουν προγράμματα σπουδών, ως αποτέλεσμα συνεργασίας των σχολών τους ή σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε ξένη γλώσσα, καθώς και ειδικά προγράμματα διά βίου μάθησης, με παραδοσιακές μορφές και εξ αποστάσεως.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα στα ιδρύματα να οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής.

Όλα τα προγράμματα σπουδών πιστοποιούνται από την ανεξάρτητη αρχή ή από πιστοποιημένους από αυτήν διεθνείς φορείς πιστοποίησης.

6. Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας που έχουν εισαχθεί από το 2005 γίνονται πιο ουσιαστικές, καλύτερα στοχευμένες και πιο αποτελεσματικές.

Από συμβουλευτικές για τα ιδρύματα και τις διοικήσεις τους, οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε διαδικασίες πιστοποίησης

α) των προγραμμάτων σπουδών και

β) των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κάθε ιδρύματος .

Για το λόγο αυτό, διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) κάθε ιδρύματος ώστε να αποτελέσει το όργανο της διοίκησης κάθε ιδρύματος που σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντονίζει τις εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και υποστηρίζει τις διαδικασίες εξωτερικής πιστοποίησης. Η διασφάλιση της ποιότητας γίνεται πλέον υπόθεση των ίδιων των ιδρυμάτων.

Η ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) που θεσμοθετήθηκε το 2005 μετεξελίσσεται και αναλαμβάνει την αρμοδιότητα για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ιδρυμάτων.

Κέντρα αριστείας

Για την επιβράβευση και υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας εντός των ΑΕΙ, θεσμοθετούνται διαδικασίες αξιολόγησης για την ανακήρυξη ακαδημαϊκών μονάδων ( Προγράμματα Σπουδών, Σχολών, ΑΕΙ) ως Κέντρων Αριστείας.

7. Νέοι κανόνες χρηματοδότησης των ΑΕΙ

Για τη βελτίωση της απόδοσης των ιδρυμάτων και την εισαγωγή κινήτρων στη λειτουργία τους, η δημόσια χρηματοδότηση (τακτικός προϋπολογισμός, Π.Δ.Ε. και νέες θέσεις προσωπικού) κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες και διακρίνεται σε δύο μέρη.

Το μεγαλύτερο μέρος κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή.

Το υπόλοιπο κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της πολιτείας και των ιδρυμάτων.

Κάθε ίδρυμα επιλέγει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων με βάση τους οποίους επιθυμεί να αξιολογηθεί, ώστε, παράλληλα με τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας διασφαλίζεται η δυνατότητα των ιδρυμάτων να διαφοροποιούν τη στρατηγική ανάπτυξής τους.

Συμφωνίες προγραμματικού σχεδιασμού

Οι τετραετείς προγραμματισμοί των ιδρυμάτων ενισχύονται ώστε να αποτελούν το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και αποστολής κάθε ιδρύματος, τη θέση του στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, και τους στόχους που το ίδρυμα και οι ακαδημαϊκές του μονάδες επιδιώκουν να επιτύχουν, με ιεράρχηση και καθορισμό των προτεραιοτήτων τους.

8. Ένα Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) σε κάθε ΑΕΙ

Για την ενίσχυση της διοικητικής ευελιξίας, σε κάθε ΑΕΙ ιδρύεται με ΠΔ ειδικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του Συμβουλίου του ιδρύματος. Πρόεδρος του ΝΠΙΔ ορίζεται ένας εκ των Αναπληρωτών Πρυτάνεων/Προέδρων, επιλογής του Πρυτάνεως/Προέδρου.

Το ΝΠΙΔ του ιδρύματος διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους πόρους των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

Για την καλύτερη αξιοποίηση, τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας των υπηρεσιών δύναται να ανατίθενται στο ΝΠΙΔ και υπηρεσίες προς φοιτητές (φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, κυλικεία, κλπ.)

9. Φοιτητές

Φοιτητική ιδιότητα

Η φοιτητική ιδιότητα διατηρείται με την εγγραφή των φοιτητών σε κάθε εξάμηνο. Χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται δύνανται να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης

Μετά το ν + 2 οι φοιτητές πλήρους φοίτησης και μετά το 2ν οι φοιτητές μερικής φοίτησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις για διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας ορίζονται από τα ιδρύματα.

Συμμετοχή φοιτητών στη διοίκηση

Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, ταξινομική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών.

Για την διασφάλιση της συμμετοχής των φοιτητών στη λειτουργία του ιδρύματος, τα ιδρύματα δύνανται να συγκροτούν:

α) συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας σε επίπεδο ιδρύματος

β) συμβούλια σπουδών ανά σχολή ή/και πρόγραμμα σπουδών

Στα συμβούλια αυτά, με γνωμοδοτικό χαρακτήρα, η συμμετοχή φοιτητών ανέρχεται στο 40%. Οι λεπτομέρειες ορίζονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυμάτων.

Συνήγορος του φοιτητή

Τα ιδρύματα συγκροτούν υπηρεσία συνηγόρου του φοιτητή για την επίλυση διαφορών τους με το ίδρυμα και τη διοίκησή του.

Άτοκα δάνεια

Με υπουργική απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άτοκων δανείων σε φοιτητές (πρώτου κύκλου) ή σε ορισμένες άλλες κατηγορίες φοιτητών, από πιστωτικά ιδρύματα της χώρας, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής του δανείου μετά την έναρξη απασχόλησής τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος.

Ακαδημαϊκή ελευθερία –άσυλο

Πλήρης και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσα στα ΑΕΙ. Απομάκρυνση από το μοντέλου χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου.

Νέος χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης

Απαιτούνται αλλαγές στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο από θεματική όσο και από χωροταξική άποψη ώστε τα ΑΕΙ να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για την άμεση βελτίωση των εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών λειτουργιών και αποτελεσμάτων.

Συστήνεται ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, υπό τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.Π., με στόχο την εισήγηση προς τον Υπουργό Παιδείας των αναγκαίων αλλαγών στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, ύστερα από διάλογο και διαβούλευση με τα ιδρύματα.

Με ΠΔ διαμορφώνεται ο νέος χάρτης των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Τα κριτήρια για τις αλλαγές στο χάρτη των ιδρυμάτων στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και διάκρισης των ΑΕΙ και είναι σύμφωνα με τις δυνατότητες και ανάγκες εθνικής οικονομίας.

175 comments:

 1. Anonymous1:22 am

  Στο αρθρο 3 αναφερει
  α) Τα πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
  β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας στελεχών στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας με βάση τις απαιτήσεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ομάδων επαγγελμάτων.

  Σε οτι αφορα τα ΤΕΙ τα παει πισω στη δεκαετια του '70 με καταστροφικά αποτελέσματα για ολο το ΝΕΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ επιστημονικο δυναμικό που η οικογενιοκρατια και η φαυλότητα τον Πανεπιστημιων δεν τους επετρεψε να προσφερουν.
  Αντιθετα στα ΤΕΙ βρηκαν διεξοδο και ΑΥΤΟΙ δηνιουργησαν τα αποτελεσματα που ειναι καταγεγραμμενα στην ερευνα του ΕΚΤ.

  Αν δεν τα θελετε τα ΤΕΙ καταργηστε τα , συνχωνευστε τα ...μη τα ΕΥΤΕΛΙΖΕΤΕ.

  ΔΕΝ ειναι αποδεκτο οι επιστημονες αυτοι να θεωρουντε "ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ" , οπως χαρακτηριστικα κυνικα ανεφερε γ.γ σε συναντηση του ΠΑΣΟΚ ΠΑιδειας.

  Ενω εχει αρκετα θετικα to νομοσχεδιο ..χανετε...απο τους κυνικους και τα μικροσυμφεροντα του ΤΕΕ.

  ReplyDelete
 2. Anonymous4:48 am

  Μου κάνει εντύπωση το ότι λείπει η πρόταση που αναφέρεται στις μεταβατικές διατάξεις για τους λέκτορες. Υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό ή είναι τυχαία η παράλειψη? Παρακαλώ μη με αγνοήσετε

  ReplyDelete
 3. Anonymous5:13 am

  κ. Πανάρετε, μήπως μπορείτε να μας υποδείξετε πού βρίσκεται ολόκληρο το 130σέλιδο; Φαντάζομαι ότι η συνεισφορά σας στη διαμόρφωση του κειμένου θα ήταν καθοριστική - ίσως και καταλυτική -.

  Κι ένα γενικό σχόλιο: Ακόμη κι αν ο κ. Πανάρετος διαθέτει ισχυρά ερίσματα στους πρωθυπουργικούς κύκλους δεν παύει να είναι τέως υφυπουργός και νυν καθηγητής ενός περιθωριακού τμήματος του μικρού ΟΠΑ, επομένως οι κλάψες και οι οσφυοκαμπτικές συμπεριφορές δεν ταιριάζουν ούτε στο blog ούτε - φαντάζομαι - και στον ίδιο. Προσωπικά τον αντιμετωπίζω ως ένα συνάδελφο με μέτριες ακαδημαϊκές περγαμηνές αλλά με σαφώς βαθύτερες γνώσεις των προβλημάτων των ΑΕΙ από τους περισσότερους.

  ReplyDelete
 4. Anonymous5:22 am

  Τόσες αλλαγές αλλα την γελοιότητα την ανοιχτής εξέλιξης ακόμη δεν καταφέρατε να την εκσυγχρονίσετε. Μόνο στην ελλάδα τα ΔΕΠ κρίνονται για "εξέλιξη" όχι με βάση τι έχουν πράξει και προσφέρει κατα την διάρκεια της θητείας τους, όπως στη υπόλοιπη ευρώπη και Β. Αμερική, αλλά με βάση τι έχουν πράξει άλλοι υπο διαφορετικές συνθήκες.

  ReplyDelete
 5. Anonymous11:32 am

  @5.22AM
  Το ερώτημα δεν είναι τι έχουν πράξει και προσφέρει κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά ΠΩΣ είχαν επιλεγεί για να "προσφέρουν" αυτό που ονομάζουν προσφορά πλείονες εξ ημών.

  Δηλαδή ΤΙ ακριβώς περιμένουμε? Να εκλεγούν μόνιμοι αναπληρωτές όσοι με αδιαφανείς διαδικασίες και με τον mimimum των τυπικών προσόντων που προβλέπει ο ισχύων νόμος εξελέγησαν λέκτορες και με κριτήριο την κατηγορία του "αυτονόητου" εξελίχθηκαν σε επίκουρους και πάλι βάσει της αυτής κατηγορίας του αυτονόητου ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ, αφού πρώτα στη λαμπρή αυτή πορεία που διήνυσαν αυτοί και οι πάτρωνές τους απέκλεισαν άλλους με σημαντικότερα επιστημονικά προσόντα?

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, πόσοι "άξιοι" επίκουροι μονιμοποιήθηκαν κακήν κακώς από τότε που ακούγεται ότι θα κατατεθεί ο νέος νόμος για τα ΑΕΙ ή ακόμα και αυτές τις ημέρες που επρόκειτο να γίνουν εκλογές στα τμήματα για την ανάδειξη προέδρων?

  ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ κατ΄εμέ πώς θα γίνει το ξεκαθάρισμα.

  ReplyDelete
 6. Anonymous12:44 pm

  @11:23
  Δεν θα διαφωνίσω οτι πολλοι "άξιοι" εξελίχθηκαν (και μάλιστα με ανοιχτές διαδικασίες) και οτι πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα.
  Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι την ανοιχτή εξέλιξη ως καθαρτικό.
  Γιατί δεν κρίνει τον κρινόμενο, απλά τον συγκρίνει. Κι άν οι συνυποψήφιοι του 'άξιου' είναι εξίσου 'άξιοι' δεν αλλαζει τίποτε προς το καλύτερο. Ενω αν ένας συνάδελφος που αξίζει να εξελιχθεί έχει συυποψήφιους εξίσου καλούς και ίσως καλύτερους κινδυνεύει να χάσει τη θέση του. Αυτο είναι άδικο.

  Αν το πρόβλημα βρίσκεται στα minimum τυπικά προσόντα τότε να αλλάξουν αυτά.

  ReplyDelete
 7. Anonymous3:57 pm

  Κ. Πανάρετε,
  Έχω πτυχίο και διδακτορικό (χωρίς να πάρω μεταπτυχιακό) από Τμήμα Ελληνικού Πανεπιστήμιου. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μεταδιδακτορικά φοίτησα δούλεψα σε ιδρύματα του Εξωτερικού, από τα πολύ καλά της Ευρώπης αλλά και σε άλλα ιδρύματα του εσωτερικού. Συνολικά πάνω από πέντε χρόνια εκτός του Ιδρύματος. Ο καθηγητής που έκανα διδακτορικό συνταξιοδοτήθηκε και έφυγε από την πόλη - έδρα του ιδρύματος χωρίς να είναι ομότιμος χωρίς να έχει σχέση με το ίδρυμα πια.
  Υπέβαλλα χαρτιά για προκήρυξη μέλους ΔΕΠ σε άλλο Τμήμα του ιδρύματος από το οποίο πήρα τίτλους: βαθμίδα επίκουρος ή λέκτορας σε Τμήμα άσχετο με το δικό μου και δεν γνωρίζω κανένα μέλος του εκλεκτορικού. Η λήξη των αιτήσεων είχε οριστεί για τις αρχές Μαρτίου του 2010. Η εισηγητική όμως, παρανόμως δεν έχει εισηγηθεί κάτι. Αν ισχύσει η αξιοκρατία και δεν την έχουν ετοιμάσει για κάποιον μάλλον έχω τα καλύτερα προσόντα και είμαι η μόνη με εμπειρία στο εξωτερικό.
  Μα τον νέο νόμο διάβασα ότι δεν μπορείς να πάρεις θέση ΔΕΠ στο ΑΕΙ που έκανες και τους τρεις κύκλους σπουδών. (έχω κάνει μόνο τους δύο-δεν έχω μεταπτυχιακό). Και επίσης δεν μπορείς να πάρεις θέση αν δεν περάσουν 5 έτη από τη λήψη του διδακτορικού στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τι θα ισχύσει στην περίπτωσή μου; (διδακτορικό το 2005) Περιμένουμε εδώ και ένα χρόνο, τρέχουμε, δίνουμε διαλέξεις και έρχεται και ο νέος νόμος (esos.gr) και μας αποκλείει. Τι τελικά θα ισχύσει;
  Κατ’ αρχήν αυτή η διάταξη αληθεύει; Είναι πολύ άδικο να χτυπάτε το inbreeding τόσο τυφλά. Καλό είναι να απαιτείται, για τις περιπτώσεις που υπάρχουν τρείς τίτλοι σπουδών από το ίδιο Πανεπιστήμιο, τουλάχιστον πέντε έτη εργασίας εκτός του ιδρύματος και εμπειρία στο εξωτερικό αλλά όχι να αποκλείονται όλοι στα τυφλά μιας και υπάρχουν πολλές φορές και δυσεπίλυτα οικογενειακά προβλήματα. Ο σύζυγος μου είναι Δ.Υ. σε υπηρεσία της πόλης που απαγορεύει μεταθέσεις μετατάξεις. Αν μπορείτε κάντε μια διευκρίνηση διότι πάω να τρελαθώ. Δεν πιστεύω ότι είμαι τόσο άτυχη.
  Παρακαλώ διορθώστε αυτή την αδικία. Δεν είμαστε και πολλοί στο Πανεπιστήμιο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να κινήσουν κομματικά ή οικογενειακά νήματα για να ζητήσουν μια διόρθωση σε ένα νομοσχέδιο που τους πλήττει αδίκως. Δυστυχώς όμως γνωρίζω περιπτώσεις που αυτό το φαινόμενο πήρε διαστάσεις κατάφορης παραβίασης της αξιοκρατίας και πρέπει να χτυπηθεί. Σας πληροφορώ όμως ότι όλες οι περιπτώσεις που ξέρω, λάβανε θέση ταχύτατα μετά τη λήψη του διδακτορικού (με τρεις τίτλους σπουδών από το ίδιο Τμήμα και ένα ως δύο χρόνια από τη λήψη του διδακτορικού) και ήταν όλοι γιοί και κόρες καθηγητών ή ανώτατων διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος. Εμείς που δεν είχαμε αυτή την ξεφτιλισμένη δυνατότητα και αποφασίσαμε να κάνουμε μια τίμια και ανεξάρτητη καριέρα χάνουμε θέση επειδή οι βυσματούχοι έχουν ήδη βολευτεί με άδικο τρόπο και για να χτυπηθεί αυτή η μέθοδος τιμωρούνται άσχετοι. Δεν είναι να τρελαίνεσαι; Και αυτοί από μέσα γελάνε με εμάς που προσπαθήσαμε για κάτι καλύτερο και αξιοκρατικό. (Το κείμενο του νομοσχεδίου μου το έστειλε σαρκαστικά μια τέτοια περίπτωση μέλους ΔΕΠ με πολλή δόση χαιρεκακίας ως "δωράκι του Πανάρετου που υποστηρίζεις."). Τον συγκεκριμένο άνθρωπο συχνά τον "έκραζα" για τον τρόπο εκλογής. Και τώρα αυτός δικαιώνεται και εγώ τρελαίνομαι. Είστε η μόνη μου ελπίδα διότι ούτε τα μέσα ούτε τις γνωριμίες έχω για να αλλάξω κάτι και ούτε το κουράγιο να προσπαθήσω. Δώστε μου τη δυνατότητα να διεκδικήσω τη θέση.
  Νόμος: Γιατί δεν εκλέγετε τα εξωτερικά μέλη από διεθνή επιτροπή και γιατί να μην έχουν αυτά την πλειοψηφία;
  Υποψήφια και γκαντέμω

  ReplyDelete
 8. Anonymous3:59 pm

  Κ. Πανάρετε,
  Αν σας κοντράρουν πολλοί και πολύ για τον νόμο θέστε τον σε δημοψήφισμα. Υποψήφια και γκαντέμω.

  ReplyDelete
 9. Anonymous7:13 pm

  @12:44PM
  Ας την χάσει, συνάδελφε!!!
  Γιατί δηλαδή είναι άδικο αυτό και δεν είναι το ό,τι στη θέση αυτή παραμένει, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτεροι ίσως εν ανεργεία...

  ΣΥΝΕΠΩΣ, τίθεται σειρά ερωτημάτων:

  TI ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΕΛΑΒΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ MINIMUM Ή ΜΕ ΤΟ ΜΙΝΙΜUM ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ?

  ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ "ΛΑΤΡΕΜΕΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ" ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΕΙΣΧΥΣΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΥΣ"?

  Αυτό κατά την εμήν γνώμην θα ήταν άδικο.

  ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΤΑΡΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΤΑ EΛΑΧΙΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΜΕ ΤΑ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ?

  Αυτό κατά την εμήν γνώμην θα ήταν άδικο.


  ΚΑΤΑΡΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΛΕΚΤΟΡΕΣ Ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΝΑ "ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥΣ?


  Αυτό κατά την εμήν γνώμην θα ήταν άδικο.


  ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΑ MINIMUM ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MINIMUM TΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ?

  Αυτό κατά την εμήν γνώμην θα ήταν άδικο.

  ΚΑΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ ΔΙΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΟΤΙ "οι κοντοί θέλουν τους διπλανούς τους κοντύτερους για να βγαίνουν στη σύγκριση ψηλότεροι"

  ReplyDelete
 10. Πρώην Μόνιμος ΕΠ11:41 pm

  Γιατί κ Πανάρετε κάνατε διαβούλευση για τον νόμο πλαίσιο αφού δεν είχατε σκοπό να ακούσετε τις απόψεις των υπολοίπων? Η διαβούλευση κατέληξε ότι πρέπει να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για τους επι θητεία ΕΠ που απλά δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση μονιμοποίησης (ή το ΥΠΕΠΘ δεν συμπλήρωνε το εκλεκτορικό για να προχωρήσει η διαδικασία). Με το αποστομωτικο "Προτείνεται η απλοποίηση του εσωτερικού συστήματος των ΑΕΙ στο πλαίσιο της διεθνούς πρακτικής, με τη θέσπιση τριών ακαδημαϊκών βαθμίδων" θα είστε ο πρώτος υπουργός που θα απολύσει εργαζόμενους από το Δημόσιο. Θα μείνετε στην ιστορία κ Πανάρετε!

  ReplyDelete
 11. Tις λανθασμένες και ρουσφετολογικές επιχορηγήσεις ερευνητικών τις θεωρώ Πιστοποιητικά Ερευνητικών Φρονημάτων. Χρησιμοποιούνται για εξελίεξεις, κ.λ.π.

  ReplyDelete
 12. Με το πολύ σωστό μέτρο των εξωτερικών εκλεκτόρων στους διορισμούς καθηγητών και την "κλήρωση" εκλεκτόρων, επι ΝΔ επέλεγαν ποιούς τρείς ανεπιθύμητους δεν επιθυμούσαν απο το τμήμα στο εκλεκτορικό και τους απέκλειαν και έφερναν τρεις ημετέρους φουνταριστούς να ψηφίσουν τον ημέτερο υποψήφιο.

  ReplyDelete
 13. Εάν ελεγχθεί ο αριθμός των συμμετοχών σε εκλεκτορικά ανα καθηγητή, μπορεί να φανεί ποιοί ήταν οι κομματικοί φουνταριστοί στα εκλεκτορικά. Άρα πρέπει να γίνεται κλήρωση όχι επι του συνόλου των εκλεκτόρων αλλά επι των εκλεκτόρων με τις λιγότερες συμμετοχές. Και να ελεγχθούν οι παρελούσες παρατυπίες ...

  ReplyDelete
 14. Συνάδελφος3:30 am

  Πραγματικό απίστευτο θράσος και απαξίωση των συναδέλφων σας επι θητεία ΕΠ/ΔΕΠ. Η αποδελτίωση που ήταν προϊόν της διαβούλευσης τόνιζε ότι ΠΡΕΠΕΙ να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες που από χρόνια προγραμματίζουν το ερευνητικό
  και διδακτικό τους έργο με βάση τους ισχύοντες νόμους. Εσείς απλά τους δίνεται την δυνατότητα μιας ανανέωσης για άλλα 3 χρόνια που με τον Καλλικράτη στην παιδεία θα εξανεμιστεί. Φαντάζομαι την ανανέωση την δώσατε για να μην υπογράψει η τωρινή ηγεσία τις απολύσεις και να μεταθέσετε το βάρος στην επόμενη κυβέρνηση

  ReplyDelete
 15. Anonymous4:12 am

  Με τον νόμο που προτείνεται εξασφαλίζετε θέση στην νέα Τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων πλην τους επι θητεία καθηγητές. Αφήνετε όμως ΕΤΠ, διοικητικούς, αορίστου που οι περισσότεροι είναι στην καλύτερη περίπτωση απόφοιτοι μεταλυκιακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης σε σεμινάρια κάποιων δεκάδων ωρών να συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (πχ να χτυπάνε σφραγίδες...). Οι νέοι επιστήμονες εκτός!!!

  ReplyDelete
 16. Anonymous4:33 am

  Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο προτεινόμενος τρόπος εκλογής και προαγωγής μελών ΔΕΠ από εθνικές επιτροπές 7 μελών τρεις εκ των οποίων θα είναι από το εξωτερικό.

  Υποθέτω ότι το κίνητρο πίσω από αυτή τη διάταξη είναι η αντικειμενικότητα.
  - Πώς όμως θα λαμβάνεται υπόψη η άποψη του Τμήματος στο οποίο θα προσληφθεί ο νέος υποψήφιος?
  - Δε θα πρέπει να το Τμήμα να έχει κάποιο λόγο για το άτομο που θα έρθει για τα επόμενα 20-30 χρόνια?
  - Δε θα πρέπει ένα Τμήμα το οποίο βλέπει ένα μέλος ΔΕΠ για 5+ χρόνια σε καθημερινή βάση να έχει άποψη αν θα πρέπει να προαχθεί ή όχι?

  Απ'ό όσο γνωρίζω αυτό που προτείνει ο νέος νόμος δεν ισχύει σε κανένα πανεπιστημιακό σύστημα του εξωτερικού. (πχ ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία). Πάντοτε τα πανεπιστήμια/Τμήματα επιλέγουν τους υποψηφίους τους.

  Αν κάνουν κακές επιλογές μελών ΔΕΠ και η αξιολόγηση τους δεν είναι καλή το Τμήμα δεν παίρνει άλλες θέσεις ή μπορεί ακόμη και να κλείσει.

  Ακόμη και σε εθνικά συστήματα ερευνητικών κέντρων (πχ CNRS στη Γαλλία) όπου οι νέες θέσεις κάθε έτος κατανέμονται σε εθνικό επίπεδο από εθνική επιτροπή η κάθε ερευνητική μονάδα/εργαστήριο επιλέγει αυτόν ή αυτή που θεωρεί ως καλύτερο υποψήφιο για τις προτεραιότητες. Αν το συγκεκριμένο άτομο είναι ανάμεσα στους 10 καλύτερους η θέση πάει στην ερευνητική μονάδα. Αν όχι (πχ επειδή η μονάδα δεν ξέρει να επιλέγει σωστά ή δεν υπάρχει κάποιος καλός που να θέλει να εργαστεί εκεί) απλά δεν παίρνει την θέση. Ποτέ δεν εκλέγεται κάποιος σε ερευνητικό ίδρυμα που δεν τον έχει ως πρώτη επιλογή.

  Με δεδομένο ότι αφενός η αριστεία είναι σπάνιο φαινόμενο και αφετέρου το κίνητρο να επιλέξεις σωστά είναι μεγαλύτερο όταν αυτό αφορά το χώρο στον οποίο εργάζεσαι εκτιμώ ότι:

  α) Είναι δύσκολο να συνταχθούν επιτροπές 7 ατόμων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο από ικανά άτομα, μια που τα γνωστικά αντικείμενα όπως τα ορίζει ό νόμος είναι πολλά.

  β) Ακόμη και αν αυτό είναι εφικτό σε μερικές περιπτώσεις, οι επιτροπές θα γίνουν "περιοδεύον θίασος" μια που θα καθορίζουν πλήρως όλες τις θέσεις ανα γνωστικό αντικείμενο στην Ελλάδα. Δε θα γνωρίζουν καλά τις ανάγκες του κάθε Τμήματος και θα εκτεθούν σε εξωγενείς πιέσεις.

  Το προτεινόμενο μέτρο εκλογών ως έχει ίσως βοηθήσει να πάνε σε κακά Τμήματα κάποια αξιόλογα μέλη ΔΕΠ.

  Σίγουρα όμως θα διαβρώσει προς το χειρότερο τις λίγες κοιτίδες αριστείας που υπάρχουν σε Τμήματα της Ελλάδας.

  Θα πρέπει να αποδεχτούμε ίσως ότι όπως όλες οι ομάδες δε μπορούν να κερδίζουν το πρωτάθλημα και κάποιες υποβιβάζονται κάθε χρόνο, έτσι και όλα τα Τμήματα δεν μπορούν να γίνουν άριστα.

  Το βασικό κίνητρο για να κάνει ένα Τμήμα καλές επιλογές στις εκλογές μελών ΔΕΠ είναι να επιβραβεύεται το καλύτερο (με περισσότερα χρήματα/θέσεις) και να τιμωρείται ανάλογα το χειρότερο.

  Αυτό το σύστημα που είναι διαδομένο με διάφορες μορφές στο εξωτερικό δε νομίζω ότι έχει εφαρμοστεί ποτέ στην Ελλάδα μια που αντιβαίνει στην κακώς εννοούμενη λογική του "βοηθούμε τον πιο χειρότερο για να γίνει καλός", ή "τα μοιράζουμε όλα στα ίσια" για να μην μας πει κανείς τίποτε...

  Με εκτίμηση

  Βασίλης Χαρμανδάρης
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

  ReplyDelete
 17. Anonymous5:02 am

  @ 4:33 AM

  Tα τμήματα καταργούνται συνάδελφε, μαζί,ελπίζουμε, με τη νοοτροπία, θα φέρουμε αυτόν που μας αρέσει, που γλείφει καλύτερα, που είναι ο πρώτος εξπέρ στις ενδοτμηματικές ίνγτριγκες, που ξέρει να διαβάλει καλύτερα τους συναδέλφους του για να αναρριχάται με μεγαλύτερη ευκολία ο ίδιος, που αντί να ασχολείται με το επιστημονικό και διδακτικό του έργο επιδίδεται σε δημόσιες σχέσεις εντός και εκτός παν/μίου, που πουλάει τον τίτλο του πανεπιστημιακού για να ανοίξει ιδιωτικές σχολές εντός και εκτός Ελλάδας, που εκβιάζει τους χαμηλόβαθμους για να τους αποσπά πληροφορίες για το γνωστικό τους αντικείμενο και να τις μεταπουλά ως μέγας επιστήμων και τεχνοκράτης όπου οσφρύζεται όβολα κλπ.

  Τί σημαίνει, λοιπόν, να έχει το Τμήμα άποψη?
  Σε τί?
  Στο ότι ο συμπέθερος ή η συμπεθέρα είναι καταλληλότερος /-η από κείνον που έμαθε να εργάζεται σιωπηρά και να παράγει επιστημονικά χωρίς τρίτου τύπου εξαρτήσεις από τον βορβορώδη "ακαδημαϊκό" του περίγυρο?

  Και γιατί δηλαδή είναι κακό αυτό?
  Το ερώτημα είναι εάν ο νέος νόμος θα παρέχει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατό μεροληπτικές κρίσεις και αν σε περιπτώσεις κατάφορης αδικίας ο αδικούμενος θα μπορεί σε εύλογο διάστημα να δικαιώνεται.

  ReplyDelete
 18. Anonymous5:16 am

  Οι μεταβατικές διατάξεις είναι αδιανότητο να θίγουν δικαιολογημένες προσδοκίες ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ/ΕΠ. Δεν μπορεί να ξεκινάτε μια νέα αρχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τέτοιες βάσεις καταστρατηγώντας βασικές αρχές του κράτους δικαίου

  ReplyDelete
 19. Anonymous6:03 am

  @4:33AM

  Το γεγονός ότι γίνονται κακές επιλογές σε πιθανόν πολλά Τμήματα στη Ελλάδα δε νομίζω ότι πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να έχουν καμία άποψη για το ποιον θα επιλέγουν να κάνει έρευνα και διδασκαλία εκεί.

  Το ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος στον κόσμο όπου να εφαρμόζεται αυτό που φαίνεται να προτείνεται από το συγκεκριμένο νόμο δε θα πρέπει να μας προβληματίσει?

  Η Ελλάδα θα πρέπει να ανακαλύψει και πάλι τον τροχό, με σαρωτικές αλλαγές που δεν έχουμε δει πουθενά αλλού?

  Στις ΗΠΑ το Τμήμα επιλέγει και ο Κοσμήτορας επικροτεί (με δικαίωμα βετο) την επιλογή και οι ΗΠΑ προσελκύουν την πλειοψηφία των καλύτερων καθηγητών/ερευνητών και έχουν τα περισσότερα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Στην Αγγλία το σύστημα είναι κάπως ανάλογο.

  Τι κάνει τα Τμήματα Φυσικής του Harvard/Berkeley και του Cambdrige/Oxford να παραμένουν τα καλύτερα και να μην προσλαμβάνουν άσχετους "συμπέθερους"?

  Στις ΗΠΑ/Αγγλία/Γαλλία δεν υπάρχουν πρακτικά εκλογών ούτε ονομαστικές ψηφοφορίες, ούτε δικαίωμα ενστάσεων επί της εκλογής ενός μέλους ΔΕΠ. Στην Ελλάδα τα έχουμε όλα αυτά και πάλι καταφέρνουμε να μην κάνουμε σωστές εκλογές ΔΕΠ σε αρκετές περιπτώσεις (ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι και καλές εκλογές γίνονται και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι ικανοί και άξιοι). Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό?

  Το βασικό ερώτημα είναι πώς να αποθαρρυνθεί η "κακή¨ επιλογή στις εκλογές των μελών ΔΕΠ. Το συγκεκριμένο μέτρο εθνικής 7μελούς επιτροπής μου θυμίζει λίγο το "πονάει χέρι κόβει χέρι". Πιστεύω ότι το Τμήμα στο οποίο θα πάει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει κάποιο λόγο στο αν τον θέλει. Αν το Τμήμα κάνει κακές επιλογές ας τιμωρηθεί...

  Εδώ θα είμαστε σε 5 χρόνια και θα αλλάξει και πάλι ο νόμος. Όπως άλλαξαν τα εκλεκτορικά από 30-μελή (με 10 άτομα από έξω) σε 15 μέγιστο μέσα σε τρία χρόνια από τότε που προτάθηκαν.

  Οι παλινδρομήσεις αυτής της μορφής μάλλον υποδηλώνουν ότι απέχουμε σημαντικά από το στόχο της ευσταθούς ισορροπίας...


  Βασίλης

  ReplyDelete
 20. Anonymous6:34 am

  Ευτυχώς εγώ πρόλαβα και μονιμοποιήθηκα τον περασμένο Δεκέμβριο. Είναι άδικο όμως για τους συνάδελφους μου που δεν πρόλαβαν να κάνουν την αίτηση μονιμοποιησης να απολυθούν! Ορισμένοι είχανε μεταπηδήσει από άλλες θέσεις στο Δημόσιο και εκλέχθηκαν νόμιμα με τις υπάρχουσες διατάξεις! Απαντήστε παρακαλώ κ Πανάρετε, γιατί δεν συμπεριλάβατε μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες επι θητεια ΔΕΠ/ΕΠ? Όλοι περιμένουν να τους εξηγήσετε ότι υπάρχει σκεπτικό που θα απολυθούν και ότι δεν θα είναι αυτοί οι μόνοι που θα θυσιαστούν στο όνομα της μεταρρύθμισης!

  ReplyDelete
 21. Anonymous6:48 am

  Δεν περίμενα να δω τέτοια προχειρότητα. Υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις για μέλη μόνο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή ακόμα και ΧΩΡΙΣ μεταπτυχιακό τίτλο και δεν υπάρχουν για τα μέλη που έχουν εκλεγεί με πληρη προσόντα. Για όσους πρόλαβαν θα δημιουργησετε προσωποπαγείς θέσεις! κ Πανάρετε πραγματικά έχετε την εντύπωση ότι θα το περάσετε αυτό το νομοσχέδιο?

  ReplyDelete
 22. Anonymous7:17 am

  Κ. Πανάρετε
  είναι εντελώς τρελό κ αντισυνταγματικό να μην μπορεί κανείς να εκλεγεί στο Τμήμα που πήρε Πτυχίο και διδακτορικό καθηγητής όσο είναι και τρελό και άδικο να εκλεγεται με συνοπτικές διαδικάσίες ένα ως δύο χρόνια μετά τη λήψη του διδακτορικού του ή αμέσως ο διδάκτορας στο ίδιο το Τμήμα του. Διατηρήστε αν θέλετε την πενταετία Δεν καταλαβαίνετε ότι χτυπάτε με λάθος τρόπο το σύστημα;
  Αν ισχύσει αυτό καλό είναι να συμπεριλάβει και τους ήδη υπηρετούντες και να τους στείλει στη χρυσή εφεδρεία. Θα το κάνετε;
  Φυσικά όχι γιατί είστε δειλοί ως κυβέρνηση. Χτυπάτε πάντα τους αδύνατους και τους απέξω. Προτείνω
  έναν άλλο πιο αποτελεσματικό τρόπο: Να αναγκάσετε τα πανεπιστμήμια και τα τμήματά τους να συναγωνίζονται έντονα ώστε να αισθάνονται ότι λαμμβάνουν μέρος σε πρωτάθλημα. Όσα έρχονται τελευταία να υποχρεώνονται βάσει νόμου να μετατάσουν το προσωπικό στη β βάθμια ή στη χρυσή εφεδρεία και να προσλαμβάνουν καλύτερους παίχτες. Σκεφτείτε το είναι ο μόνος τρόπος να νικήσετε όλα τα τέρατα της αναξιοκρατίας. συνεχής αξιολόγηση κάθε χρόνο για τα Τμήαμτα ή αν πενταετία για να μετράμε και τις δημοσιεύσεις τους. ΚΑι όσα πατώνουν θα πρεπει να αλλάξουν ομάδα παιχτών. ΌΧι όλους αυτους που μπάζουν. Αλλιώς προτείνω να συνεχίσετε σε ακόμα πιο σκληρή λογική: Θα πρότεινα η/ο διδάκτορας να μην μπορεί να εκλεγεί στη χώρα καν.

  ReplyDelete
 23. Anonymous7:25 am

  υYpopsifia
  Θα πρότεινα να μπορεί να εκλεγεί οπουδήποτε ο οποιοσδήποτε αρκεί να έχει εργασιακή - ερευνητική εμπειρία εκτός ιδρύματος και διεθνή παρουσία (Εργασιακή - ερευνητική). Θα πρότεινα δε η διεθνή παρουσία να είναι υποχρεωτική για κάθε νέα εκλογή ήδη υπηρετούντων ή νεοπροσλαμβανομένων. ΝΑ δείτε τι ωραία που λύνονται όλα.

  ReplyDelete
 24. Πολλά από τα σχόλια δείχνουν να αγνοούν ότι δεν είμαι πλέον μέλος της κυβέρνησης.

  ReplyDelete
 25. Anonymous8:30 am

  Είστε συνυπεύθυνος για το νομοσχέδιο που ήταν έτοιμο όταν βρισκόσασταν στο Υπουργείο. Προφανώς η κα Γεννηματα δεν έχει καμια ευθύνη. Ακόμα όμως και τώρα διορθώστε το λάθος και μην επιτρέψτε την απόλυση των επι θητεία συναδέλφων σας.

  ReplyDelete
 26. Anonymous8:43 am

  To Υπουργείο αναφέρει ότι όσα γράφονται μέχρι να δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, δεν απηχούν θέσεις του υπουργείου. Αυτά που έχετε ανακοινώσει σε αυτό το post δεν απηχούν στις θέσεις του Υπουργείου? Γιατί τυγχάνει να συμπίπτουν και με τα υπόλοιπα δημοσιεύματα που έχουν διαρρεύσει για το νομοσχέδιο. Σταματήστε τον εμπαιγμό και επιτέλους ακούστε την φωνή των εμπλεκομενων. Ακόμα και τώρα μπορείτε να αλλάξετε τα μελανά σημεία του νομοσχεδίου και πραγματικά να αλλάξετε τον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  ReplyDelete
 27. Τα νομοσχέδια αλλάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή.
  Εκτιμώ οτι κανείς δεν θα απολυθεί. Ταυτόχρονα, όλοι πρέπει να κριθούν με αντικειμενικά κι δίκαια κριτήρια. Διαφωνεί κανείς σε αυτό;

  ReplyDelete
 28. Anonymous9:08 am

  Επειδή τα νομοσχέδια αλλάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή σας ενοχλούν ακόμα και τώρα. Όμως εσείς διαφωνείται ότι η ανανέωση για 1 ακόμα θητεία είναι εμπαιγμός αν λάβουμε υπόψην τις επικείμενες συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις ιδρυματων που συνεπάγονται και την αυτονόητη μείωση των θέσεων? Είναι πρωτοφανές να μην έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις παρά μόνο για όσους προλάβανε να συμπληρώσουνε την αίτηση μονιμοποίησης. Αντίθετα θα περιμενε κανείς να ισχύουν οι τωρινές διατάξεις και για τους υπο διορισμο ΔΕΠ/ΕΠ.

  ReplyDelete
 29. Anonymous9:25 am

  Τώρα που δεν είστε μέλος της κυβέρνησης εκτιμάτε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις ενώ εσείς φτιαξατε το νομοσχέδιο για τις πρώτες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ακόμα για τους εργαζόμενους σε ΝΠΙΔ έχουν προβλεφθεί μετατάξεις στο δημόσιο! Το μόνο που οφείλατε ως υφυπουργός να είχατε κάνει ήταν να διαβάζατε την αποδελτίωση της διαβούλευσης που όλοι τονίζανε το κενό στις μεταβατικές διατάξεις.

  ReplyDelete
 30. Anonymous9:32 am

  κ Πανάρετε θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι θα είναι οι πρώτοι δημόσιοι υπάλληλοι από τους 720000 της απογραφής που θα απολυθούν αν η παραπάνω εκτιμήση σας πέσει έξω

  ReplyDelete
 31. Anonymous9:46 am

  Οι επι θητεία ΔΕΠ έχουν πίστωση από το γενικό λογιστήριο του κράτους και δεν αποτελούν νέα πρόσληψη για να εμπίπτει στους περιορισμούς της τρόικα! Εσείς όμως θέλετε να κάνετε την υπέρβαση και να τους απολύσετε?

  ReplyDelete
 32. Anonymous9:47 am

  @ υYpopsifia 7:25 AM
  "εργασιακή - ερευνητική εμπειρία εκτός ιδρύματος και διεθνή παρουσία (Εργασιακή - ερευνητική)" Αυτά από μόνα τους δεν λένε απολύτως τίποτα.

  Μην ξεχνάς τις πρακτικές που εφορμόστηκαν ιδιαίτερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν καθηγητές της Β/θμιας εκπαίδευσης με διδακτορικό αποσπώνταν σε έδρες της αλλοδαπής με έλληνες όμως καθηγητές, οι οποίοι εντελώς συμπτωματικά κι αυτοί είχαν να τακτοποιήσουν συγχρόνως συγγενείς τους στους διαγωνισμούς/μαϊμού του ΙΔΕΚΕ, της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης κλπ., οι οποίοι γίνονταν με ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ παρακαλώ συνέντευξη.

  10 χρόνια προϋπηρεσία σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, εκτός του ιδρύματος από το οποίο ελήφθη το πτυχίο ή/και το διδακτορικό, και σεβαστός αριθμός πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπηρετεί κανείς θα ήταν μια κάποια λύση.

  Ας μην ξεχνάμε ότιμέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 δεν είχαν όλες οι σχολές και όλα τα τμήματα στην Ελλάδα θεσμοθετημένο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, αλλά οι σπουδές αυτές γίνονταν "ερασιτεχνικά" στην Ελλάδα ή συμπληρώνονταν με περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.
  Και γι αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ληφθεί μέριμνα, όπως και για κείνες όπου έσπευδαν οι επιβλέποντες να μοιράζουν διδακτορικά σε ημέτερους χωρίς καμμιά πραγματική επιστημονική εμπειρία, πέραν εκείνης που απέκτησαν περιφερόμενοι από γραφείον εις γραφείον, καθηγητικόν ή πολιτικόν....

  ReplyDelete
 33. Anonymous9:54 am

  Είναι παρήγορο που εκτιμάτε ότι δεν θα απολυθεί κανείς. Μήπως μπορειτε να προτείνετε έστω τώρα πως θα γίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο που δεν έχει συμπεριλάβει μεταβατικές διατάξεις? Υποθέτω ότι τώρα που δεν είστε μέλος της κυβέρνησης θα μπορείτε πιο άνετα να εκφράσετε τέτοιες αλλαγές. κ Πανάρετε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αρκούν τα λόγια. Τώρα όμως ειναι το λιγότερο που μπορείτε να κάνετε: να τοποθετηθείτε

  ReplyDelete
 34. Ποιός είπε οτι δεν θα υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις; Και βέβαια θα υπάρχουν.

  ReplyDelete
 35. Anonymous10:13 am

  κ. Πανάρετε γνωρίζουμε ότι δεν είστε πλέον υφυπουργός αλλά εκτιμούμε πως είστε ο εμπνευστής και ο κύριος συντελεστής του σχεδίου νόμου. Επομένως είναι εύλογο να απευθυνόμαστε σε εσάς.

  Το σχόλιό σας ότι «τα νομοσχέδια αλλάζουν μέχρι την τελευταία στιγμή» δείχνει ότι τελικά δεν πρεσβεύσατε το καινούριο αλλά την παλαιά πολιτική του παζαριού. Υποτίθεται ότι διαβουλευόσασταν τόσους μήνες, γιατί θα πρέπει να γίνουν αλλαγές; Άρα κι εσείς ο ίδιος παραδέχεστε ότι κινηθήκατε μαξιμαλιστικά προς την κατεύθυνση της πλήρους διάλυσης του δημόσιου πανεπιστημίου ώστε μετά το τέλος του ανατολίτικου παζαριού να ψηφιστεί εκείνο που εξ αρχής σκοπεύατε να πετύχετε.

  Δεν ξέρω εάν το κείμενο των 116 σελίδων έχει κάποια ισχυρή συνάφεια (έστω 80%) με το σχέδιο νόμου που θα δημοσιοποιηθεί. Εκείνο που διαπιστώνω είναι μία σειρά από αντικρουόμενες θέσεις, που το καθιστούν όντως «χαμηλής ακαδημαϊκής στάθμης». Κάτι που προκαλεί αλγεινή εντύπωση είναι η ισχύς που δώσατε στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη χωροταξική αναδιάρθρωση. Οι υπηρεσίες του υπουργείου σας δεν είχαν συλλέξει τόσους μήνες τα απαραίτητα δεδομένα, τα πολιτικά στελέχη του υπουργείου σας δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες συνεννοήσεις για να προχωρήσουν στην αναδιάρθρωση, ώστε αυτό το σχέδιο νόμου να τις περιλαμβάνει;

  Και κάτι τελευταίο: Η κα Υπουργός ανέφερε ότι «ο χάρτης θα αλλάξει, κάνοντας μια σημαντική προσπάθεια να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες υποδομές, για εκπαιδευτικούς σκοπούς.» Ποιοι είναι αυτοί οι εκπαιδευτικοί σκοποί, μήπως τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης; Μα οι υποδομές που δημιουργήθηκαν αφορούν και σχετίζονται με ΑΕΙ, πώς θα ενσωματωθούν σε ένα τέτοιο κέντρο; Μήπως η αξιοποίηση αφορά και την υποχρεωτική υπαγωγή των ΔΕΠ/ΕΠ σε τέτοιες εκπαιδευτικές δομές; Τότε θα εμφανισθεί το παράδοξο τα κολλέγια να απονέμουν πανεπιστημιακά πτυχία έχοντας ανάξιους διδάσκοντες και αμιγείς ακαδημαϊκοί να μαθαίνουν μία «τέχνη» στους καταρτιζόμενους. Έχετε να σχολιάσετε κάτι επ’ αυτού;

  ReplyDelete
 36. Anonymous10:18 am

  Μα κανείς δεν είπε ότι δεν συμπεριλάβατε μεταβατικές διατάξεις! Στο νομοσχέδιο που δηθεν διερρευσε από το ΥΠΕΠΘ αναφέρετε ότι όσοι πρόλαβαν να κάνουν αίτηση για μονιμοποιηση ακόμα και αν δεν τα τυπικά προσόντα θα παραμείνουν. Οι επι θητεία ΔΕΠ που δεν πρόλαβαν ( ή γιατί το ΥΠΕΠΘ κατά την θητεία σας δεν συμπλήρωνε για μήνες το εκλεκτορικό) δεν έχουν δικαίωμα να μονιμοποιηθούν με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην ουσία τους οδηγείτε σε απόλυση μετά την λήξη της θητείας και θα είναι οι πρώτοι δημόσιιοι υπάλληλοι που θα απολυθούν όπως αναφέρθηκε σωστά παραπάνω.

  ReplyDelete
 37. Anonymous10:25 am

  ανομυμε 9:47
  Με 10 χρόνια προυπηρεσία φωτογραφίζεις τον εαυτό ή την παρέα σου. Νομίζω ότι για καθηγητής χρειάζεται να έχεις δουλέψει και σε άλλο πανεπιστήμιο εκτός του ιδρύματος ενδογαμίας. Είτε ως post doc είτε ως επισκέπτης είτε ως μέλος ΔΕΠ είτε ως 407/80. Αλλά δεν πρέπει να απαξιώνουμε και τα ελληνικά ιδρύματα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό ρε εξυπνάκηδες δεν φαίνεται ότι είστε παρτάκηδες και καλοκοιτάτε τις θέσεις μέσα και θέλετε να κόψετε και να ράψετε το νόμο στα μέτρα σας; Δηλαδή εντάξει είναι λάθος το αρθρο 25 παρ. 5 αλλά όχι και να απαξιώσουμε τα ελληνικά ιδρύματα. Δηλαδή τα ελληνικά ιδρύματα είναι καλά και άξια για να σας δώσουν μια θέση εσάς αλλά δεν είναι καλά για να κάνεις θητεία εκτός του ιδρύματος απονομής τίτλου; Τι λέτε ρε τσακάλια; Τοτε τι έρχεστε εδώ στην Ελλάδα για διακοπές;

  Κ ΠΑνάρετε τι θα γίνει με τις θέσεις που είναι ήδη σε διαδικασία εκλογής και αναμένεται η επιλογή; ΘΑ ισχύσει ο παλίος νόμος , θα υπάρξουν μεταβατικες διατάξεις;

  ReplyDelete
 38. Anonymous10:39 am

  @4:33 κ. Χαρμανδάρη,

  «Με δεδομένο ότι αφενός η αριστεία είναι σπάνιο φαινόμενο και αφετέρου το κίνητρο να επιλέξεις σωστά είναι μεγαλύτερο όταν αυτό αφορά το χώρο στον οποίο εργάζεσαι εκτιμώ ότι:»

  Τα επιχειρήματα σας έχουν λογική σε ένα ακαδημαϊκό σύστημα όπου η ζωή ή ο θάνατος ενός τμήματος εξαρτάται από την επιτυχία του, που αξιολογείται με πολλαπλά κριτήρια. Υπάρχει δηλαδή ένα Δαρβινικό σύστημα που λειτουργεί και ξεσκαρτάρει συνεχώς τη σαβούρα, θέτοντας αμείλικτα διλήμματα στα άλλα μέλη ΔΕΠ που καθορίζουν και το βιοπορισμό τους.

  Το Ελληνικό σύστημα μόνο τέτοιο δεν είναι. Είναι ένα κλειστό σύστημα, όπου δεν υπάρχει η πίεση επιλογής. Αντίθετα οι πρακτικές που μεγιστοποιούν το οικογενειακό οικονομικό όφελος μέσω της εκλογής συγγενών και φίλων, προσδίδουν πλεονεκτήματα στα μέλη, χωρίς καμία επιβάρυνση καθώς ο μισθός είναι εξασφαλισμένος και αυγατίζει.
  Όλα αυτά εις βάρους του σκοπού ενός καλού πανεπιστημίου, που όμως και αυτό με τη σειρά του δεν υπόκειται σε εξελικτική πίεση καθώς αποτελεί κρατικό μονοπώλιο.

  Θα δεχόμουν αβίαστα τις προτάσεις σας σε ένα σύστημα που έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει και να απολύσει τα μισά μέλη ΔΕΠ ενός τμήματος ίσως. Αλλιώς αυτό που προτείνεται σήμερα μου φαντάζει σχεδόν θεϊκό.

  ΑΜΜ

  ReplyDelete
 39. Anonymous10:54 am

  Πως διέρρευσε αυτό το νομοσχέδιο που αναφέρει ο 10:18 AM? Απίστευτη προχειρότητα αλλά και κοροϊδία. Οι μεταβατικές διατάξεις είναι το λιγότερο...

  ReplyDelete
 40. Anonymous11:12 am

  Ανώνυμε 10:25 AM, έχω την αίσθηση ότι έχεις χάσει το νήμα και δεν καταλαβαίνεις ότι αναφέρομαι στο σ.ν. που διέρρευσε και σε ό,τι κατάλαβε η υYpopsifia 7:25 AM.
  Επαναλαμβάνω:
  ΓΡΑΦΕΙΣ
  "Με 10 χρόνια προυπηρεσία φωτογραφίζεις τον εαυτό ή την παρέα σου. Νομίζω ότι για καθηγητής χρειάζεται να έχεις δουλέψει και σε άλλο πανεπιστήμιο εκτός του ιδρύματος ενδογαμίας. Είτε ως post doc είτε ως επισκέπτης είτε ως μέλος ΔΕΠ είτε ως 407/80. Αλλά δεν πρέπει να απαξιώνουμε και τα ελληνικά ιδρύματα."

  ΕΓΡΑΨΑ:
  10 χρόνια προϋπηρεσία σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, εκτός του ιδρύματος από το οποίο ελήφθη το πτυχίο ή/και το διδακτορικό, και σεβαστός αριθμός πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά του γνωστικού αντικειμένου το οποίο υπηρετεί κανείς θα ήταν μια κάποια λύση.

  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ Ή ΑΚΟΜΑ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΣΑΙ?


  Αλλά εσύ γιατί βιάζεσαι να γίνεις καθηγητής στο ίδρυμα στο οποίο φοίτησες, πήρες πτυχίο, έγλειψες και σε πήραν στο μεταπτυχιακό και σε επιβράβευσαν για τη συνδικαλιστική και λοιπή σου δραστηριότητα (που τίποτε δεν έχει να κάνει με την επιστήμη) με διδακτορικό και, καθότι βυσματίας, σου προκήρυξαν αμέσως θέση για να σε λεκτοροποιήσουν και να σε σπρώξουν για να γίνεις μόνιμος επίκουρος?

  Eσένα (δηλαδή όλες αυτές τις περιπτώσεις που μοιάζουν μ΄αυτήν που περιέγραψα) πρέπει ο νόμος να σε αφήσει ανέγγιχτο??????

  Εκτός κι αν θέλεις να μας πεις ότι πρώτη φορά στη ζωή σου ακούς για τέτοιες περιπτώσεις, oπότε 10 χρόνια να παραμείνεις εκτός του ιδρύματος που σε εξέθρεψε σου φαίνονται πολλά.....

  ReplyDelete
 41. Anonymous1:37 pm

  κ. Πανάρετε
  Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε το λόγο που για τουλάχιστον 10 μήνες έχετε παγώσει τους ορισμούς εκλεκτορικών για τις μονιμοποιήσεις των καθηγητών εφαρμογών; Μήπως προσανατολιζόσασταν από τότε στην απόλυσή μας; Εάν είχατε προχωρήσει τους ορισμούς των εκλεκτορικών σε εύλογο χρονικό διάστημα, πολλοί από εμάς θα είχαμε πιθανότατα μονιμοποιηθεί και δεν είχαμε μπροστά μας την απόλυση.
  Για ποια μεταβατική διάταξη μας μιλάτε? Πως μπορείτε να απαιτείται από κάποια βαθμίδα προσόντα που μέχρι τώρα δεν ήταν απαραίτητα και να τους τιμωρείτε με απόλυση για αυτό;

  ReplyDelete
 42. Anonymous1:58 pm

  Kατα την διαβούλευση απαντήσατε σε 30 ερωτήσεις για την παιδεία. Στην ερώτηση 24 απαντάτε για τις μεταβατικές διατάξεις και λέτε ότι αν έχουν μονιμοποιηθεί παραμένουν διαφορετικά θα κριθούν με βάση τα νέα δεδομένα. Παρόλα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης οι μεταβατικές διατάξεις παρέμειναν όπως τις είχατε καθορίσει με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύουν οι νέοι ΔΕΠ/ΕΠ να απολυθούν για χάρη νομου πλαισιου. Κανένα άλλο υπουργείο δεν φέρθηκε τόσο απαξιωτικά στους υπαλληλους-λειτουργους του

  ReplyDelete
 43. Anonymous3:17 pm

  Εγώ βιάζομαι να γίνω καθηγητής; Ή εσύ βιάζεσαι να πας Ελλάδα;
  Σε ποιο Πανεπιστήμιο του κόσμου ζητείται 10 προυπηρεσία εκτός της χώρας; Είναι καθαρή φωτογραφία αυτό που λες για να πας μέσα. Μπράβο ρε βλέπω δέκα χρόνια στο εξωτερικό και δεν βγήκε η λίγδα και το λίπος από το μυαλό σου. Όπερ έδει δείξαι!!!!!! Καλά και υποκριτικά συμπεριφέρεστε μερικοί στο εξωτερικό αλλα μόλις γυρίσετε γίνεστε χειροτεροι. Γνώμη μου είναι για τους ήρωες της πατρίδας μου ότι αν σε τέτοιον καιρό με τη χώρα να καταρρέεικαι απλήρωτοι για μήνες ή και χρόνο βγάλουν 1 εργασία θα μετράει όσο δέκα δικές σου και δικές μου που δουλεύω με top egficiency & infrastracture κια πολύ καλό μισθό και όλο το σύστημα να τρέχει για μένα ενώ τα πατριωτάκια του ήλιου να τα σαμποτάρουν όλοι και όλα στην Ελλαδα. Κρατάτε ήρωες. Εγώ θα κάνω ότι μπορώ για να σας βοήθησω από μακρυά αλλά μείνετε εκεί που είστε ακόμη και αν τρώτε την χλεύη των παχύδερμων Ελλήνων του εξωτερικού και του εσωτερικου.
  Για ζήτα και στο Εξωτερικό τα ίδια. Σε πληροφορώ ότι είμαι καθηγητής στο εξωτερικό και δέχομαι τεράστια πίεση από παιδιά στην Ελλάδα με τα οποία συνεργάζομαι να τα πάρω έξω μιας κια αυτές τις μέρες (είμαι Αθήνα) στην Ελλάδα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Και μου περιγράφουν σκηνικά αθλιότητας φτώχιας και ηρωισμού στις συνθήκες που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται. Και αποκλείω εσύ και τα καλοθρεμμένα παιδάκια που γλείψανε και μπήκαν να έχετε σχέση με τα πατριωτάκια του ΗΛΙΟΥ
  ΠΟΥ ΑΓΩΝΊΖΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΡΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΑΝΑΣΙΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗς ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΟΚΙΜΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΟΥΣ (δες αποδεΊξεις) ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΗ και την πληρώνουν οι αδύναμοι και οι πολλοί αβυσμάτωτοι.
  Μέτρα λοιπόν τα λόγια σου και βουλωσέ το για τους έλληνες οτυ εσωτερικού αυτη τη στιγμή γιατί mμοιάζεις με αυτούς που περιγράφεις.

  ReplyDelete
 44. Anonymous3:59 pm

  στο άρθρο 77 λέει:

  Λέκτορες με θητεία υπηρετούντες ή προς διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: Η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως για 3 χρόνια, δηλαδή συνολικά για 6 χρόνια. Μέχρι τη λήξη της εξαετίας μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν η αίτηση υποβληθεί πριν από την έκδοση του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και αν έχει οριστεί το εκλεκτορικό σώμα, τότε εφαρμόζονται οι ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις. Αν μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω π.δ. και πράξεων δεν έχει οριστεί το εκλεκτορικό σώμα, τότε εφαρμόζονται οι διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του ιδρύματος. Λέκτορες που θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διορίζονται στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με τετραετή θητεία.


  Δηλαδή αν καταλαβαίνω σωστά για τους λέκτορες που δεν προλαβαίνουν να κάνουν την αίτηση τους για εξέλιξη δεν υπάρχει καμία μέριμνα/μεταβατική διάταξη και πιθανόν να απολυθούν???

  Εγω έχω κλέίσει 3,5 χρόνια αλλά για διαφόρους λόγους ( ήθελα απο περηφάνεια και αυτοσεβασμό μου να υπερδιπλασιάσω το βιογραφικό μου) δεν έκανα αίτηση για εξέλιξη. Αν 'τρέξω" αύριο να κάνω την αίτηση προλαβαίνω να "σωθώ"...δηλαδη θα μου δοθεί η δυνατότητα να κριθώ για επίκουρος σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.

  Κύριε Πανάρετε θα εκτιμούσα κάποια απάντηση/ εκτίμηση σας...

  ReplyDelete
 45. Anonymous7:28 pm

  Κύριε Πανάρετε μπορείτε σας εκλιπαρώ να κάνετε μια σύντομη αναφορά για τα ΑΤΕΙ?τελικά είναι τα ΑΤΕΙ αει η όχι??περιμένω με ανυπομονησία την απάντηση σας

  ReplyDelete
 46. Καθηγητής Εφαρμογών10:16 pm

  κ Πανάρετε δούλευα στην Περιφέρεια ως μόνιμος υπάλληλος και το 2009 διορίστηκα στο ΤΕΙ ως καθηγητης εφαρμογών με ΝΟΜΙΜΕΣ διαδικασίες.Εσείς μπορεί σήμερα να μην θέλετε να αναλάβετε τις ευθύνες σας αλλά σας ενημερώνω ότι δεν σκοπεύω να πληρώσω εγώ την δική σας προχειροδουλειά και αναλγησία. Τον αγώνα τον χρωστάω στην οικογένεια μου

  ReplyDelete
 47. Anonymous10:30 pm

  Είναι ντροπή αυτό το θέατρο σκιών που έχετε στήσει στο Υπουργείο παιδείας. Υπουργός η Διαμαντοπούλου που ως πολιτικός καριέρας την νοιάζει να μείνει το όνομα της στην ιστορία για την μεταρρύθμιση με οποιοδήποτε κόστος (αρκεί να βοηθήσει την διαδοχή της στον θρόνο). Εσείς καθηγητής πρώτης βαθμίδας, γνωρίζατε τα προβλήματα του Πανεπιστημιου και αναλάβατε όλη την βρώμικη δουλειά και το νομοσχέδιο. 2 εβδομάδες πριν την κατάθεση στην βουλή τιθεστε εκτός κυβέρνησης για να είστε στο απυρόβλητο ενώ παράλληλα κανείς δεν μπορεί να ζητήσει ευθύνες από την Φώφη. Ακόμα και τώρα μην προσπαθείτε να μας κοροϊδέψετε!

  ReplyDelete
 48. Anonymous10:43 pm

  O 1:37 έχει απόλυτο δίκιο. Το Υπουργείο επι των ημερών σας καθυστερούσε σκόπιμα τα εκλεκτορικά και τώρα προτείνετε την απόλυση όσων δεν πρόλαβαν να εκλεγούν με δική σας υπαιτιότητα! Οι υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ απαντούσανε ότι ετοιμάζονται λίστες με εκλέκτορες από ξένα πανεπιστήμια. Φυσικά ήταν απίστευτα δύσκολο να συμπληρωσετε ένα εκλεκτορικό ορίζοντας 2-3 εκλέκτορες από όσους είχατε ήδη στις λίστες... Έπρεπε να ετοιμάσετε ολόκληρη την παγκόσμια λίστα!!

  ReplyDelete
 49. Anonymous12:06 am

  Ίσως κάποιος να επισημάνει στον συντάκτη του πονήματος αυτού ότι η επίσημη γλώσσα των ελληνικών ΑΕΙ είναι (ακόμη) η ελληνική και ότι οι διατριβές σε αυτά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πού θα βρεθούν οι πανεπιστημιακοί του εξωτερικού να εξετάσουν "υποχρεωτικά" τα ελληνικά διδακτορικά; ή θα τα μεταφράσουμε όλα α λα Θαλή; Επίσης, έχει κανείς μετρήσει τα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών ΑΕΙ; έχει κανείς υπολογίσει *πόσοι* "καθηγητές εξωτερικού" θα χρειαστούν να τους κρίνουν όλους ανά 5ετία; Άλλη δουλειά το Χάρβαρντ δεν θα κάνει παρά να κρίνει τους Έλληνες; Ο σουσουδισμός των Πανάρετου και λοιπών, η αποικιολατρεία της κυβέρνησης και η αδυναμία της να καταλήξει σε *πρακτικές* και *εφαρμόσιμες* προτάσεις είναι βεβαίως δεδομένη και εν πολλοίς γραφική, αλλά μήπως θα πρέπει να τεθούν και όρια; Επίσης, όλοι αυτοί οι ξένοι φωστήρες θα πρέπει και να πληρωθούν. Ο καθηγητής του Πρίνστον δεν είναι χαϊβάνι σαν τον έλληνα συνάδελφό του να δουλεύει τζάμπα (ή κατ' εντολή υπουργείων κλπ). Τα περί "τηλεδιασκέψεων" είναι βεβαίως χαριτωμένα (τα ελληνικά ΑΕΙ δεν έχουν ούτε κλιματισμό ακόμη αλλά αυτό ο Πανάρετος δεν φαίνεται να το γνωρίζει) αλλά πέρα από αυτό, ο ξένος καθηγητής που τόσο αγαπάμε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να *πληρωθεί* για να διαβάσει τα υπό κρίσιν δημοσιεύματα. Φυσικά το ενδιαφέρον δεν έγκειται στο παρόν κείμενο, αλλά στην εισαγωγή της Υπουργού. Όπου τόνισε (ξανά και ξανά) την *καθοριστική* συμβολή Πανάρετου. Ώστε, καλού-κακού, να ξέρουμε όλοι ποιος φταίει.

  ReplyDelete
 50. Anonymous1:48 am

  κ. Πανάρετε
  Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που έχει διοριστεί σε μια συγκεκριμένη θέση πληρώντας όλες τι νόμιμες προϋποθέσεις. Και τα δύο μέρη, πολιτεία και πολίτης, έχουν συμφωνήσει ότι εφόσον ο δεύτερος κρινόταν συνεπείς στις υποχρεώσεις του θα μονιμοποιούταν. Ξαφνικά η πολιτεία αποφασίζει με να αλλάξει τις προϋποθέσεις και να απολύσει όσους δεν τις καλύπτουν. Είναι αυτό δίκαιο? Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι είναι μια άκρως χουντική και αντιδημοκρατική ενέργεια που δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός κράτους πρόνοια και δικαίου ς προς τους πολίτες του.

  ReplyDelete
 51. Anonymous1:49 am

  Πολύ καμαρίλα βρε παιδί μου στα ΑΕΙ μας από τους επιστημονάρες .

  Κύριε Πανάρετε διαλύστε επιτέλους το άγος του 1262 .

  Φτάνει πιά το καθηγητηλήκι διαφόρων που έρχονται από το εξωτερικό , γίνονται στα 28-30 τους σύμβουλοι ΚΡΑΤΙΚΩΝ επιχειρήσεων , μετά λέκτορες και βρίσκονται καθηγητές , με κύριο προσόν την κομματική εργασία .

  Πάνε 30 χρόνια που πήρα το πτυχίο μου και φέτος θα είναι πρωτοετής ο γιός μου .

  Ελπίζω να βιώσει ένα καλύτερο και δημοκρατικότερο πανεπιστήμιο και όχι παρεούλες , νεποτισμούς , οικογενειοκρατίες και κομματόσκυλα .

  Ενας βαρύτατα φορολογούμενος πολίτης , μηδέποτε σιτισθείς υπό του κρατικού κορβανά .

  ReplyDelete
 52. Anonymous1:53 am

  Εάν πράγματι ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες και τους υπό διορισμό λέκτορες, στις οποίες αναφέρεται ο ανώνυμος 3:59 PM, τότε δημιουργείται απελπιστική ανισότητα αυτών εν σχέσει προς τους προηγούμενους και τους επόμενους. Διότι αυτή η γενιά λεκτόρων θα πρέπει να υπηρετήσει σ΄αυτή τη βαθμίδα διπλή θητεία και στην επόμενη να παραμείνει ένα χρόνο επιπλέον.
  Δηλαδή

  1,5-2 χρόνια αναμονής από την εκλογή μέχρι το διορισμό
  + 1-3 ή και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας σ΄αυτήν την βαθμίδα
  + 3 χρόνια αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας μέχρι να γίνει κρίση για την βαθμίδα του επίκουρου
  + 4 χρόνια στη βαθμίδα του επί θητεία επίκουρου

  το σύνολο 10-12 χρόνια στην εισαγωγική βαθμίδα !!!!!!!!

  Ενώ με τον ισχύοντα νόμο σε 9 χρόνια, εάν όλα έτρεχαν ρολόι (?????), γίνονταν κανείς από λέκτορας καθηγητής !!!!!!!

  ReplyDelete
 53. Anonymous6:02 am

  Εάν δεν υπάρξει μεταβατική διάταξη ώστε όσοι υπηρετούντες ή προς διορισμό λέκτορες διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα για τη βαθμίδα του επίκουρου να ζητούν άμεσα την κρίση τους για την επόμενη βαθμίδα, διέξοδος ελπίδας δεν θα υπάρξει.

  Aπλά θα δημιουργήσετε μια γενιά υποζυγίων των ΑΕΙ που θα υφίστανται τη χλεύη όσων πρόφτασαν και βολεύθηκαν κι εκείνων που θα έρθουν και σε 4 χρόνια θα μονιμοποιούνται ανεμπόδιστα.

  ReplyDelete
 54. Anonymous8:09 am

  Παγκόσμια πρωτοτυπία η αξιολόγηση να έχει εκδικητικό χαρακτήρα: στην πρώτη αρνητική αξιολόγηση σου κόβω κατά 35% το ήδη μικρό μισθό σου και αναμένω με μισθό πείνας να παράξεις ερευνητικό έργο την επόμενη τριετία για να μη φύγεις από το Πανεπιστήμιο.

  ReplyDelete
 55. Anonymous8:39 am

  Γιατί υπάρχει περίπτωση να γίνει αρνητική κρίση μόνιμων καθηγητών, από τη στιγμή που οι ίδιοι θα προτείνουν και θα καταρτίζουν λίστες με τα ονόματα εξωτερικών αξιολογητών και οι ίδιοι θα καθορίζουν τα κριτήρια για την κατάληψη μίας εκ των τριών βαθμίδων, πλήν του διδακτορικού?
  Αυτό που με μαθηματική ακρίβεια θα συμβή είναι να βαφτίζουν "επιστημονικές" τις εγχώριες δημοσιεύσεις τους στην ελληνική έκδοση του Marie Clare με την αιτιολογία ότι η ελληνική αυτή πρωτοτυπία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησεις από αλλοδαπούς αξιολογητές.

  ReplyDelete
 56. Anonymous9:02 am

  Δηλώνετε ότι εκτιμάτε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις αλλά μην ξεχνάτε ότι απευθύνεστε σε νέους επιστήμονες που έχουν την στοιχειώδη νοημοσύνη να καταλάβουν ότι οι επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ οδηγούνται στην απόλυση μετά την μία ανανέωση που τους προσφέρετε. Ειναι πρωτοφανές αυτό που προσπαθείτε να περάσετε!

  ReplyDelete
 57. Anonymous9:15 am

  Η κα Διαμαντοπούλου διακυρήττει ότι η νόμος πλαίσιο ήταν στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Είναι μυστήριο πως οι πολιτικοί έχουν επιλεκτική μνήμη και ξεχνάνε πχ την ρήση του αιώνα "Λεφτά υπάρχουν", "Τις 100 ημέρες υπομονής μετά την εκλογή του ΠΑΣΟΚ", "Δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι στο Μνημόνιο 1" κλπ. Δεν θυμάμαι ποτέ να αναφέρατε ότι θα θυσιάσετε όσους διορίστηκαν τα 3 τελευταία έτη (δηλαδή επι Νέας Δημοκρατίας!) για να διορθώσετε την τριτοβάθμια

  ReplyDelete
 58. Anonymous9:59 am

  Εγώ θα πρότεινα στους "πρώην" και "νυν" συναδέλφους υπομονή μέχρι να έρθει στα χέρια μας το τελικό σχέδιο νόμου. Προσωπικά θέλω να δείξω εμπιστοσύνη στο μήνυμα του κ Πανάρετου ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις και ότι θα προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για όλες τις βαθμίδες

  ReplyDelete
 59. Anonymous10:07 am

  κ. Πανάρετε δηλώνετε ότι δεν είστε πια υπουργός αυτής της κυβέρνησης αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι εσείς είστε ο εμπνευστής αυτού του σχεδίου νόμου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ποια κριτήρια οδηγείτε στην απόλυση όλους αυτούς τους συναδέλφους (μη μόνιμους λέκτορες και επίκουρους)οι οποίοι υπηρετούν σε τμήματα στα οποία ολοκλήρωσαν και τους 3 κύκλους σπουδών τους. Θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον ανήθικο να προσλαμβάνεται κάποιος ως ΔΕΠ με βάση συγκεκριμένες προυποθέσεις να πασχίζει να παράξει έργο για την εξέλιξή του όπως οι νόμοι προβλέπουν και να έρχετε η ίδια η πολιτεία και να αλλάζει αυτές τις προυποθέσεις. Θα μπορούσα παρακαλώ να έχω μια τοποθέτηση επί αυτού. Είμαστε 100ντάδες αυτοί που αυτή τη στιγμή αγωνιούμε για την επαγγελματική μας πορεία κυρίως όμως για την τύχη των παιδιών και των οικογενειών μας!

  ReplyDelete
 60. Anonymous10:14 am

  Ο Νόμος της Γιαννακου άλλαξε τα τυπικά προσόντα του καθηγητή εφαρμογών ώστε να απαιτεί διδακτορικό τίτλο σπουδών αντι για μεταπτυχιακό. Γνωρίζετε ότι προέβλεψε μεταβατική περίοδο μέχρι το 2014?

  ReplyDelete
 61. Anonymous10:28 am

  Πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί γίνεται λόγος για απολύσεις, θα ήθελα κάποιος να το διευκρινίσει: είμαι λέκτορας επί θητεία, και διαβάζοντας τη διαρρεύσασα μεταβατική διάταξη του άρθρου 77 αντιλαμβάνομαι ότι οι λέκτορες θα έχουν δύο ευκαιρίες εξέλιξης σε επίκουρο, τα προσεχή έξι έτη. Θα έπρεπε, πάντως, να είναι σαφέστερο αν με τη διατύπωση "σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις" εννοείται και η πάροδος τριετίας στη βαθμίδα πριν από την υποβολή αίτησης για εξέλιξη. Δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατική διάταξη, άρα σκοπός είναι η ταχύτερη εκκαθάριση, θα μπορούσε η αίτηση να επισπευσθεί.
  Πάντως, ας διευκρινισθεί από κάποιον αναγνώστη, τι εννοείται όταν γίνεται λόγος για απολύσεις.

  ReplyDelete
 62. Anonymous11:07 am

  Σε κανένα κράτος του κόσμου στην Ανώτατη εκπαίδευση δεν κάνουν κατάρτιση! Που τα βρήκατε όλα αυτά?
  Πάτε τα Ιδρύματα και ειδικά τα ΤΕΙ στην δεκαετία του 70. Κρίμα!
  Είχαμε πιστέψει σε εσάς.

  ReplyDelete
 63. Anonymous11:45 am

  Αν η ανησυχία έγκειται στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 4 (τρεις κύκλοι στο ίδιο ίδρυμα), σημειώνω ότι εκεί γίνεται αναφορά σε "εκλογή"- άρα εκλογή για πρώτη φορά. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα "εξελίσσεται", επομένως προφανώς δεν αφορά σε αυτό. Άλλωστε, έτσι δεν θα περιοριζόταν στους μη μόνιμους, και ο μόνιμος αναπληρωτής δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί ποτέ σε τακτικό (εκτός αν έκανε πρόσθετο μεταπτυχιακό, σε άλλο πανεπιστήμιο, όντας αναπληρωτής καθηγητής!).
  Γενικότερα, η προσθήκη στη διαδικασία προαγωγής (γιατί αυτό είναι η εξέλιξη) πρόσθετων τυπικών προϋποθέσεων που δεν προβλέπονταν στην εκλογή,και μάλιστα αμετάκλητων πλέον, όπως πού πήρε κανείς το πτυχίο του, παραβιάζει προφανώς τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των υπηρετούντων και δεν θα σταθεί σε κανένα δικαστήριο.

  ReplyDelete
 64. Anonymous2:05 pm

  30 χρόνια μετά τον "επαναστατικό νόμο" 1268/82 ήρθε η ώρα για μια ακόμα επανάσταση στο χώρο της παιδείας....ίσως αργήσαμε λίγο αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ..
  Κύριε υπουργέ προχωρήστε....κάποτε όλοι θα μιλάνε για την επανάσταση του 2011 όπως τώρα κάποιοι εκθειάζουν τον 1268.....
  Ένας εργάτης της επιστήμης του

  ReplyDelete
 65. Anonymous2:22 pm

  Και εγώ συνάδελφε @10:28 δεν καταλάβαινα στην αρχή γιατί μιλάει τοσος κόσμος για απολύσεις. Αν όμως διαβάσεις το νομοσχέδιο θα δεις ότι καταργούνται οι βαθμίδες του λέκτορα και επίκουρου από μόνιμες και όπως ξέρεις επίκεινται συγχωνευσεις και καταργήσεις ιδρυμάτων. Είναι μαθηματικό βέβαιο ακόμα και αν ανανεώσεις μια θητεία ότι δεν θα μπορει η τριτοβάθμια να σε απορροφήσει σαν αναπληρωτή καθηγητή. Ο κ Πανάρετος μιλάει για αξιοκρατία. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Γιατί όμως δεν εφαρμόζει σε όλες τις βαθμίδες τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης όπως προτείνει ο νόμος πλαίσιο για την βαθμίδα του καθηγητή? Να προβλέπεται για όλες τις βαθμίδες η μείωση μισθού, η κρίση ανά 5ετία κλπ χωρίς να καταργηθεί η μονιμότητα μόνο για τους επι θητεία

  ReplyDelete
 66. Καθηγητής Εφαρμογών3:13 pm

  Είμαι καθηγητης εφαρμογών επι θητεία και εκλεχτηκα νόμιμα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αφού αυτή είναι η απαίτηση του νόμου μέχρι το 2014. κ Πανάρετε εξηγήστε μου σε ποιά μεταβατική διάταξη εμπίπτω? Εξηγήστε μου γιατί δεν θα πρέπει να θεωρώ τον εαυτό μου ήδη απολυμένο?

  ReplyDelete
 67. Anonymous4:04 pm

  Καταργείτε την μονιμότητα στους Επίκουρους, λέκτορες και καθητητές εφαρμογών για να τους προστατέψετε από μία αθέμιτη σχέση εξουσίας με τις ανώτερες βαθμίδες. Αυτή ήταν ακριβως η δική σας απάντηση όταν εξηγούσατε στην διαβούλευση το νέο σκεπτικό. Στην ουσία τους υποβαθμίζετε σε συμβασιούχους και χτίζετε μια νέα σχέση ομηρίας σε ένα εκπαιδευτικό προσωπικό 2 ταχυτήτων. Το νομοσχέδιο σας είναι προσβολή για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα!

  ReplyDelete
 68. Anonymous6:40 pm

  Σχετικά με τα ΤΕΙ ίσως θα ήταν χρήσιμο και θα βοηθούσε αν άλλαζαν κάπως οι διαδικασίες διορισμού καθηγητών. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να διορίζονται και άνθρωποι της αγοράς με πιστοποιημένη εμειρία στο αντικείμενό τους, έτσι ώστε οι σπουδαστές να έρχονται πιο κοντά στην πρακτική εξάσκηση του αντικειμένου τους. Να ενδυναμωθεί δηλαδή η πρακτική πλευρά της γνώσης, παρά η θεωρητικη. Πράγμα που χρειάζεται η αγορά αλλά και η οικονομία γενικότερα.

  ReplyDelete
 69. Anonymous10:52 pm

  Γιατί δεν δώσατε σημασία στα πορίσματα της διαβούλευσης? Γιατί απομακρυνθήκατε λίγο πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου από το υπουργείο από την στιγμή που καμία αλλαγή δεν έγινε επι της ουσίας? Γιατί φέρατε προς ψήφιση το νομοσχεδιο στο τέλος του ακαδημαικού έτους αφού ήταν έτοιμο την άνοιξη? Καμία εμπιστοσύνη δεν υπάρχει σε καλές προθέσεις και εκτιμήσεις. Οι μεταβατικές διατάξεις για τους υπηρετούντες και υπο διορισμό θα πρέπει να συμπεριληφθούν με σαφήνεια

  ReplyDelete
 70. Anonymous11:35 pm

  Μα δεν βλέπετε ότι οι καταργήσεις ιδρυμάτων θα γίνονται πλέον με προεδρικά διατάγματα? Ακόμα και μόνιμοι καθηγητές θα απολυθούν όταν θα πάψουν οι οργανικές τους θέσεις. Καμία ανοχή στον νόμο πλαίσιο

  ReplyDelete
 71. Anonymous12:18 am

  @ 2:22
  "Γιατί όμως δεν εφαρμόζει σε όλες τις βαθμίδες τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης όπως προτείνει ο νόμος πλαίσιο για την βαθμίδα του καθηγητή? Να προβλέπεται για όλες τις βαθμίδες η μείωση μισθού, η κρίση ανά 5ετία κλπ χωρίς να καταργηθεί η μονιμότητα μόνο για τους επι θητεία"

  OΡΘΟΝ !!!

  Δεν μπορείς να περιμένεις αλλαγή εκ βάθρων στα ΑΕΙ, κάτι που AΣΦΑΛΩΣ απαιτεί η ελληνική κοινωνία από μια ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, χαρίζοντας τη μονιμότητα στις βαθμίδες των αναπληρωτών και των πρωτοβάθμιων και δίνοντάς τους το πεπόνι και το μαχαίρι της επιλογής κριτηρίων και κριτών αξιολόγησης των εαυτών τους ανά 5ετία.

  Αξιολόγηση και μείωση μισθού σε όλες τις βαθμίδες.
  Δυνατότητα για άμεση αίτηση κρίσης και εξέλιξης σε όλες τις βαθμίδες (πλην Αθμιων βεβαίως), όταν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και όχι ομηρία δεκαετίας στους χαμηλόβαθμους.

  Δεν μπήκαν ρουσφετολογικά στις χαμηλές βαθμίδες όσοι έχουν προσόντα για ανώτερες.

  Αναξιοκρατικά μπήκαν στα ΑΕΙ όσοι κατά την εκλογή τους δεν διέθεταν παρά μόνο το ελάχιστο των προσόντων που προέβλεπε ο νόμος, ίσως ούτε κι αυτό.

  Εάν πράγματι θέλει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ να κάνει ξεκαθάρισμα και να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ αρκεί να ζητήσει συγκριτικό έλεγχο των βιογραφικών των υπηρετούντων και προς διορισμό ΔΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.

  ΜΟΝΟΝ ΤΥΦΛΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ.

  ReplyDelete
 72. Anonymous12:24 am

  και εν τέλει ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

  ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ, ΒΡΕ ΑΔΕΡΦΕ, ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ...

  ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΑΔΙΚΕΙΣΕΤΕ ΟΣΟΥΣ EΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ.

  ReplyDelete
 73. Καθ Εφαρμογών - ΤΕΙ Λαμίας2:12 am

  Σε όλο το διαδικτυο βλέπω τις δηλώσεις σας ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις! Προσωπικά είμαι καθηγητής εφαρμογών με 2 MSc και πέρσι ξεκίνησα phd σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (αφού δεν μπόρεσα να βρω ελληνικό πανεπιστήμιο να θέλει να με υποστηρίξει). Ωστόσο, παρακολουθώ με προσοχή τις ανησυχίες των συναδέλφων και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν βλέπετε και δεν συμμετίζεστε το σημαντικό πρόβλημα που έχετε δημιουργήσει.

  ReplyDelete
 74. Anonymous3:04 am

  Μήπως θα μπορούσατε να μας γνωρίσετε και τα υπόλοιπα τμήματα των ΤΕΙ τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο και όχι μονο τα 24 τα οποία και κλείνετε ή μετατρέπετε σε κολλέγια; Υπήρξαν παρεμβάσεις πολιτικών; Γιατί είναι τοσο δύσκολο να ανακοινωθούν;
  Οι βαθμολογίες αξιολόγηση των προγραμμάτων;; Ξεχάστηκαν και αυτές;

  ReplyDelete
 75. Anonymous3:38 am

  Κ. Πανάρετε
  SOS SOS SOS
  Έχω πτυχίο και διδακτορικό από το ίδιο Πανεπιστήμιο.
  Έχω δουλέψει έξι από τα επτά χρόνια μετά τη λήψη του διδακτορικού εκτός του ΑΕΙ που φοιτούσα σε ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Ο επιβλέπων Καθηγητής μου έχει αλλάξει πανεπιστήμιο (εξελέγει αλλού)εδώ και τέσσερα χρόνια. Δεν έχω εργαστεί ως 407/80 στο Πανεπιστήμιο λήψης των τίτλων σπουδών αλλά ως μεταδιδάκτορας σε άλλο Τμήμα και σε παραπλήσιο αλλά διαφορετικό αντιείμενο με διεθνείς συνεργασίες για ένα χρόνο ( 2005 - 2006).
  Άλλο Τμήμα του ίδιου Πανεπιστημίου με εντελώς διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο και νεοεκλεγμένους καθηγητές έχει προκηρύξει εδώ και δύο σχεδόν χρόνια μια θέση ΔΕΠ για την οποία υπέβαλλα χαρτιά. Εισηγητική δεν έχει βγει ακόμα!!!!!
  Εγώ με τον νέο νόμο θα χάσω τη δυνατότητα να κριθώ λόγω του άρθρου 25 παρ. 5; Το βρίσκω εντελώς άδικο να πληρώνω αμαρτίες άλλων. Μπορείτε να ζητήσετε τροποποίσηση αυτής της διάταξης έτσι ώστε και η ενδογαμία αλλά και η αδικία να αποφεύγεται; Που μπορώ να απευθυνθώ για να εισακουστώ χωρίς αυτό να θεωρηθεί ρουσφέτι ή ότιδήποτε άλλο έχει σχέση με διαφθορά και αναξιοκρατία; Όταν ήσαστε υπουργός αυτό το blog ήταν μια λύση. Τώρα τί μπορούμε να κάνουμε;
  Επίσης θα ήθελα να ξέρετε ότι μας έχει κοστίσει η αργοπορία στα ερευνητικά προγράμματα και γι' αυτό σας έχω κάνει κριτική. Στηρίζω όμως την πρακτική της αξιοκρατίας. Τώρα αυτό το σύστημα θα παραμείνει ή θα διαλυθεί;

  Γ. Π.

  ReplyDelete
 76. Θα ήθελα μια συμβουλή. Είμαι καθηγητής εφαρμογών και θα μονιμοποιούμουν σε ένα εξάμηνο από σήμερα (ο τυχερός συνάδελφος μου μονιμοποιήθηκε χθες και γλίτωσε την απόλυση) . Με τις ισχύουσες διατάξεις μου δίνονται 3 χρόνια να κάνω διδακτορικό. Το βλέπετε εφικτό; Με άδεια άνευ αποδοχών και πάλι η καλύτερη περίπτωση είναι τα 4 χρόνια. Συγχαρητήρια κ Πανάρετε. Και εμείς που διαβουλευόμασταν μαζί σας νομίζαμε πώς θα επικρατήσει λογική. Οι πρώτες απολύσεις στο κράτος θα ξεκινήσουν από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Εύγε. Και μετά το άλλο; Να αξιολογείσαι από όλους πλην τους προϊστάμενους σου. Ε αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
  Δηλαδή να τα παρατήσουν όλοι όλα και να κάνουν papers. Στο κάτω κάτω μόνο αυτά θα μετράνε από εδώ και στο εξής.
  Για να χτυπήσετε την διαφθορά περάσατε στο άλλο άκρο. Μπορεί να μην είστε μέλος της κυβέρνησης άλλα ο νόμος είναι δικός σας.

  ReplyDelete
 77. Αυτή η αδικία ειναι απίστευτη κ Πανάρετε. Και να δουλέυαμε για έναν αξιοπρεπή μισθό......η γυναίκα μου στην Β'θμια έχει μεγαλύτερο μισθό απο εμένα που είμαι Καθηγητής Εφαρμογών.

  Οι καθηγητές επι θητεία που κινδυνέυουμε με απόλυση θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθουμε. Οποιοι έχουν πρόσβαση σε βουλευτές θα πρέπει να τους ενημερώσουν. Οι υπόλοιποι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε mail και σε άλλους πολιτικούς.

  ReplyDelete
 78. Anonymous8:22 am

  Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ΤΕΙ να πραγματοποιούν 2ετείς ή/και 3 ετείς σπουδές με την ταυτόχρονη υποχρέωση να καλύπτουν τουλάχιστον το 1/3 της φοίτησης σε πρακτική εξάσκηση σε επαγγελαμτικό περιβάλλον.

  ReplyDelete
 79. Anonymous9:43 am

  Συνάδελφε Alex εσύ είσαι και τυχερός διότι θέλεις ένα εξάμηνο ακόμα να μονιμοποιηθείς. Εγώ έχω συμπληρώσει 3τία εδώ και 10 μήνες σχεδόν. O κ. Πανάρετος δεν υπέγραφε τα εκλεκτορικά μας στο υπουργείο για να έρθει ο καινούργιος νόμος και να υπάρχουν εκλέκτορες από το εξωτερικό (η μόνιμη απάντηση τους υπουργείου στις ερωτήσεις μας γιατί δεν υπογράφονται). Εγώ ξεκινάω διδακτορικό το Σεπτέμβριο σε ξένο πανεπιστήμιο (διότι τα Ελληνικά απαξιούν για συναδέλφους των ΤΕΙ) και έχω πλέον 2 χρόνια για να το τελειώσω και να βγάλω και δημοσιεύσεις για να έχω τα τυπικά προσόντα να κάνω αίτηση να εξελιχθώ.
  Βέβαια τότε, μετά και το «Καλλικράτη» στα Πανεπιστήμια που ακολουθεί, είναι αμφίβολο αν θα υπάρχουν αρκετές θέσεις για ΟΛΟΥΣ. Γι΄αυτό θεωρώ ότι και οι συνάδελφοι επίκουροι θα πρέπει να αντιδράσουν στις διατάξεις του νέου νόμου. Ας μην μας κοροϊδεύουν με θητείες και παρατάσεις αλλά να μας προσφέρουν μεταβατικές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν ότι θα κριθούμε νομικό πλαίσιο που υπήρχε όταν διοριστήκαμε.

  ReplyDelete
 80. Anonymous9:47 am

  Συνάδελφε περίμενε να βγει το τελικό σχέδιο νόμου. Έχω την εντύπωση ότι θα διορθωθούν οι μεταβατικές διατάξεις για έναν απλό λόγο: Πιστεύω ότι ούτε οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα θέλουν να ψηφίσουν νομο που απολύει άδικα τόσους δημόσιους υπάλληλους. Υπομονή μέχρι να δημοσιευθεί από το Υπουργείο

  ReplyDelete
 81. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία που καταγράφεται στα μηνύματα για τις μεταβατικές διατάξεις. Δεν νομίζω όμως ότι έχουν οριστικοποιηθεί οι μεταβατικές διατάξεις.
  Συμφωνώ με όσους διατύπωσαν την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει υπομονή μέχρις ότου δημοσιοποιηθούν επισήμως.

  ReplyDelete
 82. Anonymous10:12 am

  Κύριε Πανάρετε,
  Είμαι εδώ και τρία χρόνια υποψήφιος για μία θέση ΔΕΠ σε περιφερειακό ΑΕΙ. Η εισηγητική έκθεση έχει κατατεθεί εδώ και έναν χρόνο, όμως ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα με διάφορα προσχήματα. Ο φάκελός μου βρίσκεται στο γραφείο σας από τον Ιανουάριο και περιμένει την υπογραφή σας για να επανακινηθεί η διαδικασία. Γιατί αργήσατε τόσο πολύ να υπογράψετε; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποφανθείτε το αυτονόητο, ότι μία νόμιμη διοικητική διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί; Η ζωή μου ολόκληρη είναι σε εκκρεμότητα. Έχω απελπιστεί πια...

  ReplyDelete
 83. Εγώ προσωπικά σαν καθηγητής εφαρμογών με θητεία δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πάω στην κατηγορία ΕΕΕΠ και να αξιολογούμε τακτικότατα. Οχι όμως να μπορούν οι διοικητικοί να μπορούν να μπούν στην κατηγορία αυτή άλλα όχι οι μη μόνιμοι καθηγητές εφαρμογών.
  Νομίζω οτι ειναι παράλογο.
  Σε κάθε περίπτωση όπως λέτε και εσείς θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο.

  ReplyDelete
 84. Anonymous12:40 pm

  κ. Πανάρετε,
  τώρα που κοινοποιήθηκε το νομοσχέδιο και ΔΕΝ υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς τους ταλαίπωρους που, εκτός της αγωνίας τους για τις ανύπαρκτες, τελικά, μεταβατικές διατάξεις, έχουν και την αγωνία του μη διορισμού τους, αν και έχουν εκλεγεί εδώ και 2-3 χρόνια; Γιατί παίζετε (κι εσείς και η τωρινή ηγεσία του υπουργείου) με ζωές και καριέρες και με ΠΟΙΟ δικαίωμα κ. Παναρετε; Και μετά σας κάνει εντύπωση το ότι ρημάχτηκε η Αθήνα με τα πρόσφατα επισόδεια; Πόση αδικία, πια, μπορεί να αντέξει η πλάτη κάποιου κ. Πανάρετε;

  ReplyDelete
 85. Anonymous12:53 pm

  Ευχαριστούμε πολύ που μας κοροιδευετε, ευχαριστούμε πολύ που παίζετε με τις ζωές μας ευχαριστούμε πολύ που μας θεωρείτε ανάξιους λόγου

  ReplyDelete
 86. Anonymous1:06 pm

  δε πρώτη προσέγγιση
  οι απόψεις των πανεπιστημίων εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτές των ΑΤΕΙ
  μήπως κάποιοι βρήκαν πρόφορο έδαφος για να διασώσουν τη μετριότητα τους
  μάλλον κάτι δεν πάει καλά και θα πρέπει να σας προβληματίσει
  η διανόηση των δύο ταχυτήτων στην υπηρεσία της συντεχνίας της ή της μετριότητας της.
  μήπως όλοι σας αρμενίζετς στραβά και νομίζετε ότι ο γυαλός σας φταίει.

  ReplyDelete
 87. Anonymous1:22 pm

  Ντροπη σας κ Πανάρετε. Τι παιχνίδια νομίζετε ότι μπορείτε να παίζετε? Ο νόμος πλαίσο δεν θα περάσει. Κανένα Ίδρυμα δεν θα ανοίξει για το επόμενο ακαδημαικό έτος

  ReplyDelete
 88. Anonymous1:24 pm

  Η μόνη αναφορά για τους λέκτορες/καθ. εφαρμογών είναι ότι θα μετέχουν στο συμβούλιο για όσο καιρό παραμείνουν στο Ίδρυμα. Να στε καλά όλοι σας!

  ReplyDelete
 89. Anonymous1:37 pm

  Μάλλον κάτι σας διαφεύγει... Πίσω από τους αριθμούς είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ! Περιμέναμε πολλά αλλά και εσείς μας έχετε απογοητεύσει

  ReplyDelete
 90. Παντως το να μενει κανεις υποχρεωτικα "λεκτορας υπο καταργηση" και να μην του δινεται η δυνατοτητα για αμεση εξελιξη ειναι τουλαχιστον αδικο καιπαραλογο ...και σιγουρα ασυμβατο με μια πολιτικη που υποτιθεται οτι προωθει τους νεουσ και αξιους.....

  ReplyDelete
 91. Δντης ΣΤΕΦ2:05 pm

  Στο ίδρυμα που υπηρετώ πάνω από το 30% είναι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ επι θητεία. Στην έκτακτη γενική συνέλευση θα εισηγηθώ κανένας πρωτοετείς σπουδαστής να μην εγγραφεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά είναι απαράδεκτη

  ReplyDelete
 92. Anonymous2:24 pm

  Το πρωτόλυο προσχέδιο δημοσιεύτηκε!
  Παρατηρήσεις: α) Δεν υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις. Μάλλον δεν μαγειρεύτηκαν ακόμα (κακόψηστες!)
  β)Γιατί η ευθύνη για τα διδακτορικά μόνο στα Πανεπιστήμια; Προτείνω να αλλάξει αυτό και διδακτορικά να μπορούν να δίνουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των οποίων οι καθηγητές έχουν μέσο όρο h-index πάνω από 8! Αυτό θα είναι δίκαιο. Γιατί στην Ελλάδα ότι δηλώσεις είσαι. Δηλώνεις πανεπιστήμιο είσαι, δηλώνεις ΤΕΙ είσαι! Κι όμως τα ράσα δεν κάνουν τον παπά.
  γ) Λογική συνέπεια του σημείου β είναι να άλλάξει και η συνεργασία για μεταπτυχιακά (περίεργο που ούτε για μεταπτυχιακά δεν υπάρχει ακόμα και τώρα) και για διδακτορικά Ερευνητικών κέντρων με πανεπιστήμια και να γίνει Ερευνητικών Κέντρων με ΤΕΙ.

  δ) Υπάρχει Ερευνητικό Κέντρο της χώρας (κορυφαίο) και ΤΕΙ της χώρας (κορυφαίο) που έχουν σε κοινές διεθνείς δημοσιεύσεις (σε peer reviewed journals) την τελευταία 10-δεκαετία 198! δημοσιεύσεις και έχουν υπογράψει και πρωτόκολλο επιστημονικής συνεργασίας. Τα ξέρει αυτά το κράτος των Αθηνών;

  ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ !

  ReplyDelete
 93. Anonymous2:25 pm

  Ποια είναι η ετίμηση σας κ. Πανάρετε, θα υπάρξουν οι όχι μεταβατικές διατάξεις για τους λέκτορες, ξέρετε αυτούς που κυριως ασκούν το διδακτικό έργο, που έχουν δέκα φορες πλουσιότερο και ποιοτικότερο βιογραφκό απο μόνιμους καθηγητές, που ξέρουν άπταιστα 2-3 γλώσσες, άριστη στατιστική, μεθοδολογία πρωτοκόλλων, ξέρουν να κάνουν έρευνα, να παράγουν γνώση, να στεκονται διεθνώς,να δημοσιεύουν σε κορυφαία περιοδικά κλπ, κλπ. Μια απλή εκτίμηση σας ζητάμε... Και α πάλι δεν μας θέλετε, όπως έλεγε και ο πατέρας μου η γνώση είναι δύναμη και πρόίκα...

  ReplyDelete
 94. Anonymous2:32 pm

  K. Πανάρετε είδα ότι το άρθρο 25 στην παρ. 4 διορθώνει το λάθος τηα απαγόρευσης εκλογής στο ίδιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Ευτυχώς. Αν είστε εσείς ο υπεύθυνος για την αποκατάσταση της αδικίας ευχαριστώ.
  Μου φαίνεται ότι η πενταετία εκτός Πανεπιστημίου είναι ικανή να κόψει ομφάλιους λώρους.


  Γ. Π.

  ReplyDelete
 95. Anonymous2:43 pm

  Ακόμα κ Πανάρετε εκτιμάτε ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις? Από το blog σας είχα την αίσθηση ότι και εσείς περιμένατε σήμερα τις μεταβατικές διατάξεις και μάλιστα συνιστούσατε υπομονή! Σας παρακαλώ αν συμμερίζεστε την αγωνία μας όπως λέτε εξηγήστε μας τι συνέβη

  ReplyDelete
 96. Anonymous2:58 pm

  Η τρόικα ζητάει απολύσεις απο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό υπάρχει στο μνημόνιο και είναι πλέον νόμος του κράτους. Το ΥΠΕΠΘ όμως είναι ακόμα πιο μπροστά και με τον νόμο πλαίσιο προτείνει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων του στενού δημόσιου τομέα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον αγώνα μέχρι τέλους!

  ReplyDelete
 97. Anonymous3:07 pm

  Alex
  που λεει ο νεος νόμος ότι διοικητικοι μπορούν να πάνε σε θέσεις ΕΕΕΠ;

  ReplyDelete
 98. Anonymous3:35 pm

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΤ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΓΑΜΙΑ
  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ:
  Προκειμένου να εκλεγεί Ή ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ καθηγητής οποιασδήποτε βαθμίδας πρέπει
  απαραιτήτως να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν από τους τρεις κύκλους
  σπουδών εκτός του ιδρύματος στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί, εκτός αν έχει
  υπηρετήσει για μία τουλάχιστον πενταετία σε άλλο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο
  της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση καθηγητή στο
  ίδρυμα όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα πριν την πάροδο πέντε
  τουλάχιστον ετών.

  ReplyDelete
 99. Anonymous3:44 pm

  @alex το σχέδιο νόμου με τις μεταβατικές διατάξεις που είχε διαρρεύσει προέβλεπε μεταβατικές διατάξεις για όλους τους υπαλλήλους πλην των επι θητεία. Ακόμα και οι τελειόφοιτοι του δημοτικού είναι στα σχέδια του υπουργείου για την νέα τριτοβάθμια αρκεί να έχουν κάνει αίτηση μονιμοποίησης. Οι επι θητεία λέκτορες/εφαρμογών/επίκουροι δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν παρά μόνο μετά από ανοικτές κρίσεις στην βαθμίδα του αναπληρωτή. Παραλείπουν βέβαια να μας πουν πόσες θέσεις Αν. καθηγητή θα υπάρχουν μετά τον καλλικράτη!

  ReplyDelete
 100. Anonymous3:48 pm

  κ Πανάρετε επιτέλους σπάστε την σιωπή σας και μιλήστε ανοικτά. Δεν μπορεί να ήταν αυτά τα σχέδια σας για τον νόμο πλαίσιο! Δεν είναι δυνατόν να θέλατε να περάσετε έναν νόμο που θα αδικεί κατάφωρα τόσους νέους επιστήμονες μόνο και μόνο για να κάνετε την μεταρρυθμιση! Η μιλήστε ή κλείστε αυτό το blog (όπως έκαναν και άλλοι πολιτικοί πρόσφατα)

  ReplyDelete
 101. Anonymous4:02 pm

  Οι προθέσεις για απολύσεις αποκαλύφθηκαν. Η μοναδική αναφορά που κάνει το τελικό σχέδιο νόμου στις βαθμίδες λεκτορα και καθηγητή εφαρμογων είναι: "Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., για όσο χρόνο παραμένουν στο ίδρυμα". Είναι προφανές ότι οι μεταβατικές διατάξεις (που σκοπίμως δεν έχουν συμπεριληφθεί), θεωρούν τις κατώτερες βαθμίδες, βαθμίδες με ημερομηνία λήξεως

  ReplyDelete
 102. Anonymous6:17 pm

  Για μια ακόμη φορά Κυριε Παναρετε δεν έχετε δώσει καμία απολυτος απάντηση για τα ΑΤΕΙ..Γιατί????

  ReplyDelete
 103. Anonymous10:47 pm

  POLY PROXEIRO OS NOMIKO KEIMENO MAS FAINETAI.
  TOSH PROXEIROTHTA GIA ENA TOSO SOBARO 8EMA
  KAI EKEINH H EPITROPH SOFON APO TO YPERPERAN TI EGINE
  KATI TREXEI, KATI TREXEI
  ....STA GYGTIKA

  ReplyDelete
 104. Anonymous11:30 pm

  Είναι υπουλο και υποκριτικό αυτό που έκανε το υπουργείο παιδείας και η κυβέρνηση σας χτές. Εμφάνισε το νομοσχέδιο χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις στις οποίες φαίνονται οι απολύσεις των καθηγητων εφαρμογών. Έκανε την κουβεντούλα της χτες στον Παπαχελά η ΑΝΝΑ ωστε να ξεθυμάνει το θέμα και σήμερα ξεφούρνησαν νέο θέμα με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων (ταξιτζήδες , εφημεριδοπώληδες κλπ.), τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων, εφορείες ωστε να ξεχαστούν οι καθηγητες εφαρμογών. Σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν και οι απολύσεις μας αλλα μέσα στην γενική αναστάτωση δεν θα δώσει κανείς σημασία. Στον πόλεμο υπάρχουν και οι απώλειες ε; Τι να κάνουμε τώρα θα πει η κοινή γνώμη και θα πάει παρακάτω.
  Ευτυχώς που υπάρχουν και τα δικαστήρια. Ήδη άρχισαμε έπαφές με δικηγόρους ώστε άμεσα να κινηθούμε εναντίον του υπουργείου και όποιου άλλου υπεύθυνου ευθύνεται που κρατήθηκαν τα χαρτιά μας τόσο καιρό και δεν προχώρησαν οι μονιμοποιήσεις μας. Η ΧΟΥΝΤΑ δεν θα περάσει.

  ReplyDelete
 105. Anonymous1:03 am

  Γιατί αποκρύπτετε τις μεταβατικές διατάξεις? Αν δεν είναι αλήθεια όσα δήθεν διέρρευσαν στον τύπο για απολύσεις γιατί δεν το διαψεύδει κανένας? Στο ίδρυμα μου έχει εκφράσει την αντίθεση τους στα σχέδια σας σχεδόν όλο το προσωπικό από όλες τις βαθμίδες. Ξεπεράσατε την κόκκινη γραμμή

  ReplyDelete
 106. Anonymous1:26 am

  Στο προσχέδιο νόμου περιλαμβάνεται διάταξη για απόλυση του "νέου" Πρύτανη αλλά διστάζετε να αναφέρετε ότι σχεδιάζετε τις πρώτες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων των επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ. Για πόσο νομίζετε ότι θα μας κοροιδεύετε ακόμα?

  ReplyDelete
 107. Anonymous1:40 am

  Το αλλάξατε τελικά? Οι καθηγητές θα κρίνονται ανά 5ετία, αλλά δεν θα υπάρχουν μισθολογικές μειώσεις σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης!!!
  Όσα παζάρια και να κάνετε δεν θα περάσουν οι απολύσεις!

  ReplyDelete
 108. @ anonymous 3:07 PM

  Στο κείμενο νόμου που είχε διαρρεύσει στο άρθρο 79 (6) (στο προτελευταίο άρθρο) έλεγε τα εξής:

  «Μετά τη δημοσίευση του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού και της πρυτανικής πράξης της παραγράφου 8 του άρθρου … υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία του Ε.Τ.Π. ή του διοικητικού προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση αυτών την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.Ε.Ε.Π. εφόσον διαθέτουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο και τον Οργανισμό του ιδρύματος προσόντα για ένταξη στην κατηγορία αυτή».

  Το καινούργιο κείμενο επιμελώς δεν αναφέρεται σε πολλά θέματα. Μάλλον αφήνει τις λεπτομέρειες για τα προεδρικά διατάγματα που θα ακολουθήσουν.
  Και εγώ ερωτώ; Είναι ικανοί οι διοικητικοί, και Ε.Τ.Π με μεταπτυχιακό να κάνουν τα εργαστηριακά μαθήματα (που πολλοί μπορεί και να είναι) και δεν είναι ικανοί οι επί θητεία καθηγητές εφαρμογών;
  Γιατί; Επειδή δεν πρόλαβαν να γίνουν μόνιμοι. Οι περισσότεροι από εμάς αν δεν έχουν διδακτορικό έχουν πολλά περισσότερα από ένα μεταπτυχιακό (συγγραφικό έργο, σηματική εργασιακή προϋπηρεσία κτλ). Γιατί λοιπόν αυτή η διάκριση; Για το καλό μας το κάνετε κ Πανάρετε; Για να πιεστούμε και να αποδώσουμε καλύτερα;
  Είναι διαφορετικό πράγμα η αξιολόγηση και διαφορετικό να θέτεις συνθήκες που οδηγούν μαθηματικά στην απόλυση.
  Εύχομαι πάντως να μην δούμε τις ίδιες διατάξεις με την μορφή προεδρικού διατάγματος.

  ReplyDelete
 109. Nick-C1:52 am

  Το άρθρο 25, αναφέρει ότι αν δεν έχουν γίνει σπουδές σε άλλο ίδρυμα, κανείς δεν θα εκλέγεται.
  Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι όλοι οι υπηρετούντες Επίκουροι, Λέκτορες, ακόμη και αυτοί υπο διορισμό (αν διοριστούν) που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία θα απολυθούν πολύ σύντομα, ενώ οι Αναπληρωτές δεν έχουν δικαίωμα εξέλιξης. Κάνω λάθος?
  Μήπως αυτή η μικρή παραγραφούλα που κανείς δεν φαίνεται να σχολιάζει, ανοίγει (μάλλον σκόπιμα μια που θεωρώ αδιανόητο να γράφει το νόμο κάποιος ανόητος) το δρόμο για μαζικές απολύσεις στα μέλη ΔΕΠ?

  ReplyDelete
 110. Anonymous2:13 am

  ΠΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

  ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟΣΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΠΩς ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙΤΕ ΜΕ ΕΝΑ Ή ΔΥΟ Ή ΤΡΙΑ MASTER; ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΣ; ΤΟΥς ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ;

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ Ή ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΕΠ.
  ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

  Κ ΠΑΝΑΡΕΤΕ ΤΙΜΩΡΗΣΤΕ ΤΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΕΙ ΟΧΙ ΟΜΩς ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ.

  ReplyDelete
 111. Anonymous2:39 am

  Οι νέοι λέκτορες, νέοι επιστήμονες δεν αξίζουν καν να ενημερωθούν για τις μεταβατικές διατάξεις που πρόκειται να θεσπιστούν? Δεν έφτανε η μακροχρόνια αναμονή για να διοριστούμε, τώρα πρέπει να μας βασανίζετε και με αυτόν τον τρόπο? Τι κρίμα που επιλέξαμε να υπηρετήσουμε στα ελληνικά ΑΕΙ, ενώ η πλειοψηφία μας θα έκανε λαμπρή καριέρα στο εξωτερικό... Ευχαριστούμε άλλη μια φορά για την απαξίωση...

  ReplyDelete
 112. Anonymous3:01 am

  Θα βρείτε αντιμέτωπη ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όσα παζάρια και να κάνετε ΔΕΝ θα περάσουν οι απολύσεις

  ReplyDelete
 113. Anonymous4:03 am

  Κύριοι μη κουράζεστε όσοι αξιώνεται μιαν απάντηση απο τον κύριο Πανάρετο για τη τύχη των ΤΕΙ. Απάντηση δεν θα πάρετε γιατί δεν έχει ιδέα και ο ίδιος!

  ReplyDelete
 114. Anonymous5:20 am

  Ο κ. Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι υπουργοί πρέπει να στέκονται δίπλα στον πολίτη σαν αντεξουσιαστές στην εξουσία. Η χθεσινή απόφαση του υπουργείου να δημοσιοποιήσει το σχέδιο νόμου για τα Πανεπιστήμια χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις μάλλον είναι εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Η υπουργός με αυτή της τη συμπεριφορά θεωρεί ότι στέκεται δίπλα στους πολίτες και τις οικογένειες τους που ανησυχούν για το αν θα μπορούν σε λίγο καιρό να εξασφαλίσουν το φαγητό για τις οικογένειες τους. Προτιμά τα παιχνίδια ελιγμών, εκβιασμών και παζαρέματος για να πετύχει τους στόχους της. Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ο σεβασμός και η κατανόηση της αγωνίας των πολιτών εκ΄ μέρους τις εξουσίας είναι το λιγότερο που μπορεί κανείς να απαιτήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι την εξουσία τους την έδωσε ο Λαός για να τον υπηρετούν.

  ReplyDelete
 115. Anonymous7:49 am

  απορία αφού η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ενιαία και αδιαίρετη και αφού θέλετε να κάνετε την υπέρβαση γιατί

  σύγκλητος/συνέλευση του Τ.Ε.Ι.
  και ο πρύτανης/πρόεδρος του Τ.Ε.Ι.

  και όχι συγκλητος και πρύτανης ΑΕΙ

  γιατί , μήπως άλλαξε ο μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς

  και οι των ΤΕΙ θα κάνουν και διδακτορικά και λύθηκε το πρόβλημα

  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΔΕΝ ΜΙΛΟΥΝ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΤΑ- ΝΤΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

  ΤΙ ΕΙΧΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΙ ΕΙΧΑ ΠΑΝΤΑ...

  ReplyDelete
 116. Anonymous7:56 am

  "Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής και από τους δύο εξεταστές."

  ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ- ΕΝΑ ΔΗΛΑΔΗ Χ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΟΡΩΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 117. Anonymous8:26 am

  @2:13
  Στο εκλεκτορικό μου αγαπητέ δεν υπήρχε κανένας με διδακτορικό.
  Μάλλον κανένας με διδακτορικό δεν ήθελε να υπηρετήσει σε θέση καθηγητή εφαρμογών σε μια μικρή πόλη μακριά από τα αστικά κέντρα. Επιπλέον ξεχνάς ότι στην βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών η εργασιακή προϋπηρεσία είναι ένα άλλο προσόν που μετράει. Ξέρω το μυαλό σου πηγαίνει στους κουμπάρους κτλ.
  Δεν είναι όλα όμως έτσι όπως τα φαντάζεσαι αγαπητέ φίλε

  ReplyDelete
 118. Anonymous9:21 am

  Είναι κρίμα η υποκινούμενη διχόνοια μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι κρίμα η απαξίωση και η απομάκρυνση των νέων επιστημόνων (Λέκτορες & Καθηγητές Εφαρμογών) έναντι των παλαιών. Σε τι έφταιξαν οι νέοι επιστήμονες για την κατάντια της Παιδείας (όπως υποστηρίζει το Υπουργείο). Γιατί άραγε θα βελτιωθεί η Παιδεία και η Έρευνα όταν αυτοί απομακρυνθούν. Γιατί δεν ρωτάτε και τους φοιτητές (που για αυτούς ΚΟΠΤΩΝΤΑΙ όλοι, ποιούς τελικά προτιμούν ?)

  ReplyDelete
 119. πρώην λέκτορας του εξωτερικού9:59 am

  Αγαπητέ ύφυπουργέ,
  είμαι ένας λέκτορας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που μόλις παραιτήθηκα από τη θέση μου για να ανάλάβω υπηρεσία από τον ερχόμενο Οκτώβρη ως λέκτορας σε καλό τμήμα ενός Πανεπιστημίου των Αθηνών, την οποία και αποδέχτηκα πριν από 2 χρόνια, καθαρά για λόγους νοσταλγίας. Με απελπίζει και αγχώνει τρομερά το γεγονός πως δεν γνωρίζω αν η θέση μου θα εξακολουθήσει να υπάρχει μετά το νομοσχέδιό σας, το οποίο παρεπιμπτόντως υποστηρίζω σε πολλούς τομείς. Δεδομένου της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας, τώρα και στο μέλλον, Θα σας παρακαλούσα με τις μεταβατικές διατάξεις που θα ισχύσουν για τους λέκτορες να μην συμβάλλετε περισσότερο στο brain drain. Mε τιμή.

  ReplyDelete
 120. Anonymous10:41 am

  Το προσχέδιο έχει πολλά νέα θετικά στοιχεία. Μπράβο.
  Μην υποχωρήστε σε πιέσεις απόσυρσής του.

  Ένας καθηγητής ΑΕΙ.

  ReplyDelete
 121. Anonymous11:45 am

  ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ... ΑΚΕΦΑΛΟ ΤΟ ΑΕΙ ....

  ReplyDelete
 122. Anonymous11:48 am

  μια απορία
  ποιές οι διαφοροποιήσεις του προσχεδίου από το κέιμενο που υπήρχε επί υφυπουτγίας Πανάρετου
  πανεπιστημιακός από την κρήτη

  ReplyDelete
 123. @11.48AM
  Ενδιαφέρον ερώτημα.
  Η απάντηση, εν καιρώ. (Αν και οι απόψεις μου για όλα τα θέματα είναι γνωστές).

  ReplyDelete
 124. Anonymous12:35 pm

  Γνωρίζετε ότι στην ευρωπαική ένωση τα τει μετεξελίχθηκαν σε αει?εάν θέλουμε να υιοθετήσουμε την ευρωπαική νομοθεσία για τα ανώτατα ιδρύματα ας το κάνουμε εξολοκλήρου και όχι επιλεκτικά είναι κρίμα για όσους αποφοίτησαν ή σπουδάζουν σε ΑΤΕΙ να έχουν αυτή τη συμπεριφορά από την κοινωνία

  ReplyDelete
 125. Anonymous1:30 pm

  Αν και συμφωνώ με πάρα πολλά σημεία του προσχέδιου νόμου...δεν υπάρχει ουτε μια στο εκατομμύριο πιθανότητα να με πείσετε οτι οι αλλαγές έγιναν γιατί κάποιος είχε ένα όραμα...η οικονομική πραγματκότητα επιτάσσει αυτές τις αλλαγές και μόνο...
  και Παιδεία χωρίς όραμα δεν υπάρχει...ξέρετε ποιο είναι το θλιβερό...οτι αν και εναντιωθήκατε σε όλη τη σαπίλα που υπάρχει στο Ελληνικό Πνεπιστήμιο, με τις "εμπνευσμένες" σας διατάξεις σας αφήνετε μέσα οτι πολεμήσατε και "σχεδόν απολύεται" κάθε ελπίδα για αλλαγή...γιατί όσες αλλαγές και αν επιβάλλετε χωρίς " φρέσκια ψυχή" χωρίς τα 'καλά μυαλά" θα κάνετε μια τρυπα στο νερό...δεν μπορεί να μην υπάρχε ούτε ένας "πραγματικά έξυπνος" στη παρέα σας που να μη το συνέλαβε αυτό...πως τολμάτε να πιστέψετε οτι θα φέρετε τη μεγάλη αλλαγή στα πανεπιστήμια σας οταν κάνετε τα πάντα για να διώξετε οτι καλύτερο μπορεί να "μπήκε' τα τελευταία χρόνια στη Παιδεία μας...λυπάμαι αλλά η ιστορία δεν θα σας γράψει -δεν εννοώ αποκλειστικά εσάς-και τα εγγόνια σας δεν θα είναι περήφανα...γιατί οι αλλγές έρχονται με τα προσωπα, τα μυαλά και τις ψυχές και όχ με τους νόμους...δυστυχώς οι νόμοι δεν αλλάζουν νοοτροπίες κα χωρίς αλλαγή νοοτροπίας δεν θα υπάρξει αλλαγή στη Παιδεία..και άλλη νοοτροπία είχαν οι νέοι...αυτοί που δε τιμήσατε κι δεν σεβαστήκατε ούτε στο ελάχιστο...και μην νομίζετε οτι δεν αντιλαμβανόμαστε την οικονομική συγκυρία...΄την αντιλαμβανόμαστε πολύ περισσότερο απο οτι φαντάζεστε... είναι όμως ντροπή και ξεφτίλα να ονομάζεται την οικονομική συγκυρία όραμα...

  ReplyDelete
 126. Anonymous2:44 pm

  http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13352:15-ekatommirio-eiro-gia-tis-iperories-ton-sinergaton-tis-politikis-igesias-tou-ip-paideias

  Σε ποιο βαθμο σας αφορα ??

  ReplyDelete
 127. Anonymous2:53 pm

  Αφού το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το υπουργείο δεν διαφέρει από το δικό σας σχέδιο, μπορείτε να μας πείτε αν όσοι Καθ. Εφαρμογών υπηρετούν αυτοί τη στιγμή θα μονιμοποιηθούν? Έστω....δώστε ένα ποσοστό να συμβεί αυτό.

  ReplyDelete
 128. Anonymous4:27 pm

  Για τα χάλια των ΑΕΙ (βλέπε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ) δεν ευθύνεται η ... Μενεγάκη: ευθύνονται οι Πρυτάνεις και οι Υπουργοί Παιδείας που τους έκαναν όλα τα χατήρια. Το γεγονός οτι μερικοί απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων διαπρέπουν στο Εξωτερικό αποδεικνύει μόνον τις δυνατότητες αυτών των παιδιών στο κατάλληλο περιβάλλον.
  Ως έχει διατυπωθεί ο νόμος δεν πρόκειται να επιφέρει καμία απολύτως ουσιαστική μεταβολή στη διοίκηση των ΑΕΙ. Οι φωνασκίες των Πρυτάνεων αποσκοπούν στη συγκάλυψη αυτού του γεγονότος. Να γιατί: Κατ' αρχήν δεν πρόκειται
  κανένας σοβαρός άνθρωπος από το εξωτερικό να θέσει υποψηφιότητα Πρύτανη. Άλλωστε και να θέσει δεν θα εκλεγεί (βλέπε περίπτωση Νανόπουλου). Αυτοί που σήμερα διοικούν τα ΑΕΙ έχουν avantage έναντι των εσωτερικών αντιπάλων τους, θα εκλεγούν τουλάχιστον τέσσερις στο Συμβούλιο και θα αποτελέσουν την πλειοψηφία του Συμβουλίου. Ως πλειοψηφία, θα επιλέξουν και τα επτά εξωτερικά μέλη. Έτσι, από τέσσερις θα γίνουν ένδεκα, ήτοι η συντριπτική πλειοψηφία του Συμβουλίου. Άρα θα μπορούν ελεύθερα είτε να επιλέξουν ως Πρύτανη έναν από αυτούς τους ίδιους είτε θα ανταλάξουν ένα από αυτούς με άλλον από άλλο Ίδρυμα! Δηλαδή το πρακτικό αποτέλεσμα του νόμου θα είναι η ανακατανομή των σημερινών Πρυτάνεων/Προέδρων μεταξύ των Ιδρυμάτων!
  Συνεπώς, για να αποκλεισθεί αυτό, ο νόμος πρέπει αφενός να απαγορεύει ρητώς την κατοχή κάθε δεύτερης θέσης σε οποιοδήποτε όργανο διοίκησης (βλέπε σήμερα τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ που είναι και Πρόεδρος του ΦΠΨ) και αφετέρου να ισχύσουν οι περιορισμοί του άρθρου 9 του ν. 3443/2006 (δηλαδή δύο μόνο μη συνεχόμενες θητείες στην Πρυτανεία, στο Συμβούλιο και στην Κοσμητεία - όχι τρεις) συμπεριλαμβανομένων, τονίζω, αυτών που έχουν ήδη διανυθεί.

  ReplyDelete
 129. Anonymous10:11 pm

  @12:09 PM ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΑΤΕ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΧΙ ΚΑΤ΄ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ...

  ReplyDelete
 130. Anonymous1:16 am

  Το κύριο πραγματικό κίνητρο δράσεως των επαγγελματιών Πρυτάνεων / Προέδρων είναι η επανεκλογή τους. Και "το επισπεύδον έργο" αυτών είναι οι εργολαβίες (σίτιση, οικοδομικά, γεωτρήσεις, δενδροφυτεύσεις, υδραυλικά, θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, ηλεκτρικά, ενσύρματα, ασύρματα, ξενοδοχειακός εξοπλισμός, μαζικές προμήθειες laptop κλπ). Ωστόσο, για το "επισπεύδον έργο" δεν φαίνεται πως και γιατί είναι αναγκαία η ακαδημαϊκότητα μίας οποιασδήποτε ειδικότητας. Το επιστημονικό - ερευνητικό - εκπαιδευτικό έργο γενικώς αποδίδει πολύ ισχνούς καρπούς στον Πρύτανη (για την επανεκλογή του κλπ). Και ως εκ τούτου στο ακαδημαϊκό έργο σήμερα διανέμονται πόροι με πολλή μεγάλη φειδώ και αποκλειστικά στο club των εαυτών και αλλήλων. Τα υπόλοιπα έργα και δραστηριότητες (ταξίδια "εργασίας", επιλογή του προσωπικού κλπ), με τα οποία φρόντισαν οι πρυτάνεις / πρόεδροι να επιφορτισθούν, στοχεύουν απλώς στη διασφάλιση της τάξης, της
  πειθαρχίας και της σιωπής πιθανόν σε βάρος της ευνομίας. Εάν οι προηγούμενες σκέψεις είναι βάσιμες, τότε το ΝΠΙΔ πρέπει να ασχολείται κατ'αποκλειστικότητα με τις ως άνω περιγραφείσες "εργολαβίες", τις οποίες αναμφισβήτητα θα μπορεί
  να διεκπεραιώσει καλύτερα από τον οποιοδήποτε Πρύτανη. Ο δε Πρύτανης, ως ακαδημαϊκός, θα πρέπει να συγκεντρωθεί στα
  ακαδημαϊκά και ειδικότερα να αποφασίζει πως θα κατευθύνονται οι πόροι για επιστημονικό - ερευνητικό - εκπαιδευτικό έργο.
  Αν και είναι αυτονόητο πρέπει να καταγραφεί ρητώς στο νόμο οτι το προϊόν των διαφόρων εργαστηρίων πρέπει να επιστρέφει σ' αυτά αφαιρουμένων βεβαίως των αποσβέσεων της δημόσιας περιουσίας που τους έχει διατεθεί.

  ReplyDelete
 131. Anonymous4:12 am

  Συγγνώμη που θα είμαι εκτός θέματος.
  Κύριε Πανάρετε, οι βαθμοί των Πανελληνίων έχουν βγεί από 20/6 και η κλιμάκωση του γβπ ακόμα αναμένεται. Πώς έτσι φέτος;
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

  ReplyDelete
 132. Anonymous4:36 am

  aporia
  kai an h die8nia proskHsH endiafeorntos gia ton prYTANH bgei agoni to idryma ua meinei akefalo?!!!!

  ReplyDelete
 133. Anonymous4:52 am

  Ακόμα καμία τοποθέτηση από κανεναν για το θέμα των επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ που δεν πρόλαβαν να κανουν την αίτηση μονιμοποίησης και προβλέπεται απόλυση. Το Υπουργείο είναι το μόνο υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση και για όσα θα ακολουθήσουν

  ReplyDelete
 134. Anonymous4:56 am

  Κ Πανάρετε είμαι επί θητεία καθηγητής εφαρμογών (έχω ξαναγράψει στο Blog) και παρόλο που κινδυνεύω όπως όλοι στην κατηγορία μου να απολυθώ λόγω των μεταβατικών διατάξεων που μας δίνουν λιγοστό καιρό να πάρουμε διδακτορικό οφείλω να ομολογήσω πώς αρκετός κόσμος γράφει στο blog σας επειδή μάλλον είστε ο μόνος που "ακούει". Ακούει δηλ και ανθρώπους που ίσως δεν έχουν και άλλον τρόπο να ακουστούν. Είναι επόμενο να μην σας συμπαθώ, αφού μέσα στην κρίση μας δημιουργείτε μεγάλο πρόβλημα άλλα είναι προς τιμή σας που βλέπετε έστω τα posts.
  Ναι στην αξιολόγηση. Όχι στον παραλογισμό. Είτε βάλτε μας σε θέσεις ΕΕΕΠ είτε δώστε μας τον απαιτούμενο χρόνο για να κάνουμε διδακτορικό λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που προβλέπεται για έναν εργαζόμενο. Ξέρω ότι δεν είστε υφυπουργός πλέον άλλα σίγουρα η φωνή σας ακούγεται.

  ReplyDelete
 135. Anonymous5:18 am

  Η Υπουργός ουσιαστικά σήμερα απέκλεισε την πρόταση των πρυτάνεων για τρίμηνη παράταση και είπε όχι στον διάλογο. Είναι φανερό ότι στόχος της είναι οι αλλαγές να ξεκινήσουν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Είναι εντυπωσιακό όμως πως ακόμα και σήμερα ΚΑΝΕΝΑΣ δεν έχει κάνει αναφορά για τους προ απόλυση καθηγητές (εκτός απο τις μεταβατικές διατάξεις που διέρρευσαν πριν 2 εβδομάδες και τις 30 ερωτήσεις που είχατε απαντήσει ως υφυπουργός κατά την διαβούλευση)! Ακόμα και για τους μελλοντικούς απολυμένους από τις ΔΕΚΟ που το ΑΣΕΠ θα τους κρίνει ανάξιους για το Δημόσιο, προβλέπουν ένα χρόνο εφεδρεία με ενδεχόμενη επιστροφή! Σκοπεύετε με προεδρικά διατάγματα να μας απολύσετε σε μια νυχτα?

  ReplyDelete
 136. Anonymous5:25 am

  Εγώ κ Πανάρετε καταλαβαίνω την θέση σας αλλά θα σας κάνω την ίδια ερώτηση που απαντήσατε και παραπάνω?
  Σήμερα πιστεύετε ακόμα ότι το Υπουργείο δεν σχεδιάζει την απόλυση των επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ? Εννοείται ότι ανανέωση για μια θητεία ισούται με απόλυση

  ReplyDelete
 137. Επίκουρος (Επι θητεία)5:40 am

  Συνάδελφε, η σιωπή του κ Πανάρετου προφανώς σημαίνει ότι σχεδιάζονται απολύσεις! Όμως στην ίδια ερώτηση πριν 1 εβδομάδα ο κ Πανάρετος είχε απαντήσει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις! Τι μπορεί να άλλαξε μέσα σε τόσο λίγο διάστημα? Τι είδους παζάρια μπορεί να οδήγησαν στην θυσία των επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ?

  ReplyDelete
 138. Anonymous5:41 am

  Στο νέο νόμο αναφέρεται ότι οι φοιτητές για να πάρουν πτυχίο θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η υπουργός προχθές δήλωσε ότι αυτό (και πολλά άλλα) θα ισχύουν για τους νεοεισαχθέντες. Η υπουργός δεν τόλμησε να το θέση ως προϋπόθεση και για αυτούς που ήδη σπουδάζουν διότι δεν θα μπορούσε να σταθεί από την λαϊκή αντίδραση. Φανταστείτε ένα φοιτητή στο τελευταίο εξάμηνο να μην μπορεί ξαφνικά να πάρει πτυχίο γιατί δεν γνωρίζει μια ξένη γλώσσα. Αυτό είναι εντελώς ανάλογο με τους καθηγητές εφαρμογών επί θητεία και τη δυνατότητα μονιμοποίησης τους. Συνάδελφοι είτε είστε Εφαρμογών είτε Λέκτορές είτε Επίκουροι αντιδράστε διότι στην επόμενη στροφή, μας περιμένουν ……….. για την αναβάθμιση της παιδείας δήθεν.

  ReplyDelete
 139. Anonymous5:42 am

  Άρθρο 8 παραγρ. 2. κλειδί στο προσχέδιο και ανατροπή της κ. Διαμαντοπούλου. Οι νυν πρυτάνεις θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι.
  Τίποτα δεν θα αλλάξει όταν οι πρώτοι 8 εκλέγονται από τους εντός. Οι κομματικοί οργανισμοί θα ενεργήσουν καταλλήλως να βγουν δικά τους παιδιά. Τα 8 εκλεγμένα δικά τους παιδιά θα εκλέξουν 7 δικούς τους εξωτερικούς. Έχουμε τώρα μια τέλεια ομάδα από δικά μας παιδιά. Εκλέγουν δικό τους πρόεδρο ο οποίος εκλέγει δικό τους πρύτανη. Τέλειο!!!
  Κρίμα τόσα λεπτά θα ξοδέψουν υπολογίζω ένα εκατομμύριο ευρώ για να ξαναβγάλουν τους ίδιους.

  ReplyDelete
 140. Anonymous6:03 am

  Δεν καταλαβαίνετε ότι σας χρησιμοποιούν για να περάσουν άλλες διατάξεις στο σχέδιο νόμου? Κανένας δεν θα τολμήσει από αυτούς να απολύσουν δημόσιους υπάλληλους γιατί ξέρουν τι τους περιμένει! Δεν είδατε την ενδοτική στάση της κυβέρνησης με την ΓΕΝΟΠ? Ξυνπήστε και αντιδράστε για το νομοσχέδιο αλλά όχι για τις απολύσεις! Ο Πανάρετος το ξέρει πολύ καλά για αυτό εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν

  ReplyDelete
 141. Anonymous6:58 am

  Καιρός ήταν το απόστημα των Καθηγητών εφαρμογών χωρίς διδακτορικό να σπάσει!
  Ολοι αυτοί που κρατούσαν χαμηλά το επίπεδο των ΤΕΙ έπρεπε κάποια στιγμή να φύγουν αφού ο τρόπος που θα λάβουν διδακτορικά είναι γνωστος (Βουλγαρία, πουλημένα απο το ΕΜΠ διδακτορικά κλπ) Ειναι ίσως το πιο σημαντικό βήμα αναβάθμισης των ΤΕΙ αυτό.
  Είναι γνωστά τα σκηνικά που γράφτηκαν και στον τύπο με τους καθηγητές εφαρμογών του τμήματος Φυσικής του ΤΕΙ Αθήνας, που ενώ υπήρχαν 20 υποψήφιοι με διδακτορικό τις δύο θέσεις εφαρμογών πήραν οι μοναδικοί δύο υποψήφιοι χωρίς διδακτορικό. Γεγονός που επαναλήφθηκε μερικά χρόνια μετά στο ίδιο τμήμα.

  ReplyDelete
 142. Anonymous7:01 am

  Μία ερώτηση, το ότι ανεβάζεται τις απόψεις όσων είναι πεπεισμένοι ότι θα υπάρχουν απολύσεις των επί θητεία ΔΕΠ και δεν απαντάτε σημαίνει ότι συμφωνείτε?? (γιατί δε νομίζω να το κάνετε για να υπάρχει απλά μια αναστάτωση)

  ReplyDelete
 143. Anonymous7:26 am

  4:56 AM Συνάδελφε δεν παρακαλούμε για χάρη. Απαιτούμε να κριθούμε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διοριστήκαμε. Είναι δυνατόν κάθε φορά κάποιος στη ζωή σου να αποφασίζει να αλλάζει τις παραμέτρους με το έτσι θέλω και εσύ να τρέχεις να προφτάσεις εξαθλιωμένος χωρίς ποιότητα ζωής και χωρίς κάτι σταθερό? Και ποιος σου εγγυάται ότι αν και όταν τελειώσεις το διδακτορικό σου θα υπάρχουν προϋποθέσεις για εξέλιξη (έρχεται και «Καλλικράτης στα Πανεπιστήμια). Καιν αν τότε κάποιος άλλος υπουργός αποφασίσει ότι πχ είσαι πολύ μεγάλος ή δεν είσαι ξανθός για να έχεις δικαίωμα εξέλιξης, τι θα κάνεις??

  ReplyDelete
 144. Anonymous7:28 am

  Αγαπητέ @6:58 είμαι καθηγητης εφαρμογών αλλά δεν έχω phd. Προσωπικά δεν έχω κανένα κόμπλεξ με τους διδάκτορες και έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σε έργα ή σε μαθήματα. Σε διαβεβαιώ ότι θεωρώ ότι η προυπηρεσία μου, η συνεισφορά μου, το διδακτικό έργο αλλά και το ερευνητικό είναι εφάμιλλο και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερο. Να τονίσω ότι είμαι ενεργός στην επιστήμη μου ένω έχω εμπειρία σε πολλά ερευνητικά έργα με ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ συμμετοχή. Ξεκαθαρίζω ότι δεν έχω σκοπό να συνεχίσω την αντιπαράθεση μαζί σου γιατί θεωρώ ότι δεν έχει κανένα νόημα.

  ReplyDelete
 145. Anonymous1:04 pm

  Αγαπητέ @7:28 μην ασχολείσαι καθόλου με τον Aνώνυμο @6:58. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που λέει άλλα δεν έχει καταλάβει πώς μέχρι τώρα το ζητούμενο για τους καθηγητές εφαρμογών ήταν άλλο. Βλέπει παντού διαφθορά και κατακρίνει τους πάντες. Είναι η γνωστή αρρώστια που έχει καταβάλει πολλούς Έλληνες σήμερα. Όλοι εναντίον όλων. Για τον φίλο μας ένας μηχανικός που δουλεύει στην ΙBM για παράδειγμα είναι άχρηστος αφού δεν έχει διδακτορικό. Δεν νομίζω πώς έχει νόημα όμως αυτή η αντιπαράθεση οπότε και εγώ σωπαίνω. Καταλαβαίνω πως οι κανόνες αλλάζουν άλλα χρειάζεται και το απαραίτητο διάστημα. Αλλιώς μιλάμε για απόλυση.

  ReplyDelete
 146. Anonymous3:32 pm

  Κ. Πανάρετε,
  SOS SOS SOS,

  Καλό θα είναι να δωθεί εντολή από το υπουργείο ή να προχωρήσουν όλες οι προκυρηχθείσες εκλογές νεοπροσλαμβανομένων, υπό εξέλιξη - μονιμοποίηση κτλ μέχρι π.χ. τέλη Δεκεμβρίου ( τυχαία έβαλα Δεκέμβριο, σκεφτείτε κάτι καλύτερο με βάση σοβαρή εκτίμηση) με τον παλιό νόμο Ή να παγώσουν όλα μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου και όλες οι εκλογές να γίνουν με τον νέο νόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αλισβερίσι πέφτει αυτή τη στιγμή στα Πανεπιστήμια για να προχωρήσουν κάποιων οι εκλογές ή να παγώσουν κάποιων άλλων για να έχουν πρόβλημα μετά. Καλό θα είναι αν π.χ. δώσετε εντολή να προχωρήσουν όλες οι προκηρυχθείσες εκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο να προβλέψετε και απόδοση ευθυνών με απειλή απόλυσης αν κάποιοι δεν προχωρήσουν τις εκλογές ή τις προχωρήσουν αν δώσετε εντολή να παγώσουν διότι με τα όσα ακούω παίζεται πολύ μεγάλο παιγνίδι διαφθοράς και συναλλαγής. (Φήμες λένε ότι κάποιοι σκάνε και χρήματα - λαδώνουν - χωρίς να είμαι σε θέση να αποδείξω βέβαια τίποτα ή να επιβεβαιώσω κάτι μιας και αυτά γίνονται νύχτα.)

  ReplyDelete
 147. Anonymous3:52 am

  "@ 2:22
  "Γιατί όμως δεν εφαρμόζει σε όλες τις βαθμίδες τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης όπως προτείνει ο νόμος πλαίσιο για την βαθμίδα του καθηγητή? Να προβλέπεται για όλες τις βαθμίδες η μείωση μισθού, η κρίση ανά 5ετία κλπ χωρίς να καταργηθεί η μονιμότητα μόνο για τους επι θητεία"

  OΡΘΟΝ !!!

  Δεν μπορείς να περιμένεις αλλαγή εκ βάθρων στα ΑΕΙ, κάτι που AΣΦΑΛΩΣ απαιτεί η ελληνική κοινωνία από μια ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, χαρίζοντας τη μονιμότητα στις βαθμίδες των αναπληρωτών και των πρωτοβάθμιων και δίνοντάς τους το πεπόνι και το μαχαίρι της επιλογής κριτηρίων και κριτών αξιολόγησης των εαυτών τους ανά 5ετία.
  Αξιολόγηση και μείωση μισθού σε όλες τις βαθμίδες.
  Δυνατότητα για άμεση αίτηση κρίσης και εξέλιξης σε όλες τις βαθμίδες (πλην Αθμιων βεβαίως), όταν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις και όχι ομηρία δεκαετίας στους χαμηλόβαθμους.
  Δεν μπήκαν ρουσφετολογικά στις χαμηλές βαθμίδες όσοι έχουν προσόντα για ανώτερες.
  Αναξιοκρατικά μπήκαν στα ΑΕΙ όσοι κατά την εκλογή τους δεν διέθεταν παρά μόνο το ελάχιστο των προσόντων που προέβλεπε ο νόμος, ίσως ούτε κι αυτό.

  Εάν πράγματι θέλει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ να κάνει ξεκαθάρισμα και να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ αρκεί να ζητήσει συγκριτικό έλεγχο των βιογραφικών των υπηρετούντων και προς διορισμό ΔΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ.
  ΜΟΝΟΝ ΤΥΦΛΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ.
  12:18 AM"

  Συμφωνώ απολύτως με το σχόλιο αυτό. Ο πυρήνας και η ουσία της μεταρρύθμισης είναι αυτός. Είναι, απολύτως κρίσιμο το Υπουργείο να επιμείνει στη σαφή διασφάλιση και διαβάθμιση της ποιότητας.
  Και μπορεί να το πράξει σε 20 ημέρες, ανακοινώνοντας ξεκάθαρες λίστες με βιβλιομετρικούς δείκτες ανά τμήμα και ανά μέλος ΔΕΠ.
  Πως είναι δυνατόν σε ευρωπαϊκή χώρα το 2011 να μη ξέρει ο φοιτητής, με αντικειμενικά, σαφή και επαληθεύσιμα κριτήρια, ποιο τμήμα είναι καλό και ποιό όχι?

  Να καταδείξει επίσης ότι σε αντίθεση με το νόμο του 2007, πάνω από το 50% των μελών ΔΕΠ δεν δημοσιεύουν στοιχεία για το ερευνητικό τους έργο στην ιστοσελίδα του τμήματος στο οποίο υπηρετούν.

  Να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τις περιπτώσεις όπου Τμήματα με ίδιο αντικείμενο έχουν 120 μέλη ΔΕΠ στη μία πόλη και 30 στην άλλη. Πως γίνεται άραγε αυτό?

  Όσο όμως δεν γίνεται αυτό και όσο κάποιες διατάξεις για κίνητρα απόδοσης (και αντιστρόφως) αφαιρούνται ταχυδακτυλουργικά, δυστυχώς το συμπέρασμα που θα προκύπτει θα τείνει στην ανακύκλωση διατάξεων και στο κυνήγι της ουράς μας...

  ReplyDelete
 148. Anonymous6:49 am

  Προτείνω τροποποιήσεις σε ορισμένα σημεία του άρθρου 8.
  1. Επειδή οι καθηγητές κατώτερης βαθμίδας είναι πολύ ευάλωτοι και η ψήφος τους είναι αναλόγως ταλαντευόμενη, θα πρότεινα για το συμφέρον και αυτών των ιδίων, στην παραγρ. 5 να αντικατασταθεί η φράση «Στην εκλογή συμμετέχουν και οι λέκτορες των Πανεπιστημίων / καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., για όσο χρόνο παραμένουν στο ίδρυμα» με τη φράση «Στην εκλογή συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή».
  2. Τα εξωτερικά μέλη δεν θα πρέπει να είναι επέκταση των εσωτερικών ή «διακοσμητικοί» με ψήφο. Γι’ αυτό προτείνω, στην παραγρ. 2 να αντικατασταθεί η φράση «Τα υπόλοιπα επτά ή τέσσερα μέλη είναι εξωτερικά» με τη φράση «Τα υπόλοιπα επτά ή τέσσερα μέλη αποτελούν εκπροσώπους επιλεγμένων ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ».
  3. Η διαδικασία της παραγρ. 6 για την εκλογή εκπροσώπου των φοιτητών είναι ατελέσφορη και πολύ επιδεκτική πατροναρίσματος και δοσοληψίας. Κατ’ αρχήν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν χρειάζονται εκπροσώπηση διότι έχουν άμεση σχέση με μέλος ΔΕΠ και τα αιτήματά τους μπορούν να διαβιβασθούν από τους επιβλέποντες καθηγητές τους υπηρεσιακώς. Γι’ αυτό αντί άμεσης εκλογής προτείνω αξιοκρατική επιλογή με αντικατάσταση του άρθρου 6 ως εξής: Ο εκπρόσωπος των φοιτητών ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του με κλήρωση μεταξύ των φοιτητών κάθε σχολής που έχουν ολοκληρώσει το προτελευταίο έτος σπουδών και έχουν την υψηλότερη βαθμολογία στη Σχολή τους.
  4. Στην παραγρ. 7 προτείνω, κατά συνέπεια προηγούμενης παρατήρησης, να αντικατασταθεί η φράση «για να εκλεγεί ένα πρόσωπο ως εξωτερικό μέλος» με τη φράση «για να επιλεγεί να αντιπροσωπευθεί ένα νομικό πρόσωπο», να διαγραφεί η φράση «και η γνώση και εμπειρία στον τομέα διοίκησης» και να αντικατασταθεί η φράση «Υποψήφια εξωτερικά μέλη…» με τη φράση «Ο αντιπρόσωπος εξωτερικού μέλους είναι ex officio ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτού εφόσον είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης σχολής. Ο αντιπρόσωπος διορίζεται με ετήσια θητεία μαζί με τον Αναπληρωτή του στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους με επιστολή του νομικού προσώπου. Τα υποψήφια εξωτερικά μέλη και οι αντιπρόσωποι αυτών ...»

  ReplyDelete
 149. Anonymous3:24 pm

  Το υπουργείο κάνει μια αντιγραφή του μοντέλου διοίκησης των ΑΕΙ στις ΗΠΑ που μόνο στο απυρόβλητο δεν βρίσκεται και εκεί, ενώ υπάρχει χαώδης διάφορα στα budjet μεταξύ των των ΑΕΙ στις ΗΠΑ και των ελληνικών. Το σύστημα θα αποτύχει γιατί πολύ άπλα ο πρύτανης στις ΗΠΑ προσπαθεί να φέρει μερικά δις δολλαρια στο Πανεπιστήμιο κυρίως απο δωρεές και δεν ασχολείται με διαγωνισμούς βαψίματος αιθουσών κλπ κλπ αμοιβέται πολύ καλά( αλήθεια κ Πανάρετε ξέρετε τι ταρίφες στην αγορά για να βρείτε κάλους πρυτάνεις ?για ρωτήστε να μάθετε) μέχρι και παροχή έπαυλη περιλαμβάνει το συμβόλαιο του για να διοργανώνει τα fundraising events κλπ κλπ.

  ReplyDelete
 150. Anonymous2:13 am

  Για να εξυγιανθεί η διοίκηση των πανεπιστημίων είναι επικίνδυνο οι πρώτοι 8 του συμβουλίου να είναι εκλεγμένοι από μέλη ΔΕΠ. Θα είναι άτομα της παρούσας διοίκησης. Και αυτοί θα επιλέγουν 8 δικούς τους. Λάθος κατά την γνώμη μου.
  Τίποτα δεν αλλάζει έτσι και κοστίζει γιατί πληρώνονται. Το συμβούλιο να έχει 10 μέλη εξωτερικά τα οποία να εκλέγονται από άτομα διακεκριμένα εξωτερικού, τα οποία να εκλέγουν 6 άτομα από τα πανεπιστήμια. ΜΟΝΟ τότε θα έχουμε ΑΛΛΑΓΕΣ. Ξεχάστε το αν παραμείνει το Άρθρο 8 ως έχει. Τίποτα δεν αλλάζει όταν η παρούσα διοίκηση επανέλθει και έτσι ως έχει το προσχέδιο οι πιθανότητες είναι μεγάλες η όλη διοίκηση να μην είναι αξιοκρατική.

  ReplyDelete
 151. Anonymous10:08 am

  Προσυπογράφω τα λεχθέντα από τον 2:13 AM

  Η κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ εάν παραμείνει το άρθρο 8 ως έχει. Πρέπει να γίνει εκλογή των πρώτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών και οι εξωτερικοί να εκλέξουν τους εσωτερικούς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου με τον Αναπληρωτή του.

  Η εκλογή των πρώτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών θα πρέπει να γίνει από αδιαμφισβήτιτο όργανο, π.χ. η επιτροπή επιλογής διευθυντών οργανισμών της Βουλής, και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία.

  Μόνο έτσι θα δούμε αλλαγές. Αλλιώς πολλή φασαρία για το τίποτα και μάλιστα με κίνδυνο να χάσει κόσμος τη δουλειά του και το ψωμί του.

  ReplyDelete
 152. Anonymous3:19 pm

  Φαίνεται ότι η κ. Διαμαντοπούλου δεν κατάλαβε την σημασία του άρθρου 8 ως είχε με το πρώτο προσχέδιο (κ. πανάρετος). Οπισθοδρόμησε και δεν νομίζω ότι έχει την βούληση για τέτοιες αλλαγές. Μάλλον τα βρήκανε με τους πρυτάνεις και κάνουνε τώρα θόρυβο για τα μάτια του κόσμου. Οι πρυτάνεις πρέπει να είναι πολύ ευτυχείς με αυτό το προσχέδιο....ξέρουν ότι θα είναι στο τιμόνι πάλι.

  ReplyDelete
 153. Anonymous10:17 am

  @3:19

  Συμφωνώ απόλυτα, μόνο που και οι Πρυτάνεις δεν έχουν καταλάβει το τι θα γίνει:

  Οι ιατρικές σχολές θα βγάλουν (με περίπατο) και τους 4 εσωτερικούς. Έτσι όλοι άλλοι θα είναι επιλογές τους. Αυτό που θα δούμε (στα Πανεπιστήμια με Ιατρικές) είναι απολυταρχία πλήρης των γιατρών (με όλες τις ... γνωστές συνέπειες).

  Πρόκειται για σαφέστατη παραχάραξη των σημαντικότατων ιδεών που είχε το πρώτο προσχέδιο (Ι. Πανάρετος) και τις οποίες προσυπογράφω.

  Εάν πρόκειται να ισχύσει το προσχέδιο που έδωσε η υπουργός πρόσφατα, καλύτερα να μείνουν τα πράγματα ως έχουν.

  Επαναλαμβάνω τη βασική πρόταση: ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ να επιλέγουν τους εσωτερικούς, το Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου.

  ReplyDelete
 154. Anonymous2:26 am

  Α) Πολλές φορές τελευταία ακούσαμε από πρυτάνεις ή από τη ΠΟΣΔΕΠ να αναφέρονται στη δημοκρατία που πρέπει να επικρατεί στις διαδικασίες επιλογής της Διοίκησης στα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ. Γι'αυτό και ζητούν την επιλογή του Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Πρύτανη κ.λ.π. με καθολική ψηφορία όλων των ΔΕΠ/ΕΠ
  Β) Η κ. υπουργός για να τους κατευνάσει αλλοίωσε το αρχικό προσχέδιο νόμου (Γ. Πανάρετος) έτσι ώστε οι 7/4 εσωτερικοί του Συμβουλίου Διοίκησης να εκλέγονται με καθολική ψηφορία όλων των ΔΕΠ/ΕΠ ακόμη και Λεκτόρων.

  Όλα τα παραπάνω αποτελούν ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ και ΔΥΣΤΥΧΩΣ αληθινή ΑΛΛΟΙΩΣΗ του σκοπού των Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ αυτής της χώρας. Εξηγούν δε τη κατάντια των Ελληνικών ΑΕΙ.

  Η εκλογή με καθολική ψηφοφορία των αρχών διοίκησης ενός Πανεπιστημίου και ΑΤΕΙ θα είχε νόημα ΜΟΝΟ εάν η διοίκηση του Ιδρύματος ήταν ΥΠΗΡΕΤΗΣ των ψηφοφόρων (δηλαδή των ΔΕΠ/ΕΠ), ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Ή ΤIΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, οπού εκεί εκλέγουμε τους αντιπροσώπους μας, που μας υπηρετούν στα διάφορα αξιώματα του δημοσίου βίου.

  Στα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ η Διοίκηση ΟΦΕΙΛΕΙ να ΜΗΝ είναι υπηρέτης των ΔΕΠ/ΕΠ αλλά ΥΠΗΡΕΤΗΣ της Πολιτείας και των φορολογούμενων πολιτών. Η Διοίκηση ΟΦΕΙΛΕΙ να είναι ιδιαιτέρως αυστηρή στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ να είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης.

  Αν αυτή η παρανόηση λυθεί και την αντιληφθεί η κ. υπουργός είναι σίγουρο ότι θα προταθεί ένας σοβαρός νόμος για τα Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ.

  ReplyDelete
 155. Anonymous12:55 pm

  Απόσπασμα από άρθρο του Αλέξη Καλοκαιρινού στο ΒΗΜΑ 10-7-2011:
  "Πράγματι, το ελληνικό Πανεπιστήμιο θα γίνει αγνώριστο: Κατ΄ απόλυτη πρωτοτυπία, στον δυτικό τουλάχιστον κόσμο, δεν θα έχει πλέον τμήματα, παρά μόνο σχολές. Οι συντάκτες του νομοσχεδίου φαίνεται ότι πέρασαν μια περίοδο νοηματικής σύγχυσης ανάμεσα στις έννοιες «τμήμα» και «πρόγραμμα σπουδών», δηλαδή ανάμεσα στον δράστη και στη δραστηριότητα. Αλλά αντί να ξεκαθαρίσουν στο μυαλό τους το προφανές, επέλεξαν να καταργήσουν τα τμήματα και όπου προηγουμένως έγραφαν «τμήμα» έβαλαν «πρόγραμμα σπουδών». Το αποτέλεσμα είναι μνημειώδεις διατυπώσεις, όπως η ακόλουθη, σύμφωνα με την οποία ειδική επιτροπή «καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της συνέλευσης του οικείου προγράμματος σπουδών, εφόσον δεν πρόκειται για νέο πρόγραμμα σπουδών». Εφεξής ένας χυλός «ομάδων διδασκόντων» θα συγκροτεί περιστασιακά προγράμματα κατά παραγγελία των ιεραρχικώς ανωτέρων τους. "
  http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=410368&h1=true

  Σχολή αντί για Τμήματα μια παγκόσμια Ελληνική πρωτοτυπία χωρίς κανένα περιεχόμενο και σκοπό.
  Κε Πανάρετε μια πέρα για πέρα λάθος επιλογή .

  ReplyDelete
 156. Anonymous4:55 am

  Το μόνο που νοιάζει τους πρυτάνεις είναι να παραμείνουν στην εξουσία. Θα ξεπουλήσουν τα πάντα για να παραμείνουν στην εξουσία. Δυστυχώς η όλη διαδικασία είναι για τα μάτια του κόσμου. Τα έχουν βρει ήδη γιατί το κατατεθέν συμφέρει τους πρυτάνεις…Με την κωλοτούμπα της κ. Διαμαντοπούλου λύθηκε το πρόβλημά τους. Τίποτα δεν θα αλλάξει εφόσον οι Εσωτερικοί θα ψηφίζουν τους Εξωτερικούς. Ξεχάστε το πανεπιστήμιο, οι ίδια ομάδα θα κυβερνά πιο αυταρχικά.

  ReplyDelete
 157. Anonymous7:41 am

  Συμφωνώ με το παρακάτω άρθρο του
  Νίκου Χριστοδουλάκη με τίτλο

  "Τι χρειάζεται να διορθωθεί στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ"

  http://www.tanea.gr/gnomes/?aid=4641449

  ReplyDelete
 158. Anonymous7:42 am

  Νομίζω ότι πολλά σημεία του νόμου χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις αν δε θελετε να αποθαρύνετε και να δημιουργήσετε ανασφάλειες στους νέους ανθρώπους στις βαθμίδες του Λέκτορα/Επίκουρου, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
  1. Τι θα ισχύσει στις μεταβατικές διατάξεις για τους εν ενεργεία Λέκτορες/Επίκουρους όσο αφορά την εξέλιξή τους;
  2. Γιατι στο νεο νομοσχεδιο δεν ξεκαθαρίζει τι γίνεται με την εξέλιξη από Επίκουρος σε Αναπληρωτής; Δηλ. όταν καποιος υποβάλει για εξέλιξη απο Επίκουρος σε Αναπληρωτής, είναι ή δεν είναι υποχρεωτική η προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή; Υπάρχει περίπτωση να ολοκληρώσει καποιος τη θητεία του Επίκουρου και να απολυθεί λόγω μη προκήρυξης θέσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή;

  3. Προφανώς ειναι αντισυνταγματικό να μην επιτρέπεται η κατοχή θέσης στο ίδιο ίδρυμα από το οποίο κάποιος έχει λάβει 2-3 τίτλους. Τι γίνεται για Λέκτορες/Επίκουρους που έχουν ηδη διοριστεί και δεν πληρούν αυτό το κριτήριο; Δε θα μπορούν να εξελιχτούν στο ίδιο Ιδρυμα; Αυτό απο την άλλη είναι μεγάλη αδικία δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις που άφησαν θέσεις σε περιφερειακά η σε μικρότερα κεντρικά ιδρύματα για να πάρουν θέση σε μεγαλύτερα κεντρικά ιδρυματα απο τα οποία τυχαίνει να έχουν αποφοιτήσει.
  Νομίζω ότι τέτοια ερωτήματα δημιουργούνται πολλα και παρότι δεν ειμαι νομικός, ήδη διακρίνω αρκετά ζητηματα που θα ταλαιπωρήσουν πολύ κόσμο αν δεν επιλυθούν, με ο,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημιου, την οποία το Υπουργείο υποτίθεται ότι θέλει να προασπίσει.

  ReplyDelete
 159. Anonymous12:43 am

  Συνάδελφε 7:42 ΑΜ, ο χαρακτηρισμός του άρθρου 25.4 ως αντισυνταγματικού είναι γενικός και λίαν επιεικής. Το "Ρατσιστικός" είναι ο πλέον δόκιμος χαρακτηρισμός.

  Όλοι έχουν το δικαίωμα να κριθούν επί ίσοις όροις για το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.

  ReplyDelete
 160. Ένας ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός έγκυρων δημοσιεύσεων μπορεί να προκύψει με εύλογες σκέψεις. Π.χ. θεωρώντας συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα τριών ατόμων θα πρέπει να απαιτούνται τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις για την νομιμοποίηση της διδακτορικής διατριβής, πλέον έξι (6) δημοσιεύσεις για την κατάληψη θέσης επίκουρου καθηγητή, πλέον μία τουλάχιστον δημοσίευση ανά έτος υπηρεσίας ήτοι τέσσερις (4) επιπλέον δημοσιεύσεις για την κατάληψη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή και τέσσερις επιπλέον δημοσιεύσεις για την κατάληψη θέσης Καθηγητή. Δηλαδή, με τις παραπάνω σκέψεις, για την βαθμίδα του Καθηγητή πρέπει να απαιτούνται συνολικά τουλάχιστον 3+6+4+4=17 δημοσιεύσεις συνεργασίας των τριών ερευνητών. Εφόσον έχουμε δεχθεί ότι ο μέσος αριθμός συγγραφέων των 17 δημοσιεύσεων είναι τρεις (3), τότε σε μία περίπτωση με μέσο αριθμό τεσσάρων(4) συγγραφέων θα απαιτούνται 17*4/3=22,7=23 δημοσιεύσεις. Ενώ εάν ο μέσος αριθμός συγγραφέων είναι σαράντα (40) θα απαιτούνται τουλάχιστον 227 δημοσιεύσεις!
  Όμως, ειδικά για την κατάληψη θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή και Καθηγητή θα πρέπει να διατηρηθεί η διάταξη του ισχύοντος νόμου για τα Πανεπιστήμια, ότι δηλαδή ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει «έναν αριθμό αυτοδύναμων δημοσιεύσεων». Αυτό είναι απολύτως αυτονόητο, όπως επισημαίνει άλλωστε και ο @1:40 PM, διότι με ποιες ικανότητες και με ποιο κύρος μπορεί ένας επιστήμων να επιβλέπει και να κρίνει άλλους όταν δεν αποδεικνύεται ότι μπορεί να καταφέρει μόνος του οτιδήποτε από αυτά που ζητάει από τους άλλους!
  Η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού έργου (και όχι οι διεθνείς δημόσιες σχέσεις) είναι το σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης για τις ανώτερες βαθμίδες. Έτσι, ο αριθμός των διεθνών αναφορών και η κατανομή τους δείχνουν την ποιότητα του επιστημονικού έργου που έχει παραχθεί και δεν μπορούν να απουσιάζουν από τα προσόντα κατωφλίου. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να προκύπτουν αντικειμενικά είτε από τη βάση ISI Social Science/Science Citation Index, όπως προτείνει και ο @1:40 PM, είτε από τη βάση SCOPUS. Προτείνω ως κατώφλι δέκα (10) τουλάχιστον διεθνείς αναφορές και h-index τρία (3) για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το διπλάσιο h-index για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (δηλαδή 6) και το διπλάσιο του τελευταίου για τη βαθμίδα του Καθηγητή (δηλαδή12).
  Τα παραπάνω κριτήρια δεν απέχουν από τη διεθνή πρακτική. Πολλοί από τους υπηρετούντες στα Ελληνικά ΑΕΙ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ αυτές τις απαιτήσεις αλλά υπάρχει και ένας συγκρίσιμος αριθμός υπηρετούντων για τους οποίους τα κριτήρια αυτά είναι δυσπρόσιτα αν όχι τελείως απρόσιτα. Θα πρότεινα, προς συγκερασμό, να κληθούν εγγράφως και με απόδειξη όλα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ να προτείνουν επώνυμα την αριθμητική αύξηση ή μείωση των απαιτήσεων κατωφλίου που προτείνει το Υπουργείο. Όσοι δεν ανταποκριθούν τεκμαίρεται ότι συμφωνούν στις προτάσεις του Υπουργείου, καθόσον όλοι θα κριθούν με την κλίμακα που τελικώς θα διαμορφωθεί. Έτσι, η προκύπτουσα μέση τιμή απαιτήσεων κατωφλίου θα αποτυπώνει σε αντικειμενικούς, βιβλιομετρικούς, δείκτες την παρούσα κατάσταση του προσωπικού των ΑΕΙ. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι μία δίκαιη κλίμακα που εγγυάται ένα κοινό ελάχιστο κύρος στα Ελληνικά ΑΕΙ.

  ReplyDelete
 161. Anonymous12:36 pm

  Η κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ εάν παραμείνει το άρθρο 8 ως έχει. Πρέπει να γίνει εκλογή των πρώτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών και οι εξωτερικοί να εκλέξουν τους εσωτερικούς και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου με τον Αναπληρωτή του.

  Η εκλογή των πρώτων ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών θα πρέπει να γίνει από αδιαμφισβήτιτο όργανο, π.χ. η επιτροπή επιλογής διευθυντών οργανισμών της Βουλής, και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία.

  Μόνο έτσι θα δούμε αλλαγές. Αλλιώς πολλή φασαρία για το τίποτα και μάλιστα με κίνδυνο να χάσει κόσμος τη δουλειά του και το ψωμί του.

  10:08 AM
  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΥΤΟ.

  ReplyDelete
 162. Anonymous12:57 pm

  Πολλοί εκλεγμένοι σε θέση αναπληρωτή καθηγητή ακόμα και σε καθηγητή ειδικότερα σε νέα πανεπιστήμια, (Πελοποννήσου σίγουρα) δεν έχουν επαρκές διδακτικό έργο. Αλλά με τις κομματικές διευκολύνσεις πήραν τις θέσεις και τώρα διεκδικούν ανώτερες θέσεις. Εδώ είναι ο καρκίνος του πανεπιστημίου. Καθηγητής να μη μπορεί να διδάξει ή να μην έχει έρευνα/δημοσιεύσεις. Πως αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση?

  ReplyDelete
 163. Anonymous1:04 pm

  Ένα άλλο παράξενο είναι η Σχολή Μεταπτυχιακών.Δεν νομίζω ότι δουλεύει αποδοτικά σε όσα πανεπιστήμια ξέρω στο εξωτερικό. Οι σχολές πρέπει και είναι σωστό να έχουν την ευθύνη των μεταπτυχιακών. Η σχολή που υποτίθεται συντονίζε όλο το πανεπιστήμιο στα μεταπτυχιακά είναι κατά την γνώμη μου overrhead. Βάζει ο νόμος και Κοσμήτορα!!! Μια γραματέα και πολύ είναι με τον αντπρύτανη ακαδημαικών. Τι να τον κάνουμε τον Κοσμήτορα συντονιστή? Να ειναι στα πόδια σχολών? ΛΑΘΟΣ!!! Αλλά π0ιός μας ακούει....

  ReplyDelete
 164. Anonymous9:20 pm

  Ένα πρόβλημα περιφερειακών Πανεπιστημίων όπως του Αιγαίου και Πελοποννήσου, είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ μένουν στην Αθήνα. Ζήτημα είναι να βρής μέλος ΔΕΠ στην έδρα του Τμήματος πάνω από 2 μέρες την εβδομάδα!!! Πολλά μέλη ΔΕΠ κάνουν το μάθημά τους και φεύγουν με την επόμενη πτήση για Αθήνα. Πως να δημιουργηθεί ερευνητική και ακαδημαϊκή κουλτούρα όταν δεν μένουν οι καθηγητές στην πόλη του Τμήματος? Τα προγράμματα σπουδών είναι σχεδιασμένα να βολεύουν τα ταξίδια των καθηγητών και όχι των φοιτητών. Οι υποψήφιοι διδάκτορες σπανίζουν στα Τμήματα διότι και αυτοί μένουν στην Αθήνα και συναντιόνται με τους επιβλέποντες καθηγητές στα Starbucks. Γιατί εκλέγονται μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια όταν δεν είναι προετοιμασμένοι να υπηρετούν και να διαμένουν στην πόλη του Τμήματος? Τα προβλήματα που δημιουργούνται στον φοιτητή λόγω απουσίας του καθηγητού είναι τεράστια. Εδώ και οι ίδιοι οι Πρυτάνεις δίνουν το καλό παράδειγμα και έχουν γραφειάρες στην Αθήνα με προσωπικό και μένουν ΜΟΝΟ στην Αθήνα. Τυπικά π.χ. ο πρύτανης του Πελοποννήσου παρευρίσκεται στην Τρίπολη μόνο για την Σύγκλητο. Σχεδόν κάθε μέρα είναι στην Αθήνα με ΟΛΟΥΣ τους αντιπρυτάνεις!!! Αν δεν το πιστεύετε, ..ένα τηλέφωνο στην Πρυτανεία της Τρίπολης και θα αλλάξετε γνώμη. Στο Αιγαίο επίσης το ίδιο πρόβλημα. Τα διακτινομένα πανεπιστήμια ίσως πρέπει όλα πλέον χωροταξικά να μεταφερθούν σε ένα CAMPUS ή να κλείσουν. Καιρός είναι να καθαρίσει το τοπίο και αντί η μόνη ασχολία των πρυτάνεων να είναι η καρέκλα τους, να κοιτάξουν και λίγο την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, η οποία δυστυχώς σε πολλούς ΄παραθυράκιδες' δεν υπάρχει, γιαυτό και ξεσκίζονται μόνο για την καρέκλα εφόσον δεν έχουν κάτι άλλο.

  ReplyDelete
 165. Anonymous10:13 am

  Το πρόβλημα που δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από τη σημερινή ηγεσία του υπουργείου (μετά την αποχώρηση του Γ. Πανάρετου - ο οποίος το είχε κατανοήσει ΑΠΟΛΥΤΑ το θέμα) είναι ότι τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση εάν τις θέσεις διοίκησης θα τις καταλαμβάνουν τα καλύτερα βιογραφικά. Ένα παράδειγμα:

  Έχουμε ένα μικρό Πανεπιστήμιο με < 60 Καθηγητές πρώτης βαθμίδας. Εκλέγουν όλα τα ΔΕΠ τους 4 εσωτερικούς.

  1ο Ερώτημα: Γιατί αυτοί να προτιμήσουν να επιλέξουν τους καλύτερους της κοινωνίας και όχι τους πιο αρεστούς. Είναι γνωστό τι γίνεται σήμερα στις εκλογές στα ΑΕΙ.

  Εάν λοιπόν δεχθούμε ότι επιλέγονται οι αρεστοί.

  2ο Ερώτημα: Γιατί αυτοί να επιλέξουν τα καλύτερα βιογραφικά για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και όχι τους πιο αρεστούς.

  Έτσι καταλήγουμε σε ένα γενικό σχήμα όπου ΠΑΛΙ θα επικρατήσουν οι αρεστοί και όχι οι άριστοι!!! Δηλαδή μια τρύπα στο νερό!! Και είναι πολύ κρίμα γιατί πολλοί έχουμε πιστεί ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Γ. Πανάρετος είχαν πεποίθηση ότι στις θέσεις αυτές πρέπει να πάνε τα καλύτερα βιογραφικά. Αυτό με τις αλλαγές που η κ. υπουργός έκανε στο πρώτο προσχέδιο, όχι απλώς έχει υπονομευθεί αλλά έχει πλήρως διαλυθεί. Και είναι λυπηρό, γιατί αυτή είναι η καρδιά του νόμου.

  Συμπέρασμα: Εάν δεν προσεχθεί ο τρόπος συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα απ'ότι είναι σήμερα.

  ReplyDelete
 166. Anonymous10:55 am

  Ο Καθηγητής Δημ. Τριχόπουλος γράφει στην Καθημερινή της 7-7-2011οτι προτεραιότητα αντιμετώπισης πρέπει να έχουν τα εξής:" (1)-Να πάψει το φαινόμενο των καταλήψεων, που υποσκάπτει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας και αμαυρώνει την εικόνα των πανεπιστημίων μας - στόχος για τον οποίο η συναίνεση δεν είναι ανέφικτη. (2) -Να ελαχιστοποιηθεί η διαπλοκή με τη θέσπιση μη ανανεώσιμης θητείας στην ίδια (ή μετακίνησης σε άλλη) υψηλόβαθμη διοικητική θέση - αν δεν υπάρχουν τέτοιες προοπτικές, δεν υπάρχει κίνητρο διαπλοκής. (3) -Να αντικαταστήσει η ακαδημαϊκή αξιοκρατία την ευνοιοκρατία και γραφειοκρατία, κάτι που είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων, ειδικών κατά επιστημονικό πεδίο."

  Είναι σε όλους γνωστό ότι το πρώτο ζήτημα που θέτει ο Καθηγητής είναι προϊόν διαπλοκής - οι καταλήψεις (και άλλες ασχήμιες) μόνο αυθόρμητες και δημοκρατικές δεν είναι. Επομένως λύνεται μαζί με το επόμενο! Το δεύτερο ζήτημα είναι νομικά λυμένο μεν αφού υπάρχει ρύθμιση στον ισχύοντα νόμο πλην η ρύθμιση θα εφαρμοσθεί πλήρως από το 2012, λόγω πρόβλεψης μεταβατικής περιόδου. Αλλά αν το προσχέδιο γίνει νόμος καταργούνται οι ισχύουσες ρυθμίσεις και ουσιαστικά διατηρείται το καθεστώς των επαγγελόμενων τον Πρύτανη!! Το τρίτο, επίσης υπάρχει στον ισχύοντα νόμο. Και παρότι οι αντικειμενικές απαιτήσεις του ισχύοντος νόμου είναι υποτυπώδεις, μπορεί κανείς να παρατηρήσει την περιπτωσιακή τήρησή τους. Με το προσχέδιο, αντί να αυξηθούν, καταργούνται και αυτές οι υποτυπώδεις απαιτήσεις!!!
  Λυπάμαι, αλλά δεν βλέπω καμία βελτίωση της κατάστασης των ΑΕΙ με το προσχέδιο. Αντίθετα προβλέπω σημαντική χειροτέρευση γιατί θα ενταθούν τα φαινόμενα διαφθοράς.

  ReplyDelete
 167. Anonymous5:57 am

  Ακριβώς ανώνυμε @10.13 Αν δεν λύθεί αυτό το πρόβλημα και πιστεύω ότι εκεί έγκειται η καρδία του προβλήματος διοίκησης. Μιας διοίκησης που θα μπορεί να κάνει σημαντικές αλλαγές και στην νοοτροπία. Απλό αλλά πολιτικό πρόβλημα σε μιά κοματικοποιημένη ακαδημαική κοινότητα,.

  ReplyDelete
 168. Anonymous9:12 am

  Όμως ανώνυμε @5:57 AM δυστυχώς βλέπουμε η κ. υπουργός άλλα να έχει στο μυαλό της. Μόλις τώρα διάβασα ότι μετά τη συνάντηση με τους συνδικαλιστές της ΠΟΣΔΕΠ κ.λ.π δήλωσε ότι της τέθηκαν "...φοβεροί και τρομεροί προβληματισμοί" που πρέπει να απαντήσει.

  Και για να μη ξεχνόμαστε η ΠΟΣΔΕΠ κ.λ.π είναι αυτοί που θέλαν και απαιτούσαν από τον Γ. Πανάρετο, ως υφυπουργό, να του επιβάλλουν τα κριτήρια με τα οποία θα τους κρίνει στα πλαίσια των ΑΡΧΙΜΗΣΗ, ΘΑΛΗ κ.λ.π. Είναι εκείνη η εποχή που με έβρισκαν στη περιοχή μου γείτονες και μου λέγαν ότι μας σιχάθηκε η ψυχή τους!!!

  Τι να πώ. Δυστυχώς αρνούμαστε να καταλάβουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ΕΛΑΧΙΣΤΗ (αν είναι δυνατόν και καθόλου) προσπάθεια!!

  Σιγά σιγά θα αλλοιώσουν τα πάντα στο προσχέδιο που είχε ετοιμάσει ο Γ. Πανάρετος!!! Γι'αυτό και επιμένω, και ελπίζω ο Γ. Πανάρετος να διαβάζει τα σχόλια, αν είναι να αλλοιωθούν οι ιδέες του, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΣ ΕΧΕΙ. Άλλως τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα.

  Ένα απλό παράδειγμα: Ακούγεται έντονα ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε Αναπληρωτές Καθηγητές να είναι Κοσμήτορες. Εάν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία και διασυρμό. Αφού η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ θα αξιολογεί και θα παίρνει και διάφορα μέτρα κιόλας για την ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Και όλα με βούλα νόμου και Κράτους!!

  Αιντε να το δούμε και αυτό!!!

  ReplyDelete
 169. Οπως πάντα, διαβάζω όλα τα σχόλια. Και προβληματίζομαι.

  ReplyDelete
 170. Anonymous11:36 am

  @9.12 ΑΜ ...Είναι γεγονός ότι έχουμε ένα προσχέδιο το οποίο χρειάζεται να βελτιωθεί για να λειτουργήσει. Με την πάροδο χρόνου αυτό μπορεί να γίνει αρκεί οι βάσεις να είναι σωστές. Τα πραγματικά προβλήματα είναι γνωστά και τουλάχιστον στη διοίκηση τα έχουμε συζητήσει. Εάν δεν σιγουρευτεί το υπουργείο ότι η πρώτη 'φουρνιά' στην νέα διοίκηση είναι άριστοι και όχι αρεστοί, (που ερμηνεύω κομματικοί, γιατί προτιμώ άριστους και αρεστούς),...τότε ας αφήσουμε τις αλλαγές γιατί θα κοστίσουνε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και θα κάνουμε μία τρύπα στο νερό. Η διοίκηση ΠΡΕΠΕΙ να αλλάξει είναι επιτακτικό να αλλάξει ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικοί με πανεπιστήμια εξωτερικού. Ο κομματισμός θα αντιμετωπιστεί με αλλαγή τρόπου διοίκησης. Το σημερινό σύστημα απέτυχε, δεν βλέπετε πόσοι ποντικοί έτρεξαν να εξελιχθούν πριν αλλάξει το νομοσχέδιο? Γιατί? Τι φοβούνται? Για να μπορέσουν να γίνουν καθηγητές και υποψήφιοι κοσμήτορες-πρυτάνεις να βοηθήσουν την παρούσα πρυτανεία!
  Έλεος! Κ. Πανάρετε κ. Διαμαντοπούλου, ξεριζώστε τη διαφθορά στα πανεπιστήμια. Έχετε καθήκον να τολμήσετε.

  ReplyDelete
 171. Anonymous11:39 am

  @9.12AM...Ένα απλό παράδειγμα: Ακούγεται έντονα ότι θα δοθεί η δυνατότητα σε Αναπληρωτές Καθηγητές να είναι Κοσμήτορες. Εάν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία και διασυρμό. Αφού η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ θα αξιολογεί και θα παίρνει και διάφορα μέτρα κιόλας για την ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Και όλα με βούλα νόμου και Κράτους!!

  Δεν το πιστεύω οτι θα ενδώσουν και σαυτό!

  ReplyDelete
 172. Anonymous1:51 pm

  Κάτι που πρέπει να σημειωθεί, και το τονίζω από προσωπική μου εμπειρία. Ο κοσμήτορας είναι θέση κλειδί για την σωστή λειτουργία της Σχολής, αλλά επίσης για την προώθηση του στρατηγικού σχεδίου του Συμβουλίου / Πρύτανη. Δεν θα έχει επιτυχία ο Πρύτανης εάν δεν είναι διορισμένος από τον πρύτανη και δεν πιστεύει στο στρατηγικό πλάνο του Συμβουλίου. Όποιος είναι εκλεγμένος από μέλη ΔΕΠ σχεδόν εξ ορισμού στις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατόν να φέρει ριζικές αλλαγές. Γιατί? Γιατί είναι εκλεγμένος να εξυπηρετεί τα ατομικά συμφέροντα των μελών ΔΕΠ και όχι τα συλλογικά. Δεν μπορεί να έχει ευελιξία δεν μπορεί να δυσαρεστήσει τα μέλη.
  Είναι σωστό (και γίνεται στο εξωτερικό) να εκλέγεται από την Διοίκηση για να εμφυτεύει την στρατηγική της διοίκησης χωρίς να έχει υποχρεώσεις πολιτικές στα μέλη ΔΕΠ. Κοσμήτορες ίσως πρέπει να είναι διορισμένοι καθηγητές με ανοικτή διαδικασία.

  ReplyDelete
 173. Anonymous5:43 pm

  @1:51 PM

  Θα συμφωνήσω απόλυτα στις επισημάνσεις.

  Είναι σημαντικό καταρχήν να τονιστεί ότι εφόσον ο Κοσμήτορας και ο Πρύτανης με τους Αντιπρυτάνεις θα συμμετέχουν σε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ προσωπικού (σημαντική καινοτομία του Γ. Πανάρετου) δεν μπορεί παρά να είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας.

  Σε όλες τις περιπτώσεις υποστηρίζω σθεναρά τη θέση του Γ. Πανάρετου ότι πρέπει να υπάρχει ΔΙΕΘΝΕΣ CALL. Πρέπει να επιδιωχθεί, πάση θυσία, να φέρουμε από το εξωτερικό σημαντικούς έλληνες συναδέλφους με εμπερία στα διοικητικά εκεί, ώστε να μεταλαμπαδεύσουν εδώ αυτό που ακούσαμε πολλές φορές ο Γ. Πανάρετος να λέει: Το σύστημα πάσχει γιατί λύπει η ακαδημαϊκή παράδοση. Λύπει η επιστημονική και ακαδημαϊκή δεοντολογία.

  Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα οράματα του Γ. Πανάρετου αλλά και του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου θα γίνουν πραγματικότητα. Αν, και όπως είπα και σε προηγούμενο σχόλιο, οι τελευταίες δηλώσεις της κ. υπουργού και του αίφνης λαλίστατου Ειδικού Γραμματέα με ανησυχούν βαθύτατα.

  ReplyDelete
 174. Anonymous12:32 am

  @1.51
  Η θέση του Κοσμήτορα δεν μπορεί να είναι Επίκουρος και Αναπληρωτής όσο και να το θέλουν σήμερα οι πρυτάνεις- για κατανοητούς λόγους - όπως για να έχουν μεγαλύτερες επιλογές υποστηρικτών εκ των έσω. Δεν είναι σωστό γιατί εξ ορισμού Αναπληρωτές δεν έχουν την εμπειρία των Α’ –βάθμιων (συνήθως). Η ουσία είναι ότι αξιολογήσεις πρέπει να γίνουν από άτομα τα οποία είναι ΩΡΙΜΑ. Αυτό συνήθως ΔΕΝ ισχύει στα νέα πανεπιστήμια όπου για να ιδρυθούν γρήγορα, έδωσαν με μεγαλύτερη ευκολία προαγωγές σε νέα μέλη ΔΕΠ και έχομε παραδείγματα συγκεκριμένα να εμφανίζονται Αναπληρωτές ΧΩΡΙΣ να έχουν θητεία Επίκουρου ή Λέκτορα, χωρίς σημαντικό διδακτικό έργο, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να πληρώνουν την αδυναμία τους να διδάξουν και να καταστρέφουν τα στατιστικά του Τμήματος, άτομα που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους σταδιοδρομία –και η γρήγορη- προαγωγή τους ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ θετική προσφορά στο ΤΜΗΜΑ. Κοινώς ΑΝΩΡΙΜΑ άτομα. Αυτοί θα μας αξιολογούν?
  Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα Αναπληρωτών Καθηγητών που δεν έχουν τα αναγκαία για να είναι σε Λέκτορα, που κατάφεραν με δόλιους τρόπους να καταλάβουν θέση Αναπληρωτή. Με την μετέπειτα αναγνώριση του Υπουργείου παιδείας του προβλήματος ακόμα βρίσκονται στην θέση τους και πληρώνονται σαν Αναπληρωτές. Και φυσικά δεν πατάνε στο Τμήμα, για να εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα και όχι του Τμήματος. Ξεγέλασαν το σύστημα, με οργανωμένη στημένη επιτροπή και με κομματικούς μηχανισμούς. Αυτοί θα μας κρίνουν?
  Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα ‘βροχής διορισμών’ σε θέσεις Αναπληρωτών, ατόμων που το βιογραφικό τους δεν κάνε ούτε για Επίκουρο σε Τμήμα, και για να γίνει αυτό θυσιάστηκε πρωτοβάθμιος. Αυτοί θα μας κρίνουν?
  Είναι ξεκάθαρο ότι άλλο ΝΕΟ πανεπιστήμιο και άλλο πανεπιστήμιο Αθηνών.
  Η επιλογή του Κοσμήτορα για πρώτη φορά ίσως είναι καλύτερη να γίνει από ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ και μόνο….. γιατί η διαφθορά και οι κομματικοί μηχανισμοί δεν θα επιτρέψουν την αυτοκαταστροφή τους. Δεν θα επιτρέψουν αριστεία και αξιοκρατία. Η δημοκρατική λειτουργία των πανεπιστημίων για να λειτουργήσει πρέπει πρώτα να εξυγιανθεί το πανεπιστήμιο. Ο ασθενείς χρειάζεται εγχείρηση και όχι χαπάκια. Δεν μπορεί να χειρουργηθεί από τον αδελφό του ή τον πατέρα του ή συγγενή του, άτομο που έχει άμεση σχέση με τον ασθενή. Χρειαζόμαστε επιφανή χειρούργο να μην τρέμει το χέρι του να κόψει τον καρκίνο.
  Η γνώμη μου είναι ότι στο Συμβούλιο οι εσωτερικοί πρέπει να είναι η πλειοψηφία και επιφανείς, οι εσωτερικοί να μην είναι κομματικοί αλλά ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ.
  Χαιρετώ!

  ReplyDelete
 175. Anonymous6:32 am

  .....Η γνώμη μου είναι ότι στο Συμβούλιο οι εξωτερικοί πρέπει να είναι η πλειοψηφία και επιφανείς, οι εσωτερικοί να μην είναι κομματικοί αλλά ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ.
  Χαιρετώ!

  Μικρά τεράστια λάθη

  ReplyDelete