Tuesday, December 14, 2010

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


1. Γιατί χρειάζεται αλλαγή του Νόμου για τα Πανεπιστήμια;

Για δύο λόγους:
Πρώτον, το διεθνές περιβάλλον: Η Ανώτατη Εκπαίδευση διεθνώς βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Υπάρχουν πολλά κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία ζητούν απάντηση. Μεταξύ αυτών π.χ. το είδος, ο τρόπος και η μορφή της γνώσης που προσφέρουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), ο ρόλος τους στη διεθνοποιημένη οικονομία, η ανάγκη για διεθνοποίηση και των σπουδών, αλλά και του ρόλου των Ιδρυμάτων. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης (22 από τις 27, στην Γαλλία, Πορτογαλία, Αυστρία, Σουηδία, Γαλλία κ.λπ.) έγιναν και γίνονται μεταρρυθμίσεις ώστε να αντιμετωπισθούν αυτά τα ζητήματα. Είναι, επομένως, ανάγκη και στην Ελλάδα να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά και να διαμορφώσουμε το περιβάλλον εκείνο που θα επιτρέψει στα ελληνικά ΑΕΙ να βρουν την θέση τους στον νέο παγκόσμιο χάρτη της Εκπαίδευσης και να παράσχουν βέβαια στη νεολαία μας σπουδές με αξία.

Δεύτερον, για λόγους που αφορούν ειδικά τα ελληνικά πανεπιστήμια: Ο νόμος 1268/82 έχει επιτελέσει τον ρόλο του («άνοιξε» τα πανεπιστήμια στην κοινωνία, κ.λπ.). Το θεσμικό πλαίσιο καταγράφεται με όλες τις αλλαγές σε πάνω από 500 σελίδες και επί μέρους διορθωτικές κινήσεις δεν βοηθούν το κάθε ΑΕΙ να προχωρήσει και να εκπληρώσει τον ρόλο του. Επι πλέον, υπάρχουν στα ελληνικά ΑΕΙ νέες δυνάμεις αριστείας που ασφυκτιούν στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί/ παγιωθεί. Με την μεταρρύθμιση θέλουμε να απελευθερώσουμε/να στηρίξουμε τις δυνάμεις αυτές, να δώσουμε ώθηση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, φοιτητικό και ερευνητικό. Να ανοίξει το πανεπιστήμιο στην κοινωνία και τον διεθνή χώρο. Τέλος, έχουν ήδη περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την προηγούμενη θεσμική αλλαγή ευρείας κλίμακας (Ν.1268/82) που καθόρισε την πορεία του ελληνικού πανεπιστημίου προς το 21ο αιώνα. Στον νέο αιώνα απαιτείται νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προσαρμόζει τα ΑΕΙ στην νέα πραγματικότητα

2. Γιατί τώρα;

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, μετά μία μακρά περίοδο άναρχης ανάπτυξης με ευθύνη και των πολιτικών ηγεσιών, έχει φτάσει στο σημείο να απαιτείται ένας επαναπροσδιορισμός του ρόλου της. Το ότι η ανάγκη αυτή συμπίπτει με την ανάγκη για ευρύτερες αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία και το Ελληνικό κράτος αποτελεί ίσως μια χρήσιμη και οπωσδήποτε όχι τυχαία σύμπτωση.

- Το γεγονός ότι φτάσαμε χωρίς καμμία στρατηγική και μόνο για λόγους ικανοποίησης αιτημάτων, να έχουμε εικοσιτέσσερα Πανεπιστήμια και δεκαέξι ΤΕΙ, ενώ σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές κάθε ΑΕΙ πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο κατοίκους,

- το γεγονός ότι έχουμε πεντακόσια πανεπιστημιακά Τμήματα και Τμήματα ΤΕΙ, πολλά από τα οποία είτε «επαναλαμβάνονται» χωρίς λόγο, είτε έχουν άκρως εξειδικευμένα αντικείμενα,

- το γεγονός ότι έχουν θεσμοθετηθεί χωρίς καμμία διαδικασία αξιολόγησης εξακόσια περίπου μεταπτυχιακά προγράμματα και έχουν υποβληθεί για έγκριση άλλα εκατό περίπου,

- το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό νέων που εισάγονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμπλήρωσης σπουδών και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη,

αποτελούν ενδείξεις ότι η μέχρι τώρα πορεία και στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση ήταν σε λάθος κατεύθυνση.

Η γενικότερη κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα επιβάλλει και μια εκ βάθρων αλλαγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που θα επιτρέψει όχι μόνο να διορθωθούν οι αδυναμίες, μερικές από τις οποίες προαναφέρθηκαν, αλλά και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις ώστε τα ελληνικά ΑΕΙ να συμβάλουν στην ανόρθωση της χώρας και να γίνουν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον.

3. Σε τι διαφέρουν οι αλλαγές που προτείνονται τώρα σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν επιχειρηθεί μέχρι σήμερα;

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες αλλαγών επικεντρώνονταν στην επίλυση προβλημάτων που η ίδια η προηγούμενη νομοθεσία αλλά και η συνεπακόλουθη λειτουργία των Ιδρυμάτων προκαλούσε (π.χ. σύνθεση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές Καθηγητών, σύνθεση εκλεκτορικών σωμάτων για εκλογές Πρυτάνεων και Προέδρων, αριθμός εκλεκτόρων για τις εκλογές Καθηγητών, αριθμός δημοσιεύσεων και γενικότερα ποσοτικά κριτήρια για εκλογές διδασκόντων στις διάφορες βαθμίδες κ.λπ.), χωρίς να προσαρμόζει την εσωτερική λειτουργία των Ιδρυμάτων στη νέα διεθνή πραγματικότητα. Η προσέγγιση αυτή όχι μόνο δεν έλυνε ουσιαστικά προβλήματα, αλλά αντίθετα αποτελούσε πηγή αντιπαράθεσης μεταξύ των διαφόρων ομάδων εσωτερικά στο ΑΕΙ και εξελισσόταν ανάλογα με τις προσβάσεις που είχαν οι ομάδες αυτές στη νομοθετική εξουσία.

Σήμερα, επιχειρούμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε να αλλάξουμε συνολικά την δομή του ΑΕΙ με τρόπο ώστε η Πολιτεία να θέτει μεν τους γενικούς στόχους και κατευθύνσεις των ιδρυμάτων αλλά τα ίδια τα ΑΕΙ να αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλα τα θέματα της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Θέλουμε ένα νόμο πλαίσιο λιτό και σαφή. Μιλάμε, δηλαδή, για ουσιαστική ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, με ταυτόχρονη ουσιαστική εποπτεία του κράτους η οποία θα περιορίζεται να αξιολογεί πώς οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας εξυπηρετούνται από τα Πανεπιστήμια, με έλεγχο των ακαδημαϊκών διαδικασιών στην είσοδο (input) και την έξοδο (output) και όχι στις ενδιάμεσες λεπτομέρειές τους.

4. Ποια είναι η σημαντικότερη αλλαγή που προτείνεται όσον αφορά στη διοίκηση των Ιδρυμάτων;

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι η υιοθέτηση του Συμβουλίου του ΑΕΙ. Το Συμβούλιο αποτελεί μια μορφή διοίκησης που έχει υιοθετηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης (π.χ. Δανία, Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία κτλ.). Παρόμοιες μορφές διοίκησης υφίστανται και στα Πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ασίας και της Αυστραλίας. Το Συμβούλιο περιλαμβάνει μεταξύ των μελών του καταξιωμένα στην κοινωνία πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στην απαραίτητη αλληλεπίδραση της κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται, με έναν τρόπο, η παρουσία και η συμβολή της κοινωνίας στα ΑΕΙ και γίνεται ένας πρώτος απολογισμός του ιδρύματος προς ένα σώμα που περιλαμβάνει όχι μόνο ακαδημαϊκούς αλλά και μέλη της κοινωνίας. Οι ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται τυπικά από τα ΑΕΙ δεν εξασφαλίζουν σήμερα έναν ουσιαστικό απολογισμό.

5. Πόσα θα είναι τα μέλη του Συμβουλίου και πόσα από αυτά θα είναι μη Πανεπιστημιακοί; 

Οι διεθνείς πρακτικές ποικίλλουν όσον αφορά στον αριθμό των μελών του συμβουλίου από πολυπρόσωπα (π.χ. έως και 70) έως και ολιγοπρόσωπα (π.χ. έως και 7). Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου στις περιπτώσεις που ήδη εφαρμόζεται η πρακτική αυτή είναι αποτέλεσμα, συνήθως, τοπικών παραδόσεων ή και της αντίληψης που υπάρχει για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί το Συμβούλιο. Για την περίπτωση της χώρας μας, καταλληλότερη θεωρείται μια ολιγοπρόσωπη σύνθεση Συμβουλίου για να είναι αποτελεσματική και επ’ αυτού αναμένουμε τα συμπεράσματα της διαβούλευσης

Υπάρχουν Συμβούλια, στα οποία τα εξωτερικά μέλη εκλέγονται, άλλα στα οποία μερικά τουλάχιστον εξωτερικά μέλη διορίζονται, άλλα όπου συμμετέχουν θεσμικοί φορείς των τοπικών κοινωνιών και άλλα όπου τα εξωτερικά μέλη επιλέγονται με διάφορες άλλες διαδικασίες. Στο σχέδιο διαβούλευσης θα λάβουμε ασφαλώς υπ’ όψη μας την Ελληνική εμπειρία (καλή και κακή), τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και βέβαια το συνταγματικό πλαίσιο της χώρας.

6. Ποια είναι τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των μελών του Συμβουλίου;

Κατά τεκμήριο, τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι άτομα με επιτυχή πορεία στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή, με εμπειρία στην διοίκηση οργανισμών. Επίσης, πνευματικοί άνθρωποι που έχουν αφήσει την σφραγίδα τους στον πολιτισμό της χώρας ή ακόμη και διεθνώς. Προηγούμενη εμπειρία από την ακαδημαϊκή ζωή είναι πάντοτε χρήσιμη. Αυτό που κυρίως θα πρέπει να διασφαλίζεται, κατά το μέτρο του δυνατού, είναι τα πρόσωπα αυτά να μην προσδοκούν οφέλη από την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στα Συμβούλια των ΑΕΙ.

Είναι βέβαιο ότι η διεθνής εμπειρία έχει δείξει πως σε πολλές περιπτώσεις πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια Συμβούλια δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες που προαναφέρθηκαν. Τέτοια αρνητικά παραδείγματα πρέπει να αποτελέσουν παραδείγματα προς αποφυγή.

Οπωσδήποτε, οι απόψεις που θα διατυπωθούν κατά την διάρκεια της διαβούλευσης θα αποτελέσουν εξαιρετικά χρήσιμο υλικό στην διαμόρφωση της τελικής πρότασης του Υπουργείου.

7. Πρέπει να υπάρχουν ακαδημαϊκά μέλη σε αυτό το Συμβούλιο και αν ναι, αυτά θα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο το ΑΕΙ ή ενδεχομένως και από άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα;  

Ναι, θα υπάρχουν ακαδημαϊκά μέλη, τα οποία θα προέρχονται από το ίδιο το ίδρυμα. Η συνολική σύνθεση συνδέεται με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

8. Πώς θα επιλέγεται ο Πρύτανης/Πρόεδρος ΤΕΙ στη νέα δομή του Πανεπιστημίου/ΤΕΙ;  

Και εδώ, οι διεθνείς πρακτικές συγκλίνουν στην διαδικασία που έχει προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή, σε μία διεθνή πρόσκληση στην οποία να μπορούν να ανταποκρίνονται όσοι ενδιαφέρονται. Θα συγκροτείται μια επιτροπή που θα διερευνά τις υποψηφιότητες αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να προσεγγίσει πρόσωπα που θα είχαν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική προτείνεται η διοργάνωση δημόσιας ακρόασης των υποψηφίων από τη Σύγκλητο ή ομάδα που αυτή θα ορίσει.

9. Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του Πρύτανη/Προέδρου με τον νέο νόμο και σε τι θα διαφέρουν από αυτές που είχε μέχρι σήμερα; 

Στο νέο σύστημα διοίκησης, ο Πρύτανης/Πρόεδρος θα είναι ο Ακαδημαϊκός ηγέτης του Ιδρύματος. Όσον αφορά στις ακαδημαϊκές του ικανότητες, αυτές θα έχουν κριθεί κατά τη διαδικασία της επιλογής του και θα έχουν υψηλότατες προδιαγραφές (standards). Ταυτόχρονα το Συμβούλιο θα μπορεί να αξιολογεί και τις διοικητικές του ικανότητες, πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει.

Ο Πρύτανης/Πρόεδρος δεν πρέπει να είναι ένας διαμεσολαβητής μεταξύ διαφορετικών ομάδων στο ίδρυμα, προσπαθώντας να εξισορροπήσει αντιθέσεις μεταξύ ομάδων καθηγητών διαφορετικών τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ τους, μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών. Το ΑΕΙ, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως άλλοι κοινωνικοί ή διοικητικοί οργανισμοί, π.χ. ένας Δήμος, όπου η διατήρηση των ισορροπιών είναι καθοριστικής σημασίας. Ο Πρύτανης/Πρόεδρος πρέπει να είναι ακαδημαϊκός ηγέτης, να έχει ισχυρές αρμοδιότητες, να αξιολογείται διαρκώς και να οδηγεί το ίδρυμα, του οποίου ηγείται, σε επιτυχίες.

10. Τι είναι εκείνο που δημιουργεί την ελπίδα ότι διακεκριμένες προσωπικότητες που συνδυάζουν ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα θα ενδιαφερθούν να διοικήσουν ως Πρυτάνεις/Πρόεδροι ένα Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ στην Ελλάδα; 

Οι επιστήμονες με ικανότητες και δυνατότητες, πάντοτε ενδιαφέρονται να δείξουν τι μπορεί να επιτύχουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των επιστημόνων. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι θα προέρχονται είτε, κυρίως, από το εσωτερικό είτε από διακεκριμένους Έλληνες της Ομογένειας. Το σημαντικό είναι ότι πρόσωπα με ικανότητες θα μπορούν να διεκδικήσουν την τιμή να διοικούν ένα Ίδρυμα, πράγμα που έως σήμερα δεν ήταν εφικτό και αυτό θα γίνεται επ’ ωφελεία των ελληνικών ΑΕΙ.

11. Τι είναι εκείνο που κάνει τους Πρυτάνεις/Προέδρους που θα εκλέγονται με τον νέο τρόπο να ασκούν αποτελεσματικότερη διοίκηση από τη σημερινή;

Η διεθνής πρακτική, η οποία υιοθετείται και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει δείξει ότι η εκλογή των Πρυτάνεων/Προέδρων με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, τους επιτρέπει να αναδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να διατηρούν μια σχετική ανεξαρτησία από τις μονάδες που διοικούν ώστε να τις οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς τις δεσμεύσεις πελατειακού χαρακτήρα που εμφιλοχωρούν στο σημερινό σύστημα εκλογής. Ταυτόχρονα, οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι θα είναι υποχρεωμένοι να λογοδοτούν και να αξιολογούνται, επί τη βάσει συγκεκριμένων στοιχείων και δεικτών, από το ανώτερο επίπεδο διοίκησης, ώστε σε κάθε περίπτωση οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι να είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του τρόπου που ασκούν διοίκηση.

12. Ποια είναι η σημαντική διαφορά όλων των παραπάνω ρυθμίσεων σε σχέση με αυτό που ισχύει σήμερα;

Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες και τα ιδρύματα θα έχουν πλέον συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα είναι μετρήσιμοι και η επιτυχία τους θα παρακολουθείται διαρκώς. Πέραν τούτου, θα υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα διαδικασίας ελέγχου και ισορροπίας, που δεν θα επιτρέπουν την αυθαιρεσία ισχυρών ομάδων ή προσώπων μέσα στο πανεπιστήμιο αλλά ούτε την αυθαιρεσία των οργάνων διοίκησης.

13. Πώς θα διαμορφωθεί η χρηματοδότηση των ΑΕΙ;  

Η δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ στην Ελλάδα υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ χωρίς να έχουμε, ωστόσο, τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η δημόσια χρηματοδότηση των ιδρυμάτων θα εξακολουθήσει να παρέχεται με τους όρους που γίνεται σήμερα σε όλα τα ιδρύματα. Ωστόσο, ένα ποσοστό αυτής της χρηματοδότησης (το οποίο στο εξωτερικό ποικίλλει από 5 έως 30%) θα κατανέμεται στη βάση στόχων, βαθμού εκπλήρωσής τους και συγκεκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και κριτηρίων. Προϋπόθεση για χρηματοδότηση, βεβαίως, θα είναι συγκεκριμένες, διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης. Οι συμφωνίες που θα προκύπτουν θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συναινετικών διαβουλεύσεων μεταξύ των θεσμικών εταίρων. Αποτελεί κοινή πρακτική σε ολόκληρο τον κόσμο ότι τα ΑΕΙ αντλούν πρόσθετους πόρους από τρίτες πηγές εθνικές ή ευρωπαϊκές, δημόσιες ή ιδιωτικές. Ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις ελληνικών ιδρυμάτων οι πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από πηγές όπως οι παραπάνω αποτελούν το 50% του συνόλου των εσόδων τους. Η επιπλέον χρηματοδότηση των ΑΕΙ, πέρα από τη δεδομένη χρηματοδότησή τους από το Υπουργείο Παιδείας, ενισχύει το δημόσιο χαρακτήρα τους και το άνοιγμά τους στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Με τη διασύνδεση τους με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο προσδοκούμε τα ΑΕΙ, που αποτελούν τον αναγκαίο εταίρο στην πρόοδο της χώρας, να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη και την ευημερία της ευρύτερης περιοχής που είναι χωροθετημένα και κατ’ επέκταση της χώρας.

14. Τι θα γίνει αν η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις ανάγκες του Ιδρύματος; 

Οι ανάγκες κάθε Ιδρύματος και η χρηματοδότησή τους θα έχει προσδιοριστεί με τις προγραμματικές συμφωνίες. Το κράτος θα αναλαμβάνει την ευθύνη της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων που θα έχουν συμφωνηθεί. Φυσικά, το κάθε Ίδρυμα, θα έχει την ευχέρεια να αναζητεί και πόρους από άλλες πηγές για να δημιουργήσει και άλλες δραστηριότητες πέραν αυτών που έχουν συμφωνηθεί με το κράτος (πράγμα που συμβαίνει και σήμερα σε ορισμένα ΑΕΙ). Για παράδειγμα, θα μπορεί να αποδέχεται εξωτερικές χρηματοδοτήσεις (χορηγίες) για καθηγητικές θέσεις. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα αφορούν μόνο την ίδρυση της θέσης και οι χρηματοδότες δεν θα έχουν καμιά δικαιοδοσία στο ακαδημαϊκό μέρος της διαδικασίας ούτε φυσικά στην εκλογή του Καθηγητή που θα καταλαμβάνει τη θέση που θα έχει χρηματοδοτηθεί.

15. Απειλείται ο δημόσιος χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ; 

Ο δημόσιος χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος και δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση ούτε η δυνατότητα αλλαγής του. Αντίθετα, ενισχύεται με το δεδομένο ότι τα Ιδρύματα θα έχουν ουσιαστική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια υπό την ουσιαστική εποπτεία της πολιτείας, αλλά επίσης θα είναι και υποχρεωμένα να εξηγούν στην κοινωνία τον τρόπο λειτουργίας τους και τις δαπάνες των χρημάτων του ελληνικού λαού.

16. Υπάρχει σκέψη για επιβολή διδάκτρων στα ΑΕΙ; 

Όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγματος, η εκπαίδευση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελεί υποχρέωση του κράτους και παρέχεται δωρεάν.

17. Ποιος θα αποφασίζει και ποιος θα καθορίζει τα προγράμματα σπουδών και τις Σχολές σε κάθε Ίδρυμα; 

Εδώ θα έχουμε μία σημαντική μεταβολή από τη μέχρι σήμερα υφιστάμενη κατάσταση όπου την τελική απόφαση έπαιρνε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας μέχρι σήμερα έπαιρνε τις αποφάσεις αυτές χωρίς να αξιολογεί τα ουσιαστικά στοιχεία των προτάσεων, κυρίως με κριτήριο την ικανότητα καθηγητών ή άλλων παραγόντων να πείσουν την Ηγεσία του Υπουργείου για την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός νέου προγράμματος. Με τα νέα δεδομένα, η αποκλειστική ευθύνη της δημιουργίας προγραμμάτων σπουδών θα ανήκει στο ίδιο το Ίδρυμα. Για το Ίδρυμα όμως θα υφίστανται πλέον οι ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε να μην οδηγείται σε ένα ατέλειωτο πολλαπλασιασμό προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την αντίστοιχη δυνατότητα υποστήριξης με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, τις υποδομές και τα εργαστήρια.Το Συμβούλιο, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, θα έχει την ευθύνη να εξετάσει και να αποφασίσει (με τη γνώμη ειδικών επιτροπών και αφού λάβει υπόψη τις πιστοποιήσεις των προτεινόμενων προγραμμάτων) ποια είναι τα προγράμματα που θα τεθούν σε λειτουργία, σε ποια έκταση, για ποιο διάστημα, με πόσους φοιτητές και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν είναι πλέον αποδοτικά.

18. Τι θα γίνει με τους αιώνιους φοιτητές;

Το φαινόμενο των λεγομένων αιωνίων φοιτητών είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας εισόδου και επιλογής , καθώς και του τρόπου που λειτουργούν σήμερα τα ΑΕΙ. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η εσωτερική οργάνωση των σπουδών και η μη τήρηση ακαδημαϊκών προτύπων ποιότητας. Όταν δεν υπάρχει καμία παρακολούθηση της εξέλιξης των σπουδών των φοιτητών, παρατηρείται το φαινόμενο οι τελευταίοι να μην δίνουν την απαιτούμενη έμφαση στις σπουδές τους. Έτσι, είτε με την πάροδο των χρόνων αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών είτε οδηγούνται στην αδιαφορία με αποτέλεσμα να περνούν τα χρόνια χωρίς να έχουν ικανοποιήσει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έχει οδηγήσει στο φαινόμενο να έχουν γίνει τα πανεπιστήμια εξεταστικά κέντρα με πολλαπλές εξεταστικές περιόδους και οι φοιτητές να συσσωρεύονται σε πολλά μαθήματα και σε εξετάσεις χωρίς να έχουν ουσιαστικά παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά.

Η νέα δομή θα επιτρέψει στα Πανεπιστήμια να λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, να παρακολουθούν την πορεία των φοιτητών τους και να τους καθοδηγούν έτσι ώστε να μην αφήνουν κενά, να αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει το πανεπιστήμιο, και να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον απαιτούμενο χρόνο για το καλό των ιδίων και των οικογενειών τους.

19. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων αλλαγών;

Όπως σε κάθε νομοσχέδιο του ΥΠΔΒΜΘ, παράλληλα με την κατάθεση νομοσχεδίων κατατίθεται και πλήρης κατάλογος των απαραίτητων ενεργειών (Π.Δ., Υ.Α., κ.λπ.), καταγραφή των μεταβατικών διατάξεων, καθώς και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εφαρμογής.

20. Πώς αξιοποιείται η διεθνής εμπειρία από μεγάλες αλλαγές σε εκπαιδευτικά συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης άλλων χωρών; 

Το κείμενο διαβούλευσης είναι αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας, ευρύτατων συνεργασιών με υπουργούς και πολιτικά και διοικητικά στελέχη χωρών της ΕΕ που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες αλλαγές, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Κύπρος.

21. Γιατί προτείνεται η κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα;

Ώστε να απλοποιηθεί το εσωτερικό σύστημα. Στα περισσότερα ΑΕΙ του κόσμου, οι κύριες ακαδημαϊκές βαθμίδες είναι τρεις. Υπάρχει και μία τέταρτη η οποία κυρίως αναφέρεται σε πρόσωπα που καλύπτουν συγκεκριμένες διδακτικές ανάγκες που δεν είναι μόνιμες. Σήμερα, οι ανάγκες αυτές καλύπτονται περιστασιακά με διδάσκοντες του ΠΔ 407/80. Οι προβλέψεις στο σχέδιο διαβούλευσης σχετικά με τους λέκτορες εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας από αυτές υπό τις οποίες εργάζονται σήμερα οι διδάσκοντες του ΠΔ 407/80. Οι νέοι λέκτορες ασφαλώς θα μπορούν να εκπονούν, εφόσον το επιθυμούν, ερευνητικό έργο το οποίο δεν προβλέπεται μεν από το έργο που τους ανατίθεται, αλλά αυτό θα τους βοηθήσει να διεκδικήσουν μία θέση στο πανεπιστήμιο σε ενδεχόμενη προκήρυξη θέσης επίκουρου καθηγητή, η οποία θα είναι εισαγωγική βαθμίδα του ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια.

22. Τι θα γίνει με τους Λέκτορες που υπηρετούν σήμερα;

Οι Λέκτορες που υπηρετούν σήμερα στα πανεπιστήμια έχουν εκλεγεί με ακαδημαϊκές διαδικασίες ως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Επομένως, όλοι οι Λέκτορες που υπηρετούν σήμερα θα ενταχθούν σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία θα τους δοθεί η δυνατότητα να κριθούν, όπως θα κρίνονταν με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Δεν θα υπάρξουν, όμως, νέες προκηρύξεις στη βαθμίδα του Λέκτορα με τη μορφή που υφίσταται σήμερα.

23. Γιατί η βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή γίνεται μη μόνιμη; 

Η βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή είναι η εισαγωγική ακαδημαϊκή βαθμίδα. Στους Επίκουρους Καθηγητές δίδεται μία περίοδος κατά την οποία αξιολογείται η απόδοσή τους και η ικανότητά τους.

Η μονιμοποίηση στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δημιουργεί συνθήκες δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης. Υπάρχει ανάγκη για την ουσιαστική αξιολόγηση στο μέλλον των Επίκουρων Καθηγητών. Θα πρέπει δηλαδή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αξιολογηθούν ουσιαστικά και είτε να τους δοθεί η δυνατότητα -λόγω της απόδοσής τους- να εξελιχθούν και να μονιμοποιηθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή είτε να αποχωρήσουν από το πανεπιστήμιο εφόσον αποδειχθεί ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να εξελιχθούν ακαδημαϊκά. Η διαδικασία αυτή δεν ωφελεί μόνο το πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και την έρευνα. Ωφελεί και τους ίδιους τους επιστήμονες που έχουν εκλεγεί ως Επίκουροι Καθηγητές γιατί τους δίνει μια δοκιμαστική περίοδο, στην οποία έχουν την ευχέρεια είτε να δείξουν τις ικανότητές τους, να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και να μονιμοποιηθούν είτε να αντιληφθούν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα και να επιλέξουν κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια της καριέρας τους. Τους προστατεύει μάλιστα από μία αθέμιτη σχέση εξουσίας: σήμερα πολλοί μόνιμοι επίκουροι καθηγητές βρίσκονται σε μία ιδιότυπη κατάσταση «ομηρίας», όπου, ενώ είναι μόνιμοι, είναι υποχρεωμένοι διαρκώς στους ιεραρχικά ανώτερούς τους λόγω της εξάρτησής τους για το θέμα της εξέλιξης. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει μία τέτοια σχέση εξουσίας ες αεί: η όλη λογική του καθηγητή είναι η ανεξαρτησία του και σε αυτό αποσκοπεί η νέα ρύθμιση.

24. Τι θα γίνει με τους Επίκουρους Καθηγητές που υπηρετούν σήμερα στα πανεπιστήμια; 

Οι Επίκουροι Καθηγητές που υπηρετούν σήμερα, εάν έχουν μονιμοποιηθεί, θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τη μονιμότητά τους. Αν δεν έχουν μονιμοποιηθεί, θα κριθούν για την περαιτέρω πορεία τους με βάση τα νέα δεδομένα.

25. Είναι διασφαλισμένος από την Πολιτεία ο μισθός των μελών ΔΕΠ και ΕΠ; 

Ναι, είναι. Η πολιτεία θα εξακολουθήσει να περιλαμβάνει στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων τους μισθούς του προσωπικού. Όπως προαναφέρθηκε, η χρηματοδότηση θα γίνεται αφενός με βάση συγκεκριμένους δείκτες που αφορούν στις ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύματος και αφετέρου με βάση τους στόχους, τους οποίους επιτυγχάνουν τα ιδρύματα. Δηλαδή η αξιολόγησή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς.

Προτείνεται να δίνεται η επιλογή στο ΑΕΙ να αυξήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αμοιβές εκπαιδευτικών που διακρίνονται και έχουν υψηλές επιδόσεις σε θέματα έρευνας ή άλλα θέματα που θα ορίζει το ίδιο, με βάση διαφανείς προβλέψεις του εσωτερικού του κανονισμού και ύστερα από ειδική έγκριση της διοίκησης του ιδρύματος. Θέλουμε να δοθεί η δυνατότητα της επιβράβευσης του καλύτερου χωρίς να εισαγάγουμε την αυθαιρεσία, τον κακώς εννοούμενο ανταγωνισμό και τις πελατειακές σχέσεις.

26. Γιατί καταργείται ο θεσμός των διδασκόντων ΠΔ 407;  

Ο θεσμός του διδάσκοντος με το ΠΔ 407 θεσμοθετήθηκε για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου από επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους. Ωστόσο, εξελίχθηκε σε μια διαδικασία κατακερματισμένου έργου (με λίγες ώρες διδασκαλίας σε κάθε επιλεγόμενο επιστήμονα) με μειωμένες απολαβές και καμία εργασιακή ασφάλεια ή προοπτική. Ταυτόχρονα εγκλώβισε σημαντικό τμήμα των νέων επιστημόνων σε μια επαγγελματική τροχιά με περιορισμένες δυνατότητες επιστημονικής εξέλιξης και έθεσε στο επιστημονικό περιθώριο μεγάλη μερίδα πολύτιμου επιστημονικού δυναμικού. Η προτεινόμενη ρύθμιση που προβλέπει την αντικατάσταση του διδάσκοντα Π.Δ. 407 με μία μη εξελίξιμη θέση «εντεταλμένου διδασκαλίας» (ή λέκτορα) με σύμβαση ενός έως τριών ετών δίνει πλέον τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να αφιερωθούν στα καθήκοντά τους με ικανοποιητική αμοιβή και δυνατότητα λειτουργίας σε κάποιο βάθος χρόνου χωρίς άγχος.

Για τη βελτίωση των προοπτικών των νέων επιστημόνων εισάγεται, επιπλέον, ο θεσμός του μεταδιδακτορικού υποτρόφου ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ενίσχυσης των νέων επιστημόνων με μεταδιδακτορικές υποτροφίες.

27. Η ταυτόχρονη υπηρέτηση σε ελληνικό ΑΕΙ και σε ΑΕΙ ξένης χώρας ισχύει και για τους διδάσκοντες σε ελληνικά ΑΕΙ;

Είναι προφανές ότι τόσο για λόγους ισονομίας όσο και για λόγους εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ η προτεινόμενη ταυτόχρονη υπηρέτηση ισχύει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και για τους διδάσκοντες των ελληνικών ΑΕΙ.

28. Γιατί οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ/ΕΠ να είναι «κλειστές»;  

Διαπιστώθηκε ότι το σημερινό καθεστώς των «ανοικτών» διαδικασιών δεν αξιοποιήθηκε από τα ιδρύματα. Ενώ οι διαδικασίες ήταν θεωρητικά «ανοικτές», στην πράξη ήταν κλειστές. Όποιος υπηρετεί σε ένα θεσμό δικαιούται να κριθεί με βάση αμερόληπτα εκλεκτορικά σώματα και αντικειμενικές διαδικασίες ώστε να κριθεί για την προσωπική του εξέλιξη. Εφ’ όσον έχει κριθεί κατάλληλος ανταγωνιστικά και με αδιάβλητες διαδικασίες να διδάσκει σε ένα Πανεπιστήμιο, η κρίση στη συνέχεια πρέπει να αναφέρεται στο αν έχει τα προσόντα να ενταχθεί στην ανώτερη βαθμίδα. Σε ορισμένες, μάλιστα, περιπτώσεις και σε συνδυασμό με τη μονιμότητα των μελών ΔΕΠ/ΕΠ οι «ανοικτές» διαδικασίες δημιούργησαν ποικίλες στρεβλώσεις. Το νέο σύστημα κρίσεων, που ήδη έχει θεσπιστεί με το Νόμο 3848/2010 με διευρυμένα εκλεκτορικά και με εξωτερικούς κριτές, σε πολλές περιπτώσεις βοήθησε στην κατεύθυνση της αξιοκρατίας. Ένα νέο βήμα θα πρέπει να γίνει για την οριστική αποδέσμευση των κρίσεων από σχέσεις αλληλεξάρτησης εντός των τμημάτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συγκρότηση μικτών επιτροπών κρίσης με συμμετοχή κριτών από πανεπιστήμια της Ελλάδος (εκτός του τμήματος του κρινόμενου) και του εξωτερικού. Η σύνθεση μπορεί να διαφοροποιείται ανά βαθμίδα αλλά και ανά ίδρυμα στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισμών του κάθε ιδρύματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών ΔΕΠ/ΕΠ θα πρέπει να εναρμονιστούν στη βάση των διεθνών προτύπων και να συνεκτιμάται η διδακτική ικανότητα (που περιλαμβάνει και αξιολόγηση του διδακτικού έργου από φοιτητές) με το ερευνητικό έργο των υποψηφίων. Το πώς διεξάγονται οι κρίσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ θα αφορά και τη διοίκηση του ιδρύματος και θα είναι ένας από τους ουσιαστικούς δείκτες αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των ιδρυμάτων.

29. Πως αλλάζει η εκπροσώπηση των φοιτητών στη Διοίκηση των ΑΕΙ;

Η αλλαγή του μοντέλου Διοίκησης επικεντρώνεται στο διαχωρισμό των οικονομικών/διοικητικών λειτουργιών από τις ακαδημαϊκές. Η συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών στο Συμβούλιο αποτελεί μια ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου των φοιτητών καθώς συμμετέχουν σε διαρκείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δεν περιορίζονται σε μια εφάπαξ συμμετοχή μέσω των εκλογών με αδυναμία επιρροής στη συνέχεια.

30. Πώς θα διαμορφωθούν οι Σχολές; 

Η ανασυγκρότηση των ιδρυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει και ανασυγκρότηση των σχολών που ήδη υφίστανται, την ίδρυση νέων κ.λπ.

31. Θα μπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν ό,τι μαθήματα θέλουν; 

Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να αλλάζουν κατεύθυνση, να επιλέγουν μαθήματα από άλλα τμήματα, σχολές ή ιδρύματα στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών που θα μπορούν να επιλέξουν. Οι σχολές και το ίδρυμα θα πρέπει να θέτουν τις προϋποθέσεις ώστε τα προγράμματα και τα πτυχία να ανταποκρίνονται σε πιστοποιημένα επιστημονικά αντικείμενα. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα πρέπει να αποφασιστούν από τα ίδια τα ιδρύματα και θα μπορούν να ποικίλλουν.

32. Ποιος ο ρόλος των Περιφερειακών Συμβουλίων;

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ρόλο συντονισμού όλων των μονάδων εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να περιλαμβάνει και θεσμικούς εκπροσώπους των Ιδρυμάτων της Περιφέρειας αλλά και καταξιωμένα μέλη της κοινωνίας.

57 comments:

 1. Anonymous7:12 am

  Δεν ξέρω αν το διοικητικό μοντέλο που προτείνετε θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το δίλημμα που φαίνεται να κυριαρχεί είναι «πανεπιστημιακοί ή μη πανεπιστημιακοί για καλύτερη διοίκηση;» Δεν έχω σαφή γνώμη επειδή υπηρετώ στη δευτεροβάθμια. Ξέρω όμως ότι η κακοδιοίκηση είναι αιτία διαφθοράς (το είπε και ο υπουργός υγείας χθες για τον τομέα του). Ο δραστικός περιορισμός της διαφθοράς, η εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας είναι το 1ο ζητούμενο.

  Προφανώς ισχύει ό,τι λέτε για το «σταυροδρόμι» των ΑΕΙ στο διεθνές περιβάλλον. Νομίζω όμως, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ελληνική ιδιαιτερότητα. Να μην μείνουν ξεκομμένες από τις όποιες αλλαγές οι δύο πρώτες βαθμίδες που θα τροφοδοτούν την ανώτατη παιδεία με φοιτητές γνώσεων και κυρίως νοοτροπίας άλλων δεκαετιών. Ας θυμηθούμε και το αρνητικό παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος. Υπό το επιχείρημα «αλλάζοντας πρώτα την ανώτατη παιδεία, επεμβαίνουμε πιο άμεσα στα αποτελέσματά της, επειδή διαμορφώνουμε αυτούς που θα διδάξουν» η Μ. Γιαννάκου προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα πέντε χρόνια πριν. Τα αδικαιολόγητα δεν ήταν άλλα, από την απουσία συνολικής στρατηγικής για την παιδεία. Μια απουσία που εκφράστηκε και με το υπουργικό επιχείρημα «τα θέματα της παιδείας είναι κατ’ αρχήν θέματα επιστημονικά».

  Η πολιτική παροχής κινήτρων τόσο για την ακαδημαϊκή εξέλιξη, όσο και για τη χρηματοδότηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση μάλλον απαιτεί διευκρινίσεις. Όσο για την «αξιοκρατία» που απολαμβάνουμε σήμερα, τρία ενδεικτικά βίντεο:

  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [1]
  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [2]
  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [3]

  ReplyDelete
 2. Anonymous7:13 am

  ΕΑΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΛΗΡΟΙ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΚΟΡΕΣ Η ΟΙ ΓΙΟΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

  ReplyDelete
 3. Anonymous7:27 am

  Δεν ξέρω αν αυτό το διοικητικό μοντέλο θα φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το δίλημμα που φαίνεται να κυριαρχεί είναι «πανεπιστημιακοί ή μη πανεπιστημιακοί για καλύτερη διοίκηση;» Δεν έχω σαφή γνώμη επειδή υπηρετώ στη δευτεροβάθμια. Ξέρω όμως ότι η κακοδιοίκηση είναι αιτία διαφθοράς (το είπε και ο υπουργός υγείας χθες για τον τομέα του). Ο δραστικός περιορισμός της διαφθοράς, η εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας είναι το 1ο ζητούμενο.

  Προφανώς ισχύει ό,τι λέτε για το «σταυροδρόμι» των ΑΕΙ στο διεθνές περιβάλλον. Νομίζω όμως, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ελληνική ιδιαιτερότητα. Να μην μείνουν ξεκομμένες από τις όποιες αλλαγές οι δύο πρώτες βαθμίδες που θα τροφοδοτούν την ανώτατη παιδεία με φοιτητές γνώσεων και κυρίως νοοτροπίας άλλων δεκαετιών. Ας θυμηθούμε και το αρνητικό παράδειγμα του πρόσφατου παρελθόντος. Υπό το επιχείρημα «αλλάζοντας πρώτα την ανώτατη παιδεία, επεμβαίνουμε πιο άμεσα στα αποτελέσματά της, επειδή διαμορφώνουμε αυτούς που θα διδάξουν» η Μ. Γιαννάκου προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα πέντε χρόνια πριν. Τα αδικαιολόγητα δεν ήταν άλλα, από την απουσία συνολικής στρατηγικής για την παιδεία. Μια απουσία που εκφράστηκε και με το υπουργικό επιχείρημα «τα θέματα της παιδείας είναι κατ’ αρχήν θέματα επιστημονικά».

  Η πολιτική παροχής κινήτρων τόσο για την ακαδημαϊκή εξέλιξη, όσο και για τη χρηματοδότηση, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η συμμετοχή των φοιτητών στη διοίκηση μάλλον απαιτεί διευκρινίσεις. Όσο για την «αξιοκρατία» που απολαμβάνουμε σήμερα, τρία ενδεικτικά βίντεο:

  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [1]
  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [2]
  Πανεπιστήμιο: Αξιοκρατία vs Διαφθορά [3]

  ReplyDelete
 4. Καθηγητής Εφαρμογών10:59 am

  Προτείνετε την κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα και την παρουσιάζεται ως "αναβάθμιση" των ΠΔ 407/80. Στην ουσία όμως είναι υποβάθμιση του λέκτορα που στις περισσότερες περιπτώσεις έχει εκλεγεί με νόμιμες διαδικασίες (δεν είναι όλοι παιδιά ΔΕΠ/ΕΠ).

  Προτείνετε μεταβατικές διατάξεις κατά τις οποίες όσοι επίκουροι καθηγητές πρόλαβαν να μονιμοποιηθούν θα παραμείνουν ως ΔΕΠ/ΕΠ. Οι υπόλοιποι "αναβαθμίζονται" σε μη μόνιμους για να προστατευθούν και από την "αθέμιτη σχέση εξουσίας" με τις ανώτερες βαθμίδες (σημείο 23)!!!
  Με άλλα λόγια ετοιμάζετε απολύσεις αφού αρκετοί είναι διορισμένοι επι θητεία!

  Το ελληνικό φαινόμενο να αλλάζουν έτσι αδόκητα οι κανόνες και ο σχεδιασμός είναι πραγματικά μοναδικό. Το πρόβλημα είναι ότι οι αλλαγές των κανόνων ακόμα και στα παιχνίδια είναι απαράδεκτες. Πόσο μάλλον αν πρόκειται για την ζωή κάποιων...

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:17 pm

  Δεν είμαι πεπεισμένος ότι η αξιολόγηση για εξέλιξη μελών ΔΕΠ θα είναι αξιοκρατική με αυτά που διάβασα. Δυστυχώς στην Ελλάδα σαν μικρή χώρα που είναι, και ιδιαίτερα στις επιστήμες που έχουν λίγα και μικρά τμήματα, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους ενώ υπάρχουν ήδη και ισχυρές φιλίες ή εξαρτήσεις. Αυτές πρέπει να θεραπευτούν από την πρώτη στιγμή και να μην περιμένουμε μέχρι να τις σβήσει ο χρόνος. Πως θα είναι πραγματικά αξιοκρατική η αξιολόγηση? Θα πρότεινα τα παρακάτω:
  1. κάθε φορά να εξετάζεται κάποιος σε όλο το βιογραφικό του, συγκριτικά στο χρόνο, με κάποια έμφαση στο τελευταίο έργο (θα υπάρχει σοβαρός λόγος όταν ένας πολύ καλός επιστήμονας ξαφνικά σταμάτησε να παράγει –συνήθως εξωτερικός).
  2. ενδιάμεσες αξιολογήσεις του κάθε μέλους (π.χ. κάθε χρόνο από μικρή ομάδα) όπου εκεί να μπορεί να σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις για την βελτίωσή του (όπως γίνεται στις καλές ιδιωτικές εταιρείες) αλλά και προτάσεις στην σχολή με υποχρέωσή της για την υποβοήθηση του μέλους.
  3. καταγραφή με λεπτομέρεια των συνεδριών αυτών ώστε να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του το τμήμα ή το πανεπιστήμιο συνολικά (επιτηδευμένα εμπόδια από άλλα μέλη ΔΕΠ, οικογενειοκρατία, αδυναμίες κάλυψης των ερευνητικών αναγκών του μέλους ΔΕΠ από τη σχολή/πανεπιστήμιο, μηδενική χρηματοδότηση μελών ΔΕΠ συγκριτικά με άλλους, κτλ.).
  4. Ο υποψήφιος να βρίσκεται σε όλη την διαδικασία της εκλογής του: τα χειρότερα λέγονται όταν φεύγει από την αίθουσα, αλλά τα ακόμη χειρότερα λέγονται με κλειστά μικρόφωνα!
  5. Καλή είναι η ύπαρξη του ακαδημαϊκού συνηγόρου, στον οποίο θα πρέπει να καταφεύγει ο υποψήφιος, χωρίς φόβο και πάθος όμως.
  6. Όσο το δυνατόν απεξάρτηση από εσωτερικούς παράγοντες (βέβαια εάν λυθούν προβλήματα οικογενειοκρατίας και ευνοιοκρατίας θα περιοριστούν πολλά από τα σημερινά προβλήματα)

  ReplyDelete
 6. Anonymous1:46 pm

  Κύριε Υφυπουργέ, δεν φαίνεται στο κείμενό σας, τί ακριβώς θα γίνει με τους εκλεγμένους, υπό διορισμό, λέκτορες. Ως λογικό και αυτονόητο και αυτοί εντάσσονται, υποθέτω..., στην κατηγορία των λεκτόρων (που αναφέρετε) που υπηρετούν ήδη και θα ισχύσουν και για αυτούς οι ίδιες μεταβατικές διατάξεις, ως κανονικά μέλη ΔΕΠ. Εξάλλου, έτσι εκλέχτηκαν, ως κανονικά μέλη ΔΕΠ... στην μικρότερη βαθμίδα. Σας παρακαλώ να δώσετε και για αυτό το ζήτημα μια σαφή θέση.

  ReplyDelete
 7. Anonymous2:49 pm

  Κύριε υφυπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση απάντησή σας, σύμφωνα με την οποία θα ισχύσουν οι ίδιες μεταβατικές διατάξεις τόσο για τους υπηρετούντες λέκτορες όσο και για τους υπό διορισμό λέκτορες.

  ReplyDelete
 8. Γεια σας κ. Υφυπουργέ,

  αν έχετε την καλοσύνη δημιουργείστε ένα αντίστοιχο κείμενο καίριων ερωτήσεων-απαντήσεων με μεγαλύτερη εξειδίκευση στα θέματα των ΤΕΙ. Αν υπάρχει δυσκολία στη διαμόρφωση των κατάλληλων ερωτημάτων ευχαρίστως να συνδράμω.

  Επίσης θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το θέμα των μεταβατικών διατάξεων. Προφανώς οι μεταβατικές διατάξεις άπτονται προσωπικών θεμάτων και όχι επί του συνολικότερου σχεδίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και βέβαια ενδιαφέρει μόνο τους θιγόμενους. Και αυτοί όμως πρέπει να ακουστούν και να προσεχθούν σε μια τέτοια σημαντική αλλαγή.

  Για παράδειγμα λέτε ότι οι επίκουροι καθηγητές που είναι επί θητεία και δεν έχουν (προλάβει να) μονιμοποιηθούν θα μεταβούν σε νέο καθεστώς όπου δεν θα υπάρχει μονιμότητα για αυτούς πλέον. Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο θα έχετε κατά νου και για τους επί θητεία επίκουρους καθηγητές και καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ.

  Λάβετε όμως υπόψη σας τη διαφαινόμενη αδικία (ιδιαιτέρως στα ΤΕΙ για τα οποία έχω προσωπική εικόνα και ανήκω στην κατηγορία των επί θητεία Καθηγητών Εφαρμογών) καθώς κάποιοι άφησαν επιτυχημένες καριέρες στον ιδιωτικό τομέα για να ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι όλα τα μέλη ΕΠ 'παιδιά του εκπαιδευτικού σωλήνα'. Κάποιοι τίμησαν υπέρ του δέοντος την πρόβλεψη του νόμου για πρότερη ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία και εις γνώση τους ήρθαν στην εκπαίδευση με λιγότερα χρήματα για να προσφέρουν την όποια εμπειρία τους. Περαιτέρω, δεν επαναπαύθηκαν στη λογική της ‘πολύ πιθανής’ μονιμοποίησης τους αλλά συνεχίζουν να αγωνίζονται για βελτίωση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών τους εκπονώντας διδακτορικές διατριβές. Σε κάθε όμως περίπτωση στην απόφαση ζωής που έλαβαν συνυπολόγισαν τα αντισταθμιστικά οφέλη της μονιμότητας και της ακαδημαϊκής καριέρας, όπως κάθε ορθολογικός και υπεύθυνος άνθρωπος κάνει.

  Η αλλαγή των κανόνων αυτών, η οποία επηρεάζει κατά τη γνώμη μου πολύ μικρό αριθμό μελών ΕΠ, δεν νομίζω ότι θα αποδώσει σημαντικά οικονομικά ή άλλα οφέλη στην πολιτεία. Για παράδειγμα αν μερικοί καθηγητές εφαρμογών και επίκουροι καθηγητές που υπηρετούν ήδη επί θητεία και δεν (προλάβουν να) μονιμοποιηθούν είτε θα μείνουν ες αεί όμηροι των συναδέλφων τους για ενδεχόμενες ανανεώσεις συμβάσεων, αν και εφόσον υπάρξει η δυνατότητα μετάβασης σε ένα τέτοιο καθεστώς, είτε θα μείνουν άνεργοι, πιθανότατα για μερικούς και ισοβίως. Ανεξαρτήτως της οικονομικής ύφεσης είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εταιρείες δεν θα επιλέξουν να προσλάβουν στελέχη που ως μόνη προϋπηρεσία έχουν να επιδείξουν το εκπαιδευτικό λειτούργημα είτε αποφάσισαν κάποια στιγμή να αφήσουν τον ιδιωτικό τομέα και τα τελευταία έτη απασχολούνται αποκλειστικά ως ακαδημαϊκοί καθηγητές.

  Προφανώς και η μετάβαση στο καθεστώς της μονιμότητας θα πρέπει να γίνει μέσω των ισχυόντων σήμερα διαδικασιών, της αξιολογικής κρίσης εκλεκτόρων δηλαδή. Αυτή ήταν η διαδικασία όταν αιτηθήκαμε, εκλεχθήκαμε και αποδεχτήκαμε να υπηρετήσουμε τα ιδρύματα μας. Ήδη τα οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει ελέω κρίσης δημόσιου χρέους και υποφέρουμε τις αλλαγές αυτές. Οι όποιες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες κατά τη γνώμη μου για το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, δεν θα πρέπει να αποτελέσουν τη χαριστική βολή για εμάς και τις οικογένειες μας.

  Με τιμή,
  Βασίλης Μαντάς
  Καθηγητής Εφαρμογών (επί θητεία) ΤΕΙ Χαλκίδας

  ReplyDelete
 9. Anonymous2:23 am

  Ναι, και εγώ σαν Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία θα αποδεχόμουν να παραμείνω επί θητεία εάν έβλεπα ότι όλο το σύστημα θα γινόταν μεμιάς αξιοκρατικό και δίκαιο. Ωστόσο, επειδή 1) δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν αμέσως, 2) και ενόψει τόσο σοβαρών αλλαγών και βλέποντας τις τρέχουσες αντιδράσεις, δεν ξέρω πως θα εφαρμοστούν και χρησιμοποιηθούν από το κατεστημένο οι νέοι νόμοι, καθώς και 3) βλέποντας τις ιδιαίτερα θετικές μεταβατικές διατάξεις για τους λέκτορες και τους προς πρόσληψη, θα θεωρούσα λογικό να υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις και για όλους τους υπάρχοντες Επίκουρους καθηγητές ώστε να τους δοθεί μια εγγύηση για τον μέλλον και να μην επεκταθεί ο χρόνος εξάρτησής τους από κατάλοιπα του παλαιού συστήματος. Στο κάτω-κάτω, πολλοί ξεκίνησαν από βαθμίδα λέκτορα ενώ θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κατευθείαν σαν επίκουροι με τα προσόντα που είχαν και να βρίσκονται σε άλλη κατάσταση τώρα. Αναγνωρίζω ότι είναι πολύ αυτό που προτείνω, ωστόσο η ένταση αναξιοκρατίας του παρελθόντος είναι τόσο μεγάλη (και φαίνεται αυτό όλο και περισσότερο) που σβήνει κάθε υπερβολή νέων αιτημάτων σαν το παραπάνω. Θα με ενδιέφερε η γνώμη και άλλων συναδέλφων και προφανώς και του κου Υπουργού.

  ReplyDelete
 10. Anonymous3:29 am

  ΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

  Καθηγητής που πήγε εκπαιδευτική επίσκεψη τους μαθητές λυκείου περιοχής Δυτικής Αττικής

  .... και τα παιδιά ξεχασαν και αυτά που ήξεραν

  ReplyDelete
 11. Οι απόψεις που εξέφρασε ο κ Μαντάς εκφράζουν πιστεύω όλους τους επι θητεία καθηγητές εφαρμογών που αποτελούν (δυστυχώς) ένα μικρό τμήμα του προσωπικού των ΤΕΙ. Είμαι οικογενειάρχης και πατέρας 3 παιδιών και προσωπικά μετά από 12ετή πορεία στον ιδιωτικό τομέα και στην δημόσια Β’θμια εκπαίδευση (ως μόνιμος) αποφάσισα να διεκδικήσω και να πετύχω διορισμό σε θέση καθηγητή εφαρμογών έχοντας κατά νου τους νόμους που ισχύουν έως σήμερα.
  Οι ανατροπές που έρχονται στην ζωή μας θα είναι μεγάλες αν ισχύσει ότι περιγράφεται στο κείμενο «ερωτήσεις-απαντήσεις» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
  Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας κ Υπουργέ πώς για να εξελιχθεί ένας καθηγητής εφαρμογών απαιτείται διδακτορικός τίτλος η απόκτηση του οποίου απαιτεί για έναν εργαζόμενο τον διπλάσιο χρόνο από ότι για κάποιον που είναι φοιτητής και ασχολείται αποκλειστικά με την εκπόνηση αυτού. Επιπλέον για να δεχθεί κάποιο μέλος ΔΕΠ να αναλάβει έναν καθηγητή εφαρμογών ως επιβλέπων διδακτορικού δεν είναι και η πιο εύκολη υπόθεση μιας και όλα τα μέλη ΔΕΠ (και ιδίως όσοι είναι σε θέση επίκουρου μετά τις τελευταίες εξελίξεις) επιθυμούν να έχουν φοιτητές οι οποίοι είναι full-time στο πανεπιστήμιο και αναλαμβάνουν παράλληλα και άλλες βοηθητικές εργασίες.
  Όλοι οι επι θητεία καθηγητές εφαρμογών αναμένουν να ακούσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις τις οποίες επεξεργάζεστε με πολύ μεγάλη αγωνία όπου πιστεύω πως όλοι θεωρούμε σωστό να ισχύσει ότι ισχύει ως σήμερα (αφού πολλοί μπορεί να μην αποδεχόντουσαν τον διορισμό τους αν ήξεραν πως τα δεδομένα θα ανατραπούν για αυτούς τόσο σύντομα). Αν παρόλα ταύτα επιμένετε οι αλλαγές να ισχύσουν μόνο για αυτήν την μικρή ομάδα (αφού δεν βλέπω πραγματικά να ισχύουν για κάποιους άλλους αφού νέοι διορισμοί στα ΤΕΙ δεν φαίνεται να γίνονται για πολλά χρόνια) τουλάχιστον να προσδιορίσετε ένα ρεαλιστικό χρονικό διάστημα μέχρι την κρίση για εξέλιξη από την βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών στην βαθμίδα του επικούρου, και επιπλέον να υπάρξει και κάποια μέριμνα για τους συναδέλφους που δυσκολεύονται να βρουν επιβλέποντα καθηγητή για την εκπόνηση διδακτορικού, λόγω των δυσκολιών που ανέφερα παραπάνω.
  Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι πρώτες απολύσεις στο Δημόσιο θα πρέπει να αρχίσουν από μια κατηγορία προσωπικού που απλά δεν πρόλαβε να μονιμοποιηθεί παρότι οι νόμος με τον οποίο εκλέχθηκαν και διορίστηκαν προέβλεπε κάτι τέτοιο (και μετά από κρίση) στην τριετία .

  ReplyDelete
 12. Anonymous10:29 am

  Θα ήθελα κι εγώ να σταθώ στο ζήτημα των μεταβατικών διατάξεων για τους επίκουρους καθηγητές – μέλη ΔΕΠ, κατά τις οποίες όσοι επίκουροι καθηγητές πρόλαβαν να μονιμοποιηθούν θα παραμείνουν ως ΔΕΠ ενώ οι υπόλοιποι κατά τα λεγόμενά σας "αναβαθμίζονται" σε μη μόνιμους για να προστατευθούν και από την "αθέμιτη σχέση εξουσίας" με τις ανώτερες βαθμίδες (σημείο 23). Πάνω σ’ αυτό το θέμα θα ήθελα να θέσω τον παρακάτω προβληματισμό:
  Σε τμήματα στα οποία η λέξη δημοκρατία και ακαδημαϊκή δεοντολογία είναι άγνωστες λέξεις (πιστέψτε με έχω κάποια τμήματα υπόψη μου) φοβάμαι ότι αυτή η διάταξη αντί να απελευθερώσει τις υγιείς ακαδημαϊκές δυνάμεις των νέων επιστημόνων, θα τις καταπνίξει οριστικά και θα τις οδηγήσει όχι σε στασιμότητα όπως ο προηγούμενος νόμος, αλλά σε οριστική απόλυση. Έτσι η στασιμότητα στη μονιμότητα του επίκουρου θα φαντάζει παράδεισος μπρος στην απόλυση από τις αρρωστημένες ομάδες των ΑΕΙ που κάνουν κουμάντο χρόνια τώρα. Έτσι οι άνευ προσόντων επίκουροι οι οποίοι όμως τυγχάνει να είναι κολλητοί, γιοι, κόρες, γαμπροί, νύφες, κουμπάροι, κομματικοί φίλοι και λοιπές φαιδρές δυνάμεις, θα αναβαθμιστούν αμέσως σε αναπληρωτές ενώ οι υπόλοιποι άξιοι μεν, εκτός συστήματος δε γιατί είναι προφανώς πολύ αξιόλογοι επιστήμονες και «χαλάνε τη σούπα» με την ακαδημαϊκή τους ανεξαρτησία, (γνωστά πράγματα) όχι μόνο δε θα παραμείνουν στάσιμοι, αλλά θα χάσουν και τη θέση τους. Και γνωρίζετε βέβαια ότι στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου εύκολο ούτε θέσεις να προκηρύσσονται όπως στις ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑ, έτσι ώστε οι "απορριφθέντες" να αξιολογηθούν σωστά και να δικαιωθούν ηθικά, αλλά και μετά από απόρριψη από συγκεκριμένο τμήμα δεν μπορούν εύκολα να γίνουν δεκτοί από άλλο τμήμα, γιατί η λάσπη είναι τόση ώστε να προσπαθούν να αποδείξουν πλέον ότι δεν είναι ελέφαντες. Έτσι θα πρότεινα προς πρόληψη και όχι θεραπεία αυτής της διάταξης και εφόσον όλοι θέλουμε να λειτουργήσει ορθολογικά, τα εκλεκτορικά σώματα να αποτελούνται κατά τα 2/3 από εξωτερικούς (εκτός τμήματος) και κατά το 1/3 από εσωτερικούς (εντός τμήματος) εκλέκτορες. Η δικαιολογία των πολυέξοδων μετακινήσεων δεν ευσταθεί αφού έχει προβλεφθεί η τηλεδιάσκεψη όπου θεωρείται κατοχυρωμένη βάσει νομοθεσίας, χωρίς να απαιτούνται πολυδάπανες μετακινήσεις ή προφάσεις για τη δυσκολία αυτών των συνεδριάσεων. Επομένως ναι στη μη μονιμότητα των επίκουρων με την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα αναδεικνύει τις υγιείς δυνάμεις των πανεπιστημίων με συμμετοχή πλειοψηφίας εξωτερικών εκλεκτόρων.
  Θα ήθελα την άποψή σας κύριε Πανάρετε και τη δέσμευσή σας ότι θα μεριμνήσετε για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Το έργο το οποίο ξεκινήσατε είναι αξιοθαύμαστο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, σας αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Σας εύχομαι να το συνεχίσετε ακάθεκτος.

  ReplyDelete
 13. Anonymous11:41 am

  Αγαπητέ Υφυπουργέ,

  Με ιδιαίτερη λύπη διάβασα ότι για τους επίκουρους καθηγητές με θητεία η πρόταση σας είναι να ενταχθούν στις νέες διατάξεις. Εν ολίγοις, η πρόταση σας οδηγεί σε πλήρη εξίσωση με τους νέους επίκουρους οι οποίοι επί της ουσίας θα είναι οι παλαιοί Λέκτορες στη βαθμίδα. Το παράδοξο η πρόταση για εξέλιξη των παλαιών Λεκτόρων ισχύει με το παλιό σύστημα ενώ για τους επίκουρους με θητεία το νέο. Από που προκύπτει αυτή η δεοντολογία;
  Νομίζω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσετε την άποψη σας αυτή. Για όλους όσους υπηρετούν ήδη πρέπει να ισχύουν οι έως σήμερα διατάξεις διαφορετικά προκύπτει άνιση μεταχείριση.Μετά από 6 χρόνια οι επίκουροι με θητεία θα αποτελέσουν τα κύρια θύματα των αλλαγών.
  Θερμή παράκληση να ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα και αν έχετε χρόνο να απαντήσετε.

  ReplyDelete
 14. Anonymous12:55 pm

  κ. Υφυπουργέ,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω: η χρονική δέσμευση του κ. Σαχινίδη για διορισμό 300+300+300 λέκτορων μέχρι αύγουστο 2011 ισχύει ακόμα ή έχει αλλάξει κάτι λόγω του νέου μνημονίου;
  ευχαριστώ.
  Ιάκωβος Βενιέρης

  ReplyDelete
 15. Anonymous10:37 pm

  Αγαπητέ κ. Πανάρετε
  Ως εργαζόμενος σε ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση.
  Αναφέρετε στο σημείο 28. ότι “Διαπιστώθηκε ότι το σημερινό καθεστώς των «ανοικτών» διαδικασιών δεν αξιοποιήθηκε από τα ιδρύματα. Ενώ οι διαδικασίες ήταν θεωρητικά «ανοικτές», στην πράξη ήταν κλειστές.” και προτείνετε οι διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ/ΕΠ να είναι «κλειστές».
  Ερώτημα: οι «κλειστές» αυτές διαδικασίες δεν αποκλείουν από τα ΑΕΙ/ΤΕΙ άτομα με σοβαρό βιογραφικό -είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό- τα οποία θα ήθελαν να διεκδικήσουν ως υποψήφιοι μια θέση ΔΕΠ/ΕΠ στα πλαίσια των ίσων ευκαιριών; Δεν αποκλείονται άτομα τα οποία λόγω των γνωστών συνθηκών αποκλείονταν με τα ισχύοντα;
  Άλλωστε εάν εξασφαλιστούν αμερόληπτα εκλεκτορικά σώματα και αντικειμενικές διαδικασίες που θα αποτρέπουν τις «ποικίλες στρεβλώσεις», οι «ανοιχτές» διαδικασίες δεν θα είναι μια ευκαιρία για να αξιολογηθούν σε νέα και αντικειμενική πλέον βάση όλα εκείνα τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ για τα οποία γίνεται τόσο πολλή συζήτηση για τα προσόντα τους και τις διαδικασίες εκλογής τους (ιδέ κόρες, γιοι, νύφες, σύζυγοι, γαμπροί, κουμπάροι, … ); ; ;
  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 16. Anonymous1:18 am

  Είχατε υποσχεθεί ότι για όλους τους υπηρετούντες στα ΑΕΙ θα ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις. Η υπαγωγή των επίκουρων καθηγητών με θητεία στις νέες διατάξεις όχι μόνο είναι σε ευθεία αντίθεση με αυτά τα οποία είχατε υποσχεθεί αλλά επιπλέον δημιουργεί ανισότητες και καταργεί μακροχρόνιες προσπάθειες. Νομίζω ότι όλοι όσοι ήδη υπηρετούν πρέπει να συνεχίσουν το επιστημονικό τους έργο και την εξέλιξη τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
  Γιατί αυτή η διάκριση για τους επίκουρους με θητεία;

  ReplyDelete
 17. Anonymous1:26 am

  Πάλι το ΕΑΠ στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. Τυχαίο; Δε νομίζω.

  http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=222399&cid=4

  ReplyDelete
 18. Anonymous2:36 pm

  Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,
  Τα παράπονα των μη μόνιμων επίκουρων καθηγητών που έχουν ήδη εκτεθεί (και όσα πρόκειται να ακολουθήσουν) πηγάζουν, πιστεύω, από την ευρέως διαδιδόμενη φημολογία ότι ασκείται πίεση προς το Υπουργείο να προβλεφθεί ότι η εξέλιξη μέλους ΔΕΠ θα είναι δυνατή μόνον εφόσον υπάρχει κενή θέση στην ανώτερη βαθμίδα. Οι μη μόνιμοι επίκουροι καθηγητές, επομένως, δεν θα μπορούν να ζητήσουν "προκήρυξη της θέσης τους" στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή, όπως μέχρι σήμερα προβλέπεται, αλλά θα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε κενή θέση αναπληρωτή, είτε λόγω εξέλιξης είτε λόγω συνταξιοδότησης.
  Η πρόταση αυτή είναι απολύτως απαράδεκτη και θα επιφέρει παράλυση σε όλα τα ΑΕΙ. Αντιβαίνει σε θεμελιώδεις ακαδημαϊκές αρχές, και συνεπάγεται εντελώς άδικα αποτελέσματα. Ενδεικτικά αναφέρω:
  -Εάν οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται με θητεία, όπως προβλέπεται, θα φτάνουμε στο σημείο να λήγει η θητεία τους και να αποχωρούν από το Πανεπιστήμιο, όχι γιατί κρίθηκαν ότι δεν είχαν τα προσόντα για εξέλιξη, αλλά επειδή δεν υπήρχε κενή θέση αναπληρωτή στο γνωστικό τους αντικείμενο! Η μόνη λύση γι' αυτούς θα είναι να θέσουν ξανά -εξ αρχής- υποψηφιότητα σε βαθμίδα επίκουρου, εισαγωγική δηλαδή. Δεν θα μπορούν καν να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλο ΑΕΙ, σε θέση αναπληρωτή, γιατί προβλέπεται ότι οι διαδικασίες θα είναι κλειστές!
  -Δεν θα έχουν κανένα νόημα οι μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες λέκτορες, διότι ουδείς επίκουρος καθηγητής θα ψηφίσει την εξέλιξη κάποιου, ο οποίος θα πρόκειται να ανταγωνισθεί στο μέλλον μαζί του, για μία θέση αναπληρωτή καθηγητή.
  -Η εξέλιξη ενός πανεπιστημιακού δασκάλου, κατά διεθνή πρωτοτυπία, δεν θα εξαρτάται τα δικά του διδακτικά και ερευνητικά προσόντα, αλλά από το τυχαίο γεγονός της ύπαρξης κενής θέσης στην ανώτερη βαθμίδα, από το τυχαίο δηλαδή γεγονός εάν κάποιος συνάδελφός του είχε τη διάθεση να εξελιχθεί σε αναπληρωτή καθηγητή πριν από αυτόν.
  - Θα καταστεί εντελώς παράλογη η κατανομή των οργανικών θέσεων ανά γνωστικό αντικείμενο. Δεν θα έχεουν, δηλαδή, καθοριστεί εξ αρχής οι οργανικές θέσεις ανά αντικείμενο, με κριτήριο τις ανάγκες της έρευνας και της διδασκαλίας, αλλά το πόσες θέσεις τακτικών ή αναπληρωτών καθηγητών θα υπάρχουν εσαεί θα εξαρτάται από το τυχαίο γεγονός του πόσα μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων αυτών έτυχε να υπηρετούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.

  Δεν χρειάζεται να τονισθεί ότι μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ευθέως αντίθετη με τις εξαγγελίες του Υπουργείου και στο πρόσφατο κείμενό του. Εκεί αναφέρεται (απάντηση αρ. 23) ότι θα πρέπει να δίνεται στους επίκουρους καθηγητές δυνατότητα"να αξιολογηθούν ουσιαστικά και είτε να τους δοθεί η δυνατότητα -λόγω της απόδοσής τους- να εξελιχθούν και να μονιμοποιηθούν στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή είτε να αποχωρήσουν από το πανεπιστήμιο εφόσον αποδειχθεί ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για να εξελιχθούν ακαδημαϊκά." Τίποτα από αυτά δεν συμβιβάζεται με το γεγονός ότι η εξέλιξη θα εξαρτάται από το αν συνταξιοδοτήθηκε αναπληρωτής καθηγητής ή το εάν στο ίδιο αντικείμενο υπάρχουν 1, 2 ή 5 επίκουροι καθηγητές!
  Διατείνεται το Υπουργείο, και ορθά, ότι προτεραιότητα στο νέο Πανεπιστήμιο θα είναι η προώθηση της έρευνας. Ποιός όμως, από το νεότερο δυναμικό, θα ασχοληθεί σοβαρά με την έρευνα όταν γνωρίζει ότι αυτό που κατά βάθος μετράει είναι πότε "θα πεθάνει ο Τακτικός Καθηγητής" κατά την παλαιά ρήση;

  Αναλογισθείτε, κύριε Υφυπουργέ, τι υποτίθεται ότι θα εξυπηρετήσει μία τέτοια ρύθμιση, σταθμίστε το με τα μειονεκτήματα που μόλις εκτέθηκαν και η απάντηση θεωρώ ότι είναι αυτονόητη.

  ReplyDelete
 19. δεν υπάρχει καμιά τέτοια πρόθεση.

  ReplyDelete
 20. Anonymous2:48 pm

  Ευχαριστώ θερμά, για το ενδιαφέρον και την άμεση απάντηση. Σας διαβεβαιώ ότι οι ευχαριστίες θα ίσχυαν όποιο και αν ήταν το περιεχόμενο της απάντησης.

  Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

  ReplyDelete
 21. Anonymous12:11 am

  Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Αν και εκτιμώ ότι πράγματι δεν υπάρχει κακή πρόθεση από την πλευρά του Υφυπουργού. Τα όσα έχουν αναφερθεί για την εξέλιξη του επίκουρου με θητεία νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσουν την πολιτική ηγεσία. Έχουμε πλέον εξαντληθεί τόσα χρόνια. Τελικά δεν ξέρω αν πράγματι οι προτάσεις του Υπουργείου είναι στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης άρα και στην αναβάθμιση του επιστημονικού προσωπικού ή στον πλήρη ευτελισμό τους.Ελπίζω ότι ο Υφυπουργός θα αντιληφθεί το τεράστιο λάθος με τη πρόταση του να υπαχθούν οι επίκουροι με θητεία στο νέο καθεστώς. Θα συμφωνήσω όμως με άλλο σχόλιο ότι η δυνατότητα διαλόγου που δίνει είναι θετική αρκεί να μην κάνουμε διάλογο για τον διάλογο αλλά για να υπάρξουν αποτελέσματα.

  ReplyDelete
 22. Anonymous2:02 am

  κ. Υφυπουργέ παντού ακούγεται η φράση "διακριτός ρόλος των ΤΕΙ". Ποιος θα είναι αυτός; Εάν είναι κάτι υποδεέστερο του ρόλου των Πανεπιστημίων, γιατί τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τις βαθμίδες Επίκουρου και Αναπληρωτή Καθηγητή είναι τα ίδια για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ; Τι θα γίνει με όσους εκλέκτηκαν σε αυτές τις βαθμίδες σε Τμήμα ΤΕΙ;

  ReplyDelete
 23. Anonymous1:57 am

  Κ. Υπουργέ,

  παρακαλώ να μου επιτρέψετε να είμαι λίγο καυστικός. Θεωρώ ότι η προσπάθεια αναβάθμισης του Πανεπιστημίου, που λέτε ότι κάνετε, δεν πείθει κανέναν. Θα αναφερθώ σε τρεις λόγους που κατά τη γνώμη μου αρκούν για να υποστηρίξουν τον παραπάνω ισχυρισμό.
  1. Το άθλιο καθεστώς της αναμονής 1,5 χρόνο των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ που είχε καθιερώσει η κυβέρνηση της ΝΔ (δίχως να έχει την παραμικρή δικαιολογία), εσείς το κάνατε 2 χρόνια και από αυτά που ακούγεται σκοπεύεται να το αυξήσετε στα 2,5-3 χρόνια. Ουσιαστικά τι κάνετε; Εξαθλιώνετε τη νέα γενιά επιστημόνων τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο και σε επιστημονικό. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν χρήματα διαψεύδεται από τις άλλες ενέργειες της κυβέρνσης στην οποία συμμετέχετε (προσλήψεις επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ, προσλήψεις αστυνομικών κλπ.). Συγνώμη για την καθαρότητα του λόγου μου. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στο ελεύθερο, δημιουργικό και ανοιχτό πανεπιστήμιο που ευαγγελίζεστε. Τέτοια πράγματα ενδεχομένως γίνονται μόνο σε γραφειοκρατικά - ολοκληρωτικά καθεστώτα. Βάλτε ένα τέλος σε αυτή την αθλιότητα. Ο διορισμός των εκλεγμένων δεν μπορεί να κρατάει περισσότερο από 2-3 το πολύ 4 μήνες και η πληρωμή πρέπει να ξεκινά αναδρομικά από την ημέρα της εκλογής (εφόσον φυσικά δεν υπάρξει κάποιο θέμα νομιμότητας).
  2. Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο δεν πείθετε κανέναν είναι το θέμα των συγγραμμάτων. Πρόκειται για μια άλλη αθλιότητα. Κάθε χρόνο δίνετε 80-90 εκατ. ευρώ. για τα συγγράμματα. Με αυτά τα λεφτά σε δέκα χρόνια (800-900 εκατ.) θα είχαμε φτιάξει τις καλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου. Θα είχαμε γίνει παγκόσμιο πρότυπο βιβλιοθηκών. Έτσι θα βελτιωνόταν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό περιβάλλον. Είναι αυτονόητο ότι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων δεν ευνοεί την ανάπτυξη της επιστήμης. Αντίθετα ευνοεί τους εκδότες (που εκδίδουν οτι,δήποτε -ανεξαρτήτως ποιότητας - αρκεί να έχουν την υπόσχεση ότι θα δοθεί στο πανεπιστήμιο) και κάποιους καθηγητές που κάνουν αυτοεκδόσεις. Τώρα η Υπουργός μας λέει ότι θα μειώσετε τα χρήματα. Από 80-90 εκατ. στα 50. Δεν είναι λύση αυτή. Η λύση είναι οι βιβλιοθήκες. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν έχω ακούσει να δίνονται δωρεάν συγγράμματα. Είναι μια πολιτική που εισήγαγε ο παππούς του Πρωθυπουργού. Είναι δηλαδή μια πολιτική που αντιστοιχούσε στα δεδομένα του 1960. Όχι στα δεδομένα του 2010.
  3. Ένας τρίτος λόγος που δεν πείθετε είναι ότι η μεταρρύθμιση για την παιδεία δεν συνδυάζεται με μια μεταρρύθμιση για την έρευνα. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη η έρευνα χρηματοδοτείται κυρίως από εθνικούς πόρους. Οι Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και μικρές είναι και πολύ συχνά δεν έχουν τις προδιαγραφές ποιότητας που απαιτούνται για την επιστημονική πρόοδο (τουλάχιστον στο τομέα που γνωρίζω). Σε κάθε περίπτωση οι Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις λειτουργούν συμπληρωματικά στις εθνικές. Όλες οι χώρες της Ευρώπης διαθέτουν ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ για την έρευνα. Η Ελλάδα διαθέτει λιγότερο από όλες τις χώρες. Αν αυτό δεν αλλάξει δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε το πανεπιστήμιο.
  Αρκούμε σε αυτά τα τρία σημεία αν και θα μπορούσα να γράψω βιβλίο ολόκληρο για τα κακώς κείμενα του ελληνικού πανεπιστημίου για τα οποία δεν έχετε καμία πρόθεση να κάνετε τίποτα.
  Ζητώ και πάλι συγνώμη για το επιθετικό μου ύφος. Φοβάμαι ωστόσο ότι η μεταρρύθμισή σας θα είναι μια ακόμα χαμένη υπόθεση.

  ReplyDelete
 24. Anonymous2:16 am

  Ένα πολύ μικρό σχόλιο.
  Στο θέμα της οικογενειοκρατίας έχετε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία. Ωστόσο, το θέμα αυτό αφορά κυρίως τις ιατρικές, νομικές και θεολογικές σχολές. Στις κοινωνικές επιστήμες που κινούμε εδώ και πολλά χρόνια δεν έχω συναντήσει τέτοιο θέμα. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Δίχως να γίνομαι χυδαίος ή σεξιστής το πρόβλημα είναι οι ερωτοχτυπημένοι καθηγητές. Καθηγητές (συνήθως άνω των 50 ετών) ξετρελαίνονται με μια πιτσιρίκα - φοιτήτρια και κάνουν σκοπό της ζωής τους να την προωθήσουν και να την κάνουν μέλος ΔΕΠ. Κυριολεκτικά στα μισά τμήματα που γνωρίζω έχει υπάρξει τουλάχιστον ένα τέτοιο περιστατικό = άριστα στο μεταπτυχιακό, άριστα στο γρήγορα γραμμένο διδακτορικό, γρήγορα μια φωτογραφική προκήρυξη λέκτορα ή επίκουρου και εκλογή. Σε 4-5 χρόνια το πολύ το κοριτσάκι του μεταπτυχιακού έγινε μέλος ΔΕΠ στηριζόμενο στις "πλάτες" του εραστή καθηγητή. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο όπως και με την οικογενειοκρατία. Η ευνοιοκρατία. Υπάρχει όμως και μια διαφορά. Ενώ είναι πολύ εύκολο να δει κανείς και συνεπώς να καταγγείλει την οικογενειοκρατία, η περίπτωση των ερωτοχτυπημένων καθηγητών δεν είναι ανοιχτή ούτε μπορεί κανείς να την καταγγείλει δίχως αποδείξεις, καθώς είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος αποδείξεις μιας ερωτικής σχέσης. Το χειρότερο είναι ότι οι φοιτητές γελούν εις βάρος των καθηγητών.
  Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι για αυτό το πρόβλημα;

  ReplyDelete
 25. Καθηγητής Εφαρμογών (επι θητεία)3:48 am

  κ Υπουργέ κάποιες ερωτήσεις παραθέτω για το πρόβλημα με τις μεταβατικές διατάξεις των υπο κατάργηση βαθμίδων:

  1. Είναι πραγματικά το πρόβλημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ?
  Κάποιοι πιστεύουν ότι τα τελευταία χρόνια στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ διορίστηκαν επιστήμονες που είχαν τα περισσότερα τυπικά και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ προσόντα από κάθε άλλη περίοδο.

  2. Γιατί προτείνετε (στην ουσία) την απόλυση εκατοντάδων επι θητεία ΔΕΠ/ΕΠ αφού είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι μέσα στους 720.000 της απογραφής?
  Αφού δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις και πιστώσεις από το Γεν. Λογιστήριο μήπως έτσι ανοίγετε χώρο για προσλήψεις σε άλλα υπουργεία που σας περιορίζει η τρόικα ( 1 πρόσληψη για 5 απολύσεις)?

  3. Γιατί ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να γίνονται εκλεκτορικά για Καθηγητές εφαρμογών, Λέκτορες και επικουρους?
  Γνωρίζω ότι δεν υπογράφετε διορισμούς κρατώντας τους όμηρους, αλλά τα εκλεκτορικά με τις υπάρχουσες διατάξεις δεν σταμάτησαν να γίνονται!

  4. Προσωπικά παραιτήθηκα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχω 4 παιδιά και εκλέχθηκα καθηγητής εφαρμογών σε ΤΕΙ. Επιπλέον, επένδυσα 5000Ε το χρόνο για το PHd που από το 2014 είναι τυπικό προσόν για την βαθμίδα μου (εδώ ευτυχώς υπήρχε μεταβατική διάταξη). Θα με ξαναπροσλάβετε στην δευτεροβάθμια?
  (Δεν χρειάζετε να απαντήστε σ αυτό το ερώτημα)

  5. Σε πιο σημείο του Συντάγματος αναφέρεται ότι τα Πανεπιστήμια είναι ανώτερα από τα ΤΕΙ? Γνωρίζω ότι είστε μέλος ΔΕΠ αλλά δεν μπορεί όλες σας οι αναφορές είναι μόνο για Πανεπιστήμια αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες και τον ρόλο των ΤΕΙ.


  Τουλάχιστον ελπίζω να μας ενημέρωσετε σύντομα να προλάβουμε τις αιτήσεις εργαστηριακών συνεργατών ή 407 για το νέο ακαδημαϊκό έτος!

  Παρόλα αυτά ελπίζω πραγματικά να να καταφέρετε στο έργο σας αλλά κ Υπουργέ υπάρχει ήδη τρικυμία. Δεν χρειάζετε να κουνάτε άλλο την βάρκα...

  ReplyDelete
 26. Anonymous4:12 am

  κ. Πανάρετε, υποχρεώσατε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να δαπανήσει αμισθί εργατώρες για να ετοιμάσει εκ νέου τις από το 2009 υποβληθείσες προτάσεις Θαλή-Αρχιμήδη, δηλώνοντας ότι σε 1 μήνα από τη λήξη της προθεσμίας (31/10 η λήξη) θα είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση αξιολόγησης. Δε γνωρίζω σε ποιο σύστημα αξόνων μετράται ο δικός σας χρόνος, ωστόσο σε αυτόν τον πλανήτη ο 1 μήνας έχει παρέλθει.

  Ορθότατα προσπαθείτε να καθαρίσετε την τριτοβάθμια από φαινόμενα που την υποβαθμίζουν. Η ενίσχυση της έρευνας (με χρήματα μάλιστα του ΕΣΠΑ) όμως είναι εξίσου σημαντική στην εποχή του ΔΝΤ και σε αυτό το ζήτημα η απόδοση του Υπουργείου πρέπει να ανεβεί.

  Πότε πρόκειται να υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα για τα προγράμματα Θαλής-Αρχιμήδης;

  ReplyDelete
 27. Anonymous11:24 am

  κ. Υπουργέ,

  Το θέμα της αξιολόγησης είναι ιδιαίτέρως σοβαρό και νομίζω δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αξιολόγηση των πάντων και όλων των δομών και διαδικασιών. Δεν γίνεται διαφορετικά εάν θέλουμε να είμαστε επιστημονικά ανταγωνιστικοί και διοικητικά επίκαιροι. Μια σωστή και δίκαιη αξιολόγηση τη φοβάται μόνο ο αδύναμος και αυτός που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
  Θέλει προσοχή όμως στο ποιοι θα πραγματοποιούν τις αξιολογήσεις (έτσι ώστε να μην γίνει μια εσωτερική και κλειστή διαδικασία μεταξύ φίλων και γνωστών) και με ποιο τρόπο καθώς το ζητούμενο είναι η απόλυτη διαφάνεια και τεκμηρίωση. Θελει προσοχή λοιπόν να μην υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο νομοσχέδιο που θα επιτρέψουν "παραθυράκια" από τους εφαρμοστές του. Καλύτερα οι διατάξεις να ορίζουν άσπρο ή μαύρο ξεκάθαρα (και ας υπαρχουν αντιδράσεις - εξάλλου ποτέ και κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με όλα) παρά να υπάρχουν ασάφειες.

  Είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ΑΕΙ και ΤΕΙ με αντικείμενα που δεν αντιστοιχουν στις ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτά τα τμήματα είναι καταδικασμένα. Πρέπει κατά τη γνώμη μου να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της κοινωνίας μας και τη πορεία της και να προσκαλέσουμε με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά Λυκείου να δώσουν έμφαση στις αντίστοιχες σχολές. Απαιτείται στενή σύνδεση 3βαθμιας εκπαίδευσης και κοινωνίας. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναυτιλία και τουρισμός είναι 3 ενδεικτικά πεδία που πρέπει να δοθεί έμφαση, καθώς μπορούν να γίνουν πολλά και μεγάλα πράγματα στη χώρα μας.

  με εκτίμηση
  Δημήτρης Καλδέρης
  Καθηγητής Εφαρμογών υπό διορισμό
  ΤΕΙ Κρήτης

  ReplyDelete
 28. Anonymous2:10 am

  Κ. Υφυπουργέ,

  τι θα γίνει με τα ΤΕΙ? Πως ακριβώς θα αξιολογηθούν οι μόνιμοι καθηγητές που έχουν καμία έως μία δημοσίευση και έλαβαν διδακτορικό απλώς για να μη χάσουν τη δουλειά τους, ενώ οι ωρομίσθιοι διαθέτουν ερευνητική εμπειρία και πολλές δημοσιεύσεις; Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται από τους ωρομίσθιους οι οποίοι ζούν με 4μηνες συμβάσεις και πληρώνονται με 5 μήνες καθυστέρηση. Αφήστε την οικογενειοκρατία!

  ReplyDelete
 29. Anonymous4:31 pm

  Συμφωνώ απολύτως με τις απόψεις που αναρτήθηκαν 1:57 και αναφέρουν ως 3 σημεία που δεν πείθει η μεταρρύθμιση: α. την αθλιότητα της απίστευτης για ευνομούμενης πολιτείας καθυστέρησης διορισμού των εκλεγμένων β. την αθλιότητα της παροχής δωρεάν συγγραμμάτων και της ουσιαστικής εγκατάλειψης των βιβλιοθηκών γ. την χρόνια ακραία υποχρηματοδότηση της έρευνας.
  Σε αυτά θέλω να συμπληρώσω τα ακόλουθα:
  α.το άθλιο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Αναγκάζετε νέους ανθρώπους να σπουδάσουν κάτι που δεν θέλουν. Αναγκάζετε καθηγητές να έχουν απρόθυμους φοιτητές. Λέτε μάλιστα ότι κάθε τμήμα θα αξιολογείται για την πορεία των φοιτητών του, ξεχνώντας ότι αυτοί δεν επέλεξαν το συγκεκριμένο αντικείμενο.
  β. Δεν υπάρχει κανένα σύστημα παροχής υποτροφιών. Απαράδεκτο. γ. Θέλετε να αξιολογείται τα τμήματα ανάλογα με την αναλογία εισαχθέντων / πτυχιούχων ανά έτος. Δηλαδή θέλετε οι καθηγητές να περνάνε ανάξιους φοιτητές μόνο και μόνο για βελτιώνεται η αναλογία του τμήματος. Και λέω ανάξιους φοιτητές γιατί οι περισσότεροι κακόμαθαν στην μικρή προσπάθεια=μεγάλος βαθμός που κυριαρχεί στη β'βάθμια εκπαίδευσης. Δ. Θέλετε να αξιολογείτε τους καθηγητές με βάση τις διεθνείς δημοσιεύσεις τους, αλλά πληρώνετε ελάχιστα για τα ταξίδια των καθηγητών στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Περιμένετε από τους πενιχρούς μισθούς μας να ταξιδεύουμε ανά τον πλανήτη; Πως θα ζήσουν οι οικογένειές μας; Ταυτόχρονα, δεν έχετε δημιουργήσει καμία υποδομή, όπως έκανε η Κύπρος με Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, για την παροχή διευκολύνσεων σχετικά με τα ερευνητικά προγράμματα της ευρώπης. Το αποτέλεσμα είναι ο καθένας να παλεύει μόνος του.
  Είναι αργά και θα περιοριστώ σε αυτά. Αντίστοιχα με τον προηγούμενο συνάδελφο σας ζητώ να μην παρεξηγήσετε τα γραφόμενά μου. Δεν είναι προσωπικός ο τόνος. Δεν σας γνωρίζω ούτε με γνωρίζετε. Έχω όμως και εγώ την πεποίθηση ότι πρέπει και στην ανώτατη εκπαίδευση να γίνει επιτέλους η επανάσταση του αυτονόητου.

  ReplyDelete
 30. Anonymous6:54 pm

  Κύριε υπουργέ,
  Στο site 'healthview' δημοσιεύτηκαν οι παρακάτω δηλώσεις του κ. Λοβέρδου σχετικά με την ισχύ του κανόνα 1/5.
  ''Από πλευράς του κ. Λοβέρδου υπήρξε δέσμευση (η οποία μάλιστα επαναλήφθηκε τρείς φορές) ότι κάθε θέση που προκηρύχθηκε ή θα προκηρυχθεί μέχρι 31/12/10 δεν εμπίπτει στον κανόνα 1/5. Ως εκ τούτου σύμφωνα με τον υπουργό θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, κριθεί ή βρίσκονται στο υπουργείο Υγείας για διορισμό δεν κινδυνεύουν να απολεσθούν''
  Για τα μέλη ΔΕΠ υπό αναμονή τοποθέτησης με πρυτανική πράξη διορισμού πριν από το 2011 δεν ισχύει κάτι ανάλογο;

  Σε αναμονή της απάντησης σας, ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  ReplyDelete
 31. Anonymous7:52 am

  Κύριε Υφυπουργέ,
  Αν και δεν είναι ο κατάλληλος τόπος, σας απευθύνω παράκληση να πιεσθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε οι διορισμοί των 300 μελών ΔΕΠ να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ με ημερομηνία του 2010. Σε διαφορετική περίπτωση, φοβάμαι ότι οι πιστώσεις που θα διατεθούν το 2011 θα είναι πολύ λιγότερες.
  Με ευχαριστίες για τις μέχρι σήμερα προσπάθειές σας.

  ReplyDelete
 32. Anonymous10:59 am

  Κύριε υπουργέ,
  Όλο αυτό το διάστημα γίνεται συζήτηση για τις μετατάξεις και τους υπεράριθμους υπαλλήλους που θα πρέπει να μεταταγούν σε άλλες υπηρεσίες με ελλείψεις προσωπικού ώστε να γίνει το δημόσιο αποδοτικότερο. Αυτό, δεν σας δίνει τη δυνατότητα να υιοθετήσετε για τα μέλη ΔΕΠ υπό αναμονή τοποθέτησης μια διαδικασία "μετάταξης" για αυτούς που ήδη υπηρετούν στο δημόσιο. Μάλιστα, οι περισσότεροι είναι στο ίδιο υπουργείο και απλώς θα αλλάξουν βαθμίδα εκπαίδευσης (από Β/θμια στην Τριτοβάθμια). Δηλαδή, θα μπορούσατε ούτε καν πρόσληψη-απόλυση (όπως γίνεται τώρα) να μην κάνετε και απλά να 'μεταφερόταν' από τη μία βαθμίδα στην άλλη ο υπάλληλος.
  Καλή χρονιά και δύναμη
  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 33. Anonymous8:36 am

  Αγαπητέ κ. Πανάρετε,

  Καλή σας χρονιά.

  Είμαι μουσικός, κάτοχος διδακτορικού, με πολυετή διδασκαλία σε ΑΕΙ των ΗΠΑ. Δεν διαθέτω πτυχίο από ΑΕΙ (όπως οι πιο πολλοί έλληνες μουσικοί), αλλά δίπλωμα από αδιαβάθμιστο ωδείο. Καθώς στη χώρα μας, στο αντικείμενό μου (διδασκαλία οργάνου), τυπικό προσόν για την πανεπιστημιακή εργασία αποτελεί το πρώτο πτυχίο, και όχι το διδακτορικό, δεν έχω καμία επαγγελματική πρόσβαση στα ελληνικά τμήματα μουσικολογίας.

  Αρκετοί συνάδελφοι, όχι μόνο μουσικοί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη στρέβλωση αυτή, που επιτρέπει σε πτυχιούχους να διδάσκουν σε ΑΕΙ, ενώ αποκλείει διδάκτορες. Εν όψει του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, προτείνω να ανοίξει και η πανεπιστημιακή διδασκαλία μουσικών οργάνων στους διδάκτορες.

  Το ισχύον Π.Δ. 123/1984, που θεωρεί την εκπόνηση διδακτορικού σε κάποια αντικείμενα μη δύνατη ή συνήθη, είναι παρωχημένο: Πλέον σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα εκπονούνται διδακτορικά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Προκειμένου να διορθωθεί αυτός ο αναχρονισμός σας παρακαλώ να αποσυνδέσετε την κατοχή πρώτου πτυχίου ΑΕΙ από την αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του διδακτορικού τίτλου και από την εκλογή σε θέση ΔΕΠ.

  Σας προτείνω να αποτελέσει το διδακτορικό αυτονόητη προτεραιότητα ως τυπικό προσόν για την εκλογή μελών ΔΕΠ και στην διδασκαλία οργάνων.

  Σας ευχαριστώ από καρδιάς, και σας εύχομαι επιτυχία στη μεταρρύθμιση,

  ReplyDelete
 34. Το πρόβλημα είναι γενικότερο και δεν αφορά μόνο τους μουσικούς.
  Η αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου ως προσόντος, ανεξάρτητα από την αναγνώριση του πρώτου τίτλου -ή ακόμα και την ύπαρξη του- με απασχολεί εδώ και καιρό. Θεωρώ το σημερινό καθεστώς παρωχημένο και άδικο.

  ReplyDelete
 35. Anonymous2:57 pm

  Σας ευχαριστώ. Ξεχωρίζετε για την επικοινωνία σας, και σας εύχομαι να πετύχετε περισσότερα από όσα ελπίζουμε.

  ReplyDelete
 36. Anonymous1:28 am

  Καλή χρονιά κ. Πανάρετε,
  θα θέσω εκ νέου το ερώτημα για την τύχη των προγραμμάτων Θαλής και Αρχιμήδης. Η παραίτηση του ΓΓΕΤ θα επιφέρει καθυστέρηση στη διαδικασία;

  Υπάρχει η δυνατότητα από μέρους σας να δημοσιοποιήστε ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την πορεία της αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν;

  ReplyDelete
 37. Anonymous5:19 am

  Πως θα διευθετηθεί το πρόβλημα των ομότιμων στα πανεπιστήμια που είναι πλέον πάρα πολλοί? Δικαιούνται σύμφωνα με τον νόμο να γίνονται ομότιμοι όσοι έφυγαν με πρόωρη σύνταξη (μη συμπλήρωση ορίου ηλικίας) ? Αν όχι, γιατί κάποιοι ήδη έγιναν?

  ReplyDelete
 38. Anonymous8:20 am

  "Λουκέτο στα «γαλάζια» Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Πελοποννήσου βάζει το υπ. Παιδείας..." ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ.... του press.gr... ΟΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ??

  Ο ....... ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΔΜΘ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΔΜΘ .......

  ReplyDelete
 39. Anonymous5:53 am

  Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

  είμαι ΠΔ/407 (διδακτορικό χρηματοδοτούμενο από ΙΚΥ) ενώ ταυτόχρονα υπηρετώ στην Α' βάθμια εκπαίδευση.

  μου φαίνεται λίγο παράδοξο ότι μπορώ να κατέχω μια θέση με "μονιμότητα" στην Α' βάθμια ενώ για την κατά πολύ πιο απαιτητική δουλειά στο ΑΕΙ θα μπορώ να υπογράφω μόνο τριετείς συμβάσεις.


  Αναρωτιέμαι πως θα πρέπει να πορευτώ και αν θα μπορώ να αφήσω την "μονιμότητα" (είμαι πατέρας 2 παιδιών και έτσι οι αποφάσεις βαραίνουν πολύ) για να αφιερωθώ στην επιστήμη. Τι προβλέπεται μετά το πέρας των 3ων ετών? Θα μπορούμε να συνεχίσουμε ως λέκτορες? Και επίσης με ποιες διαδικασίες θα γίνει νέα η εκλογή των λεκτόρων?

  Το να έχουμε πάντως επιστήμονες με ενέργεια και όρεξη για έρευνα, στις λάθος βαθμίδες νομίζω ότι συνεπάγεται κατασπατάληση πόρων.

  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 40. Anonymous7:01 pm

  Κύριε υπουργέ,
  Καλή χρονιά με υγεία.
  Πρέπει επιτέλους να δοθεί μία απάντηση σε 600 περίπου νέους επιστήμονες που υποτίθεται ότι σε αυτούς θα στηριχθεί η όποια μελλοντική εξέλιξη του ελληνικού πανεπιστημίου, που δεν ξέρουν τί γίνεται με τις εκκρεμείς δημοσιεύσεις των πρυτανικών πράξεων διορισμού τους ως ΔΕΠ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξαθλίωση από την αβεβαιότητα που κυριαρχεί. Δώστε σας παρακαλώ μία απάντηση, νομίζω τη δικαιούμαστε περιμένοντας έως και δύο χρόνια στην αβεβαιότητα...
  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 41. Anonymous2:42 am

  Καλή χρονιά κ Πανάρετε,
  χαίρομαι που ένας πολιτικός χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να ακούσει τους προβληματισμούς των πολιτών. Όμως, η τακτική αυτή ξεγυμνώνει πολλές αλήθειες και γεννάει εύλογα ερωτήματα που γίνονται εντονότερα με τις επιλεκτικές απαντήσεις που δίνετε στο blog.

  Γιατί κ Υπουργέ δεν λέτε την αλήθεια ότι οι υπό διορισμό ΔΕΠ/ΕΠ δεν πρόκειται να διοριστούν μεσοπρόθεσμα λόγω του περιορισμού της 1 πρόσληψης για 5 απολύσεις? Καθυστερήσατε αδικαιολόγητα και δεν διορίσατε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στο 2010 (που δεν υπήρχε ο περιορισμός) ενώ οι φάκελοι τους εκκρεμούν στο υπουργείο σας εδώ και 2 έτη! Πλέον, με δηλώσεις του κ Σαχινίδη πρέπει να αποχωρήσουν 5 ΔΕΠ/ΕΠ για να διοριστεί ένας νέος ( Δηλώσεις Σαχινίδη ). Αντ αυτού προτείνετε την κατάργηση της μονιμότητας των κατώτερων βαθμίδων μάλλον για να τους διορίσετε ως συμβασιούχους.

  Γιατί δεν ξεκαθαρίζετε τις μεταβατικές διατάξεις που σχεδιάζετε για τους υπηρετούντες ΔΕΠ/ΕΠ που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση μονιμοποίησης? Δεν είναι αντικείμενο διαβούλευσης, δεν είδατε τα παραπάνω δημοσιεύματα ή μήπως είναι ελάσσονος σημασίας?

  ReplyDelete
 42. Anonymous2:37 am

  Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
  Θα ήθελα να σας στείλω κάποιες σκέψεις μου για το θέμα της εκλογής μελών ΔΕΠ, που πιστεύω ότι είναι το πιο βασικό στοιχείο της διαδικασίας καταπολέμησης της οικογενειοκρατίας, σχέσεων εξάρτησης κλπ.
  Για να μη γίνεται η εκλογή μέλους ΔΕΠ προϊόν συναλλαγής θα πρέπει να γίνουν δύο βασικές παρεμβάσεις. Πρώτον, να αποδυναμωθεί η συμμετοχή του τμήματος που είναι καθολική σήμερα (να πάει σε υψηλότερο επίπεδο, κοσμητεία ή πρυτανεία) και να αναθεωρηθεί η παντοδυναμία του ‘γνωστικού αντικειμένου’.
  Το τμήμα διατηρώντας την αυτονομία του θα αιτιολογεί, υποχρεωτικά & αποκλειστικά με βάση το πρόγραμμα σπουδών, την ανάγκη για τη θέση, τη βαθμίδα και το προφίλ του μέλους ΔΕΠ που χρειάζεται. Θα δίνει δηλαδή το job description (κατά το αγγλικό τρόπο δηλ. main duties, responsibilities etc.). Αυτό θα κρίνεται σε ανώτερο επίπεδο, κατά πόσο η θέση που ζητείται ‘συμπληρώνει’ ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών και κατόπιν θα ανατίθεται σε ακαδημαϊκούς του εξωτερικού συναφείς με τον επιστημονικό χώρο (όχι αποκλειστικά σε ένα γνωστικό αντικείμενο) να κάνει την αρχική επιλογή (shortlisting). Με βάση τις προτάσεις των εισηγητών που θα πρέπει να είναι δεσμευτικές (δεν θα μπορεί δηλαδή να αφαιρεθεί ή να προστεθεί υποψήφιος), θα επιλέγεται από ολιγομελή επιτροπή της πρυτανείας (το πολύ τρία ή τέσσερα άτομα) ο υποψήφιος που θα καταλάβει τη θέση μετά από συνέντευξη (μπορεί να επιλεγεί η μορφή του αγγλικού συστήματος ή και του κυπριακού, όπου οι υποψήφιοι παρουσιάζουν οι ίδιοι στην επιτροπή το έργο τους και ακολουθεί συζήτηση). Το θέμα της γλώσσας μπορεί να λυθεί όπως στην Κύπρο όπου τα βιογραφικά κατατίθενται και στα Αγγλικά. Σε θέσεις όπου η γλώσσα είναι δεσμευτική (π.χ. σε θέσεις όπως, γλωσσολογία, νέα ελληνικά κλπ.) θα μπορούσαν να επιλέγονται έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού ή από το πανεπιστήμιο Κύπρου. Το σημαντικό είναι ότι το τμήμα πλέον δεν θα ελέγχει πλήρως τη διαδικασία, οπότε δυσκολεύει η δυνατότητα των φωτογραφικών προκηρύξεων με γνωστικά αντικείμενα τον τίτλο του διδακτορικού του ‘ημέτερου’ υποψηφίου. Επίσης η αναίρεση του καθοριστικού ρόλου του γνωστικού αντικειμένου, από το πιο ευρύ πεδίο της γενικής περιγραφής του προφίλ της θέσης, θα δώσει τη δυνατότητα πολλών υποψηφιοτήτων από εξωτερικούς προς το τμήμα επιστήμονες. Η εμπλοκή στη διαδικασία τριών μέρων αρχικά (πέραν του υπουργείου) και η αποδυνάμωση του κυρίαρχου ρόλου του ‘γνωστικού αντικειμένου’ αποδυναμώνει την όποια ελεγχόμενη καθοδήγηση της διαδικασίας.
  Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σας στο θέμα της μονιμοποίησης. Νομίζω ότι η μονιμοποίηση πρέπει να γίνεται στη βαθμίδα που εκλέγεται ο υποψήφιος μετά από σαφώς καθορισμένη χρονική περίοδο, όπως στην Αμερική (tenure track) αλλά και στην Αγγλία. Αλλιώς θα συνεχιστούν τα φαινόμενα όπου άλλους τους καθυστερούν, άλλους τους επισπεύδουν κλπ . Ενώ εάν με την προκήρυξη της θέσης υπάρχει σαφώς το χρονοδιάγραμμα της μονιμοποίησης (μικρότερο ίσως των επτά ετών), θα αποφευχθούν όλα τα προηγούμενα. Για την εξέλιξη των επικούρων σε αναπληρωτές ή καθηγητές θα μπορούσε να γίνεται μια κλειστή διαδικασία μετά από κάποια χρόνια τα οποία και αυτά θα βοηθούσε εάν καθορίζονταν από πριν.

  Με εκτίμηση

  ReplyDelete
 43. Anonymous2:23 pm

  Κύριε Υπουργέ,
  είμαι σίγουρος ότι αυτά που αναφέρονται στο παρακάτω link σάς έχουν ήδη απασχολήσει.

  Με εκτίμηση,
  GN

  http://www.skai.gr/news/articles/article/161260/epistimonikes-maures-petres-/

  ReplyDelete
 44. Anonymous5:10 am

  Κύριε Υπουργέ,

  σχετικά με τα όσα αναφέρατε στη Βουλή:

  "Όσον αφορά τους νέους διορισμούς θα πρέπει να αξιολογήσουμε ουσιαστικά πια ποιες είναι οι ανάγκες των πανεπιστημίων και να δούμε ποιες είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν"

  θα σας παρακαλούσα (όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίο βρίσκονται επίσης σε αναμονή του διορισμού τους) να διευκρινήσετε αν αναφέρεστε σε νέες προκυρήξεις ή στους διορισμούς που εκκρεμούν.

  Ως συνάδελφος πανεπιστημιακός, είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε την αγωνία όλων μας για ξεκάθαρες απαντήσεις ώστε να αποφασίσει ο καθένας για το μέλλον του.

  Ευχαριστώ.
  GN

  ReplyDelete
 45. Αναφέρομαι σε νέες προκηρύξεις.

  ReplyDelete
 46. Anonymous9:03 am

  Σας ευχαριστώ για την αμεσότητά σας και τα καθησυχαστικά νέα.

  GN

  ReplyDelete
 47. Anonymous5:19 pm

  Κε υφυπουργέ,

  το χτεσινό αλαλούμ σχετικά με τους εκκρεμείς διορισμούς, θα έπρεπε να σας κάνει να ντρέπεστε για το υπουργείο που υπηρετείτε, την κυβέρνηση στην οποία ανήκετε και τη χώρα που ζείτε. Εμείς ευτυχώς φύγαμε νωρίς και με αυτά που κάνετε δε μας δελεάζετε να γυρίσουμε πίσω με τίποτα. Λυπόμαστε γι ατην κατάντια της παιδείας στην ελλάδα που εξαρτάται άπό το πώς την αντιμετώπιζαν πάντα οι κυβερνώντες.

  ΑΛ

  ReplyDelete
 48. Anonymous2:00 pm

  Κύριε υφυπουργέ,

  Έχω εκλεγεί επίκουρος καθηγητής από το 2009 σε ελληνικό πανεπιστήμιο, και περιμένω ακόμη τον διορισμό μου. Στην προχθεσινή (Παρασκευή 12 Μαρτίου 2011) συζήτηση της επερώτησης Καρτάλη στη βουλή αναφερθήκατε επιγραμματικά στα 800 και πλέον νεοεκλεγέντα μέλη ΔΕΠ υπό αναμονή διορισμού.

  Συγκεκριμένα, αναφέρατε το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνηθεί το φθινόπωρο με το ΥΠΟΙΚ για τον διορισμό όλων μας μέσα στο 2011, και το οποίο εξαγγείλατε τρεις φορές στη βουλή τότε, απαντώντας γραπτώς σε ισάριθμες ερωτήσεις βουλευτών. Προχθές όμως στη βουλή είπατε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ισχύει πια, λόγω της υπαγωγής των νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ στον κανόνα 5 προς 1 για τους διορισμούς στο δημόσιο.

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής:

  1. Δεδομένου ότι το 5 προς 1 για τα πανεπιστήμια σημαίνει μείωση του αριθμού μελών ΔΕΠ στα τμήματα, και δεδομένου ότι κύριος σκοπός των πανεπιστημίων είναι η έρευνα, αντιλαμβάνεστε ότι το 5 προς 1 κατ'ουσίαν συνεπάγεται την κατάργηση επιστημονικών πεδίων. Υπάρχει τέτοιου είδους σχέδιο από την πλευρά του υπουργείου σας, και αν ναι, βάσει ποιών κριτηρίων? Σε τελική ανάλυση, σε τι είδους πανεπιστήμιο θα δουλέψω όταν/εάν αναλάβω τα καθήκοντά μου? Πρόκειται να έχω τα μέσα και τον χρόνο για να εκπληρώσω τις ερευνητικές μου υποχρεώσεις στις οποίες έχω δεσμευθεί με συναδέλφους στο εξωτερικό, ή θα αναλώνω τον χρόνο μου σε διδακτικά καθήκοντα λόγω έλλειψης προσωπικού στο τμήμα μου?

  2. Δεδομένου ότι ήδη δέχομαι προτάσεις για θέσεις στο εξωτερικό όπου εργάζομαι τώρα, θα ήθελα να μου γνωρίσετε εάν πρόκειται να γίνουν διορισμοί μελών ΔΕΠ μέσα στο 2011, πόσοι και πότε. Το πανεπιστήμιο στο οποίο εκλέχτηκα μου είχε πει ότι η θέση είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο τετραετούς προγραμματικής συμφωνίας ανάμεσα σε αυτό και το κράτος. Ισχύει τελικά αυτή η συμφωνία ή όχι? Επίσης γνωρίζω ότι βάσει αυτών των προγραμματισμών, το κονδύλι για την θέση μου έχει δεσμευτεί από τότε στον κρατικό προυπολογισμό και μεταφέρεται από έτος σε έτος μέχρι να διοριστώ. Γιατί ακριβώς δεν διατίθεται τόσον καιρό?

  Επειδή είμαι σίγουρος ότι τα παραπάνω ερωτήματα αφορούν και αρκετούς συναδέλφους μου, οι οποίοι, όπως κι εγώ, έχουν πληθώρα επιστημονικών, οικογενειακών και άλλων υποχρεώσεων που τους πιέζουν να λάβουν αποφάσεις, θα εκτιμούσα πολύ εάν η ελληνική πολιτεία έδειχνε τον προσήκοντα σεβασμό προς εμάς, αίροντας την αβεβαιότητα με μια απάντηση.

  Με εκτίμηση,
  ΙΑ

  ReplyDelete
 49. Anonymous3:16 am

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  Βρίσκομαι και εγώ στη δυσάρεστη θέση (τί ειρωνεία) να έχω εκλεγεί λέκτορας από το 2009, όπως και ο συνάδελφος “ΙΑ”, εν αναμονή του διορισμού μου εδώ και 17 περίπου μήνες. Και λέω δυσάρεστη αφού εγώ όπως και εκατοντάδες άλλοι συνάδελφοι βρισκόμαστε σε ένα ιδιότυπο καθεστώς επιστημονικής ομηρίας και κυρίως ψυχικής πίεσης.
  Για να μην επαναλαμβάνομαι και σας κουράζω αλλά και επειδή ο συνάδελφος “ΙΑ” κατέγραψε το πρόβλημα (όπως και εκατοντάδων ακόμα συναδέλφων υπό διορισμό) με ιδιαίτερη σαφήνεια, θα ήθελα με τη σειρά μου να σας απευθύνω μία και μόνη ερώτηση που θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει όλους εμάς:

  Μπορείτε να μας δώσετε μία υπεύθυνη απάντηση για το πόσους διορισμούς μελών ΔΕΠ έχετε σκοπό να πραγματοποιήσετε μέσα στο 2011, ώστε με όση αξιοπρέπεια μας έχει απομείνει να λάβουμε τις αποφάσεις μας για το επιστημονικό και οικογενειακό μας μέλλον;

  Με τιμή,

  Γ.Τ.

  ReplyDelete
 50. Είναι απόλυτα εύλογο και κατανοητό το ερώτημα και η αγωνία.

  Θα μπορέσω να δώσω απάντηση μόνο όταν το υπουργείο εσωτερικών αποφασίσει τον αριθμό των θέσεων που θα διατεθούν σε κάθε υπουργείο ώστε στην συνέχεια το κάθε υπουργείο να τις κατανείμει εσωτερικά.

  Ελπίζω να έχει γίνει αντιληπτό ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να λυθεί από το υπουργείο παιδείας αν δεν προηγηθεί η διαδικασία που προανέφερα.

  ReplyDelete
 51. Anonymous9:56 am

  Κύριε Υφυπουργέ,
  Δράττομαι της ευκαιρίας από την ανάρτηση για τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΣΥΠ για να σας επισημάνω την εξής εξέλιξη, και ταυτόχρονα να θέσω ένα ερώτημα:
  την τελευταία εβδομάδα, διακινείται ανάμεσα σε μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Αθήνας (ιδίως λέκτορες) η φήμη ότι το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ θα προβλέπει μεν την κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα, όχι όμως μεταβατικές διατάξεις που θα επιτρέπουν την κρίση των ήδη υπηρετούντων λεκτόρων για την ένταξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου, άρα τον υποβιβασμό τους σε μη εξελίξιμη βαθμίδα, ενώ εξελέγησαν σε θέση με δυνατότητα απεριόριστης εξέλιξης. Πολλοί μάλιστα συνδέουν τη φήμη αυτή με το πάγωμα των προκηρύξεων για εξελίξεις στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, ερμηνεύοντάς το ως πρόθεση του υπουργείου να δώσει "τελική λύση" για όλους συλλήβδην τους λέκτορες.
  Αντιλαμβάνεστε την αναστάτωση που αυτό έχει προκαλέσει σε όλα σχεδόν τα Τμήματα.
  Ευσταθεί κάτι τέτοιο; Τι άλλαξε από τις 8 Δεκεμβρίου όταν το ίδιο του υπουργείο διαβεβαίωνε: "Οι Λέκτορες που υπηρετούν σήμερα στα πανεπιστήμια έχουν εκλεγεί με ακαδημαϊκές διαδικασίες ως μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Επομένως, όλοι οι Λέκτορες που υπηρετούν σήμερα θα ενταχθούν σε μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία θα τους δοθεί η δυνατότητα να κριθούν, όπως θα κρίνονταν με τα μέχρι σήμερα δεδομένα."; Ποια εντωμεταξύ διαβούλευση οδήγησε στην απόφαση αυτή και με ποιό σκεπτικό;

  ReplyDelete
 52. Δεν υπάρχει καμιά αλλαγή.

  ReplyDelete
 53. Anonymous10:50 am

  Ευχαριστώ ιδιαιτέρως κύριε Υφυπουργέ.
  Να ξέρετε, γενικότερα, ότι αυτός ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας που έχετε υιοθετήσει, όσο και αν επικρίνεται από πολλούς με διάφορα κίνητρα, είναι εξαιρετικά σημαντικός και πολλοί αισθάνονται την ανάγκη να σας ευχαριστήσουν, αν όχι (και) επί της ουσίας, πάντως επί της διαδικασίας.

  ReplyDelete
 54. Anonymous1:28 pm

  Ας σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, εξαιτίας του μικρού αριθμού των θέσεων που επί σειρά ετών διατίθενται και του μεγάλου ανταγωνισμού, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των λεκτόρων που έχουν εκλεγεί τα τελευταία χρόνια είναι εντελώς αναντίστοιχα με τη θέση τους (και με πολλών από τους εκλέκτορές τους). Εξελέγησαν ως λέκτορες γιατί αυτή ήταν η εισαγωγική βαθμίδα και τα (παραδοσιακά ιδίως) πανεπιστήμια είναι διστακτικά για λόγους -κακώς νοούμενης- ισορροπίας να προκηρύσσουν νέες θέσεις σε ανώτερες βαθμίδες.
  Ένας "οριζόντιος" υποβιβασμός όλων αυτών των επιστημόνων σε μη εξελίξιμη βαθμίδα και η αποστέρηση δυνατότητας εξέλιξης δεν θα τους έθιγε μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θα υποβάθμιζε και το παρεχόμενο έργο στα πανεπιστήμια.
  Αυτό, πιστεύω, θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί προκειμένου να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις που θα τους παρέχουν δυνατότητα κρίσης.

  ReplyDelete
 55. Anonymous10:20 am

  http://genomebiology.com/2010/11/10/138

  Μία θέση για το τι (πρέπει να) είναι πανεπιστήμιο, την οποία ελπίζω το Υπουργείο να λάβει σοβαρά υπόψη του κατά το σχεδιασμό.

  ReplyDelete
 56. Κύριε Υπουργέ,

  παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης σήμερα στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ζητήσω δύο διευκρινήσεις σχετικά με τις 300-400 θέσεις εκτός των θέσεων της γενικής κατανομομής τις οποίες αναφέρατε:

  - Αναφέρατε ότι "...έχει γίνει ήδη συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών...", ενώ στη συνέχεια για το ίδιο θέμα αναφέρατε "...αίτημα που θα απευθύνουμε ξανά τις επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Εσωτερικών...". Εφόσον ήδη έχει υπάρξει συνεννόηση, προς τι το νέο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών; Έχετε ήδη κάποια θετική ανταπόκριση - έστω ανεπίσημη - από το Υπουργείο Εσωτερικών;

  - Αν κατάλαβα σωστά, αυτές οι 300-400 θέσεις θα μοιραστούν στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ. Είστε σε θέση να κάνετε μία πρόχειρη εκτίμηση σχετικά με την αναλογία με βάση την οποία θα μοιραστούν.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας, για τον δίαυλο επικοινωνίας που έχετε ανοίξει μέσω του ιστολογίου σας, και για τις προσπάθειές σας να λυθεί το πρόβλημα των υπό διορισμό μελών ΔΕΠ.

  GN

  ReplyDelete