Wednesday, November 25, 2009

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην ΕΕ

Βρυξέλλες , 25 Νοεμβρίου 2009

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην ΕΕ: έχουν σημειωθεί σημαντικά επιτεύγματα, αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά

Παρά τη γενική βελτίωση που παρατηρείται στην ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η πρόοδος είναι πολύ αργή, πράγμα που σημαίνει ότι οι περισσότεροι μεταρρυθμιστικοί στόχοι που είχαν τεθεί για το 2010 δεν θα επιτευχθούν. Η οικονομική επιβράδυνση καθιστά επείγουσα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και συνεχείς στοχευμένες επενδύσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βασικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα δύο εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και την ευρωπαϊκή συνεργασία, τις οποίες παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Maroš Šefčovič, δήλωσε τα εξής: « Η μεταρρύθμιση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην ΕΕ έχει διανύσει πολύ δρόμο, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τώρα τη δυναμική μας. Ειδικότερα, χρειαζόμαστε περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι αφενός να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι στην προσπάθειά τους να βρουν δουλειά και αφετέρου να αυξήσουν σε μακροπρόθεσμο επίπεδο την ικανότητά τους να καινοτομούν.»

1. Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση – Δείκτες και σημεία αναφοράς, 2009.

Αυτή η ετήσια έκθεση εξετάζει την πρόοδο που επιτέλεσαν τα κράτη μέλη το 2010 σε σχέση με πέντε βασικά σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση .

*

Αν και επιτελέστηκε πρόοδος, τέσσερα από τα πέντε σημεία αναφοράς (στόχοι) που είχαν τεθεί για το 2010 είναι πιθανό να μην επιτευχθούν. Επιτεύχθηκε μόνο ο στόχος για την αύξηση του αριθμού πτυχιούχων στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Τρεις στόχοι δεν επιτεύχθηκαν, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε: η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, η μείωση του ποσοστού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και η αύξηση του αριθμού των νέων που ολοκληρώνουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για έναν από τους στόχους η κατάσταση χειροτέρευσε σε σχέση με το 2000. Πρόκειται για την επίδοση των 15χρονων νέων στην ανάγνωση.
*

Το θετικό είναι ότι αυξήθηκε ο αριθμός των πολύ μικρών παιδιών στην εκπαίδευση. Αυξήθηκε επίσης η συνολική συμμετοχή στην αρχική εκπαίδευση και βελτιώθηκαν τα επίπεδα εκπαίδευσης των πολιτών της ΕΕ γενικά. Ο αριθμός των ενηλίκων εργασιακής ηλικίας (25 – 64 ετών) με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο μειωνόταν κατά περισσότερο από ένα εκατομμύριο ετησίως από το 2000 και μετά. Ωστόσο, η κατηγορία αυτή εξακολουθεί να αριθμεί 77 εκατομμύρια ενηλίκους ή ποσοστό περίπου 30% για την ΕΕ συνολικά.
*

Άλλοι τομείς στους οποίους σημειώθηκε πρόοδος είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών στα σχολεία και η κινητικότητα των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% από το 2000.

2. Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»

Αυτή η ανά διετία εκδιδόμενη έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και εκδίδεται από κοινού από το Συμβούλιο Παιδείας και την Επιτροπή, αξιολογεί τη συνολική πρόοδο και καθορίζει τις προτεραιότητες για το μέλλον της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η συγκεκριμένη κοινή έκθεση δίνει έμφαση στην παροχή των βασικών ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι κύριες διαπιστώσεις είναι οι εξής:

*

Πολλές χώρες χρησιμοποιούν το ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων ως σημείο αναφοράς για τη σχολική μεταρρύθμιση. Μολονότι έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος στην προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων σπουδών, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την υποστήριξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, την επικαιροποίηση των μεθόδων αξιολόγησης και την εισαγωγή νέων τρόπων οργάνωσης της μάθησης. Η σημαντικότερη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι «μαθητές» (με την ευρεία έννοια του όρου) ωφελούνται από καινοτόμες μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και εκείνων που βρίσκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
*

Άλλες προκλήσ εις περιλαμβάνουν: υλοποίηση της διά βίου μάθησης, αύξηση της κινητικότητας, μεγαλύτερο «άνοιγμα» της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και προσαρμογή τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αφενός, και του κόσμου της εργασίας, αφετέρου.
*

Το επίπεδο επένδυσης ανά σπουδαστή αυξήθηκε από το 2000 σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ωστόσο, η αύξηση των δαπανών ανά σπουδαστή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν χαμηλότερη απ’ ό,τι σε άλλους τομείς. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να επενδύουν κατά μέσον όρο πάνω από 10.000 ευρώ ετησίως περισσότερο ανά σπουδαστή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να φτάσουν στα επίπεδα των ΗΠΑ (σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο ετησίως). Η διαφορά προκύπτει κυρίως από τα επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΗΠΑ.

Τι μέλλει γενέσθαι;

Η κοινή έκθεση θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Παιδείας στις 26 Νοεμβρίου 2009, έτσι ώστε να εγκριθεί επίσημα από το εν λόγω Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2010. Τα βασικά μηνύματα θα χρησιμεύσουν ως συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2010 .

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO /09/520 : Συχνές ερωτήσεις: Έκθεση σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόοδος για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση – Δείκτες και σημεία αναφοράς, έκθεση 2009:

http :// ec . europa . eu / education / lifelong - learning - policy / doc 1951_ en . htm

Κοινή έκθεση προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010»

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1532_en.htm

Φυλλάδιο: 5 σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση στην Ευρώπη [με στοιχεία ειδικά για κάθε χώρα] :

http :// ec . europa . eu / education / lifelong - learning - policy / doc / benchmarks _ en . pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή στρατηγική και συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση :

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm

36 comments:

 1. POLY ENDIAFERON KEIMENO. PREPEI NA DIABASTEI SE SYNDIASMO ME TO POST GIA THN OIKONOMIKH APODOSH THS ANOTATHS EKPAIDEYSHS STHN EE.

  Study on the efficiency and effectiveness
  of public spending on tertiary education

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary16265_en.htm

  MIA PROXIRH EKTYMISH EINIA TO POSO SYMANTIKH EINAI H KINHTIKOTHTA KYRIA GIA FOITHTES KAI KA8HGHTES APO "MIKRA' KRATH. ISOS DEN TO EXOYME KATALABEI OSO PREPEI STHN ELLADA POY KYNHGA TO XARTI. MOY EKANE DIAXRONIKA ENTYPOSH POS OSOYS FOITHTES ESTELNA 6 MHNES EKSOTERIKO GYRNAGAN ALOI AN8ROPOI ME OREKSH GIA TO MELLON KAI GIA SPYDES. 7 STOYS 10 EKANAN PHD !!!
  KINHTIKOTHTA FOITHTON. PREPEI NA BRE8EI TROPOS NA ENISXY8EI. YPARXEI PERIPTOSH ME TO ARTIRIOSKLHROMENO PROGRAMMA SPOYDON STA ELLHNIKA AEI FOITHTES NA XANOYN 6-MHNO LOGO SYMMETOSHS STA ERASMUS, H MELH DEP NA MHN ANAGNORIZOYN MA8HMA STO IMPERIAL/UCL/ BERLIN GIATI DEN EIXE TIN DIKH TOYS POIOTHTA DIDASKALIAS !!!!

  EPISHS KINHTIKOTHTA KA8HGHTON/DEP. PREPEI NA DIEFKOLYN8EI !!! AYTH TH STIGMH YPARXOYN MELH DEP POY DEN EXOYN BGEI EKTOS TOY ASTIKOY SYGROTIMATOS TIS EDRAS TOY AEI TA TELEFTAIA 10- XRONIA [ TI AKSIOLOGISI NA KANEI KANEIS] !!! KAI APO THN ALLH PLEYRA MELH DEP POY EKSASFALIZOYN MEGALES YPOTROFIES APO EE [ PEOPLE-MARIE CURIE[ KAI O NOMOS [!!!] H OSOI PERNOYN APOFASEIS DEN TOYSDINOYN ADEIA APOYSIAS GIA NA METEKPAIDEYTOYN "ADAPANOS" GIA TO ELLHNIKO KRATOS!!! POLES FORES EXO AKOYSEI APO NEOTEROYS SYNADELFOYS OTI H APANTHSH POY ELABAN HTAN "EDO HL8ES GIA NA KANEIS TO MA8HMA SOY".

  ARA DIEFKOLINATE THN KINITIKOTHTA FOITHTON KAI DEP . H XORA MAS MONO NA KERDISEI EXEI

  filika

  ps exontas meletisei to paron [!!] nomiko plaisio exo etoimes kai pi8anes nomotexnikes allages.

  ReplyDelete
 2. NA MIA KALH PRAKTIKH KINHTIKOTHTAS


  http://www.patris.gr/articles/169683

  ReplyDelete
 3. Πι8ανά να βρείτε ενδιαφέροντα και τα παρακατω κειμενα http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099EN.pdf
  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf

  ReplyDelete
 4. Anonymous2:05 am

  σε προσπάθεια εισαγωγής σχολίου εμφανιζεται ο κωδικός σφάλματος bX-p43cdf ...

  ReplyDelete
 5. Anonymous2:12 am

  Σχετικά με την προηγούμενη ανάρτηση - Κύριε υφυπουργέ, πριν αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των Κολλεγίων μήπως είναι προτιμότερο να επιλύσετε τα βασικά εσωτερικά προβλήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης?Όταν απόφοτοι Ανώτατων Ιδρυμάτων δεν έχουν τα στοιχειώδη δικαιώματα-πολλές κατηγορίες τεχνιτών έχουν περισσότερα- ενώ οι μεταπτυχιακοί τους τίτλοι και τα διδακτορικά τους διπλώματα, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, είναι άχρηστα στην δραστηριοποίηση τους στην «ελληνική πραγματικότητα» , τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα? Μιλώ για τα ΤΕΙ και τους απόφοιτους των ΤΕΙ –κυρίως τις κατευθύνσεις που επαγγελματικά συνοδοιπορούν με πολυτεχνικές ,γεωλογικές και γεωπονικές πανεπιστημιακές ειδικότητες. Πως είναι δυνατόν απόφοιτος ελληνικού πολυτεχνείου μετά από 5ετείς σπουδές να εχει πρόσβαση απεριόριστα στα πάντα –και πολλές φορές σε διαφορετικής ειδικότητας θέματα , και αντίστοιχα απόφοτος ΤΕΙ τετραετών σπουδών ή +Μsc , + Phd το απόλυτο τίποτα? Πως είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος του κράτους να είναι ταυτόχρονα και συνδικαλιστικός φορέας μιας μερίδας επαγγελματιών (Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει), και η νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα του μηχανικού να βασίζεται κυρίως σε νομοθετήματα του 1930? Οι δε εξετάσεις άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος στο ΤΕΕ να περιορίζονται στην φιλική κουβεντούλα με τον «νέο συνάδελφο».. που μπορεί να προέρχεται και από Πανεπιστήμια σουπερμαρκετ πτυχίων της Βουλγαρίας ,Ρουμανίας ή και ορισμένα Αγγλικά με σημαία ευκαιρίας. Αλλά αυτό δεν είχε επιρροή οικονομίας κλίμακας τουλάχιστον μέχρι τώρα..σε αντίθεση με την μάζα και την πλέμπα των ΤΕΙ… Και επειδή πολύ κουβεντα γίνεται για τα μαστόρια ,μιας και κατά την Γρυσπολάκειο ρήση «Τα ΤΕΙ βγάζουν τεχνίτες» , - υπάρχει και το: τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα-Δώστε Επιτέλους εργαλεια στα ΤΕΙ ήτοι επαγγελματικά δικαιώματα , χρηματοδότηση και θα αλλάξουν άμεσα πολλά πράγματα και στον χάρτη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο Χρηματιστήριο των πανελλαδικών.Ποιός θα τα βαλει με το καταραμένο φίδι ? Διαλύστε τις συντεχνίες επιτέλους και η «ελληνική πραγματικότητα» δεν θα υπάρχει.

  ReplyDelete
 6. Μερικές φορές συμβαίνει και σε μένα. Συνήθως το ξεπερνώ κλείνοντας και ανοίγοντας το λινκ.

  ReplyDelete
 7. Anonymous5:11 am

  Δυστυχώς, δεν ανεβαίνουν σχόλια. Κωδικός σφάλματος bX-p43cdf

  ReplyDelete
 8. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, γνωρίζουμε το χάσμα που χωρίζει τις κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές από την εθνική μας εκπαιδευτική πολιτική. Δε δυσκολεύεται κανείς να διαπιστώσει την προχειρότητα και κυρίως την έλλειψη ουσιαστικής κατανόησης και λειτουργικότητας με την οποία αποσπασματικά περνούν στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα οι κατευθύνσεις της ΕΕ. Είναι προφανής επίσης ο τρόπος με το οποίο το δικό μας σύστημα προσπαθεί διαρκώς να ξεγελάσει την ΕΕ σχετικά με την ‘πρόοδο’ που επιτυγχάνει η χώρα. Τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής μας δυσπραγίας ή απραγίας γίνονται ακόμα πιο εμφανή μέσα από συγκρίσεις των στατιστικών δεδομένων για την Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη (και να σκεφτεί κανείς ότι εκεί έχει να κάνει με τα ήδη "μαγειρεμένα" εθνικά μας στατιστικά δεδομένα).

  Κανονικά, η επίγνωση ότι υπολειπόμαστε πρέπει να μας δώσει την ενέργεια για να προσπαθήσουμε να βγούμε μπροστά. Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει χρησιμοποιηθεί από την Ελλάδα κυρίως ως πηγή για ‘λύσεις-κονσέρβα’. Το πραγματικό διακύβευμα είναι η αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την διαμόρφωση και χρηματοδότηση εθνικής στρατηγικής στην εκπαίδευση, που θα διαπερνά οριζόντια το δημόσιο βίο, υπηρετώντας τις ανάγκες και στοχεύσεις της χώρας. Η ΕΕ είναι το εργαλείο, όχι η μαμά (ή μητριά) μας. Η ΕΕ είναι περιεχόμενο, όχι πακέτο. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής, αρκετά ασφαλές (λόγω της κοινής ευρωπαϊκής εμπειρίας και σύνθεσης), αλλά και επαρκώς οραματικό. Συνέχεια σε επόμενο σχόλιο...

  ReplyDelete
 9. Anonymous5:41 am

  test - sfalma sta sxolia

  ReplyDelete
 10. ... και η συνέχεια (λόγω μεγάλου μεγέθους του κειμένου): Τι είδους Παιδεία (όχι απλώς διαδικασία εκπαίδευσης) θέλουμε τελικά να έχει ο νεαρός ενήλικος Έλληνας το 2015, 2020, ή 2025; Καίριο ερώτημα, αυτονόητο – και καλό παράδειγμα μη χρήσης των ευρωπαϊκών εργαλείων. Θα μιλήσουμε επιτέλους για ριζική επανατοποθέτηση των αναλυτικών προγραμμάτων; Αν ναι, θα κοιτάξουμε να μάθουμε από την ευρωπαϊκή εμπειρία; Αξίζει, π.χ., να σταθμίσουμε λίγο τη δύναμη του ευρωπαϊκού εννοιολογικού εργαλείου που ακούει στο όνομα "key competences". Οι οκτώ αυτοί άξονες, υλοποιούμενοι σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές επιλογές μπορούν να δώσουν απάντηση σε κεντρικά διλήμματα. Ας τους σκεφτεί τους άξονες αυτούς το Υπουργείο. Εδώ μόνο θα τους αναφέρω, αποφεύγοντας να τους μεταφράσω (για να αποφύγω τις εθνικές μας συνυποδηλώσεις :)

  Communication in the mother tongue, Communication in a foreign language, Mathematical literacy and basic competences in science and technology, Digital competence, Learning-to-learn, Interpersonal and civic competences, Entrepreneurship, Cultural expression

  Ως γονιός θα ήθελα τα παιδιά μου να αποφοιτήσουν εφοδιασμένα με αυτές τις βασικές ικανότητες. Ως εκπαιδευτικός, θα ήθελα να κάνω πράξη την προσφορά ευκαιριών στους μαθητές μου για αυτού του είδους τη μάθηση. Ως ερευνητής, βλέπω μπροστά μου την πρόκληση. Ως μέσος Έλληνας πολίτης, όμως, δεν ακούω τίποτε στο δημόσιο βίο γι' αυτά. Διαθέτοντας κάποια διεθνή εμπειρία, ψάχνω να δω γιατί η Ελλάδα να υστερεί τόσο στα αυτονόητα.

  ReplyDelete
 11. Anonymous5:46 am

  bX-p43cdf:

  apo tin dikia mou empeiria nomizo oti autos o kodikos simainei oti to minima einai megalo. kopsteto stin mesi na deite ti ginetai.

  ReplyDelete
 12. ένας πολίτης5:48 am

  Το bX-p43cdf έχει να κάνει με το μέγεθος των σχολίων. Φαίνεται πως αυτό έχει μειωθεί.

  ReplyDelete
 13. ένας πολίτης5:49 am

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα παραρτήματα και οι πίνακες (εδώ)

  Κάποιες παρατηρήσεις:

  * σελίδα 131: Η Ελλάδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά δασκάλων/εκπαιδευτικών στον ενεργό πληθυσμό (3%, όταν η Γερμανία έχει 2%, η Φινλανδία 2.6%, η Ολλανδία 2.8%). Παρ'όλα αυτά, όλοι ζητούν ακόμη περισσότερους διορισμούς. Με την ποιότητα (βλέπε αποτελέσματα PISA, βλέπε την ορθογραφία μερικών, όπως ισχυρίζονται, εκπαιδευτικών στη διαβούλευση για την παιδεία στο opengov.gr) θα ασχοληθεί ποτέ κανείς;

  * σελίδα 141: Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας νέων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει η Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν ασχολείται κατά πόσο χρειαζόμαστε όλα αυτά τα τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ που έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση που έχει γίνει μεταξύ 2000-2007 σε συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται από τον πίνακα της σελίδας 125 με την Ελλάδα να έχει πιά ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (δεύτερο στην ΕΕ νομίζω). Αναρωτιέται όμως κανείς: συνοδεύτηκε αυτή η αύξηση από ποιότητα; Ή τα χρήματα του ελληνικού λαού σπαταλώνται για χαμηλής ποιότητας αποτέλεσμα και χωρίς ουσιαστικό όφελος για την Οικονομία; (όπως δείχνει και η μελέτη της ΕΕ περί αποτελεσματικότητας των δημοσίων πόρων για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η Ελλάδα κατατάχθηκε πανηγυρικά τελευταία)

  ReplyDelete
 14. ένας πολίτης5:49 am

  Η παιδεία (και όχι μόνο) χρειάζεται συγκροτημένο σχέδιο. Όπως είπε και κάποιος λοιδωρημένος που όμως άφησε στίγμα στην χώρα: «... πρέπει να κατανείμουμε τους πόρους που διαθέτουμε, σύμφωνα με μια ανάλυση ποια δαπάνη ωφελεί περισσότερο. Στοχευμένες δαπάνες είναι η λέξη κλειδί...»

  Ξεπεράστε λοιπόν τα παρωχημένα επιφανειακά συνθήματα, του τύπου ναι/όχι στη βάση του 10, περισσότεροι διορισμοί, ΑΣΕΠ ή πίνακες, περισσότερα χρήματα για την Παιδεία γενικώς και αορίστως.

  Στην κατάσταση που είναι η χώρα είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνολικό σχέδιο με πλήρη αξιολόγηση κόστους-οφέλους. Ακόμη και αν δεν είστε σε θέση να προτείνετε συνολικό σχέδιο, τουλάχιστον προσπαθείστε να κάνετε κάποια στοιχειώδη ανάλυση κόστους-οφέλους. Ή, αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, στήστε τις υποδομές που θα το κάνουν. Αλλά όχι άλλες επικοινωνιακές κουταμάρες, προχειρότητες, και να κολακεύουμε κάθε επιθυμία της κοινωνίας. Αρκετά πιά. Η χώρα αιμορραγεί, οι καλύτεροι εγκαταλείπουν την χώρα με βήμα ταχύ, η απαξίωση των πάντων από τους νέους δημιουργεί εκρηκτικές συνθήκες για το μέλλον και εδώ κοιτάμε το δένδρο και χάνουμε το δάσος.

  ReplyDelete
 15. ένας πολίτης6:53 am

  @Παύλος Κουλούρης

  "Communication in the mother tongue, Communication in a foreign language, Mathematical literacy and basic competences in science and technology, Digital competence, Learning-to-learn, Interpersonal and civic competences, Entrepreneurship, Cultural expression"

  Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει... Πάω στο περίφημο πόρισμα του ΣΠΔΕ και τι βρίσκω:

  1. Ικανότητα επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα
  2. Ικανότητα επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες
  3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
  4. Ψηφιακή ικανότητα
  5. Μεταγνωστικές ικανότητες (να μάθεις πώς να μαθαίνεις)
  6. Αξίες-αρχές και ικανότητες που αναπτύσσουν την ιδιότητα του ενεργού και υπεύθυνου πολίτη
  7. Ανάπτυξη της ικανότητας για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε όλους τους τομείς
  8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση


  Ας προσπεράσουμε το ότι δεν έβαλαν ούτε ένα reference οι συντάκτες του πορίσματος του ΣΠΔΕ...

  Ας δούμε όμως... Τι λείπει από τη μετάφραση; Η λέξη "Entrepreneurship" - επιχειρηματικότητα... Συμβολικό... Για τις αντιλήψεις μας... Και τα χάλια μας...

  ReplyDelete
 16. Anonymous9:05 am

  κ.Πανάρετε,
  το σχόλιο μου είναι άσχετο με το προηγούμενο κείμενο, αλλά ειλικρινά θα το εκτιμούσα αν μου λύνατε την παρακάτω απορία : ζητήσατε την στελέχωση του γραφείου σας μέσω βιογαρφικών (πολύ σωστά) και δεν θέλετε να αποσπάσετε εκπαιδευτικούς για να μην φανείτε ασυνεπής σχετικά με τα κενά κλπ (επίσης σωστά). Νομοτελειακά έτσι θα πάρετε τα "γνωστά παιδιά" που απέσπασαν αθρόα στο ΥΠΕΠΘ οι υπουργοί της ΝΔ. Ή όχι; (εκτός και να περιμένετε να ύπάρξουν εκπαιδευτικοί που να έρχονται μετά το σχολείο τους στο γραφείο σας).

  ReplyDelete
 17. Αγαπητέ Κε Υφυπουργέ
  θα παρακαλούσα να εξετάσετε τη
  δυνατότητα οι ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ για την κρίση των έργων
  ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΘΑΛΗΣ του ΕΣΠΑ[ ΕΠΕΑΕΚ] να στελεχωθούν μετά ΑΠΟ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Μέχρι τώρα στελεχώνονται με ΠΡΥΤΑΝΕΙΣΠΑΝΕΠ/ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΕΙ. Γιατί ?? Οι ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Στόχο έχουν να εξετάζουν διεπιστημονικά την ερευνητική
  αριστεία. ΑΡΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΕΠΕΙ
  -ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ- να γίνεται ανάμεσα στους καλύτερους Ελληνες επιστήμονες έντος ή εκτός συνόρων.

  φιλικά

  ReplyDelete
 18. Anonymous1:38 pm

  κάτι μου λέει οτι στο υπουργειο επικρατει περίεργη κατάσταση...από την επομένη των εκλογών συνέχισαν κανονικά και μάλλον εντατικότερα, οι προκυρήξεις θέσεων ΔΕΠ, ενώ για το ΕΠ των ΤΕΙ ακόμα δεν έχει υπογραφεί ούτε μία (τελευταία ήταν 18/09), με το αιτιολογικό της καθυστέρησης ορισμού των Γραμματέων και ορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών...Για τα ΔΕΠ ποιός υπέγραφε τόσο καιρό κύριε Υφυπουργέ??? σε αυτό το ερώτημα πάντως αδυνατούν να απαντήσουν οι υπάλληλοί σας...απορούν και οι ίδιοι.
  Μην μας απογοητεύετε από νωρίς..

  ReplyDelete
 19. ΔΕΠ5:00 pm

  ME ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ την Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού
  Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ Κε ΠΑΝΑΡΕΤΕ Η ΠΟΣΔΕΠ ΖΗΤΑ ΤΗ "Συμμετοχή της στις Επιτροπές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ " Αιτείται τη συμμετοχή της στις διαδικασίες και στα όργανα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που έχει συστήσει το ΥΠΕΠΘ. Ας σημειωθεί ότι το αίτημα αυτό είχε γίνει άμεσα αποδεκτό από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας."

  ΤΟ ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ Η ΝΔ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ, ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΒΩ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΑΝΕ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ" ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ!!!

  [Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ


  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗ η ex officio εμπλοκή συναδέλφων, μόνο με την ιδιότητα του συνδικαλιστή, σε θέματα ερευνητικής αξιολόγησης και εποπτείας της ερευνητικής αποδοτικότητας και δραστηριότητας των ερευνητικών ομάδων
  ΣΑΣ ΑΤΟΜΑ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ αξιόλογο ερευνητικό έργο, ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ.

  ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ - Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ- ΝΑ ΖΗΤΑΝΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΟΛΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ !!!!

  ΕΛΕΩΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ - ΟΠΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ POST PAROYSIAZEI- EIXAME TOYΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕ ΚΑΙ Η ΠΟΣΔΕΠ.

  ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΤΕ !!!!


  YΓ. ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΕΔΩ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΤΙ ΛΕΜΕ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ...ΑΕΡΑ

  ReplyDelete
 20. Προσπαθώ να απαντώ. Μερικά πράγματα όμως δεν απαντώνται μονολεκτικά. Μην αμφιβάλλετε όμως ότι παίρνω υπόψη μου όλα τα σχόλια και τις προτάσεις.

  ReplyDelete
 21. Anonymous3:17 am

  Γεια σας,
  θα ηθελα να αναρτησω μια απορια ασχετη με την εκπαιδευτικη μεταρρυθμιση στην ΕΕ. Αφορα μαλλον τη μεταρρυθμιση στη δημοσια διοικηση.
  Οι ανακοινωσεις στο opengov για διαφορους τομεις του Δημοσιου γραφουν καπου ποια ειναι τα κριτηρια για τις θεσεις καθε φορα; Δεν το εχω αντιληφθει. Βλεπω τις φορμες για την αιτηση αλλα πουθενα τα κριτηρια. Θα μπορουσε καποιος επισκεπτης του blog να βοηθησει; Eυχαριστω

  ReplyDelete
 22. http://www.hagitegas.gr/article/i-ekpaideytiki-empeiria-sta-frontistiria

  http://www.hagitegas.gr/article/abeltiria-kai-abdiritismos

  ReplyDelete
 23. Anonymous10:33 pm

  κ. Υφυπουργέ,

  Παρά το απαιτητικό σας πρόγραμμα, θα μας δώσετε κάποια νέα στοιχεία για τις επιλογές μέσω ανοιχτής διακυβέρνησης;

  Ευχαριστώ,

  Ζaλευκος

  ReplyDelete
 24. Διαβάζω στην έκθεση πως το "επίπεδο επένδυσης ανά σπουδαστή αυξήθηκε". Το επίπεδο του σπουδαστή ωστόσο ανέβηκε;
  Διαβάζω αυτή τη στιγμή στο "Πολιτικές Γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη" (2004) τους προβληματισμούς διαφόρων πανεπιστημιακών διεθνούς κύρους σχετικά με την πτώση του επιπέδου των φοιτητών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τους Παν/κούς οι Ξένες Φιλολογίες έχουν μετατραπεί σε ινστιτούτα ξένων γλωσσών, όπου οι φοιτητές πρέπει να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες, αντί να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα.
  Ανάλογους προβληματισμούς γενικά για το επίπεδο των σπουδαστών στο Παν/μιο διατυπώνονται τα τελευταία χρόνια σε πλήθος κειμένων.
  Η ουσία είναι η χρηματοδότηση να είναι ανταποδοτική και για το άτομο ως εργαζόμενο και για το Κράτος. Διαφορετικά δεν έχει νόημα.

  ReplyDelete
 25. ΔΕΠ7:14 am

  ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΩΝΩ

  1 "Εφόσον εμείς εξεταζόμαστε, εφόσον για εμάς διδάσκεται το μάθημα, εφόσον οι δικοί μας γονείς πληρώνουν έχουμε κάθε δικαίωμα να έχουμε λόγο στο πώς θα γίνεται το μάθημα και με ποιες μορφές εξετάσεις"
  ΚΑΙ
  2 "αιτούμασταν ως Σύλλογος βάση των πάγιων θέσεών μας την κατάργηση των υποχρεωτικών εναλλακτικών μορφών εξέτασης σε όλα τα μαθήματα.

  τα σχόλια σας Κε Υφυπουργέ, Αγαπητέ Συνάδελφε?????

  ReplyDelete
 26. Παραθέτω απόσπασμα από το βιβλίο "Les défis de l Université européenne au XXIe siècle" Μετ. "Οι προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου τον 21ο αιώνα."
  "Πρέπει να τελειώνουμε με την υποκρισία της πρόσβασης των πάντων στους πάντες. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό:Τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε πάρκινγκ νέων, σε προσμονή μίας θέσης εργασίας, αλλά ποιάς θέσης υπό αυτές τις συνθήκες;...
  Το Πανεπιστήμιο των μαζών δεν σημαίνει μάζες ανθρώπων με άγνοια στην ανεργία.

  Γιατί τα λέω αυτά;
  Η Ε.Ε. έθεσε πολλούς και φιλοδοξους στόχους για το 2010. Οι στόχοι αυτοί καθώς και πλήθος άλλων αποφάσεων ελήφθησαν κάτω από άλλες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και μέσα σε ένα κλίμα γενικότερης ευφορίας και υπέρμετρης αισιοδοξίας.
  Πιστεύω πως κάποιες από αυτές τις αποφάσεις θα αρχίσουν αργά ή γρήγορα να αναθεωρούνται.

  ReplyDelete
 27. Εξαιρετικά εύστοχο σχόλιο.
  Η ευρωπαική πολιτική στα θέματα εκπαίδευσης δεν ήταν ποτέ από τα ισχυρά της σημεία.
  Η κρίση όμως αποτελεί και ευκαιρία.

  ReplyDelete
 28. Μία κρίση είναι οπωσδήποτε ευκαιρία αρχικά για διάλογο και μετά για αλλαγές και καινοτομίες ή για μία καινούρια πολιτική.

  Προς το παρόν όμως αντιλαμβάνομαι πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνεται ακόμη αξιολόγηση των προηγούμενων διακηρύξεων, καθώς και μία προσπάθεια σύγκλισης σε επίπεδο τριτοβάθμιας.

  Το σύστημα κινείται αργά, πάρα πολύ αργά και δεν είμαι σίγουρη εάν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλλον ούτε εκείνοι που το έβαλαν σε αυτές τις διαδικασίες.

  ReplyDelete
 29. Γεια σας,

  η ευρωπαική πολιτική για την εκπαίδευση μπορεί να έχει μείνει στη Μπολόνια (για την οποία ξεσηκώνονται Γερμανία και Αυστρία...τώρα βέβαια, σε περίοδο κρίσης, πριν 2-3 χρόνια δεν τα έβλεπαν αυτά...αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα)αλλά σε άλλα θέματα που τα θεωρούν πιο σημαντικά βλέπω ταχύτερο ρυθμό προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, π.χ. ευρώ, ΕΚΤ, ΕΕ Υπεξ και πρόεδρος κ.α.

  Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε όλοι τι θέλουμε από την ΕΕ και μέσα στην ΕΕ. Δεχόμαστε ο Αλμούνια και ο Τρισέ να αποφασίζουν στην ουσία για το αν θα πάρω αύξηση φέτος, έχουμε δεχτεί και λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών εντός της ένωσης, στο δε ακαδημαϊκό χώρο έχουμε μείνει στο ECTS, σε προγράμματα ERASMUS και φυσικά ΔΟΑΤΑΠ.

  Η κρίση πρέπει να ειδωθεί ως ευκαιρία, αλλά και αυτό έχει διάφορες οπτικές γωνίες.
  Μία από αυτές είναι και η επόμενη.
  Οπως με τον ίδιο τρόπο επιτηρούμαστε από τους εταίρους για την οικονομική μας δραστηριότητα σα χώρα, όπου και μόνο αυτό το γεγονός επηρεάζει και την εκπαιδευτική μας πολιτική, και το δεχόμαστε γιατί πλέον δεν έχουμε 'μούτρα' να τους πούμε ότι μπορούμε να τα φτιάξουμε μόνοι μας (και δεν φταίνε μόνο οι προηγούμενοι!), ας μην μας πάρει άλλα 20 χαμένα χρόνια για να παραδεχτούμε ότι ούτε στο χώρο της εκπαίδευσης είμαστε ικανοί να βάλουμε μια τάξη και ας καλέσουμε από τώρα τους λοιπούς εταίρους να μας βοηθήσουν (sic).

  Μην φοβάστε καταλαβαίνω ότι it's all about politics, κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός δεν θα έκανε το παραπάνω έτσι απλά, θα ήταν προδότης και δεν ξέρω τι άλλο.
  Αν όμως το παρουσιάσει αλλιώς. Οπως π.χ. Frontex, τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης? Ευρώ κοινό νόμισμα?
  Ευρωπαική κοινή τριτοβάθμια εκπαίδευση? Για να υποστηριχτούν και οι στόχοι ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της ΕΕ σε σχέση με ανταγωνιστές όπως Ασία, ΗΠΑ?

  Ε τότε... αυτός ο πολιτικός θα ήταν διορατικός, οραματιστής, ηγέτης, ευρωπαϊκός στυλοβάτης, αναμορφωτής, καινοτόμος κ.α. πολλά που θα βρεθούν από τους επικοινωνιστές!

  Αν αυτός είναι και Ελληνας, εγώ θα τον χαρακτηρίσω και μεγάλο πατριώτη καθώς με τον καλύτερο δυνατό πολιτικό τρόπο θα έκανε ένα μεγάλο βήμα να βγει από το τέλμα η εκπαίδευση στην Ελλάδα.

  Με εκτίμηση,

  Βασίλης Μαντάς

  ReplyDelete
 30. Σε θέματα εκπαίδευσης η Ε.Ε. δεν παρεμβαίνει, αλλά αφήνει τα κράτη-μέλη να δράσουν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες τους. Δίνει κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, που κανείς όμως δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. Στην τριτοβάθμια μόνο έχει επιχειρηθεί μία σύγκλιση κυρίως σε επίπεδο χρονικής διάρκειας των σπουδών και μία ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ωστόσο παραμένει στην ευθύνη των τμημάτων και των σχολών. Άλλο εάν γενικότερες συνθήκες επιβάλλουν αλλαγές. Παρεμβάσεις γίνονται σε θέματα αγοράς (π.χ. κολλέγια)
  Η Ε.Ε. δεν μπορεί να αναλάβει τις εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών, γιατί η χάραξη και η εφαρμογή τους προσαρμόζεται σε αυτό που αποκαλούμε "culture educative", εκπαιδευτική κουλτούρα. Μόνο άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το δικό μας σύστημα, τις ιδιαιτερότητες του σε όλο του το εύρος, σε συνδυασμό με πολιτικές της Ε.Ε. και σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει σε άλλα κράτη μπορούν να κάνουν κάτι.
  Στην Ε.Ε. δεν είναι πάνσοφοι στα εκπαιδευτικά. Θεωρία, υπεραισιοδοξία και φιλόδοξοι στόχοι, που ποτέ δεν υλοποιούνται, τουλάχιστον στα πλαίσια που θέτουν. Καμιά φορά σου δίνουν την εντύπωση πως δεν γνωρίζουν καθόλου την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

  Η στάση μας απέναντι στους Ευρωπαίους σοφούς που θα δώσουν λύση σε όλα μας τα προβλήματα μου θυμίζει το ποίημα του Καβάφη.

  "Περιμένοντας τους βαρβάρους"
  ..........
  Γιατί ενύχτωσε κ' οι βάρβαροι δεν ήλθαν.
  Και μερικοί έφθασαν απ' τα σύνορα,
  και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.

  Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.
  Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μιά κάποια λύσις.

  ReplyDelete
 31. Εγραψα διάφορα άλλα έβγαλε μύνημα περίεργο πριν το posting οπότε μάλλον πήγαν χαμένα.

  @Ελένη, δυστυχώς οι βάρβαροι είναι εντός, μακάρι να ήταν αλλιώς και να μην είχαμε ανάγκη κανέναν.

  Λόγω ευρώ δεν είμαστε Ισλανδία, ας μην μας κακοφαίνεται, είμαστε μικρή χώρα και λίγοι για το σημερινό οικονομικό περιβάλλον για να πορευόμαστε μόνοι μας, πόσο μάλλον όταν αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι λειτουργούμε και κουτοπόνηρα.

  Κάποτε δώσαμε τα φώτα μας και τον πολιτισμό αλλά για να φτάσει το paper του Αρχιμήδη στην Αλεξάνδρεια περνούσαν 6 μήνες. Εχει αλλάξει ο κόσμος σήμερα και χωράει πολύ κουβέντα για το ποιοι είναι βάρβαροι και ποιοι όχι.

  Με εκτίμηση,

  Βασίλης Μαντάς

  ReplyDelete
 32. Το πλαίσιο της διά βίου μάθησης και όχι της διά βίου εκπαίδευσης ευνοεί την ανάπτυξη πλαισίων αποτύπωσης του εκπαιδευτικού έργου σε μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes). Κάτι τέτοιο θα σήμαινε "αποστεγανοποίηση της εκπαίδευσης" αφού η τυπική εκπαίδευση με την μη- τυπική αλλά και με τα άτυπα κοινωνικά περιβάλλοντα μάθησης πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα συνεχές. Στην απόδοση αξίας στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και την συνεκτίμηση των άτυπων εμπειριών - των μη θεσμικά πιστοποιημένων, θα λέγαμε - αποσκοπεί η σύνταξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων [European Qualifications Framework]
  που μαζί με μια σειρά άλλων εργαλείων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ικανότητες Κλειδιά, ΟΟΣΑ-DeSeCo, Πλαίσια Ικανοτήτων για αυτόνομη δράση, για δράση σε ομοιογενή και δράση σε ετερογενή περιβάλλοντα, Europass,κ.ά.)επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό και κατ΄αναλογία εθνικά πλαίσια ικανοτήτων για την κινητικότητα του πολίτη σε όλα τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης [lifewide-learning] και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του [lifelong learning]. Kάτι τέτοι όμως δεν ευνοεί την ¨κλειστή επαγγελματικοποίηση" , δεν ευνοεί τη θεσμική κατανομή της ισχύος, που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται το μεταπραττικό επιστημονικό μας δυναμικό και φυσικά δεν ευνοεί τα τυπικά αλλά τα ουσιαστικά προσόντα - είπαμε και πριν τα μαθησιακά αποτελέσματα -.
  Νομίζουμε λοιπόν πως η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων διά βίου μάθησης αποτελεί μια ευκαιρία για να οδηγηθούμε σε σχεδιασμούς μάθησης [designs of learning] περισσότερο αποτελεσματικούς και περισσότερο ευέλικτους που θα αξιοποιούν θετικά τις διαφορές και κυρίως θα επιτρέπουν τον μετασχηματισμό της συμμετοχής του υποκείμενου μάθησης (του/της μαθητή/τριας, του/της φοιτητή/τριας, των πολιτών). Κάτι τέτοιο θα σήμαινε μια κοινωνία όπου ο καθένας διατίθεται να "χάσει λίγο από τη δύναμή του" προς όφελος ενός καινοτομικού μεταχηματισμού της και κάτι τέτοιο θα σήμαινε βέβαια να μην επιμένουμε πως ο κανόνας έχει μία και μόνον μία εφαρμογή. Αλλά φαίνεται πως στη χώρα μας η ρήση "ο επιμένων νικά" έχει μια μαγευτικά επιτελεστική λειτουργία!
  Φιλικά
  Βαγγέλης Ιντζίδης

  ReplyDelete
 33. ΄Ισως να έχει διαφέρον για το συμφέρον της εκπαίδευσης στη χώρα μας αυτή η αποδελτίωση από τον Wittgenstein, που μας προτείνει η Chantal Mouffe

  «Το να ανακαλύπτουμε έναν κανόνα», λέει ο Wittgenstein, “είναι ανάλογο με το να ακολουθείς μια προσταγή. Μας εξασκούν να υπακούμε και να αντιδρούμε σε αυτόν με ορισμένο τρόπο.]». […] δεν μπορεί κανείς να απαντήσει λέγοντας ότι υπάρχει μία ορθή ερμηνεία του κανόνα, την οποία κάθε ορθολογικό άτομο θα όφειλε να αποδεχθεί. Οπωσδήποτε, πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε τη συμμόρφωση με τον κανόνα από την παραβίασή του. Αλλά πρέπει να αφήνουμε ελεύθερο χώρο για τις πολλές διαφορετικές πρακτικές μέσα από τις οποίες μπορεί να εκφραστεί η συμμόρφωση με τους δημοκρατικούς κανόνες».

  Για την αντιγραφή
  Βαγγέλης Ιντζίδης
  intzidis.blogspot.com
  vintzidis.blogspot.com

  ReplyDelete
 34. Anonymous2:02 pm

  Aνεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου, ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ως προς την εκπλήρωση μιάς προγραμματικής εξαγγελίας του ΓΑΠ (πολύ πρό των εκλογών) γιά την απελευθέρωση των ιδιωτικών ΑΕΙ στην ελλάδα. Να την αναμένομε ή όχι?

  ReplyDelete
 35. Κύριε Υπουργέ,
  Με αφορμή τη συγκεκριμένη ανάρτηση και στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και εστιάζοντας στο θέμα της γλωσσομάθειας θα ήθελα ως εκπαιδευτικός και γονιός να επισημάνω τα παρακάτω όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης ΚΠΓλωσσομάθειας με αφορμή τις σχετικές εξετάσεις που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη λαμβάνοντας υπόψη σας την παρακάτω διαμαρτυρία αναφορικά με τις εξετάσεις ΚΠΓ των Γαλλικών επιπέδου Β2 στην Αλεξανδρούπολη την 08.11.09:

  1.Κατά την εξέταση της ενότητας 3 κατανόηση προφορικού λόγου η ποιότητα του ήχου ήταν απαράδεκτη, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην είναι σε θέση να ακούσουν καθαρά τους διαλόγους και κατά συνέπεια να μη διακρίνουν σωστά τα λεχθέντα και να απαντήσουν λανθασμένα.

  2.Κατά την επιλογή των καθηγητών-εξεταστών στην ενότητα 4 της προφορικής εξέτασης (ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ) θα πρέπει να ακολουθείται μια δεοντολογία, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα να συμμετέχουν εξεταστές και εξεταζόμενοι οι οποίοι γνωρίζονται και υπάρχει οικειότητα μεταξύ τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συγκεκριμένους εξεταζόμενους, σε βάρος των υπολοίπων. Στη συγκεκριμένη εξέταση συμμετείχε καθηγητής από την Ορεστιάδα που σαφώς «βοηθούσε» τους εξεταζόμενους συμπατριώτες του, ενώ ήταν ειρωνικός, αγενής και «δύσκολος» προς τους υπόλοιπους.

  Τα παραπάνω σας τα αναφέρω ώστε να ληφθούν υπόψη τόσο κατά την αξιολόγηση των παραπάνω εξετάσεων επιδεικνύοντας οι εξεταστές επιείκεια στο τμήμα Listening καθώς και στην αξιολόγηση της παραγωγής προφορικού λόγου.

  Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη και σε μελλοντικές διενέργειες εξετάσεων καθώς καθηγητές και γονείς αναγνωρίζουμε την αξία των πιστοποιητικών ΚΠΓ και το προωθούμε και στους μαθητές μας και στα παιδιά μας, γι΄αυτό παρακαλούμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου ώστε να βελτιώσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αναβαθμίσετε το θεσμό , ώστε να μην μας διαψεύσετε.

  Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και σας παρακαλώ να μεριμνήσετε σχετικά.

  ReplyDelete
 36. Anonymous5:07 pm

  Το δυστύχημα και η αποτυχία των πρόσφατων εκπαιδευτικών μεταρυθμίσεων είναι ότι είναι καλά μόνο στους αριθμούς.

  Η αμερική, την οποία πιθηκίζουν όλοι, στηρίζει την έρευνά της στους Ινδούς/Κινέζους/Αλλοδαπούς. Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι καλή αλλά τυπική...

  Όπως και στην περίπτωση των λογιστών στα χαρτιά όλοι κερδίζουν, τα μπόνους βροχή αλλά τελικά έχουμε κρίση. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με την παιδεία.

  Η Ευρώπη πρέπει να στραφεί στις ρίζες της και όχι να προσπαθεί να πιθηκίσει τους αμερικάνους. Ναι, τα λεφτά θα είναι λιγότερα αλλά η γνώση περισσότερη.

  ReplyDelete