Saturday, March 31, 2012

Tα Διδακτορικά και οι Πολιτικοί

Η Αντιγραφή των διδακτορικών διατριβών αποδεικνύεται τελευταία ότι αποτελεί μια πρακτική που ακολούθησαν αρκετοί πολιτικοί.

Τελευταίο παράδειγμα ο Ούγγρος Πρόεδρος Schmitt για τον οποίο επιτροπή του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι περισσότερες από 200 σελίδες (από τις 215) της διατριβής του για την ιστορία των ολυμπιακών αγώνων "μοιάζουν" ή είναι κατά λέξη μετάφραση άλλων επιστημονικών εργασιών.

Για τους ακαδημαϊκούς η συνέχεια είναι προδιαγεγραμμένη (τουλάχιστον στα σοβαρά πανεπιστήμια): Αφαίρεση του τίτλου και των όποιων προνομίων αυτός παρέχει.

Στην πολιτική όμως φαίνεται ότι η λογική είναι διαφορετική: Ο Ούγγρος πρόεδρος για παράδειγμα ισχυρίζεται ότι το θέμα αυτό δεν έχει καμιά σχέση με την θέση που έχει σήμερα. (Το ίδιο είχε ισχυριστεί και η Μέρκελ για τον υπουργό της που είχε κάνει τα ίδια).

Η έλλειψη ηθικής στην πολιτική αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους απαξίωσής της. Οταν κάποιος έχει, σε μια κορυφαία διαδικασία της ζωής του, εξαπατήσει τους δασκάλους του, τους συμφοιτητές του και την επιστημονική κοινότητα, τι εχέγγυα παρέχει για χρηστή άσκηση των πολιτικών του ευθυνών και καθηκόντων;

Saturday, March 24, 2012

Σχέδιο δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση στα πλαίσια της συμμετοχής της Ελλάδας στην διεθνή πρωτοβουλία Open Government Partnership

Το open government partnership http://www.opengovpartnership.org/

είναι μια πρωτοβουλία χωρών που αποσκοπεί να εδραιώσει τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων της κυβέρνησης προκειμένου να προωθηθεί η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η χρήση των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση και βελτίωση της διακυβέρνησης.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμμετέχουν μέχρι σήμερα 53 χώρες.

Στο σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (εδώ), εμπεριέχονται μερικές από τις προτεινόμενες δράσεις για την Ελλάδα.

Στην συνέχεια, παρατίθενται οι προτάσεις αυτές αλλά και άλλες που θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν αυτή την πρωτοβουλία.

1. Η ηλεκτρονική διαβούλευση στο OpenGov.gr

2. Το πρόγραμμα Δι@ύγεια – http://et.diavgeia.gov.gr

3. Η Εθνική πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ – http://www.ermis.gov.gr

4. Το ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων – http://agora.gov.gr

5. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι προμηθευτών/παραγωγών

6. To Labs.opengov.gr

7. To Geodata.gov.gr

8. To Startupgreece.gov.gr

9. Aνοικτά φορολογικά δεδομένα – http://www.gsis.gr

10. To My-greece.gr

11. To Digitalgreece2020.gr

12. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών – γενικά

13. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών – συμμετοχή του πολίτη

14. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών – νομοθεσία/δικαιοσύνη

15. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών - υγεία

16. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών – εκπαίδευση/έρευνα

17. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – συλλογή στοιχείων/πρόσβαση στην πληροφορία

18. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – φορολογική διοίκηση

19. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – προστασία πληροφοριοδοτών

20. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – υγειονομικές δαπάνες

21. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – συνεργασία με άλλα κράτη

22. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της αξιοπιστίας του δημοσίου – διαφάνεια στον τομέα της Έρευνας/Τεχνολογίας

23. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων – έλεγχος δαπανών

24. Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων – δημόσιες συμβάσεις/προμήθειες

25. Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πολιτικής ευθύνης – http://OpenGov.gr

26. Περαιτέρω προτάσεις από τους πολίτες

Opengov: Η ηλεκτρονική διαβούλευση στο OpenGov.gr

Στο opengov.gr λαμβάνει χώρα από τον Οκτώβριο του 2009 η ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση. Σχεδόν κάθε προσχέδιο νόμου ή και κανονιστικής πράξης αναρτάται πριν την κατάθεσή του στη Βουλή, πριν δηλαδή διαμορφωθεί οριστικά, σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα προς ηλεκτρονική διαβούλευση. Πολίτες και οργανώσεις δημοσιεύουν άρθρο προς άρθρο τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, συγκεντρώνουν τα σχόλια, συνθέτουν στο τέλος μια έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου άρθρου 85 παρ.3 του Κανονισμού της Βουλής, όπου και φαίνεται ποια από αυτά ενσωματώνονται στο τελικό κείμενο.

  • Από όσα γνωρίζετε, πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα λειτουργία του opengov. Πιστεύετε ότι έχει πετύχει να δώσει κάποιες δυνατότητες συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων;
  • Περιγράψτε συγκεκριμένες προτάσεις και ιδέες για τη βελτίωση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης στο opengov.gr. Πως πιστεύετε ότι μπορεί να αυξηθεί, ποσοτικά και ποιοτικά, η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις; Με ποια μέθοδο οι φορείς που πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα τις προτάσεις των πολιτών; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να οπτικοποιηθεί το ότι η συμμετοχή στις διαβουλεύσεις του opengov πιάνει τόπο και ότι όλες οι προτάσεις λαμβάνονται υπόψη;

Opengov: Το πρόγραμμα Δι@ύγεια – http://et.diavgeia.gov.gr

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα Δι@ύγεια με τον νόμο 3861/10 εισάγει για όλους τους κρατικούς φορείς την υποχρέωση να αναρτούν τις πράξεις και αποφάσεις τους στο Διαδίκτυο πετυχαίνοντας να αναβαθμίσει καίρια τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα στην κρατική δράση. Ανάμεσα στις καινοτομίες του προγράμματος είναι το γεγονός της αναγωγής της ανάρτησης σε όρο εκτελεστότητας της πράξης για εκείνες τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ καθώς επίσης και το γεγονός ότι η υποχρέωση ανάρτησης δρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά με τα υφιστάμενα συστήματα δημοσίευσης.

Η Δι@ύγεια συμβάλει αποφαστικά στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου στη σχέση κράτους-πολίτη καθώς οι τελευταίοι ενδυναμώνονται ώστε να μπορούν να ασκήσουν πιο συστηματικά τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους όπως η πληροφόρηση και συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

  • Από όσα γνωρίζετε, πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα λειτουργία του προγράμματος Δι@ύγεια. Πιστεύετε ότι έχει συμβάλει στη διαφάνεια της κρατικής δράσης και στην περιστολή φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης;
  • Περιγράψτε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος Δι@ύγεια. Πως πιστεύετε ότι μπορούν οι πολίτες να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες της Δι@ύγειας και με τι τρόπους θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο ενεργά;

Opengov: Η Εθνική πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ – http://www.ermis.gov.gr

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την ασφαλή διεκπεραίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο ermis αποσκοπεί, μέσα από ένα σύνολο δράσεων, στο γενικότερο εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον πολίτη.

Η Κυβερνητική Πύλη παρέχει από ένα κεντρικό σημείο ολοκληρωμένη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με όλες τις συναλλαγές τους με την Δημόσια Διοίκηση (φυσικές ή ηλεκτρονικές), καθώς και επιλεγμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών μέσω των οποίων οι πολίτες μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να εξυπηρετηθούν από την Δημόσια Διοίκηση.

  • Από όσα γνωρίζετε πως αξιολογείτε τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εθνικής πύλης δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ;
  • Περιγράψτε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της εθνικής πύλης δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ