Thursday, June 28, 2012

Η Πρόοδος των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ελλάδα: Μια συνεισφορά στην Σύνοδο Κορυφής.

Είχα αναφερθεί και παλαιότερα ατην πλήρη αδράνεια της χώρας να εφαρμόσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που συμφώνησε με το δεύτερο μνημόνιο.

Θεώρησα χρήσιμο να καταγράψω τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε. Ο αναγνώστης μπορεί να εύκολα να αποτιμήσει την πρόοδο που συντελέστηκε (ή την παντελή έλλειψή της).


Αποκρατικοποιήσεις (προετοιμασία μέσα στο 2012, διάφορα στάδια ανά τρίμηνο και εκκίνηση της διαδικασίας το 2013)
Φορολογική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση θα προετοιμάσει μία φορολογική μεταρρύθμιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνομιακών καθεστώτων, συμπεριλαμβανομένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μία βαθμιαία μείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η μεταρρύθμιση σχετίζεται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήματος εταιριών και τον ΦΠΑ, τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις κοινωνικές εισφορές και θα διατηρήσει τη σχετική φορολογική επιβάρυνση από εμμέσους φόρους. Η μεταρρύθμιση θα θεσπισθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2012
Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση εσόδων:
·       Νέο καθεστώς για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές φόρων (1ο και 2ο τρίμηνο του 2012)
·       Εντατικοποίηση ελέγχων με έμφαση στους φορολογούμενους μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, στα φυσικά πρόσωπα υψηλού πλούτου και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
·       Αύξηση του προσωπικού της μονάδας φορολογουμένων μεγάλης οικονομικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές (τέλος Μαρτίου 2012).
·       Πρόσληψη ελεγκτών (τέλος Απριλίου 2012)
·       Απομάκρυνση εμποδίων για την αποτελεσματική φορολογική διαχείριση [Ιούνιος 2012], συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης
·       Συγκέντρωση και την συγχώνευση εφοριών (τέλος του 2012)
·       Συγκέντρωση της διαχείρισης των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμένους στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών (1ο τρίμηνο του 2012)
·       Πληρωμές στις ΔΟΥ μόνο με τραπεζικά εμβάσματα για καλύτερη διαχείριση του χρόνου των εργαζομένων σε αυτές (2ο τρίμηνο του 2012)
·       Δημοσίευση στο διαδίκτυο βασικών δεικτών απόδοσης για τις εφορίες (2ο τρίμηνο του 2012)
·       Νέο σύστημα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες (σταδιακές εργασίες μέσα στο 2012, πλήρης εφαρμογή 1/1/2013)
Μεταρρυθμίσεις στη φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο κατά της φοροδιαφυγής:
·       Αναμόρφωση της μονάδας οικονομικών επιθεωρήσεων η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέματα διαχείρισης εσόδων [Ιούνιος 2012]
·       Ενεργοποίηση της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012]
·       Ετήσιος έλεγχος τουλάχιστον 200 δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων εφοριακών [Ιούνιος 2012]
·       Εκ περιτροπής μετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως [Ιούνιος 2012]
·       Βελτίωση συστήματος προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς [Ιούνιος 2012]
·       Εκπόνηση πλήρως ολοκληρωμένου σχεδίου κατά της διαφθοράς [Σεπτέμβριος του 2012]
·       Εντατικοποίηση ελέγχου επί των τοπικών εφοριών από τα κεντρικά γραφεία και κάλυψη της θέσης του Γενικού Γραμματέα Διοίκησης Εσόδων με ένα εξωυπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελματικής πείρας [Μάρτιος 2012].
·       Πλήρης κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αντικατάστασή του από απλούστερη νομοθεσία [το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2012].
Μεταρρυθμίσεις στον τομέα οικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου:
·       Διατήρηση της διαδικασίας δημιουργίας μητρώων δεσμεύσεων, πράγμα το οποίο θα πρέπει να καλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση μέχρι τον Μάρτιο του 2012 και τον προϋπολογισμό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης [Ιούνιος 2012] και θα παραταθεί σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης
·       Υποχρέωση οικονομικών επιθεωρητών να αναφέρουν τις δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλουν στοιχεία και πειθαρχικής διαδικασίας για τους οικονομικούς επιθεωρητές [Ιούνιος 2012]
·       Νομοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται με την υποβολή και την έγκριση συμπληρωματικών προϋπολογισμών [Οκτώβριος 2012] και καθιέρωση διοικητικού ημερολογίου για την επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής [1ο τρίμηνο του 2012]
Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
·       Η Κυβέρνηση δημοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριμηνιαία βάση τα μεσοπρόθεσμα σχέδιά της για στελέχωση ανά τμήμα για την περίοδο μέχρι το 2015, σύμφωνα με τον κανόνα "μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία".
·       15.000 χιλιάδες άτομα πλεονάζοντος προσωπικού μετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012
·       Η Κυβέρνηση αναθέτει μία εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου [1ο τρίμηνο του 2012].
·       Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο συνδέει την βάση δεδομένων απογραφής με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει την δυνατότητα σε μία περισσότερο αποτελεσματική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωμή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστημα θα συντονίζεται με τα άλλα Υπουργεία [2ο τρίμηνο του 2012].
·       Λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Προμηθειών (ΕΑΔΠ) (πλήρης λειτουργία τον Απρίλιο του 2012)
·       Πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών (σταδιακή ανάπτυξη εντός του 2012, πλήρης χρήση σε όλον τον δημόσιο τομέα το Τέταρτο Τρίμηνο του 2013, δημοσίευση αποτελεσμάτων το 1ο τρίμηνο του 2014).
·       Η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση περισσότερο κεντροποιημένων προμηθειών, ιδίως στον τομέα των προμηθειών, των υπηρεσιών και των εφοδίων στον τομέα της υγείας, μέσω των τομεακών Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, οι οποίες συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΠ) (κατάθεση ολοκληρωμένου σχεδίου μεταρρύθμισης του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών το 4ο τρίμηνο του 2012).
Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος:
·       Αλλαγή στον υπολογισμό της ατομικής σύνταξης, μείωση των επικουρικών συντάξεων, αναπροσαρμογή των εφάπαξ, αναθεώρηση συντάξεων αναπηρίας (1ο τρίμηνο του 2012)
Εκσυγχρονισμός του συστήματος υγείας:
·       Συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων υγείας στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει υπηρεσίες, με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ιδιωτικούς παρόχους, μέσω συμβάσεων. Όλοι οι άλλοι φορείς πρόνοιας/κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου Υγείας μετακινούνται στο Υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012.
·       Υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση – παρακολούθηση/αξιολόγηση συνταγογράφησης (1ο τρίμηνο του 2012)
·       Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστημα υγείας) (1ο τρίμηνο του 2012)
·       Αναδιοργάνωση του ΕΣΥ: αύξηση κινητικότητας προσωπικού υγείας, προσαρμογή της παροχής υπηρεσιών από τα δημόσια νοσοκομεία εντός και μεταξύ νοσοκομείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονομική περιφέρεια, αναθεώρηση των δραστηριοτήτων των μικρών νοσοκομείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τομείς όπως η αποκατάσταση, η αντιμετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται, αναθεώρηση των δομών επειγόντων περιστατικών και εφημεριών, βελτιστοποίηση και εξισορρόπηση της κατανομής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. τομογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες (Μάρτιος 2012)
·       Λογιστική και έλεγχος: τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία καθιερώνουν τα μητρώα ανάληψης δεσμεύσεων. (1ο τρίμηνο του 2012). Μέτρα βελτίωσης της λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασμών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήματα τιμολόγησης (2ο τρίμηνο του 2012).
·       Σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση εφαρμόζει πιλοτικά ένα πρόγραμμα Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων ΚΕΝ - DRG (ομοιογενών διαγνωστικών ομάδων), με στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήματος κοστολόγησης στα νοσοκομεία για τη σύναψη συμβάσεων (με βάση μελλοντικές συμβάσεις-πακέτα μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ) (3ο τρίμηνο του 2012).
·       Κεντρική διαχείριση προμηθειών νοσοκομείων (4ο τρίμηνο του 2012).
Ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας:
·       Ασφάλιση: αλλαγές στην οργάνωση και τον τρόπο εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχυμένους μηχανισμούς κατά της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και ενισχυμένες χρηματικές και νομικές κυρώσεις για παραβάσεις νόμων, εργασιακών κανονισμών και για εισφοροδιαφυγή. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθμό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν (2ο τρίμηνο του 2012).
·       Έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωμένο σχέδιο για την είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Ήδη έως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών των μεγαλύτερων οφειλετών ενοποιείται, και θα υπάρξουν κοινοί έλεγχοι των φόρων και των κοινωνικών εισφορών για τους μεγάλους πληρωτές.
·       Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθεί σταδιακά από το Μάρτιο του 2012 και κάθε επιχείρηση σε συγκεκριμένους τομείς θα υποχρεούται να τη χρησιμοποιεί έως το τέλος του 2012. Για όσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωμή μισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών με ηλεκτρονικά μέσα (2ο τρίμηνο του 2012).
Νομοθετικά Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα:
·       Το κανονιστικό πλαίσιο (δηλ. νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) όλων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων πρέπει να συνάδει πλήρως με το Κεφάλαιο Α του Νόμου 3919/2011 (τέλος του 2012)
·       Η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νομοθεσία για την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελματικών φορέων, με τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελματικής οργάνωσης συγκεκριμένων οικονομικών, λογιστικών και στατιστικών πληροφοριών (2ο τρίμηνο του 2012).
·       Αλλαγές σχετικά με τις καθορισμένες αμοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (2ο τρίμηνο του 2012).
Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (μεταξύ άλλων, σχετικά με τα διπλώματα που απονέμονται βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης). (2ο τρίμηνο του 2012).
Μελέτες για την ευελιξία τιμών: Η Κυβέρνηση ελέγχει τους βασικούς τομείς υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της λιανικής και χονδρικής διανομής) και καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ανταγωνισμού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιμών στις αγορές προϊόντων. (Απρίλιος 2012).
Επιχειρηματικό περιβάλλον: Πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εξαγωγές, λιανικό εμπόριο, πρατήρια υγρών καυσίμων, σύσταση εταιριών, εισαγωγές κτλ) (1ο και 2ο τρίμηνο του 2012).
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων (1ο τρίμηνο του 2012).
Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις: ολοκλήρωση της δημιουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων και των διοικητικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, απλούστευση περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας, ανάπτυξη "ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου" για την απλούστευση των εξαγωγών, αντιμετώπιση των περιορισμών στον τομέα των μεταφορών (1ο τρίμηνο 2012 και Ιούλιος 2012)
Κτηματολόγιο και χωροταξικός σχεδιασμός:
·       Ολοκλήρωση κτηματολογίου για να προκηρυχθούν όλα τα εναπομείναντα δικαιώματα (4ο τρίμηνο 2012), ψηφιοποιημένες λειτουργίες όλων υποθηκοφυλακείων και συμβολαιογραφείων, κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας για μεγάλα αστικά κέντρα (2015), πλήρες κτηματολογικό μητρώο και κτηματολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια (2020).
·       Αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειμένου να τα καταστήσει συμβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιμη ενέργεια. (4ο τρίμηνο 2012).
·       Απλούστευση πολεοδομικών διαδικασιών, επικαιροποίηση-κωδικοποίηση νομοθεσίας για δάση-δασικές εκτάσεις-πάρκα (3ο τρίμηνο 2012), νομοθετικά μέτρα για τη διαχείριση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων (2ο τρίμηνο 2012) και αδιοδότηση τουλάχιστον δύο χώρων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (4ο τρίμηνο 2012).
Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος:
·       αποτελεσματική και έγκαιρη εφαρμογή των συμβάσεων, των κανόνων ανταγωνισμού και των δικαστικών αποφάσεων, οργανωτικές αλλαγές στα δικαστήρια, επιτάχυνση απονομή της δικαιοσύνης, εξάλειψη στις εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκόλυνση στους εξωδικαστικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών (1ο τρίμηνο 2012).
·       Υπηρεσίες διαμεσολάβησης από μη δικηγόρους (1ο τρίμηνο 2012)
·       Αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προκειμένου αυτός να εναρμονιστεί με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (συνοπτικό έγγραφο προβληματισμού: 2ο τρίμηνο 2012, ολοκλήρωση 4ο τρίμηνο του 2012).
·       Εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων (4ο τρίμηνο 2012).
·       Προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας (2ο τρίμηνο 2012).
·       Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice) για τη χρήση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασης μεμονωμένων υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και για την ηλεκτρονική κατάθεση (από το τέλος Ιουνίου 2012 έως το τέλος του 2013).
Καλύτερη νομοθέτηση: Υιοθετείται νομοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης (αρχές καλύτερης νομοθέτησης, επανεξέταση αναχρονιστικής νομοθεσίας, μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νομοσχεδίων, ηλεκτρονική πρόσβαση στην υφιστάμενη νομοθεσία, έλεγχος μετρήσιμων στόχων αποτελεσματικότητας, εκτίμηση των επιπτώσεων (1ο τρίμηνο 2012).

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών
Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν ένα δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (core tier 1 capital ratio) στο 9% έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, φθάνοντας το 10% εντός του ΤΡΙΜ. 2-2013. Η Τράπεζα της Ελλάδας, με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, θα αναλάβει τη συνολική αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών πριν την εκταμίευση. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί σε άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test) η οποία θα δομηθεί, μεταξύ άλλων, βάσει των αποτελεσμάτων από τη διαγνωστική άσκηση της BlackRock για τα δάνεια, της επίπτωσης του PSI, και των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες. Επίσης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν με βάση την απαίτηση να διατηρηθεί ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 7% υπό τριετές ακραίο δυσμενές σενάριο (απαιτήσεις πυλώνα ΙΙ. Με βάση τις εν λόγω κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και θα υποβάλουν σχέδια αύξησης των κεφαλαίων έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Θα διεξαχθεί μία στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τομέα. Σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία εκτενή και αυστηρή αξιολόγηση κάθε τράπεζας, κάνοντας χρήση μίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν, σε μη εξαντλητικούς όρους: την οικονομική ευρωστία των μετόχων και την προθυμία τους να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, τα μεγέθη τους για κεφάλαια, ρευστότητα και κερδοφορία (προσανατολισμένες προς το μέλλον αλλά και λαμβάνοντας πληροφορίες από το παρελθόν) την ποιότητα της ταξινόμησης των κινδύνων τους από την Τράπεζα της Ελλάδας και το βιώσιμο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Βάσει της συνεχιζόμενης δουλειάς που έχει ανατεθεί στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο, θα ολοκληρωθεί μία μελέτη πριν την εκταμίευση σχετικά με το πώς θα αντιμετωπιστεί η ΑΤΕ. Η μελέτη θα καταδεικνύει τους νομικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς τομείς των διαφόρων λύσεων και θα παραθέτει τα αντίστοιχα κόστη.
Ανακεφαλαιοποίηση και ενέργειες εξυγίανσης
Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο για να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Βάσει της αξιολόγησης της βιωσιμότητάς τους και των σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες συγκεκριμένες προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων από την αγορά. Οι προθεσμίες για την άντληση κεφαλαίων θα οριστούν για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, με μέγιστη διάρκεια έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι τράπεζες που υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δημόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το βάρος προς τους φορολογούμενους. Πιο συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) μέσω κοινών μετοχών και υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηματική αυτονομία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισμένα σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συμμετοχή στη μορφή των κοινών μετοχών είναι μικρότερη από ένα δεδομένο ελάχιστο ποσοστό των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας).
Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιημένο νόμο περί του ΕΤΧΣ. Οι μετοχές και/ή τα δικαιώματα ψήφου που αποκτώνται από το ΕΤΧΣ δεν θα μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα με καμία μορφή. Στους ιδιώτες μετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις μετοχές που ανήκουν στο ΕΤΧΣ. Υπουργική απόφαση η οποία θα συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ θα δώσει τις τεχνικές λεπτομέρειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενσωματώνοντας τις εν λόγω αρχές, έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιμα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και/ή που δεν αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσμίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά ομαλό τρόπο και με το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήματος. Οι επιλογές της εξυγίανσης περιλαμβάνουν τα εργαλεία που διατίθενται από το νόμο όπως, μεταξύ άλλων, αγορά και ανάληψη (εντολή μεταβίβασης), μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και ομαλή διάλυση.
Για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα παραμένει επαρκώς κεφαλαιοποιημένο, έως το ΤΡΙΜ. 2­2013, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει μία νέα άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test), βάσει των στοιχείων του τέλους του 2012, κάνοντας χρήση μεθοδολογίας που θα καθοριστεί σε διαβούλευση με την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Θα ψηφιστεί νομοθεσία πριν την εκταμίευση προς υποστήριξη της στρατηγικής για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών:
     Απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. Ο νόμος για τις τράπεζες (3601) θα τροποποιηθεί προκειμένου να δοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας η δυνατότητα να ορίσει νέα τραπεζικά κεφαλαιακά πρότυπα μέσω κανονισμών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισάγει κανονισμούς που προβλέπουν τις αυξήσεις στις απαιτήσεις του δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων.
       Τεχνικές διαστάσεις της εξυγίανσης των τραπεζών. Με βάση τις πρόσφατες αλλαγές του πλαισίου της εξυγίανσης των τραπεζών και τις εμπειρίες που έχουν υπάρξει έως σήμερα, οι αρχές θα ξεκαθαρίσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και συνεπώς για τον ισολογισμό ανοίγματος των ενδιάμεσων πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι αρχές θα ενισχύσουν επίσης το πλαίσιο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές εξυγιάνσεις αρχικά θα χρησιμοποιήσουν συντηρητικές αποτιμήσεις των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών που έχουν αποτύχει, βάσει της δίκαιης αξίας τους, επιτρέποντας στη συνέχεια ένα κατάλληλο νομικό έλεγχο και ανατίμηση ακολουθούμενη από συμπληρωματικές μεταβιβάσεις στοιχείων εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι αρχές θα εντοπίσουν επίσης τα νομοθετικά εμπόδια της ευέλικτης διαχείρισης των συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούμενες νομοθετικές αλλαγές για την άρση τους.
       Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Ο νόμος για το ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί προκειμένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων και να προβλέπει περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για μια 5ετή περίοδο. Τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές μετοχές που κατέχει θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΕΤΧΣ), το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κατέχει τις μετοχές του για μια περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους οικονομικούς και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα, αυτή η ιδιωτική εισφορά κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώματα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να κατέχει τραπεζικές μετοχές για 5 έτη.
       Πλαίσιο εξυγίανσης. Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισαγάγουν ένα σαφή διαχωρισμό των εποπτικών, εξυγιαντικών και αναδιαρθρωτικών λειτουργιών. Ειδικότερα, το νομικό πλαίσιο θα εκχωρήσει αρμοδιότητες εξυγίανσης σε ένα χωριστό τμήμα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αρμοδιότητες αναδιάρθρωσης (που θα αφορούν στη διαχείριση όλων των προσωρινών πιστωτικών ιδρυμάτων) στο ΕΤΧΣ. Όσον αφορά στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το ρόλο της χρηματοοικονομικής της σταθερότητας, ιδίως μέσω της εποπτικής της εξουσίας, ενώ το ΕΤΧΣ θα συνεχίσει να στοχεύει στη διασφάλιση των επενδύσεών του.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι υφίσταται διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης. Οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης εκτιμάται ότι ανέρχονται σε [...] δισεκατ. ευρώ. Τα στάδια θα καθοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και τις απαιτήσεις για τη συνεχή στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της ΕΚΤ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεσμευτεί να διατηρεί συνεχή πρόσβαση σε στήριξη ρευστότητας εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, είναι έτοιμη να καταβάλει, έγκαιρα, επαρκή στήριξη ρευστότητας. Η επαρκής στήριξη της ρευστότητας, στο εγγύς μέλλον, πρέπει να είναι σύμφωνη με τα σχέδια μείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την έκτακτη στήριξη εκ μέρους της κεντρικής τράπεζας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Για το σκοπό αυτό, τα μεσοπρόθεσμα χρηματοδοτικά σχέδια θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σταδιακή απελευθέρωση της έκτακτης στήριξης ρευστότητας γίνεται με ρυθμό συνεπή με το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο του προγράμματος.
Πριν την εκταμίευση, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για την ενίσχυση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης των οργανισμών χρηματοπιστωτικής εποπτείας:
    Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκρινίσει ότι το ΕΤΧΣ θα έχει δύο τμήματα, αρμόδια για χωριστές λειτουργίες:
Ένα τμήμα αρμόδιο για τη διαχείριση των ιδιοκτησιακών του συμφερόντων σε τράπεζες, για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Υπό την ιδιότητά του αυτή, η εντολή του θα είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες υπό τη διαχείρισή του λειτουργούν σε εμπορική βάση και ότι αποκαθίστανται σε ένα τμήμα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα που λειτουργεί εύρυθμα και κερδοφόρα, το οποίο μπορεί, τελικά, να επιστρέψει στην ιδιωτική ιδιοκτησία, με έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο.
Ένα τμήμα για τη διαχείριση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (bridge banks), που θα συσταθεί μετά την εξυγίανση μη βιώσιμων τραπεζών. Θα αναλάβει το ρόλο αυτό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, βάσει μιας συνολικής στρατηγικής που θα έχει συμφωνηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και το ΕΤΧΣ, και σε συμμόρφωση με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά καιρούς, η λειτουργία αυτή μπορεί να απαιτεί χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του αναδιαρθρωτικού ρόλου της. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα μειωθούν, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, με συνεισφορά του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, ανάλογα με την έκταση των υποχρεώσεών του για ασφάλιση των καταθέσεων.
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη διοικητική δομή του ΕΤΧΣ, ώστε αυτό να περιλαμβάνει ένα Γενικό Συμβούλιο και μια Εκτελεστική Επιτροπή:
Το Γενικό Συμβούλιο θα έχει πέντε μέλη: δύο μέλη, συμπεριλαμβανόμενου και του Προέδρου, με σχετική διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα, ένα άλλο μέλος, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Οικονομικών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την έγκριση της Ομάδας Εργασίας του Ευρώ (EWG), εκτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και τον υποψήφιο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ στο Συμβούλιο θα διατηρηθούν.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία μέλη: δύο μέλη -ένα εκ των οποίων θα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος- με διεθνή εμπειρία στον τραπεζικό τομέα και την εξυγίανση τραπεζών, και ένα μέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα μέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, με την έγκριση του EWG. Το προσωπικό και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ.
Η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με το ΕΤΧΣ, θα υιοθετήσει κανονισμούς προκειμένου να συνδράμει το ΕΤΧΣ στην εκτέλεση της εντολής του με πλήρη αυτονομία και, ταυτόχρονα, θα συνεργάζεται αποτελεσματικά με το Υπουργείο Οικονομικών. Θα καλύπτει τις ιεραρχικές σχέσεις και συχνότητες, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (και τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές), την επενδυτική εντολή και το επιχειρηματικό σχέδιο, τη σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών (στο ρόλο του ως μετόχου του ΕΤΧΣ), και την πολιτική αποδοχών.
   Ελληνικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).
Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, με αναθεώρηση του νόμου του ΤΕΚΕ ώστε: (i) να καθορίζει ότι τα τέλη θα αυξάνονται εάν τα κεφάλαια του μειωθούν κάτω από ένα ορισμένο επίπεδο κάλυψης των ασφαλισμένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, (ii) να διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ και να εξαλείφει σταδιακά τις επανακαταθέσεις σε καλυπτόμενες τράπεζες, όπως θα το επιτρέπουν οι εξελίξεις της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα, και (iii) να διευκρινίζει ότι το καθεστώς του ΤΕΚΕ, ως προνομιούχου πιστωτή, δεν θα προσκρούει στις απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί με χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, κατά την έννοια της οδηγίας για τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, και ότι θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στους ενέγγυους πιστωτές εν γένει. Με σκοπό τον περιορισμό τυχόν πραγματικών ή αντιληπτών συγκρούσεων συμφερόντων, η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ θα απαγορεύεται στα άτομα που εμπλέκονται ενεργά σε πιστωτικά ιδρύματα και εισάγονται στο νόμο ισχυροί κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Κυβέρνηση θα προβεί, επίσης, σε μεταρρύθμιση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενόψει της ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδος για εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία, οι αρχές θα αναθεωρήσουν το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτό να προβλέπει συλλογική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών (Διοικητή και Υποδιοικητών) και συνεχή λογοδοσία μέσω της εσωτερικής εποπτείας από μη εκτελεστικά μέλη του Γενικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανόμενης και της εποπτείας σε άλλα θέματα, πλην των καθηκόντων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών - ΕΣΚΤ). Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει, επίσης, τη δομή και τα δικαιώματα των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να εξαλείψει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στο ρόλο δημόσιας πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. απαγορεύοντας στα εποπτευόμενα ιδρύματα τις μετοχικές συμμετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθμό ψήφων που μπορεί να ασκήσει ο καθένας ή συγγενείς ιδιώτες μέτοχοι) μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2012.

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυση του ανταγωνισμού στις ανοικτές αγορές
….
Λοιπά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
·       Επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2011 εξειδικεύεται περαιτέρω με α) τον προσδιορισμό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισμό της νομικής βάσης κάθε εισφοράς και β) με την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, με σκοπό τον εξορθολογισμό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. [2ο τρίμηνο 2012]
·       Αγορανομικές διατάξεις: Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης A2-3391/2009 για τις αγορανομικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία [Μάρτιος του 2012]. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να προσδιοριστούν τα διοικητικά βάρη και τα περιττά εμπόδια για τον ανταγωνισμό και να αναπτυχθούν εναλλακτικές, λιγότερο περιοριστικές πολιτικές ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης. Η αναθεωρημένη Υπουργική Απόφαση για τις αγορανομικές διατάξεις υιοθετείται τον Απρίλιο του 2012.
·       Έλεγχος των κανονισμών που περιορίζουν την επιχειρηματικότητα: Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει διαρθρωμένη ανάλυση του τρόπου με τον οποίο η ρύθμιση σε τομείς όπως οι άδειες, οι κανόνες υγείας και ασφάλειας και η πολεοδομία, μπορούν να περιορίσουν άσκοπα την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό σε σημαντικούς τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, τα οικοδομικά υλικά ή ο τουρισμός. Ομοίως, η Κυβέρνηση επιδιώκει να απλουστεύσει τους κανονισμούς επιχειρήσεων σε τομείς όπως η καταχώρηση νέων επιχειρήσεων και η ρύθμιση της λογιστικής. [3ο τρίμηνο 2012] Εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες νομοθετικές ή άλλες ενέργειες για την άρση των δυσανάλογων ρυθμιστικών επιβαρύνσεων.
·       Πολεοδομική μεταρρύθμιση: Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενική νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην απλούστευση και επιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. [3ο τρίμηνο 2012]
·       Ανάπτυξη ολοκληρωμένης και απλουστευμένης διαδικασίας για τις εξαγωγικές και τελωνειακές διατυπώσεις. Έως τα τέλη Μαρτίου 2012, το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εξαγωγών. Έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2012, (α) το ηλεκτρονικό σύστημα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισαγωγών, (β) οι προ-τελωνειακές διαδικασίες (δηλ. πιστοποιητικά, άδειες, καθώς και ενέργειες και φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία) εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, (γ) η νομοθεσία εναρμονίζεται με τους κανονισμούς της ΕΕ και τους κοινούς κανόνες τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής διαδικασίας εκτελωνισμού, και γίνονται επιθεωρήσεις βάσει κινδύνου, (δ) το επίπεδο (αριθμός) των τελωνειακών ελέγχων (σε υλικά και έγγραφα) εναρμονίζεται επίσης με τις βέλτιστες πρακτικές, (ε) θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό παράθυρο εξαγωγών μετά την απλοποίηση των προ-τελωνειακών εξαγωγών και γίνεται η διασύνδεση με το ηλεκτρονικό τελωνείο προκειμένου να παρέχεται ενιαίο σημείο εισόδου για τους εξαγωγείς.
·       Αποθέματα ασφαλείας αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου: Η Κυβέρνηση μεταφέρει την Οδηγία 2009/119 που επιβάλλει στα κράτη-μέλη υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεμάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου. [4ο τρίμηνο 2012]
·       Παρουσιάζεται εκ των υστέρων εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθεί ο Ν. 3853/2010 σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών όσον αφορά την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους σύστασης επιχείρησης, και για να επαληθευτεί ότι βρίσκεται σε ισχύ η δευτερεύουσα νομοθεσία. [3ο τρίμηνο 2012]
Μεταφορές
Οδικές
Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ) και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. [1ο τρίμηνο 2012]
Η μεταβατική περίοδος που θεσπίζεται με το Ν.3887/2010 για τη μείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012. Πριν από την εκταμίευση, δημοσιεύεται η απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο (άρθρο 14, παρ.11), με προσδιορισμό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών μεταφορών. Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειμενικά σε σχέση με τον αριθμό των οχημάτων του οδικού μεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος.
Σύμφωνα με τους στόχους πολιτικής του Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλματα, η Κυβέρνηση αίρει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριμένα, τους περιορισμούς στον αριθμό των αδειών και της τιμής των νέων αδειών), σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίμηνο 2012]
Λιμένες
Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιμένων στο γενικό σύστημα εφοδιασμού και μεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρμογής, τις προτεραιότητες και την κατανομή των πόρων. Η στρατηγική θα διασφαλίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία των προβλεπόμενων διαδρόμων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούμενων ποσών από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής [2ο τρίμηνο 2012]
Αεροπορία
Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευθούν σε ομάδες οι περιφερειακοί αερολιμένες, διασφαλίζοντας ότι οι θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδιόρισαν οι διορισμένοι οικονομικοί σύμβουλοι. [2ο τρίμηνο 2012] Αφού διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των περιφερειακών αερολιμένων, η Κυβέρνηση εισαγάγει στρατηγική αποτελεσματικών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους. [4ο τρίμηνο 2012]
Σιδηρόδρομοι
Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές. Προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσματικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδομών. Η αρχή διενεργεί διαδικασίες με δική της πρωτοβουλία και τηρεί τις νομικές προθεσμίες για τις αποφάσεις αυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τους σιδηροδρόμους, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων διεθνούς κυκλοφορίας. Όλοι οι χειριστές λαμβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητες αναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, που μπορούν να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισμούς. Οι συμβάσεις που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς με ανοιχτό διαγωνισμό. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιμοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε φορέα που θα το μισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα που περιλαμβάνουν τους νικητές των εν λόγω διαγωνισμών. Τα δικαιολογητικά για την προκήρυξη της πρώτης δέσμης υπηρεσιών είναι έτοιμα, έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες για τις τιμές των εισιτηρίων και έχει ληφθεί απόφαση για την παροχή τροχαίου υλικού. [4ο τρίμηνο 2012]
Ενέργεια
Διαχωρισμός δραστηριοτήτων δικτύου
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.
Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέργεια:
·       ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς (ΔΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συμμόρφωσης ΔΣΜ ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριος του 2012]
·       ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόμιμα διαχωρισμένο διαχειριστή του συστήματος διανομής (ΔΣΔ). [1ο τρίμηνο 2012]
·       πιστοποίηση του διαχωρισμένου ΔΣΜ από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. [2ο τρίμηνο 2012]
Για το φυσικό αέριο:
·       ο διαχωρισμός γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. [1ο τρίμηνο 2012]
·       ο διαχωρισμένος ΔΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθμιστική αρχή ενέργειας. [3ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ μετά το διαχωρισμό των ΔΣΜ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του παρόντος μνημονίου, και ελέγχει τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός στην αγορά.
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιομηχανίας φυσικού αερίου θα συμμορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.
Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίμηνο 2012]
Ολοκληρώνεται η εφαρμογή των μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. [Νοέμβριος του 2013]
Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, μπορεί να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων μαζί με τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εμποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιμής.
Νόμιμα τιμολόγια
Υιοθετούνται περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσημων τιμολογίων για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιμές χονδρικής αγοράς, με εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίμηνο 2012]
Η κυβέρνηση καταργεί τα νόμιμα τιμολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών [2ο τρίμηνο 2013]
Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο μεταρρύθμισης των υποστηρικτικών προγραμμάτων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συμβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να μειωθούν οι πιέσεις στα δημόσια οικονομικά. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει:
·       χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρμόδιων για τη μεταρρύθμιση του υποστηρικτικού προγράμματος
·       επιλογές μεταρρύθμισης του υποστηρικτικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου εγγυημένης διαφορικής τιμής και προσδιορισμός σε κάθε επιλογή της μεθόδου υπολογισμού των τιμολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζημίωσης.
·       τρέχουσες και αναμενόμενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.
·       εξέταση της επιλογής αυτόματης μείωσης τιμολογίου.
·       μέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράμματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας "Ηλιος", μέσω νομοθεσίας [1ο τρίμηνο 2012], διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίμηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας με άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.
Λοιπά μέτρα
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθμιστικό της πλαίσιο για τον τομέα της ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισμού Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συμφόρησης και την άνευ διακρίσεων και αποτελεσματική κατανομή δυναμικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν την παράβαση με αριθμό υπόθεσης 2009/2168 για μη συμμόρφωση προς τον Κανονισμό Ηλεκτρισμού. Η εν λόγω επίλυση περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) τροποποιημένου κώδικα αγοράς ηλεκτρισμού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού για τις διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 714/2009 και των παραρτημάτων του. [1ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση:
·       Να δημιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop) για την αδειοδότηση και έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών έργων υποδομής [4ο τρίμηνο 2012]: εγκαταστάσεις ΥΦΑ, έργα αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.
·       Να θεσπίσει κώδικα ΥΦΑ, εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ, ο οποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και τον αποτελεσματικό καταμερισμό μη χρησιμοποιούμενης δυναμικότητας. [3ο τρίμηνο 2012]
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για "Σταθμούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση", όπως προβλέπει το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και το άρθρο 29 παρ.9, του νομοσχεδίου για τη Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την αδειοδότηση κεραιών και σταθμών βάσης. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Ο Νόμος που μεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθμίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή.[1ο τρίμηνο 2012]
Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):
·       ορίζει νομικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ημερομηνία διακοπής της αναλογικής αναμετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης 800MHz μετά τη διακοπή, λαμβάνοντας επίσης υπ' όψιν τις διατάξεις του σχεδίου Προγράμματος Πολιτικής για το Ραδιοφάσμα (Radio Spectrum Policy Programme-RSPP). [1ο τρίμηνο 2012]
·       ολοκληρώνει τις μελέτες για την αποτίμηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος και τη στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσματος (ζώνη 800 MHz). [1ο τρίμηνο 2012]
·       επιλύει ζητήματα διασυνοριακού συντονισμού με γειτονικές χώρες. Εάν η ημερομηνία αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισμού, τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης μπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη μετεγκατάσταση των αναμεταδοτών, παράλληλα με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες με σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναμεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. [2ο τρίμηνο 2012]
·       αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναμετάδοσης. [2ο τρίμηνο 2012]
·       τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναμετάδοσης, ανάλογα με το αποτέλεσμα/πραγματική κατάσταση του διεθνούς συντονισμού. [3ο τρίμηνο 2012]
·       υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία για την εκχώρηση αδειών αναμετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ. [3ο τρίμηνο 2012]
·       αρχίζει τη δημόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισμού εκχώρησης του ψηφιακού μερίσματος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίμηνο 2012]
·       προχωρά στο διαγωνισμό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωμάτων χρήσης για αναμετάδοση. [1ο τρίμηνο 2013]
·       προχωρά στη διαδικασία διαγωνισμού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος, κατανέμοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος (ζώνη 800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση με τις προθεσμίες και διαδικασίες του RSPP. [2ο τρίμηνο 2013]
Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και καινοτομία
Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιημένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων των δράσεων Ε&Α και συνεχιζόμενης καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σε διάφορα λειτουργικά προγράμματα και υφιστάμενες πρωτοβουλίες φορολογίας/επιχορηγήσεων με το κόστος και τα οφέλη τους. Παρουσιάζει στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργιών μεταξύ της δημόσιας και ιδιωτικής Ε&Α και καινοτομίας, καθώς και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα λήψης των σχετικών μέτρων, λαμβάνοντας υπ' όψιν την επίδραση στον προϋπολογισμό, και εναρμονίζει αυτές τις δράσεις με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τομείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόμο. [1ο τρίμηνο 2012]
4.3    Αύξηση του ρυθμού απορρόφησης κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής
Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για αιτήματα πληρωμής και μεγάλα έργα στην απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταμείο και το ταμείο συνοχής της ΕΕ, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Η συμμόρφωση προς τους στόχους θα μετρείται με πιστοποιημένα δεδομένα.
Για την επίτευξη των στόχων των ρυθμών απορρόφησης, μειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε μη στοχευμένα μέτρα κρατικής ενίσχυσης. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για στοχευμένα και μη στοχευμένα μέτρα ήσσονος σημασίας (de minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά κονδύλια το 2010 και το 2011. [1ο τρίμηνο 2012]
Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) οι οποίοι θα υποβληθούν μέχρι το 2013

2012
2013
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Ταμείο Συνοχής
2,850
3,000
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
880
890
Στόχος του πρώτου εξαμήνου του έτους
1,231 (*)
1,284
Σύνολο ετήσιου στόχου
3,730 (**)
3,890
(*) Εκ των οποίων 5 αιτήσεις για μεγάλα έργα
(**) Εκ των οποίων 15 αιτήσεις για μεγάλα έργα

Εγκρίνεται και εφαρμόζεται, αμέσως, νομοθεσία για τη συντόμευση των προθεσμιών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, συμπεριλαμβανόμενων και των προθεσμιών που απαιτούνται για τις σχετικές νομικές διαδικασίες. [1ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση δεσμεύει κονδύλια για:
·       την ολοκλήρωση ημιτελών έργων που περιλαμβάνονται στην τεκμηρίωση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος 2000-06 (περίπου 260 εκατομμύρια ευρώ), [2ο τρίμηνο 2012]
·       την ολοκλήρωση της εφαρμογής και του κλεισίματος των έργων του ταμείου συνοχής 2000-06, [2ο τρίμηνο 2012]
·       την κάλυψη της απαιτούμενης εθνικής συνεισφοράς, συμπεριλαμβανόμενων και των μη επιλέξιμων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13. [2ο τρίμηνο 2012]
Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα απαραίτητα ποσά από το ΕΤΠΑ, εντός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 2007-13, για την πρώτη κατανομή στο μηχανισμό εγγυήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. [1ο τρίμηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δημόσιων έργων θα είναι διαθέσιμο στο κοινό το Φεβρουάριο του 2012.
Με βάση την αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, η Κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων με i) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων, ii) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων), σύμφωνα με τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίμηνο του 2012]
Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρνηση, από το 1ο τρίμηνο του 2012:
·       θα υιοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης για τα έργα προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά μέχρι το 2015, το αργότερο.
·       θα αναφέρει στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσματα της ενεργοποίησης ή της εξάλειψης των έργων σε αδράνεια (π.χ. των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, αλλά δεν έχουν ακόμα υπογραφεί συμβάσεις, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο). Για επιλεγμένα έργα, η Κυβέρνηση καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να συνεχίσει τη συγχρηματοδότηση.
·       θα δημιουργήσει μια κεντρική βάση δεδομένων για τον έλεγχο των αποζημιώσεων και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.