Monday, October 12, 2009

Οι θέσεις στο γραφείο μου

Σε λίγη ώρα θα αναρτηθεί στην σελίδα του γραφείου του πρωθυπουργού η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση όλων των θέσεων συνεργατών στο γραφείο μου.

Την αναρτώ και εδώ για ενημέρωση. (Η πρόσβαση στην σελίδα της προκήρυξης δεν είναι ακόμα εφικτή).

Ο υφυπουργός Παιδείας Ι. Πανάρετος προτίθεται να καλύψει τις θέσεις επιστημονικών συμβούλων/συνεργατών, μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων όπως επίσης και θέσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών με ανοικτές διαδικασίες.

Ειδικά για την απόσπαση εκπαιδευτικών, θα προτιμηθούν ήδη αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι υπό κατάληψη θέσεις χωρίζονται σε θέσεις:

-Συμβούλων/Συνεργατών

-Επιστημονικής υποστήριξης

-Δοικητικής διαχείρισης

-Γραμματειακής υποστήριξης

-Τεχνικής και ηλεκτρονικής διαχείρισης και υποστήριξης

-Επικοινωνίας με τον πολίτη, Τύπου και δημοσίων σχέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα apps.opengov.gr/ypepth/panaretos

Η διαδικασία επιτρέπει επίσης προτάσεις υποψηφιοτήτων από τρίτους για κατάληψη των θέσεων.

Οσον αφορά τις θέσεις με χαρακτήρα συμβούλου/συνεργάτη, αντικείμενα τα οποία ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν τα θρηκεύματα, την τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές, την διαβούλευση και συμμετοχική δημοκρατία, την έρευνα, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών, την πράσινη ανάπτυξη ώς μέρος της εκπαίδευσης, την επιβράβευση καλών πρακτικών, την διοίκηση της εκπαίδευσης, τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, το ηλεκτρονικό βιβλίο, την χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, τις σύγχρονες μορφές κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twiter κλπ) στην εκπαίδευση, τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής πολιτικής, την μειονοτική εκπαίδευση, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, τις σχολικές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και την στατιστική της εκπαίδευσης.

Γίνονται επίσης δεκτές αιτήσεις φοιτητών που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πρακτική άσκηση στο ΥΠΕΠΘ, που ενδιαφέρονται για τα παραπάνω αντικείμενα, αλλά και φοιτητών με ιδιαίτερα προσόντα και ικανότητες στην διαχείριση ιστοσελίδων και χρήση του web.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή θα αποτελέσουν:

α) Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου ή τίτλου ΤΕΙ. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν είναι απαραίτητη αλλά θα συνεκτιμηθεί.

β) Η ευχέρεια στην προφορική και γραπτή χρήση της Αγγλικής. Η γνώση άλλων γλωσσών, ιδιαίτερα των ευρέως χρησιμοποιούμενων, θα συνεκτιμηθεί.

γ) Η άριστη γνώση χρήσης Η/Υ διαδικτύου

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατα την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:

1. Ποιότητα και επίπεδο σπουδών
2. συνάφεια με το αντικείμενο
3. Αριστεία στην επαγγελματική δραστηριότητα/Κοινωνική καταξίωση
4. Ιστορικό δημόσιας και κοινωνικής προσφοράς
5. Διεθνής εμπειρία
6. εμπειρία σε θέματα οργάνωσης γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών, σε οργάνωση και λειτουργία ιστολογίου, σε διεθνείς οργανισμούς, σε οργάνωση σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης, σε λειτουργία πολιτικών οργανισμών και σε τήρηση αρχείων και μηχανοργάνωσης, θα ληφθεί υπόψη.
7. Οράματα και επιδιώξεις συμβατά με τις αρχές και την εθνική στρατηγική που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός

Για να μην αποκλείει η διαδικασία νέους υποψήφιους που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν εκτενές ιστορικό προσφοράς, η διαδικασία θα συνυπολογίσει την ηλικία σε σχέση με τα επιτεύγματα των υποψηφίων, και την προοπτική τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να δώσουν ό,τι στοιχεία τους ζητηθούν προκειμένου να ελεγχθεί η ανταπόκριση στα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης που θα καταλάβουν.

Οσοι επιλεγούν θα αξιολογηθούν μετά από 6 μήνες. Στην συνέχεια, θα αξιολογούνται ετησίως.

Κατά την θητεία όσων επιλεγούν στις θέσεις αυτές, δεν θα είναι δυνατή η παράλληλη συμμετοχή σε κομματικά όργανα ή νεολαίες.

Δεν θα εξετασθούν αιτήσεις στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος

α) δεν διαθέτει λευκό ποινικό μητρώο,
β) Είναι αναμεμειγμένος σε δικαστικές διαμάχες που είναι ασυμβίβαστες ή δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με την επιδιωκόμενη ιδιότητα.


Ολες οι αιτήσεις θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τον πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπει όσους καταλαμβάνουν θέση στον δημόσιο τομέα που είναι αναρτημένος εδώ.

Η προκήρυξη αυτή είναι ανοικτή. Οι αιτήσεις όμως που θα υποβληθούν μέχρι 18 Οκτωβρίου 2009, θα αξιολογηθούν άμεσα.

Παραθέτω και το πλαίσιο αρχών

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ

Για την διαδικασία επιλογής στελεχών του δημοσίου τομέα

Οι κανόνες που θα διέπουν την αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνουν και τα εξής:

Αξιοκρατία: Όλες οι επιλογές για την στελέχωση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διέπονται από την επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη αρχή της αξιοκρατίας, με τεκμηριωμένη επιλογή των ατόμων με ικανότητες, εμπειρία και προσόντα, που ταιριάζουν στο αντικείμενο του οργανισμού που θα στελεχώσουν.

Εντιμότητα – Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν προσήλωση στην τήρηση των αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν όποιον καταλαμβάνει δημόσια θέση και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα και ακεραιότητα.

Διαφάνεια – Ολες οι επιλογές θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης. Ολες οι πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις τελικές επιλογές θα δημοσιοποιούνται. Ισότητα Ευκαιριών – Η διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη της την υποχρέωση για ισότητα ευκαιριών.

Φύση διαδικασιών επιλογής. Η φύση της εκάστοτε διαδικασίας επιλογής σε δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και των συνεπαγομένων ευθυνών του αντίστοιχου αξιώματος.

Ανεξάρτητη ενδελεχής εξέταση – Δεν θα υπάρξει διορισμός πριν γίνει ενδελεχής εξέταση και επιβεβαίωση όλων των στοιχείων του προτεινομένου.

Χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν όσους επιδιώκουν κατάληψη θέσης στον δημόσιο τομέα:

Ανιδιοτέλεια - Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι ενέργειές τους δεν πρέπει να στοχεύουν σε οικονομικά ή άλλα οφέλη για τους ίδιους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους.

Ακεραιότητα - Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στους εαυτούς τους να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο όμηροι οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων σε άτομα ή επιχειρήσεις ή δέσμιοι συμφερόντων που θα επιδιώξουν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Αντικειμενικότητα - Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διορισμών, ανάθεσης συμβάσεων, αξιολόγησης, οι κάτοχοι των δημοσίων αξιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και την αξιοκρατία.

Κοινωνική Λογοδοσία: - Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις τους και τις ενέργειές τους στην κοινωνία και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνεται απαραίτητος για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Διαφάνεια - Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και να προβαίνουν σε ενέργειες με απόλυτη διαφάνεια. Έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν τις αποφάσεις και ενέργειές τους και να μην περιορίζουν τις λεπτομέρειες της τεκμηρίωσής τους παρά μόνον όταν αυτό σαφώς επιτάσσει το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Εντιμότητα - Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων έχουν υποχρέωση να δηλώνουν οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα σχετίζονται με τα δημόσια καθήκοντά τους και να επιλαμβάνονται της επίλυσης ενδεχομένως αναφυομένων διαφορών κατά τρόπο που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον

Ο αξιωματούχος ως πρότυπο- Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να υποστηρίζουν και να προωθούν τις παραπάνω αρχές αποτελώντας πρότυπο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους.
5 comments:

 1. Με το κίνδυνο να χαρακτηριστώ εύπιστη, ελπίζω και χαίρομαι από βάθους καρδιάς.
  Η επιλογή αυτών των ανοιχτών διαδικασιών, βάζει ισχυρό θεμέλιο για την διαφάνεια και την αξιοκρατία αφήνοντας στον πολίτη την αίσθηση ότι τα πράγματα αλλάζουν ουσιαστικά και η πολιτική βούληση θα δώσει σύντομα τους καρπούς της.

  ReplyDelete
 2. Anonymous10:31 pm

  Μία ερώτηση: ποιός συνέταξε ή υπογράφει το πλαίσιο αρχών;
  Πως τεκμηριώνεται για να μη θεωρηθεί κακοπροαίρετο, ακραία υποκειμενικό, υποκριτικό ή ηθικολογικοποιημένο;

  ReplyDelete
 3. Anonymous12:42 am

  Σχετικά με την υποβολή "ετεροπρότασης".
  Η εφαρμογή με καλεί (ως προτείνοντα) να συμπληρώσω υποχρεωτικά ΟΛΕΣ τις καρτέλες του "προτεινόμενου", πράγμα αδύνατο...
  Μήπως θα πρέπει να το ξαναδείτε, αλλιώς εκ των πραγμάτων είναι ανέφικτη η διατύπωση ετεροπρότασης. (Δοκιμάστε να συμπληρώσετε μια αίτηση ετεροπρότασης...).
  Ευχαριστώ
  Γιώργος Χαραλαμπόπουλος
  georgiosh@otenet.gr

  ReplyDelete
 4. Ως ενεργός πολίτης, ευχαριστώ για την προσπάθεια αξιοκρατίας. Σημειώνω ότι απουσιάζει απο τα αντικείμενα των συμβούλων/σενεργατών η ειδική αναφορά στον τομέα των γονέων. Υπερασπίζομαι την αξιοκρατία, με μεγάλο προσωπικό κόστος, απο την περίοδο της πρώτης διακυβέρνησης το 1981. Ανεξάρτητα απο το αποτέλεσμα ( η ευθύνη της επιλογής είναι δική σου) θα υποβάλλω αίτηση για να στηρίξω έμπρακτα την πρωτοβουλία και για να λέω στα παιδιά μου ότι "ήμουν κι εγώ εκεί"!
  Με αισθήματα ικανοποίησης
  Σωτήρης Αργυρόπουλος
  ενεργός πολίτης
  sargyropoulos@gmail.com

  ReplyDelete
 5. Anonymous6:04 pm

  Πείτε το με δύο λέξεις.

  Οι υποψήφιοι για τις θέσεις θα πρέπει να έχουν "work ethics".
  http://www.allaboutphilosophy.org/what-are-work-ethics-faq.htm

  Δεν μπορώ να βρω μία αντίστοιχη φράση στα ελληνικά που να περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία.
  Τυχαίο; δε νομίζω...

  ReplyDelete