Friday, July 22, 2011

Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες

1. Οι καθηγητές εκλέγονται ως πλήρους απασχόλησης. Μετά τη συμπλήρωση τριετούς πραγματικής άσκησης καθηκόντων στη βαθμίδα διορισμού τους, μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, οπότε και λαμβάνουν το 35% των τακτικών αποδοχών τους.

2. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης μπορούν:

α) να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,

β) να διδάσκουν σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ή να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ι.Ε.Π.,

γ) να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, να ορίζονται μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους, πλην του προέδρου της ΑΔΙΠ, και

δ) να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, με εξαίρεση του διευθύνοντος συμβούλου του ν.π.ι.δ. του ιδρύματός τους, που προβλέπεται στο άρθρο 58. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνολογικής βάσης - έντασης γνώσης που προβλέπονται από το άρθρο 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199).

3. Οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης μπορούν να αμείβονται, επιπλέον των τακτικών αποδοχών τους, μόνο:

α) από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται το ν.π.ι.δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό κέντρο,

β) από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

γ) για τη συμμετοχή τους στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος ή της ΑΔΙΠ ή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ή κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

δ) από τη διδασκαλία σε Ανοικτό Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

ε) για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

στ) για τη συμμετοχή τους σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι.,

ζ) από εκτέλεση κλινικού έργου και εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές και

η) από την άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Καθηγητές μερικής απασχόλησης είναι υποχρεωτικά όσοι κατέχουν θέση πλήρους απασχόλησης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς και όσοι δε μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία της πλήρους απασχόλησης.

5. Οι καθηγητές που επιθυμούν να υπηρετήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ως μερικής απασχόλησης υποβάλλουν στη σχολή στην οποία υπηρετούν αίτηση, στην οποία δηλώνουν την παράλληλη απασχόληση που επιθυμούν να ασκήσουν. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσμητεία, αφού διαπιστωθεί τεκμηριωμένα ότι δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία και ότι καλύπτονται οι ανάγκες της σχολής. Την έγκριση ακολουθεί η έκδοση πράξης ένταξης στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης από τον κοσμήτορα, η οποία κοινοποιείται στον πρύτανη και το Συμβούλιο του ιδρύματος. Με τον Οργανισμό μπορεί να καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

6. Για την κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα από καθηγητές μερικής απασχόλησης, απαιτείται σχετική άδεια της κοσμητείας, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του πρύτανη.

7. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος ορίζονται οι διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές υποχρεώσεις των καθηγητών πλήρους και μερικής απασχόλησης.

3 comments:

 1. Anonymous9:26 am

  Γιατί 'εξαφανίστηκε' ο όρος πλήρης και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ απασχόληση?

  ReplyDelete
 2. Anonymous9:41 am

  Δηλαδή, οι καθηγητές ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης (βλέπε π.χ. ο κ. καθ. Πανάρετος) ΕΧΕΙ την δυνατότητα να εργάζεται σαν "εντεταλμένος διδασκαλίας" σε 15 ΑΕΙ και 25 ΤΕΙ και να ΑΜΟΙΒΕΤΑΙ για τον κόπο του, παίρνοντας το ψωμί από τις οικογένειες των ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ "εντεταλμένων διδασκαλίας" που, μοιραία, δεν είναι μέλη ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μπορούν να απασχολούνται ΜΟΝΟ με ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ από 1 ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σφύζει δικαιοσύνης το συγκεριμένο άρθρο, ευλογώντας τα γένια των "ακαδημαϊκών" μας! Συγχαρητήρια!

  ReplyDelete
 3. Anonymous12:23 am

  OK το αλλάξατε το συγκεκριμένο στο τελικό σχέδιο νόμου που θα κατατθεί. Επιπλέον, να παρατηρήσω ότι ο αποκλεισμός των -γλυψιματιών- διδακτόρων από τα ιδρύματα που τους τα παρείσχαν επί τριετία σαν εντεταλμένους διδασκαλίας ανοίγει δρόμους για απασχόληση στους διδάκτορες, έστω και άν τα καθηγητικά "φιλαράκια" πάλι αναμένεται να δράσουν δια-ιδρυματικά (βόλεψε τον δικό μου να σου βολέψω τον δικό σου)! Αθάνατη Ελλάδα...

  ReplyDelete