Friday, July 22, 2011

Μεταβατικές Διατάξεις: Λοιπές κατηγορίες προσωπικού

1. Υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου βοηθοί, επιμελητές και επιστημονικοί συνεργάτες των Πανεπιστημίων, διατηρούν τις θέσεις τους έως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

2. Οι γραμματείς των Α.Ε.Ι. που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαντλούν τη θητεία για την οποία έχουν εκλεγεί, η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, έως την εκλογή νέου γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν δεν έχει εκλεγεί γραμματέας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή αν λήξει η θητεία του γραμματέα που υπηρετεί χωρίς να παραταθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα καθήκοντα του γραμματέα μπορεί να ανατίθενται προσωρινά, με την ίδια διαδικασία, σε γενικό διευθυντή ή, αν δεν υπάρχει, σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος έως την εκλογή του νέου γραμματέα.

3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 29:

α) Οι θέσεις μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων των κλάδων Ι και ΙΙ μετατρέπονται σε θέσεις των κατηγοριών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που προβλέπονται στο άρθρο 29, αντίστοιχα. Οι κάτοχοι των θέσεων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος μπορούν, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν τη μετατροπή των θέσεών τους σε θέσεις Ε.Ε.Π. εφόσον το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού τους διπλώματος είναι ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ίδρυμα. Η κρίση για τη συνάφεια γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 4.

β) οι θέσεις των μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΡ.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π που προβλέπονται στο άρθρο 29 και

γ) οι θέσεις των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται σε θέσεις της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29.

4. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Οργανισμού του ιδρύματος, οι υπηρετούντες στο ίδρυμα στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 29 έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., εφόσον διαθέτουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή. Η ένταξη πραγματοποιείται με απόφαση της κοσμητείας, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον κοσμήτορα, και σχετική πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Όσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις του Προσωρινού Κλάδου Τεχνικών Εργαστηρίων της περίπτωσης γ’ του κεφαλαίου Δ΄ του 38 του ν. 1404/1983 διατηρούν τις θέσεις τους έως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία, οπότε και καταργούνται οι θέσεις αυτές.

2 comments:

  1. Anonymous10:14 pm

    Όλες οι κατηγορίες συμπεριλήφθησαν εδώ εκτός από τους διοικητικούς αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζονται ως μία μάζα ανθρώπων χωρίς δικαιώματα με μόνο την υποχρέωση να μπαλώνουν τρύπες και κενά. Οι ΙΔΑX όπως γνωρίζετε είναι από απόφοιτοι δημοτικού μέχρι επιστήμονες με διδακτορικό και δημοσιεύσεις. Τι θα γίνει λοιπόν μ'εμάς τους τελευταίους; Στην πρώτη δημοσίευση του Σχεδίου στις 1/7, προβλέπόταν ότι οι ΙΔΑΧ με master θα μεταπηδούσαν στην κατηγορία ΕΕΠ και εφόσον είχαν και διδακτορικό, θα αναλάμβαναν και επισήμως αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Μήπως είναι καιρός, εφόσον οι λέκτορες καταργούνται και θα χρειαστεί πολύ προσωπικό αφού με τις αναλογίες των διορισμών 1/10 φέτος και 1/5 τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει πρόβλημα, να ξανασκεφτεί το Υπουργείο να ακαδημοποιήσει τους ΙΔΑΧ με ακαδημαικά προσόντα από το να χτυπάνε σφραγίδες στίς Γραμματείες και να είναι υφιστάμενοι προσωπικου ΤΕ ή ΠΕ που είναι επικεφαλής της γραμματείας γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν ούτε επικεφαλής σε μια Γραμματεία να είναι; Σας παρακαλώ μεριμνήστε και μεταβιβάστε το στην Υπουργό, ξέρω ότι ακόμη και τώρα που δεν είστε μέλος της Κυβέρνησης υπολογίζει πολύ τη γνώμη σας και τη συζήτηση του blog.

    ReplyDelete
  2. Anonymous6:18 am

    Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.2 του σχεδίου νόμου για τα ΑΕΙ, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π πρέπει να κατέχουν εκτός απο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.Στο άρθρο 79 παρ.3δ για του ΙΔΑΧ με διδακτορικό τους δίνεται η δυνατότητα να μεταβούν σε Ε.Ε.Π.Γιατί κατά αντιστοιχία δε συμβαίνει το ίδιο με τους ΙΔΑΧ που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο να μπορούν να μεταβούν σε ΕΔΙΠ;Γιατί αφήνεται αυτούς τους ανθρώπους τυπικά υφιστάμενους διοικητικών οργάνων και γραμματειών ενώ η αλήθεια είναι οτι πολλοί από αυτούς επιτελούν χρόνια τώρα εργαστηριακό κυρίως έργο;Είναι άνθρωποι που τις δύο τελευταίες δεκαετίες υποστήριξαν την έρευνα, προσωπικό με υψηλή κατάρτιση που έχει την εμπειρία να προσφέρει πολλά στο διδακτικό και εργαστηριακό έργο.Μην αφήσετε τα εργαστήρια να ερημώσουν γιατί εκεί επιτελείται ενα σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και μέσα από αυτά "ξεπηδούν" οι άριστοι με τα επιτεύγματά τους.Μην τα αφήσετε να ερημώσουν γιατί με μαθηματική ακρίβεια τα επόμενα έτη αυτό πρόκειται να συμβεί με τις συνταξιοδοτήσεις των είδη "γερασμένων" μόνιμων μελών τους και λόγω της μη πρόσληψης άλλων.Σας παρακαλούμε μεριμνήστε και για εμάς τους ΙΔΑΧ με μεταπτυχιακό να γίνουμε ΕΔΙΠ, να βρούμε την πραγματική επιστημονική μας ταυτότητα, να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, γιατί έχουμε μάθει πραγματικά να προσφέρουμε στην παιδεία και κυρίως στην πατρίδα που τόσο έχει ανάγκη.Ευχαριστώ.

    ReplyDelete