Monday, July 16, 2012

OpenGov: Οι προτάσεις μου τον Δεκέμβρη του 2010 για την καλύτερη εφαρμογή του


Με αφορμή την συζήτηση που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις μου για το opengov, παραθέτω τα κυριότερα σημεία των προτάσεων που υπέβαλα στα τέλη του 2010 για την βελτίωση της διαδικασίας με βάση την εμπειρία ενός χρόνου από την πρώτη εφαρμογή του.

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία του πρώτου έτους της εφαρμογής της Ανοιχτής Διακυβέρνησης για την επιλογή υποψηφίων για την πλήρωση των κυβερνητικών θέσεων, προτείνω τα ακόλουθα:
 • Η πρόσκληση για κάθε θέση να παραμένει ανοικτή για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.
 • Να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προσόντων που απαιτούνται για κάθε θέση, πριν προκηρυχθεί, όχι μόνο τυπικών αλλά και πολιτικών.
 • Να γίνεται ρητή μνεία του μισθού για κάθε θέση που προκηρύσσεται μαζί με τυχόν πρόσθετες παροχές που τον συνοδεύουν.
 •  Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από το βιογραφικό, να έχουν την επιλογή να αναρτήσουν ένα σύντομο βίντεο στο οποίο θα εξηγούν το ενδιαφέρον τους για την θέση και γιατί πιστεύουν ότι είναι κατάλληλοι γι’ αυτήν.
 • Να ακολουθεί μια αξιολόγηση των βιογραφικών των υποψηφίων από τους αξιολογητές πάνω σε κριτήρια που θα καθοριστούν. Τα κριτήρια αυτά θα είναι μετρήσιμα, βασισμένα  στα βιογραφικά που θα υποβληθούν (Προηγούμενη εμπειρία σε ηγετικές διοικητικές θέσεις, εξακρίβωση προτέρων επιτευγμάτων (ιστορικό) εμπειρία και τα προσόντα που σχετίζονται με την ιδιαίτερη φύση της θέσης εργασίας, π.χ. όπως αποδεικνύεται από ακαδημαϊκά προσόντα ή προηγούμενη εμπειρία, ξένες γλώσσες κ.λπ.).
 • Διαμόρφωση περιορισμένης λίστας (short list) των κορυφαίων υποψηφίων.
 • Διαβούλευση του γραφείου του Π/Θ με τον Υπουργό που προίσταται της θέσης για την λήψη απόφασης ως προς το ποιοί θα κληθούν σε συνέντευξη (όχι περισσότεροι από 2 έως 4 υποψήφιοι).
 • Συνέντευξη με τους  υποψηφίους αυτούς από το γραφείο του Π/Θ και τον εμπλεκόμενο Υπουργό (ή συνεργάτη του).
 • Αν η μονάδα για την οποία το άτομο που θα επιλεγεί είναι στην ευθύνη ενός/μίας Υφυπουργού, αυτός/αυτή πρέπει να είναι αυτός/αυτή που θα εμπλέκεται στην διαδικασία επιλογής. Ο Υπουργός θα έχει πάντα το δικαίωμα της συγκατάθεσης (right of consent).
Για το πρόσωπο που θα επιλεγεί θα πρέπει επιπροσθέτως να γίνεται:
- Εξονυχιστικό “background check” (Επαφές με όλους τους πρώην εργοδότες, διερεύνηση των λόγων παραίτησης ή απόλυσης από προηγούμενες θέσεις), διερεύνηση πιθανών λόγων ακαταλληλότητας για την θέση.
 • Σε περίπτωση ομοφωνίας, η επιλογή προχωρά αυτόματα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υποβάλλεται σημείωμα στον Πρωθυπουργό.
 • Ο επιλεγησόμενος υποψήφιος δεν διορίζεται αυτόματα. Το βιογραφικό του αναρτάται στο διαδίκτυο για μια εβδομάδα για πιθανά σχόλια ή αντιρρήσεις (κάτι σαν ανοικτή δημόσια ακρόαση).
 • Για όλους όσους είναι στις τελικές λίστες, συντάσσεται μια λίστα κριτηρίων σύμφωνα με την οποία ξέρουν ότι θα αξιολογηθούν μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραμονής στην θέση. Ορισμένα από τα κριτήρια είναι μετρήσιμα κριτήρια και στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν εντός έξι μηνών.
 • Τα επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση γίνονται δημόσια γνωστά.

Κατά την γνώμη μου, ο υποψήφιος  που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

-Να είναι γνώστης των θεμάτων του Υπουργείου και να ενστερνίζεται την πολιτική της κυβέρνησης και του Υπουργείου

Να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
-Ικανότητες συντονισμού,  προγραμματισμού και ελέγχου του Οργανισμού
-Δυνατότητα επικοινωνίας και επαφής με τους πολίτες
-Συστηματική σκέψη
-Ικανότητες ανάλυσης των  προβλημάτων και ανάθεσής τους στο κατάλληλο πρόσωπο για  αντιμετώπιση
-Ικανότητα αντιμετώπισης των θεμάτων μέσα στο  γενικότερο πλαίσιο πολιτικής και όχι επικοινωνιακά
-Να ελέγχει τα συναισθήματά του και  να αντιλαμβάνεται και να σέβεται τα  συναισθήματα των άλλων
- Να διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα, εντιμότητα και  αξιοπιστία,
- Να είναι αφοσιωμένος στο έργο του
- Να είναι υπόδειγμα κρατικού λειτουργού
-Να εμπνέει εμπιστοσύνη
-Να παρέχει εχέγγυα ικανοτήτων να κάνει ο ίδιος επιλογές προσώπων
-Να έχει πρακτικό μυαλό
- Iκανότητα να παίρνει αποφάσεις αλλά και να αντέχει στο stress.
-Να μιλά άπταιστα Αγγλικά (τουλάχιστον)
-Να έχει ευχέρεια με τις νέες τεχνολογίες

-Θα ήταν ιδιαίτερα  επιθυμητό να έχει εμπειρία και να έχει ζήσει στο εξωτερικό.

Μια πρώτη αξιολόγηση κάθε προσώπου  που επιλέγεται θα λαμβάνει χώρα έξι μήνες μετά το διορισμό. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στα ειδικά κριτήρια με βάση τα οποία έχει επιλεγεί ο υποψήφιος.
Οι υποψήφιοι που έχουν συμπεριληφθεί στην τελική λίστα για μια θέση και δεν έχουν επιλεγεί για την συγκεκριμένη θέση, αν θέλουν, αξιολογούνται για άλλες παρεμφερείς θέσεις χωρίς να υποβάλουν αίτηση εκ νέου.

No comments:

Post a Comment