Wednesday, February 28, 2007

Η πρόταση Παπανδρέου για την Διοίκηση των Πανεπιστημίων

Η πρόταση Παπανδρέου αναφέρεται στην ανάγκη να εξετασθεί ο τρόπος διοίκησης των πανεπιστημίων από μια νέα οπτική γωνία. Το να μιλάμε για την συμμετοχή των φοιτητών μέσω εκπροσώπων ή με καθολική ψηφοφορία έχει μικρή σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι τα προσόντα αυτών που θέλουν να διοικήσουν το πανεπιστήμιο και η προέλευσή τους.
Χωρίς αλλαγή στον τομέα αυτό όλα τα άλλα είναι χαμένη υπόθεση. Ούτε ο τετραετής προγραμματισμός ούτε ο καθορισμός των εισακτέων από τα πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν με τα σημερινά σχήματα.
Υπάρχουν πολλά διαφορετικά και επιτυχή πρότυπα διεθνώς. Η πρωτοτυπία της προτάσεως Παπανδρέου έγκειται στο ότι με αυτήν δεν θα επιβληθεί ένα από αυτά από την πολιτεία στα πανεπιστήμια. Θα τους επιτραπεί να διαλέξουν εκείνα και να προτείνουν στην κυβέρνηση. Το να πειραματιζόμαστε όμως με παραλλαγές της υφισταμένης κατάστασης είναι μάλλον χαμένος χρόνος.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση, αφήνει μια μεγάλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Και αρκείται να ικανοποιείται προβάλλοντας τους ισχυρισμούς ότι το ΠΑΣΟΚ την αντιγράφει.

Tuesday, February 27, 2007

Η Ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

Η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στην συζήτηση του Νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια βρίσκεται εδώ.

Η Πρόταση Νόμου Παπανδρέου για τα Πανεπιστήμια

Σύμφωνα με την πρόταση που κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο νόμος που κατέθεσε η κυβέρνηση αντικαθίσταται από 4 άρθρα.
Η λογική στην οποία στηρίζεται η πρόταση βασίζεται σε τρεις παραμέτρους: αυτονομία-αξιολόγηση-χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, ο Γ.Α. Παπανδρέου πρότεινε τις εξής αλλαγές στον νόμο που έχει καταθέσει η κυβέρνηση.

Κεφάλαιο Α:
Διαγράφονται τα άρθρα 2, 3
Κεφάλαιο Β: Το άρθρο 4 (εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας των ΑΕΙ) αντικαθίσταται ως εξής:
Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε πανεπιστήμιο υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ πρόταση για την δομή, την λειτουργία του και τους στόχους του. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να στηρίζεται στους οργανισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς αντιστοίχων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής. Το σχέδιο αυτό θα αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, και στον τρόπο διοίκησης, τον τρόπο εκλογής των οργάνων της διοίκησης και στα της συμμετοχής των φοιτητών.
Το άρθρο 5 (Ακαδημαϊκός-Αναπτυξιακός Προγραμματισμός), αντικαθίσταται ως εξής:
Μετά την ολοκλήρωση των νέων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών των Πανεπιστημίων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, κάθε ΑΕΙ προτείνει στο Υπουργείο ένα τετραετή προγραμματισμό δραστηριοτήτων, με βάση τον οποίο θα γίνει και η συμφωνία με το κράτος για χρηματοδότηση του πανεπιστημίου. Η δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων θα πρέπει να υπερκαλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργούν οι συμφωνημένοι στόχοι. Η πρόταση των πανεπιστημίων, θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, μετρήσιμους στόχους με βάση την επίτευξη των οποίων θα θα αξιολογούνται συνεχώς. Θα ιδρυθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί και τα κρατικά και αργότερα τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Άρθρο 6 (Γραμματέας του Α.Ε.Ι.). (Διαγράφεται (θα αποτελεί μέρος του εσωτερικού κανονισμού)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.Ε.Ι. ).Διαγράφεται όλο το κεφάλαιο (Τα θέματα του κεφαλαίου αυτού θα αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανονισμών των πανεπιστημίων)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄(ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) Διαγράφεται όλο το κεφάλαιο Δ’ (Τα θέματα του κεφαλαίου αυτού θα αποτελούν μέρος των εσωτερικών κανονισμών των πανεπιστημίων), εκτός του άρθρου 15 περί συγγραμμάτων που αντικαθίσταται σύμφωνα με τα παρακάτω.

Άρθρο 15 (Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων – Βιβλιοθήκες). Αντικαθίσταται από το εξής:
Ολα τα συγγράμματα, οι σημειώσεις των καθηγητών και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για τα μαθήματα που διδάσκουν αναρτώνται στην ιστοσελίδα του κάθε τμήματος. Με κοινή Υπ. Απόφαση των υπουργών παιδείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των συγγραφέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ. Διαγράφεται όλο το κεφάλαιο και ρυθμίζεται μέσω του εσωτερικού κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Αντικαθίσται ως εξής:
Κάθε διάταξη νόμου που αποκλίνει από τα ανωτέρω καταργείται.
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Monday, February 26, 2007

Το μέρισμα του φοιτητή (το κουπόνι)

Η πρόταση για την καθιέρωση μερίσματος σε κάθε φοιτητή δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητή και έχει απλώς συνδεθεί με την σχετική άποψη του M. Friedman. Η απλούστευση αυτή αγνοεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα στην χώρα μας. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω.

Το πρόβλημα:
1.Στην χώρα μας, βραχνάς όλων των οικογενειών είναι το κόστος του φροντιστηρίου. Επί πλέον, το «κέρδος» από το φροντιστήριο είναι η βελτίωση της τεχνικής αντιμετώπισης των εξετάσεων και όχι η ουσιαστική γνώση.
2. Ο αριθμός των θέσεων που είναι διαθέσιμες στους φοιτητές στα αντικείμενα μεγάλης ζήτησης είναι περιορισμένες. Τα πανεπιστήμια δεν έχουν κίνητρα να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν αυτή την ζήτηση. (Αντίθετα, έχουν κίνητρα να δημιουργούν νέα τμήματα με ανύπαρκτη απήχηση στην αγορά εργασίας).
3. Ο νέος (ο μαθητής), δεν έχει ουσιαστικά ελευθερία επιλογής. Είναι υποχρεωμένος να πάει στο τμήμα που «μπήκε», ανεξάρτητα αν του αρέσει ή όχι. Αν δεν του αρέσει, θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις με νέα φροντιστήρια, κόστος για την οικογένειά του και την οικονομία.
Η λύση:
Με το μέρισμα στον φοιτητή επιτυγχάνονται το εξής:
1. Ο φοιτητής, έχοντας την δυνατότητα να επιλέξει, θα εξαρτάται λιγότερο από το φροντιστήριο. Αν η απόδοσή του δεν είναι ικανοποιητική για τις πρώτες του επιλογές, θα πάει σε ένα άλλο παρεμφερές αντικείμενο και έτσι ο χρόνο του θα είναι παραγωγικός και όχι χαμένος, χωρίς πρόσθετο κόστος στην οικογένειά του για επανάληψη των φροντιστηρίων. Αυτό, σε συνδυασμό με την δυνατότητα κινητικότητας από ίδρυμα σε ίδρυμα, θα του επιτρέψει σε μια μελλοντική στιγμή να μετακινηθεί στην αρχική του επιλογή, εφόσον εν τω μεταξύ αποκτήσει τα προσόντα που το πανεπιστήμιο απαιτεί, χωρίς να χρειάζεται να δοκιμάσει πάλι την «ρουλέτα» των εξετάσεων.
2. Οι θέσεις στα αντικείμενα μεγάλης ζήτησης θα αυξηθούν, όχι με υπουργική απόφαση αλλά με επιλογή των ίδιων των πανεπιστημίων γιατί τα πανεπιστήμια θα έχουν κίνητρα γι’ αυτό.
3. Το σύστημα θα γίνει ποιό ορθολογικό, αφού τα χρήματα που διαθέτει το κράτος θα διατίθενται με κριτήριο τις επιλογές των ίδιων των ενδιαφερομένων.

Sunday, February 25, 2007

Σχολιασμός του Νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια

Οφείλω να εξηγήσω την αρνητική άποψη που διατύπωσα προ ημερών για το νομοσχέδιο.
Κυρίως, δεδομένου ότι πολλοί σχολιαστές τους οποίους εκτιμώ (και αναφέρομαι σε ακαδημαικούς) υποστηρίζουν ότι "και αυτό κάτι είναι".
Επειδή και ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα προσπαθήσω, σε μια σειρά από σχόλια, να αναλύσω την άποψή μου.
Είδα π.χ στο greekuniversityreform, ένα πολύ θετικό σχόλιο για την πρόβλεψη του νόμου για δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων των πανεπιστημίων στο ιντερνετ. Και ποιός μπορεί να διαφωνήσει ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό. Αυτό δεν πρέπει να είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των πανεπιστημίων;
Η αντίρρησή μου: Είναι αυτό κάτι που πρέπει να το προβλέπει νόμος ή θα έπρεπε να είναι στοιχείο της ακαδημαικής πρακτικής και κουλτούρας; Και θα πει κανείς: Οταν δεν υπάρχει κουλτούρα, ας γίνει υποχρέωση από τον νόμο. Και θα απαντήσω: Αν ο νόμος δεν εφαρμόζεται τι θα κάνει το κράτος; Θα στείλει τους πρυτάνεις στον Εισαγγελέα; Και αυτοί αντίστοιχα τι θα κάνουν; Θα στείλουν τους προέδρους των τμημάτων στο πειθαρχικό συμβούλιο;
Μα καλά, θα ισχυριστεί κάποιος άλλος. Μπορούν καθηγητές πανεπιστημίου να παρανομούν; Και θα απαντήσω με ένα σχετικό παράδειγμα: Εδώ και 25 χρόνια ο νόμος (1268/82), προβλέπει ότι κάθε χρόνο τα πανεπιστήμια δημοσιοποιούν τις δραστηριότητες τους. Τι ποιό λογικό; Θα έπρεπε επομένως να υπάρχουν περίπου 500 τέτοιες εκθέσεις μέχρι σήμερα. Πόσες υπάρχουν και γιατί;
Ο νόμος πρέπει να θέτει τις παραμέτρους με βάση τις οποίες θα αξιολογούνται πανεπιστήμια και τα κίνητρα για την επίτευξη αυτών των στόχων. Κάθε άλλη λογική έχει αποδειχθεί αποτυχημένη. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλης μιας αποτυχίας.

Saturday, February 24, 2007

Αυτοτέλειας συνέχεια...

Συμπλήρωση του προηγούμένου για το πως αντιλαβάνεται η κυβέρνηση τηn αυτοτέλεια των πανεπιστημίων.

Εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων και πιστωτικών μονάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέταση του. Σε περίπτωση εξέτασης μη διδαχθέντος μαθήματος, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, η εξέταση αυτή είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου

Νομοσχέδιο και Αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων

Το άκρο άωτο της αυτοτέλειας! (Οπως την βλέπει το νέο νομοσχέδιο).
Αν ο φοιτητής στην εξέταση, και ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, υποχρεωτικού μαθήματος της προηγούμενης παραγράφου, η γνώση του οποίου είναι επιστημονικά απαραίτητη για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση υποχρεωτικών μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων, , μπορεί να συνεχίσει να εγγράφεται στο μάθημα αυτό και σε επόμενα εξάμηνα, χωρίς να δικαιούται να επιλέξει και να εξεταστεί σε μαθήματα ανωτέρων εξαμήνων που προϋποθέτουν επιτυχή εξέταση στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα.

Μισθοδοσία Καθηγητών Πανεπιστημίου

Ένα πράγμα που σίγουρα δεν λέει το νομοσχέδιο είναι να περάσει η μισθοδοσία των καθηγητών και του κάθε είδους προσωπικού στα πανεπιστήμια. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα των ημίμετρων. Αυτό είναι στοιχείο της αυτοτέλειας αλλά και των ευθυνών που προέρχονται από αυτήν. Όταν η μισθοδοσία βγαίνει απ' ευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όλα τα πανεπιστήμια θα ζητούν περισσότερες θέσεις (όπως κάνουν σήμερα και έχουμε φαινόμενα τμημάτων που έχουν περισσότερους διδάσκοντες από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου).

Αναθεώρηση του Συντάγματος

H κυβέρνηση, στην συζήτηση στην επιτροπή, απέρριψε όλες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα που το ΠΑΣΟΚ απεχώρησε, ψηφίζει στην ολομέλεια κάποιες από τις προτάσεις του! Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις. Ισως αυτό αρχίσει να γίνεται και στην πολιτική. Γιατί, τι άλλο μεσολάβησε από την συζήτηση στην επιτροπή? Μήπως η κυβέρνηση ξαναδιάβασε τα επιχειρήματα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην επιτροπή και, σε δεύτερη ανάγνωση, τα βρήκε σωστά;

Wednesday, February 21, 2007

Το Νέο Νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Ένα πρώτο σχόλιο για το νέο νομοσχέδιο:
Δυστυχώς, χάνεται μια μοναδική ευκαιρία. Η αυτοτέλεια που δίνεται στα πανεπιστήμια, δεν έχει καμμιά σχέση με τα διεθνώς κρατούντα.
Διαφωνώ με όσους, καλοπροαίρετα, ισχυρίζονται ότι είναι βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Κατά την γνώμη μου, είναι ένα μετέωρο βήμα στο κενό.
Δεν ξέρω αν ψηφιστεί. Ακόμα περισσότερο, δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί. Αυτό που προβλέπω είναι ατέλειωτες γενικές συνελεύσεις με κάποιο βιβλιαράκι στα χέρια με τον νέο νόμο, αντεγκλήσεις και πληθώρα προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίμα...

Monday, February 19, 2007

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ TONY BLAIR ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

(Ευχαριστώ ένα καλό φίλο για την ενημέρωση).

Τη νέα κυβερνητική πολιτική επιχορηγήσεων των Πανεπιστημίων της Βρεττανίας από ιδιωτικούς φορείς, δηλαδή επιχειρήσεις, πρώην σπουδαστές και φιλανθρωπικούς οργανισμούς περιγράφει ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Tony Blair, σε άρθρο του στις 15/2 στην εφημερίδα DAILY TELEGRAPH με τίτλο “Keeping universities up to the mark”.

Το νέο πρόγραμμα επιχορηγήσεων θα αποτελέσει την τρίτη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, μετά τις 10 δις στερλίνες που συνεισφέρουν οι φορολογούμενοι και τις 1.4 δις στερλίνες που συγκεντρώνονται από την καταβολή των διδάκτρων, γράφει ο Τ. Blair. Προσθέτει, δε, ότι η κυβέρνηση, με επιδότηση 200 εκ. Στερλινών στα επόμενα τρία χρόνια, στοχεύει να ωθήσει τα πανεπιστήμια να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 400 εκ στερλίνες από ιδιωτικούς φορείς για την ανανέωση των εγκαταστάσεων, του προσωπικού και των υποτροφιών για τους σπουδαστές. Στο άρθρο του, ο Τ. Blair υπογραμμίζει, για ακόμη μια φορά, τη σημασία της εκπαίδευσης για την πρόοδο και ευημερία της χώρας, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης του υψηλού επιπέδου των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Ο Τ. Blair ισχυρίζεται ότι η Αγγλία έχει το ίδιο ύψος δημόσιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων των όπως οι ΗΠΑ. Οι ιδιωτικές χορηγίες όμως στις ΗΠΑ είναι σημαντικά υψηλότερες. Το μέσο αμερικανικό πανεπιστήμιο έχει ιδωτικές χορηγίες 15 φορές υψηλότερες από το μέσο αγγλικό πανεπιστήμιο.Την στιγμή αυτή, περισσότερα από 200 αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ιδιωτικές χορηγίες ύψους μεγαλυτέρου από 100 χιλ. στερλίνες. Κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο με επτά βρετανικά πανεπιστήμια.

Άλλο μεγάλο θέμα που προβάλλεται στον Βρεττανικό Τύπο, είναι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η UCAS (Υπηρεσία για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια της Βρετανίας), σύμφωνα με τα οποία, η αύξηση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ύψος των πανεπιστημιακών διδάκτρων, δεν αποθαρρύνει τους υποψήφιους φοιτητές, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί.

Cambridge: Στόχος η συγκέντρωση 1 δισ. Λιρών από Ιδιώτες

Το Πανεπιστήμιο του Cambridge ανακοίνωσε προ ημερών (βλ. πχ. Guardian, 15/2), ότι έχει συγκεντρώσει 500 εκ. λίρες στερλίνες στην μεγάλη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για συγκέντρωση χρημάτων ώστε να ελαττώσει την εξάρτησή σου από τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Στόχος του πανεπιστημίου, ενός από τα κορυφαία στον κόσμο, είναι να συγκεντρώσει 1 δισ. λίρες μέχρι το 2012 από πλουσίους δωρητές και παλαιούς αποφοίτους. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2005. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων του πανεπιστημίου και την χρηματοδότηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων.
Με την κίνησή του αυτή το Cambridge ακολουθεί τον δρόμο άλλων μεγάλων δημοσίων πανεπιστημίων στην προσπάθεια που κάνουν να ανταγωνισθούν τα μεγάλα ιδιωτικά πανεπιστήμια. (Π.χ. το πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλιφόρνια, έχει περιορίσει το ποσοστό των εσόδων του από την πολιτειακή χρηματοδότηση στο 14% μόνο του προϋπολογισμού του, από 40% που ήταν μέχρι πρόσφατα).

Η ακαδημαϊκή πρύτανης (Vice-chancellor) του πανεπιστημίου του Cambridge δήλωσε ότι οι ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις θα ισχυροποιήσουν την θέση του Cambridge στην λίστα των πανεπιστημίων παγκοσμίου κλάσεως.

Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας ανακοίνωσε προχθές, σχέδιο με το οποίο θα δίνονται κίνητρα στους πτυχιούχους, στις επιχειρήσεις και στους φιλανθρώπους να κάνουν δωρεές στα πανεπιστήμια. Ακολουθώντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, η Αγγλική κυβέρνηση θα χρηματοδοτεί ισόποσα ιδιωτικές δωρεές.

Friday, February 16, 2007

Φοιτητικές Δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο του ΜΠΕΡΚΛΕΥ

Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου του ΜΠΕΡΚΛΕΥ Robert J. Birgeneau ανακοίνωσε σήμερα ότι, σε συνεργασία με τον σύλλογο των φοιτητών του πανεπιστημίου, οργανώνει ένα διαγωνισμό $138,000 για ευρηματικές ιδέες των φοιτητών του πανεπιστημίου σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως οι «πράσινες» πόλεις, οι παραμελημένες ασθένειες, η μείωση της παγκόσμιας φτώχειας, οι καινοτομίες στα προγράμματα σπουδών, η πολιτική για τις επιστήμες, η βελτίωση της φοιτητικής ζωής, η συνθετική βιολογία, και η χρήση τεχνολογίας της πληροφορίας για το καλό της κοινωνίας.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της προηγούμενης χρονιάς έχουν ήδη αλλάξει την ζωή στο πανεπιστήμιο με νέα προσφερόμενα μαθήματα, προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες, και άλλες δραστηριότητες που προήλθαν από την διεπιστημονική συνεργασία των φοιτητών του ΜΠΕΡΚΛΕΥ.
Δημοσιοποιώ αυτή την δραστηριότητα στα ελληνικά γιατί θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τους καλύτερους τρόπους συνεργασίας διοίκησης πανεπιστημίου και φοιτητικού συλλόγου με σημαντικά αποτελέσματα και για τους φοιτητές αλλά και για την κοινωνία.

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Σουηδία. Ο διάλογος Σημίτη-Πέρσον.

Ειχα αναφερθεί σε προηγούμενο σημείωμά μου (31/1), στην ερώτηση του Κ. Σημίτη στον Γκ.Πέρσον για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Σουηδία. Δεν ήξερα τό ακριβές περιεχόμενο του διαλόγου. Το βρήκα στην σημερινή (3/2) Ημερησία και το αντιγράφω από εκεί. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί απαντά στο γενικώτερο ερώτημα για τα πανεπιστήμια και το μέλλον τους. Θα ήταν καλό να διαβάσουν την απάντηση του Γκ. Πέρσον όσοι ανησυχούν για την δημόσια παιδεία στην Ελλάδα. Κια ελπίζω να μην τον κατατάξουν στους πράκτορες του διεθνούς κεφαλαίου.

K. ΣHMITHΣ: Eυχαριστώ Goran. Στην ομιλία σου αναφέρθηκες στην ανάπτυξη των πανεπιστημίων στη χώρα σου. Στην Eλλάδα έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Eυρώπη νέων που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εγγράφονται μετά στα πανεπιστήμια. Παρ όλα αυτά, απέχουμε ακόμα πολύ από το να είμαστε μια κοινωνία της γνώσης. Σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνία της γνώσης είναι η ποιότητα των πανεπιστημίων. Πώς εξασφαλίζετε αυτή την ποιότητα στη Σουηδία; Γίνεται αξιολόγηση των πανεπιστημίων; Kαι υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στη Σουηδία;

Γκ. ΠEPΣON: Nαι, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πανεπιστημίων μας, που συχνά πραγματοποιείται από το Aνώτατο Συμβούλιο της Aνώτερης Eκπαίδευσης, αλλά πάντοτε με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από άλλες χώρες, που αξιολογούν αν επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που είναι αρκετά καλά ή όχι. Γιατί στο κάτω-κάτω πρόκειται για μια διεθνή δραστηριότητα. Ένα πανεπιστήμιο είναι ένας διεθνής φορέας. Eκπαιδεύεις την επόμενη γενιά και η επόμενη γενιά θα είναι μια παγκοσμιοποιημένη γενιά. Xρειάζεται μια εκπαίδευση που να είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλες χώρες. Πρέπει να είσαι ο καλύτερος και δεν μπορείς να ξέρεις αν είσαι ο καλύτερος αν δεν συγκρίνεις τα αποτελέσματά σου με τους άλλους και πρέπει να το κάνεις αυτό συνεχώς.

Aυτό πάντως είναι κάτι το επίπονο και δεν είναι εύκολο να γίνει εσωτερικά, από τις δομές των ίδιων των πανεπιστημίων. Eίναι όμως απαραίτητο να γίνεται αν πρόκειται να δαπανούμε τεράστια ποσά για τον τομέα αυτό.

Eίχαμε μια αύξηση τα τελευταία 10-15 χρόνια των δαπανών. Tώρα πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα. Mερικές φορές είναι δύσκολο να γίνουν τα δύο αυτά πράγματα ταυτόχρονα. Aπό την άλλη πλευρά μια χώρα που δεν έχει υψηλούς στόχους για την πανεπιστημιακή της παιδεία, δεν θα είναι ποτέ ανταγωνιστική. Προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στις εταιρείες, στις μεγάλες πολυεθνικές σουηδικές εταιρίες και τα πανεπιστήμια.

Yπάρχουν αυτοί που λένε ότι οι δύο αυτοί τομείς έχουν λίγο-πολύ ενσωματωθεί μεταξύ τους. Aυτό είναι υπερβολικό. Yπάρχει όμως στενή συνεργασία. Tα μεγάλα πανεπιστήμια σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν στενή συνεργασία με τις μεγάλες σουηδικές πολυεθνικές εταιρείες.

Eίμαστε μια μικρή χώρα. Δεν έχουμε τόσο πολλούς πόρους. Aν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά πρέπει να δημιουργήσουμε την κρίσιμη μάζα. Δεν είναι δυνατό να το κάνουμε αυτό χωρίς στενή συνεργασία με τον βιομηχανικό τομέα. Όταν λέω ότι το 4% του AEΠ πάει για έρευνα και ανάπτυξη αυτό είναι το επίσημο νούμερο που μας δίνει η EUROSTAT, η Eυρωπαϊκή Στατιστική Yπηρεσία. Aλλά αυτό το 4% είναι 1% από τον Δημόσιο Tομέα και 3% από τη βιομηχανία, από τον Iδιωτικό Tομέα. Aλλά αυτό το μείγμα έχει αποβεί μέχρι στιγμής εξαιρετικά ανταγωνιστικό.

Eίμαστε πάρα πολύ ρεαλιστές. Όσον αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πράγματι, ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για την είσοδο σε αυτά τα πανεπιστήμια που ισχύουν για την εισαγωγή και στα δημόσια και υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες για τους φοιτητές που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα. Yπάρχει το ίδιο σύστημα δημόσιας υποστήριξης, όπως και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα επ αυτού.

Thursday, February 15, 2007

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (συνέχεια)

Στο σχετικό θέμα προστέθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο από τον κ. Χαράλαμπο Σαμαρτζίδη με ποσοστικά στοιχεία για τους πτυχιούχους του Ινστιτούτου και την επιστημονική τους δουλειά. Τα βρίσκω πολύ χρήσιμα και τον ευχαριστώ. Θα ήταν χρήσιμο να δημοσιοπούνται να αντίστοιχα στοιχεία των πανεπιστημίων. Ελπίζω, το επόμενο βήμα του ινστιτούτου να είναι η αξιολόγησή του από διεθνή επιτροπή αξιολογητών.

Wednesday, February 14, 2007

Αυτοτέλεια και Νέα Τμήματα στα Πανεπιστήμια

Ανακοινώθηκαν τα μηχανογραφικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε αυτά υπάρχουν νέα τμήματα! Αν η κυβέρνηση είναι ειλικρινής στις προθέσεις της για αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και αν πράγματι θέλει να καταθέσει σύντομα σχετικό νόμο, γιατί βιάζεται να δημιουργήσει τώρα νέα τμήματα;

Ντόρα Μπακογιάννη, Εκσυγχρονισμός και Νέα Τμήματα

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε επίσκεψή της στην Δράμα, μίλησε για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των Πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, ζήτησε την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στην Δράμα!

Monday, February 05, 2007

Πανεπιστήμια, Αυτοτέλεια και Συμβούλιο της Επικρατείας

Στο in.gr είδα μια είδηση σχετικά με επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για το αν τα Γενικά Τμήματα των πανεπιστημίων μπορούν να οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα.
Δεν είναι αυτό ένα θέμα που θα έπρεπε να ανήκει στην αρμοδιότητα των πανεπιστημίων και να καθορίζεται από τους εσωτερικούς τους κανονισμούς;
Το εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ΣτΕ θεώρησε ένα διδαχθέν μάθημα ως μη διδαχθέν!

Saturday, February 03, 2007

To Άρθρο 16 και Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Τα ΝΕΑ δημοσιεύουν σήμερα ένα εξαιρετικά επίκαιρο άρθρο που επιβεβαιώνει τον παραλογισμό που δημιουργεί η παρούσα διατύπωση του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Οι υποτιτλοι του κειμένου (Μάστερ στον παραλογισμό, Κρατικά πτυχία αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο αλλά όχι στην Ελλάδα), είναι εύγλωττοι.
Το ΜΑΙΧ, έχει φοιτητές απ' όλο τον κόσμο και έξι μεταπτυχιακά, προγράμματα, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο διά του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι φοιτητές του όχι μόνο δεν πληρώνουν δίδακτρα αλλά στη συντριπτική τους πλειονότητα φοιτούν με υποτροφία, και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που παρέχει αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο - εκτός από την Ελλάδα.

Ο υπολογιστής των $100 στα ελληνικά σχολεία

Στην σημερινή Καθημερινή δημοσιεύεται η είδηση ότι από την νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει πιλοτικά η διανομή των φορητών υπολογιστών των $100 σε μαθητές, με στόχο αργότερα να επεκταθεί.
Αυτό αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη. Όταν τον Οκτώβρη του 2005 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε να υιοθετήσει η Ελλάδα την πρωτοβουλία αυτή, η κυβέρνηση απέρριψε την πρότασή του, με τον ισχυρισμό ότι έχει άλλη πολιτική στο θέμα (χωρίς να εξηγήσει ποια είναι η πολιτική αυτή).

Friday, February 02, 2007

Άρθρο 24, Πρόταση Μομφής και Εξελίξεις στην Παιδεία

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε με τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση στην επιτροπή αναθεώρησης την συζήτηση για το άρθρο 24, η πρόταση μομφής του ΠΑΣΟΚ που ακολούθησε, η πολιτική ένταση στην οποία εισέρχεται η χώρα και η αντιπαράθεση μεταξύ των πανεπιστημιακών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Θα έλεγα ότι όλα τα θέματα μεταφέρονται για μετά τις εκλογές. Με αυτή την έννοια –και όσο αφορά την παιδεία- όσο νωρίτερα γίνουν οι εκλογές τόσο καλύτερα. Και είναι φανερό ότι –για πρώτη φορά στην Ελλάδα- οι εκλογές σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουν πρώτο θέμα την παιδεία.

Άρθρο 16 και άρθρο 24

Έχει δημιουργηθεί μεγάλο θέμα με την κατάσταση που επεκράτησε στην επιτροπή της Βουλής κατά την συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 24. Διαβάζοντας τα επίσημα πρακτικά, αισθάνεται κανείς πλήρη απογοήτευση.

Thursday, February 01, 2007

Δημόσια Πανεπιστήμια, Συνεργασίες με Ιδιώτες Berkeley-BP

Το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Αμερικής –και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο- το Berkeley στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε σήμερα ότι επελέγη να χρηματοδοτηθεί με το εκπληκτικό πόσο των $500 εκ. από την εταιρία BP, για να πραγματοποιήσει πρωτοποριακή έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα θα μεταμορφώσει την ενεργειακή πολιτική τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον πλανήτη γενικότερα.
Το πρόγραμμα αυτό είναι δεκαετές και θα εκτελεσθεί σε συνεργασία με το Lawrence Berkeley National Laboratory (που επίσης διοικείται από το Berkeley) και με το πανεπιστήμιο του Illinois στο Urbana-Champaign.
Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα νέο Ινστιτούτο Ενέργειας και Βιοεπιστημών - the Energy Biosciences Institute (EBI) – που θα εστιασθεί στην βιοτεχνολογία για να παράγει καύσιμα για μεταφορές κατασκευασμένα από φυτά.
Έχουμε εδώ ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με μακρά φιλελεύθερη παράδοση να συνεργάζεται με ένα ιδιωτικό πετρελαϊκό κολοσσό για τον οποίο οι προοδευτικοί άνθρωποι δεν έχουν τις καλύτερες εντυπώσεις. Όμως, ο στόχος του προγράμματος είναι τόσο σημαντικός για το μέλλον της ανθρωπότητας που δύσκολα μπορεί να έχει κανείς αντίρρηση σε μια τέτοια συνεργασία.