Friday, July 22, 2011

Αποστολή των Α.Ε.Ι.

1. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό,

β) να προσφέρουν ανώτατη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,

γ) να αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,

δ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,

ε) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων τους, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και

στ) να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αποστολής των ιδρυμάτων κάθε τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης:

α) Τα πανεπιστήμια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών, καθώς και της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

β) Τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στελεχών στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, με βάση τις απαιτήσεις συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ομάδων επαγγελμάτων. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζουν την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.

3. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα ιδρύματα οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας.

4. Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση, καθώς και οι επιμέρους στόχοι κάθε ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο παρών νόμος, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, αντίστοιχα.

1 comment:

 1. Anonymous10:16 am

  κ. Πανάρετε,
  μπορείτε να εξηγήσετε γιατί με το πόνημά σας υποχρεώνετε σε οπισθοδρόμηση όλα τα Τμήματα ΤΕΙ ενώ αφήνετε στο απυρόβλητο τα προβληματικά τμήματα των Πανεπιστημίων;

  Αυτή η παράγραφος 2, που δεν υπήρχε στο νόμο Γιαννάκου, γιατί μπήκε; Το προσωπικό των ΤΕΙ που εξελέγη και διορίστηκε τα τελευταία έτη με βάση το νόμο Γιαννάκου νόμιζε ότι υπηρετούσε σε ιδρύματα που θα έβαιναν βελτιούμενα. Πώς θα εξηγηθεί η αφαίρεση δυνατοτήτων από αυτό το προσωπικό;

  Δε φτάνει που οι πολυετείς σπουδές οδήγησαν σε απολαβές χαμηλότερες από τους αμόρφωτους υπαλλήλους άλλων υπουργείων, δε φτάνει που αυτά τα χρόνια τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ με ακαδημαϊκή κουλτούρα εργάζονταν ερευνητικά χωρίς βοήθεια για να προαγάγουν τα τμήματά τους, η ανταμοιβή είναι η υποβάθμιση;

  Με ποια παράλογη λογική θα υποβαθμισθεί ο ρόλος των ΤΕΙ, τη στιγμή που έχουν δώσει αποφοίτους με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, μερικοί εξ αυτών - είτε το πιστέψουν οι αναγνώστες είτε όχι - εργάζονται σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ και της Κίνας; Oι εκατοντάδες απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των ΤΕΙ θα έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εγκεκριμένο μεν από την ελληνική πολιτεία αλλά προερχόμενο από κατώτερο ίδρυμα;

  Οι δε απόφοιτοι των κολεγίων θα έχουν διδαχθεί από τους γνωστούς διδάσκοντες σε τέτοιες επιχειρήσεις αλλά θα θεωρούνται απόφοιτοι πανεπιστημίου!!

  Συγχαρητήρια ...

  ReplyDelete