Sunday, June 27, 2010

Το πλαίσιο των προτάσεων για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η αριστεία στα πανεπιστήμια σπανίως επιτυγχάνεται όταν αυτά λειτουργούν κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους.
Αντίθετα, σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις παρατηρεί κανείς ότι τα πανεπιστήμια που βρίσκονται στην κορυφή λειτουργούν ουσιαστικά με πλήρη αυτοτέλεια. Μια άλλη εξ ίσου σημαντική παρατήρηση είναι ότι τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια που διαπρέπουν στηρίζονται λίγο ή καθόλου στην απευθείας κρατική χρηματοδότηση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα όπου η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το κράτος, λογικό είναι να υπάρχει ανάγκη για έλεγχο και κοινωνική λογοδοσία των πανεπιστημίων ώστε ο φορολογούμενος να γνωρίζει αν αξιοποιούνται σωστά τα χρήματά του. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στην ανάγκη εξεύρεσης μιας ισορροπίας μεταξύ της αυτοτέλειας και της κοινωνικής λογοδοσίας.  
 
Η συζήτηση στην Ευρώπη αφορά την εξεύρεση αυτής ακριβώς της ισορροπίας ώστε τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τα αμερικανικά. Οι ειδικοί έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι αυτό θα απαιτήσει 50-60 έτη, αν εν τω μεταξύ δεν προηγηθεί μία ανάδυση της Κίνας.
 
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα περισσότερο για την Ελλάδα. Κοινή είναι η διαπίστωση ότι τα Ελληνικά πανεπιστήμια χρειάζεται να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας για να συμβάλουν στην ανόρθωση της χώρας. Οι απαιτούμενες αλλαγές δεν αφορούν μόνο νομοθετικές ρυθμίσεις. Αφορούν και αλλαγές νοοτροπιών και πρακτικών δεκαετιών. Η κυβέρνηση μπορεί να συμβάλει στην αλλαγή αυτή, προωθώντας τις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές, μετά από δημόσιο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Βασική αρχή λειτουργίας κάθε πανεπιστημίου πρέπει να είναι να παρέχει ισότητα ευκαιριών σε όλους τους Έλληνες πολίτες,  να διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, να προάγει την αριστεία και την κριτική σκέψη, να συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας και να παρέχει τόσο παιδεία όσο και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
 
Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οδηγήθηκε στην πρόταση ενός πλαισίου για τις αναγκαίες αλλαγές, το οποίο ανακοινώθηκε στην σύνοδο των Πρυτάνεων στο Δίον εχθές. 
 
Πυλώνες των αλλαγών είναι:
Η αυτοτέλεια των πανεπιστημίων.
Η αξιολόγηση και η κοινωνική λογοδοσία.
Η διεθνοποίηση της λειτουργίας τους/τόνωση της εξωστρέφειας.
Η σύνδεσή τους με την κοινωνία και την οικονομία και η ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές.
 
Οι κατευθύνσεις στις οποίες θα κινούνται οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν:
 
1. ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Διοίκηση                                    
Ο μέχρι τώρα τρόπος διοίκησης των πανεπιστημίων είναι εσωστρεφής και παρωχημένος. Χρειάζεται απελευθέρωση από τον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους, σύνδεση με την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα και ισόρροπη συμμετοχή όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σωστό επίπεδο.
Είναι πλέον κοινά αποδεκτό σε όλο τον κόσμο ότι η διοίκηση των πανεπιστημίων δεν μπορεί να αφορά μόνο τα ίδια τα πανεπιστήμια. Αυτό μπορεί -και πρέπει- να γίνεται για τα ακαδημαϊκά θέματα. Όμως η διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών και κατευθύνσεων του πανεπιστημίου αφορά ολόκληρη την κοινωνία, η οποία και χρηματοδοτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τα πανεπιστήμια.
Η πρακτική που ακολουθείται πλέον διεθνώς είναι αυτή του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιστημονική και κοινωνική συμμετοχή (κατά τα πρότυπα των καλύτερων πανεπιστημίων στο κόσμο) στο συμβούλιο καθώς και οι αρμοδιότητες του, θα αποτελέσουν στοιχεία του διαλόγου.
 
Οικονομικά
Η πλήρης διαχείριση των Οικονομικών των Πανεπιστήμιων, περιλαμβανομένης της μισθοδοσίας, θα περιέλθει στα ίδια τα πανεπιστήμια. Η χρηματοδότηση από το κράτος θα γίνεται επί τη βάσει προγραμματικών συμφωνιών και θα συναρτάται με μια σειρά από μετρήσιμα στοιχεία (πχ. αριθμό εισακτέων, αριθμό πτυχιούχων, την σχέση μεταξύ των δύο παραπάνω, την απορρόφηση πτυχιούχων από την αγορά εργασίας, επιστημονικό αντικείμενο, ερευνητικές επιδόσεις κλπ).

Κάθε χρόνο, τα πανεπιστήμια θα δημοσιεύουν απολογισμούς καθώς και όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους (αριθμό πτυχιούχων, χρόνο απόκτησης πτυχίου, απολογισμό έρευνας κλπ).
 
Αξιολόγηση
Ανάπτυξη και εδραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης με στόχο την βελτίωση, εξέλιξη και αριστεία του ακαδημαϊκού έργου.
 
Υπηρεσίες προς τον φοιτητή
·        Δημιουργία κάρτα φοιτητή που θα του δίνει πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
·        Παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση κλπ) θα γίνονται αποκλειστικά από τα ίδια τα πανεπιστήμια.
·        Διεύρυνση του συστήματος των φοιτητικών υποτροφιών και δανείων με βάση τις πραγματικές ανάγκες και την απόδοση των φοιτητών
 
2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 
Σπουδές
·        Βασική Ακαδημαϊκή Μονάδα θα είναι Σχολή που θα απονέμει και τα πτυχία με βάση προγράμματα σπουδών. Τα τμήματα θα υφίστανται ως διοικητικές μονάδες συγκεκριμένων    επιστημονικών πεδίων, αλλά όχι ως στεγανές κιβωτοί για το πρόγραμμα σπουδών ενός φοιτητή.
·        Θα υπάρχει συντονισμός των μεταπτυχιακών σπουδών και προγραμμάτων με τρόπο που θα ορίζει το κάθε ίδρυμα στο πλαίσιο της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.
·        Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον διεπιστημονικό χαρακτήρα των προγραμμάτων σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
·        Η εισαγωγή των φοιτητών θα γίνεται σε σχολές. Η κατανομή τους στα προγράμματα σπουδών θα γίνεται μετά από το τέλος του α΄ ακαδημαϊκού έτους, ανάλογα με την επίδοση και τις    προτιμήσεις των φοιτητών, χωρίς να αποκλείεται και η αλλαγή προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη.
·        Η διάρκεια των σπουδών θα καθορίζεται με βάση τις διδακτικές μονάδες (σύστημα ECTS) και όχι τα έτη σπουδών.
·        Θα προωθηθεί αλλαγή του σημερινού συστήματος εξεταστικών περιόδων που έχει μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε εξεταστικό κέντρο.
·        Θα υιοθετηθεί το ψηφιακό  σύγγραμμα  που θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
·        Θα διαμορφωθεί σύστημα πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, το οποίο θα πιστοποιήσει όλα τα υπάρχοντα προγράμματα και οποιαδήποτε άλλα προταθούν στο μέλλον. Το    Υπουργείο Παιδείας δεν θα έχει πλέον εμπλοκή στην δημιουργία των προγραμμάτων αυτών.
·        Θα οργανωθούν κέντρα αριστείας και σε συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων.
·        Θα υπάρξει αναδιάρθρωση του θεσμού της πρακτικής άσκησης και των ευκαιριών εμπειρίας των φοιτητών.
·        Τα προγράμματα δια βίου μάθησης θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των πανεπιστημιακών σπουδών και στοιχείο σύνδεσής τους με τις τοπικές κοινωνίες.
 
Έρευνα
·        Η χρηματοδότηση της έρευνας θα γίνεται με βάση 2 στρατηγικούς πυλώνες: Χρηματοδότηση με βάση εθνικές στρατηγικές (π.χ πράσινη ανάπτυξη), και χρηματοδότηση με  αποκλειστικό στοιχείο την αριστεία.
·        Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά από ξένους κριτές.
·        Σε κάθε περιοχή, θα υπάρχει συντονισμός και συνεργασία των ερευνητικών δραστηριοτήτων μεταξύ των πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων
·        Θα υποστηριχθεί η καινοτόμος επιχειρηματικότητα με χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βασίζονται σε πατέντες και καινοτόμα προγράμματα πανεπιστημιακών εργαστηρίων.
 
  3. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
 
·        Θα ενισχυθούν προγράμματα διεθνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που θα προσελκύουν και ξένους φοιτητές.
·        Η εκλογή των καθηγητών θα γίνεται από διεθνή εκλεκτορικά σώματα. 
·        Θα υπάρχει δυνατότητα εκλογής και ξένων καθηγητών.
·        Θα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης κατοχής καθηγητικής θέσης σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (dual appointments) ώστε οι διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες να    μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους στα ελληνικά πανεπιστήμια χωρίς να υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν την θέση τους.
·        Θα παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης καθηγητικών θέσεων με χορηγία.
·        Θα ενθαρρυνθεί η ίδρυση παραρτημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων σε άλλες χώρες.
·        Θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοσθεί το εθνικό πλαίσιο προσόντων (NQF) κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
 
 
 4. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ   ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ)
 
 Αναπόσπαστο τμήμα των θεσμικών αλλαγών δεν μπορεί παρά να αποτελεί ή με ακαδημαϊκά, κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιστού της χώρας.
Θέμα συζήτησης θα αποτελέσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συμβουλίου σε κάθε περιφέρεια για τον καλύτερο συντονισμό, συνεργασία και εν τέλει αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων όλων των ιδρυμάτων κάθε περιφέρειας (Πανεπιστήμια , ΤΕΙ Ερευνητικά Κέντρα και ΙΕΚ).
 
Οι αλλαγές που προωθούνται θα αλλάξουν πλήρως την εικόνα του πανεπιστημίου. Για να πετύχουν, χρειάζονται την βοήθεια όλων όσων θέλουν να δουν το ελληνικό πανεπιστήμιο να πρωταγωνιστεί διεθνώς.

35 comments:

 1. Anonymous3:49 am

  Αρκεί αυτές οι αλλαγές να ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα και να μην έχουν ως πρότυπο την αμερικάνικη,γιατί θα αποτύχουν σίγουρα.
  Σκεφθήκατε όταν προτείνετε ξένους κριτές, ότι η ελληνική γλώσσα που γράφουν τα βιβλία τους τα περισσότερα ΔΕΠ ιδίως των πνευματικών επιστημών δεν είναι αναγνώσιμη από τους ξένους, ώστε να τους κρίνουν;

  ReplyDelete
 2. Quarkonium5:37 am

  Αγαπητέ κ.Πανάρετε,

  Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Ανώνυμo.
  Δεν ξέρω τα "θα" σε ποιο χρονικό διάστημα αναφέρονται. Όπως όμως έχω γράψει και στο παρελθόν με την υπάρχουσα κατάσταση των ΑΕΙ τα παραπάνω μέτρα δεν νομίζω πως αρκούν για να φέρουν την αλλαγή.
  Η "διεθνοποίηση" για παράδειγμα δεν είναι κάτι που πετυχαίνετε με οποιοδήποτε θεσμικό μέτρο αν δεν υπάρξει στην πράξη αλλαγή νοοτροπίας των διδασκόντων αλλά και παραδοχή των λαθών. Ποιος φοιτητής για παράδειγμα θα έρθει να κάνει μεταπτυχιακό σε μια Νομική σχολή όταν οι καθηγητές "στριμώχνουν" 4 μαθήματα σε μια μέρα για να μπορούν να κάνουν το γραφείο τους στην Αθήνα; (το παράδειγμα δεν είναι τυχαίο).
  Για ποια κοινωνική λογοδοσία μιλάμε τη στιγμή που τα περισσότερα ΑΕΙ δεν παρουσιάζουν ακόμα προυπολογισμό και σκάνδαλα προηγούμενων ετών παραμένουν ατιμώρητα.
  Μην ξεχνάτε τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής πραγματικότητας και τον κομματικό και όχι κρατικό εναγκαλισμό του Πανεπιστημίου. Αναφέρεστε σε συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στη διοίκηση που ως αρχή είναι σωστό αλλά πιστεύω θα οδηγήσει και πάλι σε καθαρά κομματικές επιλογές στη διοίκηση των πανεπιστημίων.

  Συγγνώμη που προτρέχω στην κριτική πριν καν παρουσιάσετε συγκεκριμένα μέτρα.Είναι δεδομένο πως χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα. Πιστεύω όμως πως πριν κάνουμε λόγω για αριστεία θα πρέπει να αναπτύξουμε την έννοια της ακαδημαϊκής ακεραιότητας. Θα πρέπει οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να νοιώθουν ανεξάρτητοι στο έργο της έρευνας και κυρίως της βαθμολόγησης των φοιτητών τους (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).

  Τα παραπάνω δεν εξαρτώνται απόλυτα από το ΥΠΕΠΘ. Σίγουρα στην προσπάθειά σας χρειάζεστε συμμάχους. Μακάρι να τους βρείτε.

  ReplyDelete
 3. Σαν πρωτες σκέψεις προς την σωστή κατευθυνση. Ο διαβολος ομως βρισκεται στη ....λεπτομερια. Αρα σας Πολιτικες αρχες ειναι προς τη σωστη κατευθυνση. Το νομοτεχνικό δια ταυτα....θελει αναγνωσεις οταν διατυπωθει.
  Γενικές Παρατηρησεις.
  1 Διοικηση
  Ποιος το οριζει ??? με ποια προσοντα???? Μπορει να "βαφτισει" ο εκαστοτε Υπουργος "διακεκριμενο επιστημονα"...το κηπουρο του??? θα υπάρχει διεθνες call με περιγραφή καθηκόντων/προσοντων??

  2 Οικονομικα
  "περιλαμβανομένης της μισθοδοσιας". Ποιος την καθορίζει??? Ο εκαστοτε Πρυτανης??? Ο τοτε θα γινει το....ελα να δεις !!! Στο Bonn Univ. πχ υπάρχει ο μισθος που αντιστοιχει στη θεση και προσαυξησεις για διπλωματικες, MSc μαθηματα και thesis καθως και PhD supervision[ στην Ελλαδα με οροφη στο πληθος για να μη γινει ...βιομηχανια!!]. Αναλογα υπαρχει και σε Imperial Oxbridge, UCL αλλα με ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ κανόνες. Το προβλημα που βλεπω ειναι στην εφαρμογή. .....στηνΕλληνικη ηθική πραγματικότητα.

  "μετρησιμα στοιχεια" = Σε αυτα να βασιστει και η αναδιαρθρωση των ΑΕΙ/ΤΕΙ.

  "απολογισμους"
  Πραγματικους ομως. Εχω δει απολογισμους με συνεδρια στο Ανασκελοχορι....να ειναι υψηλου επιπεδου. Επισης ειναι ενδιαφερον οτι πολλοι απο τους Προεδρους/Πρυτανεισ πολλαπλασιαζουν το "ερυνητικο¨" τους εργο ...κατα τη πρυτανική θητεια τους....με τιμιτικα authorship !!!! με αντιστοιχη οικονομική "βοηθεισ" σε οποιον το κανει αυτο !!! Αυτό πως θα το καταπολεμισετε??? Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΗΘΟΣ.....!!!

  3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  Το πιο σηματικο που πρεπει να γινει...ΑΜΕΣΑ. Ο καλος να εχει κινητρο...

  4 ΣΠΟΥΔΕΣ
  Νομιζω οτι το Τμήμα πρεπει να καταργηθει και στη θεση του να μπει το προγραμμα σπουδων της Σχολής. Δεν εχει νοημα υπαρξης.
  Το Προπτυχιακό προγραμμα θα πρεπει να ειναι αν σημαντικό γνωσυικό πεδίο. Αρα "τμηματα" υπερειδικευσης....αλλαζουν.

  "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ"
  Κινητρο να ειναι ΜΟΝΟ ΔιαΙδρυματικα. Την τελευται 10ετια αγοραζονται εξοπλισμοι επι 2 και 3 σε ιδρυματα της Ιδιας πολης απλα και μονο απο μαγαλοιδεατισμο ή μικρομεγαλισμο !!!

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
  Εχει μετατραπει σε μοχλο εξαγορας φοιτητων. Χρειαζετε ριζική αλλαγή. Τωρα ισχυει....Θες να σε εισαι αρεστος στους φοιτητες....παρε την παρκτική και μοιραζε τα λευτα του ΕΠΕΑΕΚ.

  ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ
  Ολα πρως τη σωστη κατευθυνση

  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
  ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΟΥΝ. ΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ [ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ] ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΧ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ [ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ- ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΙΤΕ] ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ[ ΠΧ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Ε[ΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΝΘΩΠΙΣΤΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ].

  ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ....ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ.

  ReplyDelete
 4. Επιπροσθετα....ΤΕΡΜΑ τα επιμίσθια απο ΕΠΕΑΕΚ και αλλα ερευνητικά και "ερευνητικα". Ετσι οι ευρω-κυνηγοι ΔΕΝ θα εχουν κινητρο....αν και ξερω πολλους "καθηγητες" που εκαναν συμβασεις σε μεταπτυχιακους φοιτητες τους και μετα επαιρναν το 50% ....μαυρα!!!
  Παραλληλα τι θα γινει με καθηγητες Μηχανικους-Δικηγορους-ιατρους που εχουν παράλληλη εργασία εκτος ΑΕΙ??? Μηπως πρεπει να ξαναγυρισει το καθεστως ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ????

  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΗΘΙΚΟ.
  Πως θα γινει ο Καθηγητης και ΠΟΛΥ-ΕΠΕΑΕΚ -ΑΡΧΗΣ να μη βαλει το γιο του [ που σπουδαζει στο εξωτερικό, ως διοικητικο στο εργο ΕΠΕΑΕΚ, ή την αδελφη του ????

  ΑΥΤΑ δεν λυνονται με νομους....
  ΤΙ ΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ??/

  ReplyDelete
 5. Anonymous6:27 am

  Αγαπητέ υφυπουργέ,
  Είμαι ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε δημόσιο ΙΕΚ και σας ενημερώνω αν δεν το γνωρίζετε ότι πρόσφατα χωρίς να το αντιληφθεί κανείς από τους εκατοντάδες ωρομισθίους, μας ψαλίδισαν-τε ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ το ποσό που λαμβάνουμε ως ωριαία αντιμισθία. Ενώ είχαμε υπογράψει συμβάσεις με τον ΟΕΕΚ με άλλα ποσά τον περασμένο Σεπτέμβρη και Φλεβάρη, σήμερα μαθαίνουμε ότι αυτές οι αμοιβές δεν ισχύουν αλλά από 01/01/2010 ισχύουν ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ άλλες μειωμένες αμοιβές, παρόλο που στη σύμβασή μας είχαμε συμφωνήσει άλλα με τον ΟΕΕΚ!!! Οι μειώσεις είναι της τάξης του 10%-20% και αναλυτικά φαίνονται εδώ: http://oeek.thess.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=136 Το κράτος για άλλη μια φορά δείχνει πόσο αναξιόπιστα, γελοία και ανάλγητα φέρεται σε ανθρώπους που άλλα υπογράψαμε και άλλα θα πάρουμε (μετά από 2-3 χρόνια καθώς τόσο κάνουμε να πληρωθούμε, χωρίς να ζητάμε τόκους) και δουλεύοντας κάτω από άθλιες συνθήκες με τραγικές υποδομές. Οι περισσότεροι ωρομίσθιοι τρέχουμε από ΙΕΚ σε ΙΕΚ για βιοποριστικούς λόγους και δεν μας περισσεύουν τα χρήματα για να μας τα πάρουν και αναδρομικά με τέτοιο τρόπο!
  Το θέμα είναι σοβαρό και παρακαλώ να απαντήσετε! Η πλειοψηφία των ωρομισθίων δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για αυτή την απάτη!

  Ευχαριστώ,
  ένας ωρομίσθιος εκπαιδευτής δημοσιου ΙΕΚ

  ReplyDelete
 6. Tα περισσότερα ακουγονται καλά, πολύ καλά, too good to be true!

  Δεν καταλαβα γιατί οι reviewers enos grant proposal που γραφεται στα ελληνικά και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα δε θα είναι Έλληνες. Δεν εχει νόημα, δεν εχει συνέπεια αυτη η σκέψη.
  Και ειναι ασυμφορη: αν υποθέσουμε ότι οι κρατικές πηγές χρηματοδοδότησης θα ήθελαν να εχουν εποπτεία της δυναμικής των παν-μίων, της ποιότητας σκέψης και της πρωτοπορίας των ιδέων, με το να δινουν την πρωτογενή σκέψη των επιστημόνων τους σε επιστημονες άλλων χωρών, πολύ απλά και πολύ γρήγορα θα χάσουν την επαφή με τις δυνατότητες της Ελλάδας.

  "Η εκλογή των καθηγητών θα γίνεται από διεθνή εκλεκτορικά σώματα" Ισως βλέπω μια αντιφαση. Ή θα εχει αυτοτέλεια ακαδημαική το παν-μιο ή θα είναι πνευματικά εξαρτώμενο. Δε γίνεται να ισχύουν και τα δύο.
  Το ρουσφέτι και τα κομματικά κριτήρια στις εκλογές των καθηγητών θέλετε να τα αντικαταστήσετε από μια εξισου παράλογη ιδέα.

  Τι εννοείτε με τον όρο "ιδρυση καθηγητικών θέσεων με χορηγία"? Ειναι αντιστοιχο του research professor της Αμερικής? Μακάρι.

  "Χρηματοδότηση της ερευνας με βάση εθνικές στρατηγικές, πχ πράσινη αναπτυξη."
  Προς το παρόν μόνο η πρασινη αναπτυξη "κυκλοφορεί". Δηλαδή μόνο ένα σχέδιο υπάρχει στον οριζοντα...
  Πού ειναι το μακροχρόνιο πλάνο της χώρας για την έρευνα στην υγεία?
  για την επιστημονική προσεγγιση της αρχαιολογίας, με τη χρήση μοντέρνας τεχνολογίας? Καθόμαστε πάνω σ ένα χρυσωρυχείο οστών και αγγείων το οποίο απλώς ξεσκονίζουμε.

  Πού βρισκεται η καταργηση τμημάτων στην οποία ειχατε αναφερθεί παλιότερα? "Κρυμμένη" μέσα στην αναβαθμιση της Σχολής?

  Σας εύχομαι καλή δύναμη!

  ReplyDelete
 7. Anonymous7:12 am

  Το Α κάθε μεταρρύθμισης πρέπει να αρχίσει από την κατάργηση της δύναμης στους φοιτητές. Είτε στο να εκλέγουν διοικητικά όργανα είτε να έχουν τόση δύναμη ψήφων στις γενικές Συνελεύσεις.Αυτό υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια η μεγάλη αιτία της διαφθοράς στα Τμήματα. Ο κάθε ένας που τον εξέλεγαν οι φοιτητές πρόεδρο έταξε έταζε από βαθμούς και μάστερ μέχρι διδακτορικά σκουπίδια.Πολλά τέτοια σκουπίδια έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Έχω δει διδακτορικά σε τμήματα π. χ. παιδαγωγικά ή της Φιλοσοφικής και Θεολογικής που ούτε για εργασία πρωτοετούς φοιτητού δεν αξίζουν. Όταν τα είδα κόντεψα να πάθω κατάθλιψη.
  Μη θεωρηθεί ότι δεν είμαι δημοκρατικός άνθρωπος, αλλά η θλίψη που έχω νιώσει, όντας μέσα στο Πανεπιστήμιο, από τον ετευτελισμό της επιστήμης είναι ανείπωτη.ΔΕΠ που μπορούν να αντισταθούν στον εκάστοτε πρόεδρο που πληρώνει μετά την εκλογή του τις επιταγές του στους φοιτητές είναι μόνο κάποιοι πρωτοβάθμιοι και ελάχιστοι άλλων βαθμίδων με σπονδυλική στήλη.Η ελαστική επιστημονική συνείδηση έχει γίνει κανόνας.Σας παρακαλώ ακόμη και αν κάποια μέτρα φανούν αντιλαικά και έχουν πολιτικό κόστος, κάνετε κάτι να σώσετε την επιστήμη στη χώρα που τη γέννησε με έναν Αριστοτέλη.

  ReplyDelete
 8. Anonymous10:40 am

  @"Ο/Η HB είπε...5:54 πμ",

  Τα Τ.Ε.Ι. είναι Α.Ε.Ι. (ISCED 5A)(Βλέπε Νόμους: 1404/1983, 2916/2001, 3549/2007, 3794/2009).

  ReplyDelete
 9. Quarkonium11:52 am

  @Ανώνυμος 10:40

  Προτείνω να γράφεις: Τα Α.Ε.Ι είναι Α.Ε.Ι (σύμφωνα με τους νόμους που μας παραθέτεις).

  Αλήθεια γιατί άλλοι πρόεδροι Α.Ε.Ι (κατ΄άλλους Τ.Ε.Ι) συναντήθηκαν στην Καλαμάτα και άλλοι πρυτάενεις Α.Ε.Ι στο Λιτόχωρο?

  Υ.Γ. Την καλύτερα μαγκιά την έκαναν πάλι στη Θεσσαλονίκη όπου το ονόμασαν Α.Τ.Ε.Ι (Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα). Προτείνω την υιοθέτηση αυτής της υβριδικής=κοσμοπολίτικης ονομασίας η οποία μας λύνει και από προβλήματα με τους βόρειους γείτονες.

  2) κ.Πανάρετε γιατί δεν ανοίγεται ένα θέμα κάπουα στο μπλογκ σας να γράφουμε αποκλειστικά για τη σχέση ΤΕΙ-ΑΕΙ να τελειώνουμε.

  ReplyDelete
 10. Εχω δεχθεί επανειλημμένα παράπονα ότι πολλά σχόλια δεν είναι σχετικά με την ανάρτηση στην οποία υποβάλλονται, με αποτέλεσμα να κουράζουν τον αναγνώστη και να χάνεται η ουσία του διαλόγου για το θέμα της συγκεκριμμένης ανάρτησης.
  Ως εκ τούτου, παρακαλώ τα σχόλια να υποβάλλονται σε ανάρτηση με την οποία σχετίζονται.
  Επίσης, παρακαλώ να μην υποβάλλονται άλλα σχόλια αντιπαράθεσης Πανεπιστημίων-ΤΕΙ. Οι γνώμες όλων έχουν διατυπωθεί σε όλη τους την έκταση και δεν βλέπω τα ανταγωνιστικά σχόλια να συνεισφέρουν στην ανταλλαγή απόψεων. Αντίθετα, πολλές φορές γίνονται αιτία επιθετικών αντεγκλήσεων.

  ReplyDelete
 11. Quarkonium1:09 pm

  Αγαπητέ κ.Πανάρετε,

  Μήπως θα αναρτηθούν/δημοσιοποιηθούν κάπου και οι εισηγήσεις των πρυτάνεων που συμμετείχαν στη σύνοδο;

  Ευχαριστώ.

  ReplyDelete
 12. Anonymous1:38 pm

  Κύριε Πανάρετε,

  Μια πρόταση για σας: αναγκάσετε όλα τα όργανα των πανεπιστημίων (γενικές συνελεύσεις τμημάτων, συγκλήτους κλπ) να δημοσιεύουν αναγκαστικά τα πρακτικά τους στο διαδίκτυο, αλλιώς όλες οι αποφάσεις τους να είναι άκυρες.

  Σε πολλά Τμήματα κανείς δε λαμβάνει τα πρακτικά των συνελεύσεων. Η πιο αθώα συνέπεια που έχει αυτό είναι ότι κανείς, μετά την πάροδο μερικών ετών, δε θυμάται αν και τι έχει αποφασίσει το Τμήμα κάτι για το τάδε θέμα (αφού φυσικά και δεν κωδικοποιούνται ούτε καν οι αποφάσεις που λαμβάνονται οπότε όλοι στηρίζονται στη συλλογική μνήμη).

  Ομοίως για συνεδριάσεις Συγκλήτου όπου πολλές είναι οι περιπτώσεις που τα πρακτικά δε δημοσιοποιούνται παρά μόνο μετά από άιτηση κάποιου και μόνο στον κάποιο. Γιατί;

  Επίσης καλό θα είναι στη νέα νομοθεσία να υπάρχει πρόβλεψη για συνεδρίαση οργάνων online μια και είναι συνηθέστατο φαινόμενο "αγωνιστές" φοιτητές να διακόπτουν τις συνεδριάσεις για να μην περάσουν αυτά τα οποία δε θέλουν. Αυτό νομίζω θα έδινε μια απλή λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα.

  ReplyDelete
 13. Αγαπητέ κ. Παναρετέ,

  το σχέδιο αλλάγης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρκετά εναρμονισμένο με τη λειτουργία των πανεπιστημίων του εξωτερικού, για αυτό δε θα σχολιάσω τα θετικά του στοιχεία άλλα θα παραθέσω μια σειρά από προσωπικές εμπειρίες που είχα ώστε αν είναι δυνατόν να προβλευτούν στο σχέδιο σας.

  1. Αριστεία
  Στην διάρκεια των βασικών μου σπουδών ήμουν πάντα μέσα στα 6 πρώτα άτομα (βαθμολογηκά) που δικαιούνταν υποτροφία από το τμήμα, την οποία όμως πότε δεν έλαβα, αφού με βάση τη γραμματεία της σχολής δεν την δικαιούμουν. Η μόνιμη κατοικία μου ήταν εντός του ίδιου νομού με το πανεπιστήμιο (συγκεκριμένα η μονιμή κατοικία νομος Θεσσαλονικής και το πανεπιστήμιο ήταν το Αριστοτέλειο). Είναι αρκετά απογοητευτικό για ένα φοιτητή να δικαιούται μια υποτροφία (χρηματική) και να μην τη λαμβάνει γιατί η μονιμή του κατοικία είναι εντός του ίδιου νομού με το πανεπιστήμιο και ανταυτού να λαμβάνει μόνο το χαρτί κατάξης του.

  Αν μπορείτε διορθώστε το, είναι αρκετά απογοητευτικό και η διαδικασία υποβολής αρκετά υποτιμητική για οποιοδήποτε φοιτητή. Τι θα πει να μας παρέχεις τη φορολογική ενημερωτιτά των γονείων σου. Οι γονείς διαβασάν για να λάβουν την υποτροφία ή μήπως εξαγοραστικέ με τα χρήματα τους.

  2. Δοιήκηση
  Πριν απο λίγους μήνες με ρωτήσανε από ελληνικό πανεπιστήμιο πως είναι η διοιηκηση στην Αγγλία
  Για μένα απαραδεκτό να μην γνώρίζουν τα μέλη ΔΕΠ (δεν αναφέρομαι σε όλους) πως λειτουργούν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ιδιαιτερα μάλιστα όταν τους ζητείται να εναρμονιστούν με αυτά στα πλαίσια των συνθηκών της Λισσαβώνας και της Μπολώνιας.

  Το προσπερνάμε αυτό και συνεχίζουμε, όταν τους ανάφερα ότι για παράδειγμα στο τομέα της εκπαίδευσης υπάρχει κεντρική ομάδα διδασκαλίας και μάθησης στη Σχολή και επιμέρους στα τμήματα για να συνεργάζονται ώστε να προωθήσουν νέες μεθόδους και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δομές η απάντηση τους ήταν καταλέξη σιγά μην γίνουν αυτά στην Ελλάδα, ούτε σε δέκα χρόνια.

  Τη δυσκολία μπορεί να παρουσιάζει μια τέτοια δομή, συγνώμη αδυνατό να καταλάβω!!!

  3. Έχετε κάνει πολύ λόγο στο σχέδιο σας για τα άτομα που προέρχονται από το εξωτερικό. Εδώ υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση πάλι από προσωπική μου πείρα μετά και από συνομιλία που είχα με άτομο που κατέχει θέση σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αλλά έγινε δεκτός/η και σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
  Μου είπε ότι θέλει να πάει στην Ελλάδα για να αράξει...Αίσχος!!! λυπάμαι που το αναφέρω αλλά σίγουρα δε θα είναι ο μόνος/η και σίγουρα η εντύπωση αυτή δόθηκε από τα ίδια τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Ας κάνει επομένως ο καθένας την αυτοκριτική του.

  Προσοχή επομένως στα κριτήριο των ατόμων που θα συνεισφέρουν, χώρις όμως να διαχωρίζετε η θέση τους από τα άτομα του ελληνικού πανεπιστημίου.

  Εδώ θα συμφωνήσω με κάποιο/α από το blog σας που αναφέρει ότι το ήθος θα επρεπε να διακρίνει την πανεπιστημιακή κοινότητα.

  Και εδώ βέβαια υπάρχει μεγάλη συζήτηση γύρω και από τα κριτήρια αξιολόγησης των πανεπιστημιακων και όχι μόνο.

  Το σχέδιο σας φαίνεται ιδιαιτερα λογικό και θέλω να ελπίζω ότι με τη συνδρομή όλων (πανεπιστημιακών και μη) θα τεθεί σε λειτουργία.

  Είναι ιδιαιτερα σημαντικό το τμήμα της συνδεσης του πανεπιστημιού με τις εταιρείες.

  Με εκτίμηση
  Μαρια

  ReplyDelete
 14. Anonymous7:10 am

  Μερικές προτάσεις για ένα νέο σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Οι σχολές καθορίζουν τον αριθμό εισακταίων και τον τρόπο εισαγωγής.
  Η σχολές καθαρίζουν τα μαθήματα και τους αντίστοιχους συντελεστές.
  Π.χ το Φυσικό Αθηνών ζητάει Φυσική και Μαθηματικά με συντελεστές 3 και 2 αντίστοιχα.
  Όλα τα ομοειδή τμήματα απαιτούν τα ίδια μαθήματα με τους ίδιους αντίστοιχους συντελεστές. Π.χ όλα τα Φυσικά Τμήματα ζητάνε Φυσική και Μαθηματικά με συντελεστές 3 και 2 αντίστοιχα.
  Η κάθε σχολή ορίζει 2 έως 4 μαθήματα
  Οι υποψήφιοι να εξετάζονται σε όλη τη διδασκόμενη ύλη του Λυκείου και όχι σε ένα συγκριμένο βιβλίο όπως γίνεται σήμερα .
  Καταργούνται οι κατευθύνσεις. Έτσι το σύστημα γίνεται πιο ευέλικτο σε σχέση με τις απαιτήσεις των υποψηφίων. Π.χ οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα έπρεπε να εξετάζονται σε Γλώσσα , Ιστορία , Μαθηματικά και Στοιχεία Φυσικών Επιστημών (Φυσική , Χημεία , Βιολογία , Γεωγραφία). Το σύστημα των κατευθύνσεων δεν επιτρέπει τέτοιους συνδυασμούς.
  Υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής που θα επιλέγει ο κάθε μαθητής ανάλογα με τις σχολές που διεκδικεί.
  Σε κάθε σχολή θα οδηγούνται οι υποψήφιοι με ένα μοναδικό συνδυασμό αριθμό μαθημάτων . Να σταματήσει επιτέλους το παράλογο να εισάγονται στη ίδια σχολή εξεταζόμενοι σε τελείως διαφορετικά μαθήματα. Π.χ σε τμήματα πληροφορικής , Μαθηματικών , Παιδαγωγικών κλπ μπορείς να περάσεις και από τη θεωρητική και από τη τεχνολογική και από τη θετική κατεύθυνση. Η απορία μου είναι πώς ένας τόσος ακραίος παραλογισμός του συστήματος δεν έχει καταργηθεί τόσα χρόνια.

  ReplyDelete
 15. Anonymous12:32 am

  Οι πιο πολοι,οπως βλεπω και εδω,μιλανε και φωναζουν,για τα Παν/μια,χωρις να στεκονται στο για ποιους ειναι αυτα τα Παν/μια;
  Για τα "μπαζα",που βαζουν,με τις φοβερα εξυπνες και πρωτοτυπες εξετασεις,ωστε να μπαινουν ν+1,οπου ν οι προσερχομενοι στις εξετασεις αυτες;
  Και που μετά,κολλανε μεσα στα ετη,και δε μπορουν να τελειωσουν και να παρουν πτυχιο;
  Ο κ. Παναρετος,τα ξερει ολα αυτα,αλλα ειναι πολιτικο προσωπο,και γι αυτο,δεν τα αγγιζει,γιατι κανουν τζιζ.
  Ελπιζω ομως,οτι επειδη ουδεν κακον,αμιγες καλου,η οικονομικη κριση,στην οποιαν ταχεως βαδιζομεν,θα τα παρασυρει ολα αυτα,και θα αναγκασει τους διαφορους γονεις,να σταματησουν την επιδοτηση των καμαριων τους,για να μπουν σε καποιο Παν/μιο της συμφορας,Ελληνικο η ξενο,και ετσι το προβλημα αυτο,θα λυθει απο μονο του.
  Οπως ολα τα σοβαρα προβληματα στην Ελλαδα εξ αλλου.Ετσι δεν ειναι;

  ReplyDelete
 16. Anonymous12:35 am

  Επειδη τα εκπαιδευτικα θεματα ειναι εκατονταδες και στις 3 βαθμιδες, θα μπορουσατε, για να αποφυγετε ασχετα σχολια, να εχετε χωρο και για θεματα ποικιλης υλης, ανεξαρτητα απο συγκεκριμενα θεματα που επιλεγετε. Ετσι το μπλογκ θα ηταν ΒΗΜΑ για διαφορες αλλες τοποθετησεις/ερωτησεις/παραπονα/προτασεις.ju

  ReplyDelete
 17. Anonymous2:40 am

  Αγαπητέ Κε Παναρετε.

  Λετε "Η πρακτική που ακολουθείται πλέον διεθνώς είναι αυτή του Συμβουλίου Διοίκησης. Η επιστημονική και κοινωνική συμμετοχή (κατά τα πρότυπα των καλύτερων πανεπιστημίων στο κόσμο) στο συμβούλιο καθώς και οι αρμοδιότητες του, θα αποτελέσουν στοιχεία του διαλόγου."

  ΣΩΣΤΑ....απλα πως θα εφαρμοστει?? Βαζοντας τον Δημαρχο, το μητροπολιτη και τον αποτυχοντα Βουλευτη /πολιτευτη του νομου ??? [ ΟΠΩΣ στη ΔΕ Παν. Δ. Μακεδονιας]??
  Η οριζοντας τους κομματικους συνδικαλιστες [ Βλεπε ΔΟΑΤΑΠ κλπ}.

  Αν αυτα γινονται [ οσο και εαν ενδεχομενα ΔΕΝ εχετε 100% την ευθυνη] ΤΩΡΑ....δηλαδη αν ελθουν χειροτεροι...ΤΙ ΕΧΕΙ να ΓΙΝΕΙ???

  Επειδη εχουμε καει...προσεχουμε !!!

  ReplyDelete
 18. Anonymous4:55 am

  Κύριε Υπουργέ σας στέλνω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Ερευνας, Τεχνολογίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας κ. Χοσέ Μαριάνο Γκάγκο,στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
  Παρά πολλά από αυτό που λέει δυστυχώς οι Πολιτικοί αυτής της Χώρας δεν έχουν τη δύναμη να τα υποστηρίξουν με λόγια και έργα.

  Ο κ. Γκάγκο είναι θεωρητικός φυσικός, καθηγητής στο Ανώτατο Τεχνικό Ινστιτούτο της Πορτογαλίας και πρώην στέλεχος του διάσημου ευρωπαϊκού ερευνητικού κέντρου CERN. Στα φοιτητικά του χρόνια υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία στον αγώνα κατά του δικτατορικού καθεστώτος του Σαλαζάρ, από το οποίο και εξορίστηκε. Τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται ενεργά με τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση.

  – Εν μέσω οικονομικής κρίσης, με ποιο τρόπο οι κυβερνήσεις των κρατών μπορούν να συνδυάσουν τον στόχο για ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εξοικονόμηση πόρων;

  – Η κρίση είναι μια μοναδική ευκαιρία για αναμόρφωση. Τα υπερβολικά πολλά ιδρύματα, το χαλαρό σύστημα διοίκησής τους, η απουσία ανεξάρτητης αξιολόγησης και πιστοποίησης των ΑΕΙ και της έρευνας είναι συνήθη φαινόμενα σε πολλά ΑΕΙ. Ομως, η επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη. Στην Πορτογαλία η χρηματοδότηση είναι κυρίως κρατική. Οι φοιτητές πληρώνουν δίδακτρα που δεν ξεπερνούν το 13% των εσόδων των ΑΕΙ. Τα ΑΕΙ ενθαρρύνονται να προσελκύουν πόρους από άλλες πηγές (έρευνα, υπηρεσίες). Τα ΑΕΙ που προσελκύουν ανταγωνιστικούς πόρους πάνω από το 50% των συνολικών πόρων, αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία.

  – Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα «διαρροής μυαλών» προς τις ισχυρότερες οικονομικά χώρες. Εχετε αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα; Με ποια στρατηγική η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί;

  – Για την αντιμετώπιση της «διαρροής μυαλών» απαραίτητη είναι η ανάπτυξη της έρευνας. Οι επιστήμονες πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι η δημόσια χρηματοδότηση δίνεται με κριτήρια αριστείας. Εάν πιστεύουν ότι επικρατεί η αναξιοκρατία, τότε φυσικό είναι να φύγουν από τη χώρα. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνονται οι νέοι ερευνητές μέσω υποτροφιών που δίνονται με αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια. Ταυτόχρονα, και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας.

  «Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι απειλή»

  – Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ΑΕΙ από ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες -κυρίως τη Βρετανία- τα οποία συνεργάζονται με ελληνικά ιδιωτικά κολέγια μέσω συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise). Στην Πορτογαλία έχετε την ίδια κατάσταση; Ποιος είναι ο κίνδυνος να πληγεί η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση;

  – Στην Πορτογαλία απαγορεύεται το franchising στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ομως έχει θεσμοθετηθεί η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των ιδιωτικών ΑΕΙ γίνεται με τους όρους των δημοσίων. Τα τελευταία χρόνια αφαιρέσαμε την άδεια από τρία ιδιωτικά ΑΕΙ. Η ιδιωτική εκπαίδευση δεν είναι απειλή για τη δημόσια. Αρνητικό είναι όταν ένα πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό, δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο του.

  Πανεπιστημιακό άσυλο

  – Υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο στην Πορτογαλία; Πώς διασφαλίζετε την προστασία της ελευθερίας των ιδεών;

  – Ημουν αρχηγός φοιτητικής παράταξης και γνωρίζω καλά τη σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την υποχρέωση προστασίας της. Ωστόσο, η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν σημαίνει προστασία της μετριότητας, απόρριψη των μεταρρυθμίσεων ή υπόθαλψη εγκληματικών ενεργειών. Σε κάθε δημοκρατική χώρα οι πανεπιστημιακές αρχές σε συνεργασία με την αστυνομία έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία και την ασφάλεια στους χώρους των ΑΕΙ. Οι πανεπιστημιακές αρχές που αποτυγχάνουν να εμποδίσουν εγκληματικές ενέργειες, όπως η καταστροφή δημόσιας περιουσίας, και που απέτυχαν να ζητήσουν εξωτερική βοήθεια, μπορεί να θεωρηθούν νομικά συνυπεύθυνες για τις ζημιές.
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_29/06/2010_406307

  ReplyDelete
 19. Ευχαριστώ.
  Τον γνωρίζω χρόνια, όπως και την δουλειά που έχει κάνει.
  Η απομάκρυνση από την εσωστρέφεια είναι ένα από τα ζητούμενα των αλλαγών.

  ReplyDelete
 20. Anonymous5:53 am

  "Τα ΑΕΙ θα μπορούν να ιδρύουν παραρτήματα σε άλλες χώρες. "

  Δηλαδή θα μπορούν να ανοίγουν παραρτήματα στο εξωτερικό τα οποία φυσικά θα απαιτούμε να θεωρούνται πανεπιστήμια, ενώ τα αντίστοιχα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι «κατωτάτης υποστάθμης».

  Με μία λέξη: Καταπληκτικό!

  ReplyDelete
 21. Anonymous3:40 am

  Καλημερα Κε Παναρετε
  Μηπως θα ηταν φρονημο να ΠΑΓΩΣΟΥΝ οι προκυρήξεις ΔΕΠ/ΕΠ στα πανεπιστημια και ΤΕΙ της χωρας μέχρι τελος του χρονου...που θα εχουμε νεο νομο ??? Μιας και χρήματα για μισθους δεν υπάρχουν...αφετέρου..... με το φόβο οτι ο νέος νομος θα ειναι πιο "αξιοκρατικος" σε σχεση με τα εκλεκτορικα....γινετε το ελα να δεις. Σε μεγαλο περιφερειακο νησιωτικό ΤΕΙ προεδρος Τμήματος [στα ΤΕΙ υπαρχει ο κακοηχος ορος προισταμενος...που ξεμεινε απο τοτε που τα ΤΕΙ ηταν Δημοσιες Τεχνικες Σχολες], εκλεχθηκε με την υποσχεση οτι....θα πιεσει να βγει η προκυρηξη για τον εκλεκτο ενος Τομεα [ αναπληρωτης ....με 2 δημοσιευσεις !! αφου δεν μπορει να γινει επικουρος οπου ο νομος οριζει ΡΗΤΑ 3 σαν ελαχιστο.]

  ΕΥΤΕΛΙΖΟΝΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ...ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ....ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ.

  ReplyDelete
 22. prytanis9:26 am

  Η Βουλή κατόπιν εισήγησης του Υπουργού ....... επέλεξε ........τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ανακοίνωσε το υπουργείο.

  Την επιλογή των τεσσάρων μελών έκανε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με βάση τα βιογραφικά που κατατέθηκαν μετά από προκήρυξη στον ελληνικό και ξένο Τύπο και αξιολογήθηκαν βάσει κριτηρίων που έθετε ο νόμος.~~~~~

  NA ENAS ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ" ΑΕΙ !!!
  Προκήρυξη στον ελληνικό και ξένο Τύπο και αξιολογήση βάσει κριτηρίων που θα θετει ο νόμος απο ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ - ΜΕ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.

  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑ ΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ....

  αλλα σιγα που θα γινει κατι τετοιο...αφου συνομιλητες του υπουργειου ειναι ολοι αυτοι που με τον ενα ή αλλο τροπο ειναι συμβοθλοι σασ.

  Αληθεια με ποιο τροπο νομιμοποιουνται οι Συνοδοι???

  περα απο την κοματικη υποστηριξη κατα την εκλογη του πρυτανη !!!!

  ReplyDelete
 23. Anonymous12:18 pm

  κε Υπουργέ,
  είναι εξαιρετικά σημαντικό ερευνητικές ομάδες αριστείας (με βάση Ευρωπαϊκά projects) που έχουν φτιαχθεί με κόπο τα τελευταία χρόνια στα ΤΕΙ από επιστήμονες που ήρθαν από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού να μην καταστραφούν με τις συγχωνεύσεις. Θέλει τεράστια προσοχή η ένταξη νέων καθηγητών των ΤΕΙ της χώρας στα νέα σχήματα. Υπάρχει ομάδα σε ΤΕΙ της χώρας που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε πρόγραμμα τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας του Ευρωπαϊκού οδικού χάρτη και μάλιστα πρόσφατα κλήθηκε να το παρουσιάσει στην Ειδική επιτροπή της Βουλής. Υπάρχουν άλλες ομάδες στα ΤΕΙ με σημαντικότατο (με διεθνή κριτήρια) ερευνητικό έργο σε επιστημονικές περιοχές της πράσινης ανάπτυξης, της γεωπληροφορικής και σεισμολογίας, της εφαρμοσμένης πληροφορικής, της γεωπονίας και των ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών διατάξεων. Τα νέα σχήματα πρέπει να προέλθουν από αξιολογήσεις και όχι από "επίπεδες" διατάξεις καρατομήσεων ή αναβαθμίσεων. Κρίση κατά περίπτωση από διεθνείς επιτροπές!
  κε Υφυπουργέ, πολλές φορές στα Ελληνικά Πανεπιστημιακά υπάρχουν δομές που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των νέων ιδεών και ανθρώπων (υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που εκλέκτηκαν σε Πανεπιστήμια της χώρας και έφυγαν εθελούσια λόγω της κατάστασης). Από την άλλη πολλοί βρήκαν παρθένο έδαφος στα ΤΕΙ, πίστεψαν στην ανωτατοποίησή τους και δημιούργησαν εκεί δομές που ηγούνται σε επιστημονικούς τομείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΠΡΟΣΟΧΗ μην διαλυθούν εξ ων συνετέθησαν. Οι επιστήμονες δεν θα χάσουν γιατί υπάρχει για αυτούς πλειάδα πανεπιστημίων στο εξωτερικό που τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες. Θα χάσει ξανά η χώρα και τα Ελληνικά ΑΕΙ.
  Παρακαλώ πολύ απαντήστε μου

  ReplyDelete
 24. Anonymous3:33 pm

  κ. Πανάρετε,
  δε μπορώ να διανοηθώ τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δοθεί πλήρης αυτοτέλεια στα ΑΕΙ χωρίς έλεγχο από το Υπουργείο! Ένα καθόλου απίθανο σενάριο είναι το εξής: η λέξη "αυτοτέλεια" θα μπορούσε να ερμηνευτεί από ορισμένα εκλεγμένα με "δημοκρατικό" τρόπο (μεγάλο αγκάθι το θέμα των φοιτητών...) όργανα διοίκησης ως "δικαίωμα καταστρατήγησης υπαρχόντων νόμων και διαδικασιών". Η αυτοτέλεια θα μπορούσε να είναι λειτουργικά αντικειμενική εάν υφίσταται στα όργανα διοίκησης και ο "θεσμός" της αντιπολίτευσης όπως ισχύει και στην πολιτική, έστω και ως μία ελαχιστότατη μειοψηφία. Δεν είναι δυνατό να αποφασίζει μία ομάδα η οποία ψηφίστηκε από το 51% των μελών ΔΕΠ/ΕΠ για το 100% αυτών, με –πιθανώς-ευνοϊκές αποφάσεις βέβαια γα το 51% και δυσμενείς για το υπόλοιπο 49%, δεδομένης της αδιαφάνειας που υπάρχει στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων.
  (Υ.Σ. Τα νούμερα είναι εικονικά και χρησιμοποιήθηκαν μόνο για αναδειχθεί το πρόβλημα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά γεγονότα είναι εντελώς τυχαία.)

  ReplyDelete
 25. tasos karkantzelis2:01 am

  Δυστυχώς νοιώθω πολύ μόνος εδώ μέσα να συζητάω σαν γονιός ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με εκπαιδευτικούς.
  Είναι όμως απόδειξη του μεγάλου λάθους που κάνετε στους όποιους σχεδιασμούς σας στο υπουργείο.
  Απο την μιά έχετε τους άμεσα ωφελούμενους (γονείς, μαθητές) που όμως είναι ανοργάνωτοι και δυστυχώς αδιάφοροι. Απο την άλλη έχετε τους άμεσα ή εμμεσα επιρεαζόμενους εκπαιδευτικούς κάθε κατηγορίας.
  Οι δεύτεροι έχουν άμεση, αν και όχι πλήρη, ενημέρωση για κάθε αλλαγή και κάθε σημείο που μπορεί να τους θίξει. Και φυσικά αντιδρούν ανάλογα.
  Οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουμε κάν οτι γίνεται αυτή η συζήτηση, ποσο μάλλον τι αφορά.
  Αρα δεν μπορούμε να στηρίξουμε ή να πιέσουμε για την εφαρμογή αυτών των μετρων.
  Πρέπει να ετοιμάσετε μια στρατηγική που να φέρει στο πλευρό σας όλες εκείνες τις ομάδες (γονείς, νεολαία, οικονομία) που πραγματικά ενδιαφέρονται και αναγνωρίζουν τον ρόλο της παιδείας στην εξέλιξη της χώρας.
  Χωρίς αυτές τις συμμαχίες, ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ στην εκπαιδευτική κοινότητα θα δούν πέρα απο την μύτη τους και θα δεχτούν να μπουν στο μακρύ ταξίδι της αλλαγής νοοτροπίας.

  ReplyDelete
 26. Το θέμα που θέτετε, είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα στην άσκηση πολιτικής στην εκπαίδευση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

  Οι γονείς και οι μαθητές δεν είναι εύκολο να παρακολουθούν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια επί μέρους ρύθμιση. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί, επειδή οι όποιες ρυθμίσεις αφορούν το σύνολο της επαγγελματικής τους ζωής, γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, προωθούν τις πολιτικές εκείνες που βελτιώνουν το εργασιακό τους καθεστώς.

  Από το άλλο μέρος, τα ΜΜΕ, λόγω της ανάγκης απλούστευσης των θεμάτων, δεν μπαίνουν στις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων και στις επιπτώσεις τους αλλά τις αντιμετωπίζουν επιφανειακά.

  Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που επιμένω στην χρήση του μπλογκ και έχω προσπαθήσει να προσελκύσω την συμμετοχή μαθητών και γονέων στον διάλογο που αναπτύσσεται. Οχι με μεγάλη επιτυχία βέβαια όπως έχω αναγνωρίσει και στο παρελθόν.

  ReplyDelete
 27. Quarkonium9:26 am

  Αγαπητέ κ.Πανάρετε,

  Το θέμα που θέτει ο Ανώνυμος στο 3:40 είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κάνετε κάτι άμεσα καθώς κάθε τέτοια πρόσληψη σημαίνει αναπαραγωγή ενός στρεβλού συστήματος για ακόμα 20 χρόνια.
  Είναι μια κρίσιμη στιγμή και είναι κρίμα να χαθεί και άλλος χρόνος.

  Η περίπτωση που αναφέρεται είναι μια από τις κυριολεκτικά δεκάδες που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη.

  Υ.Γ. Αν και ξεφεύγω από το θέμα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το θέμα των εκπαιδευτικών αδειών. Έχω ρωτήσει και παλαιότερα με ποιο κριτήριο το ΥΠΕΠθ δίνει εκπαιδευτική άδεια σε έναν φυσικό να μετεκπαιδευτεί στη θεολογία ή σε μια απόφοιτο Γερμανική Φιλολογίας στην Ποιμαντική. Υπάρχει λόγος τέτοιας κατασπατάλησης πόρων τη στιγμή που περικόπτονται δώρα σε συντάξεις των 400 και 500 ευρώ (από προσωπική πείρα).

  ReplyDelete
 28. Μερικές απαντήσεις σε σχόλια που έχουν ήδη αναρτηθεί:

  @3:49pm
  Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει να ανταποκρίνονται στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί πρέπει να εφευρίσκουμε μία ελληνική πραγματικότητα πού είναι απαραίτητο να διαφέρει από τον τρόπο που λειτουργούν τα πανεπιστήμια διεθνώς; Μάλιστα σας παραπέμπω στον υπότιτλο του blog μου περί ελληνικής πραγματικότητας.

  @quarkonium
  Η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια θα αλλάξει μόνο αν αλλάξουν οι βασικές δομές λειτουργίας τους. Αν περιμένουμε να διορθωθούν πρώτα τα κακώς κείμενα, δεν έχουμε ελπίδες. Και εδώ είναι που χρειάζονται οι σύμμαχοι. Όλοι εκείνοι που θέλουν να δουν ή να εργάζονται σε ένα διαφορετικό πανεπιστήμιο που θα έχει όλα τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία.

  @HB
  1.Διοίκηση: Και βέβαια είναι ουσιαστικό το ποιός ορίζει τη διοίκηση. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις διεθνώς. Είναι ένα από τα θέματα που θα αποτελέσουν μέρος του διαλόγου.
  Οικονομικά: Σε πρώτη φάση αναφερόμαστε στην μεταφορά της μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του πανεπιστημίου στα ίδια τα πανεπιστήμια. Αυτό θα επιτρέψει στα πανεπιστήμια να αξιολογήσουν καλύτερα τις ανάγκες του και να μη ζητούν διαρκώς νέες θέσεις ΔΕΠ, απλά και μόνο γιατί αυτές είναι διαθέσιμες παρ’ ότι σε πολλά από τα τμήματα υπάρχει υπερκορεσμός προσωπικού.
  -Η διαφοροποίηση μισθών είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
  -Και βέβαια πρέπει οι απολογισμοί να είναι αξιόπιστοι. Συμφωνούμε επίσης ότι η παιδεία είναι πάνω απ’ όλα ήθος. Αυτό όμως δεν διαμορφώνεται με νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Είναι μέρος μιας μακρόχρονης εσωτερικής διαδικασίας των πανεπιστημίων. Η νοοτροπία δυστυχώς δεν επιβάλλεται δια νόμου, διαμορφώνεται με τον καιρό στο κατάλληλο πλαίσιο.
  -Τα κέντρα αριστείας θα είναι και διεπιστημονικά και δεν θα έχουν αναφορά σε ένα μόνο συγκεκριμένο τμήμα ή πανεπιστήμιο.
  -Συμφωνώ ότι η πρακτική άσκηση δεν έχει επιτύχει τους στόχους της. Γι αυτό είναι αναγκαίο να αλλάξει.
  Χωροταξικό:
  Όπως ελέχθη και στις ανακοινώσεις ένα από τα ενδεχόμενα που θα συζητηθούν θα είναι η κεντρική διοίκηση ανά γεωγραφική περιοχή που θα περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ιδρύματα. Αυτή είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. University of California system, University of London, ETH domain στην Ελβετία). Είναι κι αυτό ένα από τα θέματα προς διαβούλευση.

  @ΣΠ
  Οι προτάσεις θα πρέπει να γράφονται στα αγγλικά και να αξιολογούνται στο εξωτερικό. Ο λόγος δεν είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στους εσωτερικούς αξιολογητές. Μια μικρή χώρα όμως πρέπει να έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία για την ποιότητα των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτήν. Πολλές χώρες εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Η Πορτογαλία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα διεθνή εκλεκτορικά σώματα δεν αντιφάσκουν με την αυτοτέλεια των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

  @Ανώνυμος@7.12pm
  H σύνθεση των οργάνων διοίκησης και ο τρόπος επιλογής τους είναι ένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν την διαβούλευση.

  @Maria Limniou
  -Βρίσκω δικαιολογημένο το παράπονο για την (μη) παροχή υποτροφίας.
  -Η «προσαρμογή» των καθηγητών που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό και εκλέγονται στην Ελλάδα είναι γνωστή. Στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων θα βοηθήσει η εισαγωγή της πρακτικής των διπλών διορισμών (dual appointments).

  ReplyDelete
 29. Quarkonium1:05 am

  Συμφωνώ απόλυτα πως πρέπει να αλλάξουν οι βασικές δομές και νομίζω πως εκεί βρίσκεται και η ουσία της πολιτικής.
  Όπως όμως θα γνωρίζετε υπάρχει και μια διαλεκτική μεταξύ δομών και φορέων-δραστών που τις ενσαρκώνουν. Επομένως είναι σημαντικό να σκεφτούμε και πως μπορεί να υπάρξει μια ανανέωση του προσωπικού των πανεπιστημίων ή τέλος πάντων ποιοι είναι αυτοί οι φορείς.
  Προσωπικά πιστεύω πως στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά μέτρα στα οποία ο νομοθέτης κινείται με αρκετή σοφία και τα οποία δυστυχώς εφαρμόζονται διαστρεβλωμένα (εξ'ου και τα κακώς κείμενα).
  Τέλος, να διευκρινίσω πως δεν θέλω να μηδενίσω κάποια προσπάθεια πριν καν ξεκινήσει. Αντιθέτως ζητάω πιο τολμηρές πολιτικές λύσεις σε προβλήματα που αρκετά γράφοντες σε αυτό το ιστολόγιο έχουν επισημάνει.

  ReplyDelete
 30. Quarkonium1:13 am

  Συγγνώμη που επανέρχομαι αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι. Υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα στις Κυριακάτικες εφημερίδες γύρω από την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στην Θεσσαλονίκη και τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει.
  Νομίζω πριν νομοθετήσει θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί μια τέτοια προσπάθεια έπεσε στο κενό, δεν συνέβαλλε στο να δημιουργηθεί ένα διεθνές κέντρο αριστείας κ.τ.λ.
  Αυτή είναι η "ελληνική πραγματικότητα" που θα συμφωνήσω με τον Ανώνυμο πως πρέπει να μελετήσετε ως case study. Μακάρι να ήταν μόνο στο μυαλό μας (και μακάρι να είχα και εγώ το μισθό του προέδρου της αντί για τα 400!).
  Συγχωρέστε με για την παρέμβαση.

  ReplyDelete
 31. paralogo ???8:01 am

  Αγαπητε Κε Παναρετε.
  Επειδή βιώνω την πλήρη σύγχυση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας αλλά και διαδικασίες όπου η κάθε υπάλληλος ερμηνεύει το νόμο…όπως αυτή τον αντιλαμβάνεται, θα παρακαλούσα μια απάντηση [εάν είναι δυνατό [ στο παρακάτω.

  «Έστω ότι υπάρχει άρθρο στο Νόμο 1268 που ρυθμίζει θέμα μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και επ’ αυτού υπάρχει γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους [ΝΣΚ] , δεκτή από το Υπουργείο, που εφαρμόζετε συνεχώς για τα ΔΕΠ τα τελευταία 15 χρόνια. Με νόμο του 2009 η διάταξη αυτή μεταφέρεται αυτολεξεί και για τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ. Είναι δυνατόν να εφαρμόζεται ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ???»
  Η απλή λογική λέει Όχι. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης ΤΕΙ του υπουργείου σας λένε [προφορικά], ότι δεν γνωρίζουν τι λέει το ΝΣΚ και ότι λέει αφορά το ΔΕΠ και όχι το ΕΠ !!! άρα «νομικό κενό» επί του ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΝΟΜΟΥ !!!!

  Ερώτημα …..Πόσο θέλουν να μας Τρελάνουν ????


  Στη διαθεση σας για λεπτομερειες...

  ReplyDelete
 32. paralogo ???10:10 am

  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΩ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΣΤΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ......

  ReplyDelete
 33. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας απασχολήσω για να επισημάνω μιαν αντινομία στις δηλώσεις του Υπουργείου για το νέο Πανεπιστήμιο και στις διοικητικές σας πράξεις.
  Μια από τις καινοτομίες που πολύ σωστά προτείνετε, είναι η καθιέρωση του ψηφιακού συγγράμματος που θα είναι δωρεάν διαθέσιμο από το διαδίκτυο.
  (Αυτό αναφέρεται σε δελτίο τύπου στις 27-6-2010 με τίτλο: "Το πλαίσιο των προτάσεων για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια" στην ενότητα: 2. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. [...]: Θα υιοθετηθεί το ψηφιακό σύγγραμμα που θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο.")

  Πρόταση εξαιρετική αλλά και οικονομική καθώς θα μειωθεί το τεράστιο κόστος των δωρεάν συγγραμμάτων που κατά την άποψή μου είναι "πεταμένα λεφτά" την στιγμή που θα μπορούσαν να δαπανηθούν για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών το υλικό των οποίων είναι κτήμα όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας και όχι μόνο.

  Ωστόσο, από την άλλη, σε πρόσφατη απόφασή σας προβλέπεται ότι:
  Φ.1/76244 /Β3/ 30-6-2010
  Αρθρο 4.
  2. Τα κλασσικά κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής, Λατινικής, Βυζαντινής και Νεοελληνικής Γραμματείας, κώδικες, άτλαντες, λεξικά, λευκώματα, παρτιτούρες, εργαστηριακά βοηθήματα και άλλα διδακτικά βοηθήματα αποτελούν συμπλήρωμα των προτεινομένων διδακτικών συγγραμμάτων, για τα οποία ο φοιτητής ή σπουδαστής έχει σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δικαίωμα παραλαβής, εφόσον υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση της Γ.Σ. του Τομέα και απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών.
  Βλ αποφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/76244 /Β3/ 30-6-2010

  Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί πρέπει στα μαθήματα των Αρχαίων ελληνικών ή λατινικών ή της βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας (για να αναφερθώ μόνο στα αντικείμενα που κατέχω ως πτυχιούχος Φιλόλογος) οι φοιτητές να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν 2 εγχειρίδια (ένα κύριο και ένα "συμπλήρωμα" με τα πρωτότυπα κλασσικά κείμενα όπως προκύπτει από την παραπάνω απόφαση) την στιγμή που τα περισσότερα από αυτά τα κλασσικα κείμενα κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, όχι σε ιστοσελίδες της κυρά-Μαριορής αλλά από σοβαρότατα ερευνητικά προγράμματα ξένων πανεπιστημίων. Ενδεικτικά σας υποδεικνύω την εξαιρετική συγκέντρωση κειμένων της ελληνικής και λατινικής γραμματείας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Περσέας» του Πανεπιστημίου Tufts (http://www.perseus.tufts.edu) καθώς και τον Thesaurus Linguae Graecae, την αντίστοιχη προσπάθεια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Irvine που διατίθεται σε έκδοση ιστοτόπου αλλά και ψηφιακού δίσκου που περιλαμβάνει και κείμενα της βυζαντινής γραμματείας.
  Θα μπορούσα να συνεχίσω με αναφορές ιστοτόπων αλλά δεν είναι υποχρέωση ενός άνεργου φιλολόγου να εντοπίσει όλες τις σχετικές σελίδες, ας το κάνουν οι καλοπληρωμένοι αποσπασμένοι ομότεχνοι μου στο υπουργείο σας.
  Φανταζομαι οτι τα ιδια θα μπορουσαν να ισχύουν και για παρτιτούρες ή για άλλα συγγράμματα που αναφερονται στο άρθρο της απόφασης σας που σας παραθέτω.
  Ορίστε λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν και για την μείωση των δαπανών του προϋπολογισμού αλλά και για τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ΑΕΙ με πραγματική εισαγωγή του ψηφιακού συγγράμματος στην εκπαιδευτική διαδικασία.

  ReplyDelete
 34. Εύστοχη η παρατήρηση. Αμαρτίες του παρελθόντος. Η λύση είναι πράγματι μία και μόνη: Το ηλεκτρονικό βιβλίο.

  ReplyDelete
 35. Αξιότιμε κύριε υπουργέ, όταν δημοσιεύσατε αυτο το κειμενο, (Κυριακή, Ιούνιος 27, 2010) σχολιάσα μια λεπτομέρεια, τα σχετικά με το ψηφιακο βιβλιο επισημαίνοντας την αντινομία μεταξύ των δηλώσεων και των διοικητικών σας εγγράφων (Φ.1/76244 /Β3/ 30-6-2010) που προβλεπει την διανομη 2 συγγραμμάτων (οταν αφορα κειμενα κλασικης γραμματειας). Και τελος, προτεινα να αξιοποιηθουν διεθνη προγραμμαρα ψηφιοποιησης και ηλεκτρονικων βάσεων δεδομενων με τετοια κειμενα. Και εσεις γράψατε. "Εύστοχη η παρατήρηση. Αμαρτίες του παρελθόντος. Η λύση είναι πράγματι μία και μόνη: Το ηλεκτρονικό βιβλίο".
  Μολις πριν μια βδομαδα (28-1-2011) αναρτήθηκε αυτη η εγκύκλιος http://eudoxus.gr/Files/F.1211324B3.pdf η οποια επαναλαμβανει την προηγουμενη. Και ενταξει, να δεχτω οτι τον Ιουνιο δεν ειχαν προλαβει οι υπηρεσιες να ενσωματώσουν την νεα λογικη του υπουργειου για το ψηφιακο βιβλιο. Τωρα ομως;; Μεχρι ποτε θα αρκουμαστε σε διαπιστωσεις περι ευστοχων παρατηρησεων αντί να περάσουμε σε καινοτομιες και τομες με το παρελθον, στην κατευθυνση που και εσεις δεχεστε ως "λύση μία και μόνη: Το ηλεκτρονικό βιβλίο";;;;.

  ReplyDelete