Saturday, March 24, 2012

Opengov: Ενδεικτικές προτάσεις στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων πόρων – δημόσιες συμβάσεις/προμήθειες

1. Να μεταρρυθμιστεί το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών, με σκοπό αφενός την απλούστευση, τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση του κορμού της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, και αφετέρου τον εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις, για την επίτευξη επιθυμητών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Η αναθεώρηση να αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (διαγράμματα ροής, φάσεις της διαδικασίας, εμπλεκόμενοι φορείς, χρονοδιαγράμματα, στατιστικά στοιχεία). Ένα πρώτο Σχέδιο Δράσης για τη μεταρρύθμιση εκπονείται σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΣ). Η Κυβέρνηση θα εκδίδει αποφάσεις για τα εξής:

 • τον διορισμό των μελών της ΕΑΔΣ
 • την πρόβλεψη για τη δημιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό της ΕΑΔΣ καθώς και για την οργάνωση του τμήματος ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί αυτής
 • τη δημιουργία εφαρμοστικού κανονισμού για την ΕΑΔΣ

3. Ηλεκτρονικές Προμήθειες/Προσφορές:

 • Να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου της σταδιακής εγκατάστασης, της επικοινωνίας και της επιμόρφωσης, των επιπέδων στοχευμένης χρήσης και της προγραμματισμένης αναθεώρησης της τρέχουσας νομοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη) και εν συνεχεία να καταστεί πλήρως λειτουργική και έτοιμη για χρήση.
 • Να δημιουργηθεί μία κοινή διαδικτυακή πύλη για τη δημοσιοποίηση όλων των διαδικασιών και εκβάσεων που αφορούν τις προμήθειες.
 • Το πλαίσιο ηλεκτρονικών προμηθειών να τεθεί υπό την σφαίρα ευθύνης της ΕΑΔΣ, η οποία θα εποπτεύει τις λειτουργίες της.
 • Ολόκληρος ο δημόσιος τομέας να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών και η Κυβέρνηση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης έναντι των στοχευμένων επιπέδων χρήσης

4. Να γίνει μια διεξοδική αναθεώρηση του συστήματος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, με στόχο α) τη μείωση των σημαντικών και συχνών καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις μακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και β) την εκτίμηση του ρόλου που θα αποδοθεί στην ΕΑΔΣ, στον τομέα αυτό.


5. Ο ΕΟΠΥΥ να εξορθολογίσει τον αριθμό των συμβάσεων με ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να μειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χαμηλότερο, μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


6. Για την επίτευξη μείωσης στις εξωνοσοκομειακές φαρμακευτικές δαπάνες, η Κυβέρνηση να εφαρμόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαμβάνουν αλλαγές στην τιμολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των φαρμάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρμάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρμοστη συμπεριφορά και την απάτη. Η Κυβέρνηση να καθορίσει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού φαρμάκων (συμπεριλαμβανόμενων και των παραγωγών, των χονδρεμπόρων, των φαρμακείων, των γιατρών και των ασθενών) με σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων.


7. Η Κυβέρνηση να εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό έμμεσης επανείσπραξης (σε τριμηνιαία βάση) επί του κύκλου εργασιών των φαρμακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού. Επίσης, να αναπροσαρμόσει τα περιθώρια κέρδους των φαρμακείων και να εισάγει το φθίνον περιθώριο κέρδους – δηλ. ένα μειούμενο ποσοστό σε συνδυασμό με ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρμακα (άνω των 200 ευρώ) – με στόχο τη μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15%.


8. Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ενοποιημένου συστήματος των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήματα τιμολόγησης, μέσω:

 • της εισαγωγής συστημάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής ετήσιας δημοσίευσης ισολογισμού από όλα τα νοσοκομεία
 • του υπολογισμού των αποθεμάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα νοσοκομεία, με τη χρήση του ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης για τα ιατρικά υλικά που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) με σκοπό την προμήθεια των ιατρικών υλικών
 • της άμεσης τιμολόγησης των συνολικών εξόδων θεραπείας (περιλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού) – δηλ. το αργότερο εντός 2 μηνών, προς άλλες χώρες της ΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών/κατοίκων εξωτερικού.
 • της υλοποίησης της είσπραξης των συμμετοχών και της εφαρμογής μηχανισμών που καταπολεμούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόμενο των «ανεπίσημων» πληρωμών στα νοσοκομεία.

 • Ποια είναι η γνώμη σας για τις ενδεικτικές αυτές προτάσεις;
 • Τι προτείνετε για την βελτίωση αυτών;

No comments:

Post a Comment